Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Level of education
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
W opracowaniu poruszono problem modernizacji systemu oświaty, który związany jest z poprawą jakości edukacji.
EN
This paper is a response to studies conducted in other countries on how the socioeconomic status of families affects the media use patterns and media education strategies imposed by parents on their children. Admittedly, research on the subject in Slovakia is largely lacking. Our study is based on an assumption of a close relation between the level of education, household income and parents’ preference for the purpose to which children are allowed to use digital media. Our research was conducted on a sample of 572 parents with children aged between 3 and 8 living in the Žilina self-governing region. Based on the analysis, a mild correlation was observed between household income and the preference to allow children to use digital media to avoid boredom and fill in the time without parental attention. The correlation between the level of education and preference for digital content was not confirmed. The research has led to a conclusion that most parents tend to prefer exploiting the entertainment potential of digital technologies while minimizing screen time. The conclusions of this research are compatible with similar studies pointing to the prevalence of restrictive (quantitative) mediation present in Slovak families.
EN
Significant demographic phenomena can be observed in Poland - the number of school age population is decreasing. It affects higher education since the immediate effect of demographic changes is the drop in the number of students. The analysis of the level of future students' knowledge also remains an important aspect of the problem. The purpose of the article is to compare the level of knowledge presented by students at the subsequent stages of education in the period 2009-2015. The research covers the average exam results received on graduation from the second, third and fourth stage of education. Functional principal component analysis, which is based on functional data, will be applied in the study. This method allows an analysis of dynamic data. (original abstract)
EN
The article is sanctified to the problems of modernization of educational activity in Ukraine in the context of the European requirements. The necessity of harmonious combination of the European innovations and the best domestic traditions is considered. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań oczekiwań dyplomantów wobec seminariów. Badania przeprowadzono na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Badania zrealizowano na przełomie maja i czerwca 2007 r. w grupie 162 studentów.
6
Content available remote Modelowanie i symulacja systemu zarządzania procesem kształcenia na uczelni
86%
XX
W artykule opracowano etapy modelowania i symulacji systemu zarządzania procesem kształcenia na uczelni, na które kolejno składają się: określenie celów, kryteriów i ograniczeń funkcjonowania systemu; budowa ogólnego modelu systemu; modelowanie czynników i relacji przyczynowo-skutkowych elementów systemu; iteracyjne eksperymentowanie symulacyjne na modelach, uwzględniające sprzężenia zwrotne w celu ulepszenia przedstawienia systemu, modeli relacyjnych i parametrów wejściowych systemu. Ostatecznym wynikiem tego procesu jest stan systemu i poziom osiągania jego celów na koniec badanego okresu. Po zakończeniu każdej iteracji zarządzający (decydent) podejmuje decyzję, czy ostateczny wynik kształcenia jest zadowalający i czy należy zmieniać parametry na wejściu systemu tak, aby osiągnąć satysfakcjonujący poziom kształcenia absolwentów na koniec prognozowanego okresu.(abstrakt oryginalny)
EN
In article have been developed the steps modelling and simulation of process management system of education at the university, they are: defining objectives, criteria and limitations of the system; construction of a general model of the system; modelling factors and the causal relationships of system components; iterative simulation at models. The feedback in this process allows to improve the model of system, allows to improve mathematical models and allows to improve the input parameters of the system. The final result of this process is the state of the system and the level of achievement of its goals for the end of the period. Manager (decision-maker) at the end of each iteration decides whether the final result of education is satisfactory and whether to change the input parameters of the system so as to achieve a satisfactory level of education graduates at the end of the forecast period.(original abstract)
XX
CEL BADAWCZY: Celem artykułu jest prezentacja wyników badań na temat zróżnicowania osiągnięć edukacyjnych kobiet i mężczyzn w krajach UE. Sformułowanie takiego celu badawczego pozwala nie tylko pokazać heterogeniczność edukacji ze względu na płeć, ale także dysproporcje pomiędzy poszczególnymi krajami UE. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł podejmuje trzy ważne problemy badawcze: edukację, równość płci i dywersyfikację państw UE. Analiza obejmuje 28 państw UE w latach 2007- 2016. Metody badawcze użyte w opracowaniu to analiza i krytyka literatury przedmiotu oraz analiza taksonomiczna. PROCES WYWODU: Na proces wywodu składają się trzy istotne elementy. Pierwszy z nich obejmuje problem edukacji ze szczególnym uwzględnieniem różnicy pomiędzy płciami zgodnie z literaturą przedmiotu. W drugiej części zaprezentowano zastosowane narzędzia badawcze i metody. Część trzecia artykułu prezentuje wyniki badań porównawczych poziomu edukacji kobiet i mężczyzn w krajach członkowskich Unii Europejskiej. WYNIKI BADAŃ NAUKOWYCH: Wyniki badań są zgodne z wcześniejszymi opracowaniami. Wskazują one, że kobiety osiągają lepsze wyniki edukacyjne niż mężczyźni. Poziom zróżnicowania edukacji kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach UE jest dość umiarkowany. Jako najbardziej wyedukowane społeczeństwa wymienić należy kraje skandynawskie. Z drugiej strony rankingu są kraje Europy Południowej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Tego typu opracowanie może mieć istotną wartość użyteczną dla kształtowania polityki edukacyjnej kobiet i mężczyzn oraz innych polityk rozwojowych. Biorąc pod uwagę znaczenie edukacji kobiet i mężczyzn, zaznaczyć należy, że istnieje zdecydowanie więcej możliwości konfrontowania wyników badań z innymi, ważnymi sferami gospodarki. Nieuwzględnienie tego w opracowaniu jest znaczącym ograniczeniem artykułu i zarazem rekomendacją do prowadzenia dalszych, pogłębionych badań w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present the results of the analysis on diversity of the education attainment of women and men in the EU countries. By implementing such a purpose, it is possible to present not only heterogeneity in education on the basis of gender but also disproportions between individual EU countries. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article raises three important research problems: education, gender equality and diversification within the EU countries. The analysis covers 28 EU countries and a period: 2007-2016. The research method used in the paper is the analysis and criticism of the literature and taxonomic analysis. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The line of reasoning consists of three essential elements. The first part presents the problem of education with particular emphasis on gender gap according to international literature on the subject. The second part contains description of the re- search tools and methods. Part three of the article presents the results of the comparative study in the field of education of woman and man in the European Union members. RESEARCH RESULTS: The research results are consistent with previous studies indicating that the level of education of women is higher than that of men. The level of diversity of education of women and men in individual EU countries is moderate. Among the most educated economies, the Scandinavian countries should be indicated. On the other side are the countries of southern Europe. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: This type of research can have significant useful value for shaping the education policy of women and men and other development policies. Considering the importance of education of women and men, there are definitely more possibilities of confronting the results of research with various areas of the economy. The lack of this is definitely disadvantage of the elaboration and recommendation for continuing and deepening research in this area.(original abstract)
8
Content available remote Struktura wieku późnego dzieciństwa
86%
XX
W artykule zaprezentowana została struktura wieku późnego dzieciństwa przedstawiona według układu wiodących funkcji tworzących okresy rozwoju. Podany materiał opiera się na opracowanej przez autora koncepcji rozwoju w ontogenezie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the structure of development in the age period of later childhood, described by system of leading functions forming developmental periods. (original abstract)
XX
W artykule podjęto problem zróżnicowania wyników osiąganych przez uczniów w zależności od rodzaju miejscowości, w której urodził się uczeń. tzn. na wsi, w większych bądź mniejszych miastach. Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie wyników uczniów kończących gimnazja w 2011 r. Poziom wiedzy zmierzono za pomocą wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper undertakes the problem of differentiation of students performance according to the type location in which the student was born, i.e. in a village, in larger or smaller cities. The analysis is performed on the basis of the results the students achieved in secondary schools in 2011. The level of knowledge is measured by the ratio educational value added.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba identyfikacji czynników, które wpływają na wyniki egzaminu pisanego na koniec gimnazjum. Praca prezentuje porównanie umiejętności uczniów dolnośląskich gimnazjów, piszących egzamin końcowy w 2010 r., ze względu na płeć oraz uwzględniając czynniki indywidualne, szkolne, środowiskowe i regionalne. Zastosowane metody klasyfikacji i korelacji umożliwiły częściowe rozpoznanie zróżnicowania w osiąganych wynikach z egzaminu gimnazjalnego w pięciu wydzielonych klasach powiatów, o względnie jednolitych warunkach nauki. Niezależnie od klasy powiatów zaobserwowano podobne prawidłowości w zakresie umiejętności uczniów gimnazjów. Przeprowadzona analiza nie pozwoliła jednak jednoznacznie wskazać na istotne czynniki środowiskowe różnicujące wyniki osiągane przez uczniów gimnazjów. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to identify the factors which influence the results of the written final examination in junior high schools. This paper presents a comparison of pupils' skills in Lower Silesia junior high schools, students who wrote final exams in 2010, regarding sex, and referring to individual features and schools, environmental and regional factors. The applied methods of classification and correlation make it possible to recognize the differences in the results of junior high school exams in five classes of the given poviats with relatively homogeneous conditions of learning. Regardless of poviat class, similar regularities in terms of skills of junior high school students can be observed. The analysis did not allow, however, to indicate clearly the significant environmental factors which differentiate the results achieved by the students in junior high schools. (original abstract)
11
Content available remote Do Education Levels Matter on Indonesian Economic growth?
86%
EN
Arising from the questions "Would all types of human capital affect economic growth identically? And which type of schooling - primary, secondary, or tertiary - should public policy promote?", this study examines the nexus between different educational levels and Indonesia's economic growth over a reference period 1984-2014. During this period, education expansion took place at all three levels of education reflecting structural changes tied within the policies under the Millennium Development Goals (MDG's) as the key and powerful factor for sustainable economic development. The study applies the augmented Lucas endogenous growth model and employs the autoregressive distributed lag model. The empirical analysis reveals a long-run relation between education and economic growth. The estimated long-run and short-run elasticity of different education levels reveal that, overall, human capital structure in Indonesia is still at the stage of promoting economic growth and identifies tertiary education as the main level for development. The findings reveal that education level matters to economic growth. Further, the empirical evidence helps shed light on why empirical studies have failed to find a significant relationship between schooling and economic growth. (original abstract)
12
86%
XX
Głównym celem zorganizowanej konferencji było zwrócenie uwagi i podjęcie dyskusji wokół zagadnień związanych z kierunkiem efektywności i skuteczności nowoczesnej edukacji. Jest to związane z doświadczaniem wiedzy, odkrywaniem, przeżywaniem, łączeniem teorii z praktyką. Uzależniona jest od aktywności uczących się oraz stosowanych przez nauczyciela aktywnych metod nauczania. Wymieniona konferencja była okazją do zaprezentowania wyników najnowszych badań edukacyjnych przeprowadzonych w Europie. (fragment tekstu)
XX
Trwająca w polskich samorządach dyskusja o kosztach prowadzenia placówek oświatowych, a co za tym idzie - szczupłości środków przewidzianych w budżecie państwa oraz „dopłat" do realizacji zadań oświatowych w gminach i powiatach ogranicza się w zasadzie tylko do tego wątku. Ale z punktu widzenia ekonomiki oświaty problem jest o wiele bardziej złożony. Autor prezentuje zakres już prowadzonych w Polsce (i nie tylko) badań nad efektywnością edukacji i zestawiając wyniki finansowe (nakłady) oraz dydaktyczne (efekty na egzaminach zewnętrznych) próbuje nakreślić kierunki praktycznego zastosowania tych działań. Jeśli efektywnie inwestować w oświatę, to jak i gdzie... (abstrakt oryginalny)
EN
The current discussion in Polish self-governments regarding the costs of operating educational institutions and hence the low level of resources planned in the state budget, as well as the "extra charge" for implementing educational tasks borne by municipalities and counties is fundamentally limited to only this line of thought. However, from the point of view of the economics of education, the problem is far more complex. The author presents the range of studies of the effectiveness of education already conducted in Poland (and not only) and attempts to define the directions of the practical application of these activities by comparing the financial results (outlays) with the educational results (results of external examinations). If effective investments are to be made in education, then how and where... (original abstract)
14
Content available remote Ordered Education Programs as a New Area of Education Development at Universities
86%
EN
In Poland, there has been a gradual increase in aspirations and mass higher education. Currently studies are started by more than 40% of young people, which is one of the highest percentages in the EU. At the same time universities report their financial requirements, which would modernize the infrastructure and introduce modern teaching methods. A chance to acquire these funds is ministerial program of ordering education. This article aims to show the importance of EU funding and funding trends in the development of innovative ordered higher education in Poland. (original abstract)
15
Content available remote Status przedsiębiorczości w warunkach kryzysu edukacji
86%
XX
Autor treścią niniejszego artykułu uczynił problem kryzysu systemu edukacji w Polsce. Ów kryzys jest wynikiem wielu czynników, które z czasem ujawniły się z większa siłą, przyczyniając się do odczuwanego stanu zapaści polskiej oświaty na wszystkich jej szczeblach. Trudno wskazać jeden główny element odpowiedzialny za aktualny stan polskiego systemu edukacji. Autor skupia swą uwagę na, jego zdaniem, sześciu najważniejszych elementach, poddając każdy z nich analizie. Szczególną rolę do odegrania w programach nauczania ma przedmiot podstawy przedsiębiorczości, którego wprowadzenie miało na celu reorientację postaw młodego pokolenia i otwarcie go na zmiany rynkowe oraz na to, co wolny rynek aktualnie oferuje. Z perspektywy czasu można odnieść wrażenie, że przedmiot ten znacząco zmarginalizowano, czego dowodem jest choćby znikoma liczba godzin w tygodniowym rozkładzie zajęć szkoły ponadgimnazjalnej. Autor zwraca uwagę na korelację zubożenia liczby godzin i treści programowych tego przedmiotu z niepokojącymi wynikami badań, dotyczących stopnia przedsiębiorczości młodych Polaków oraz ich kompetencji w odczytywaniu nowych szans i wyzwań wolnego rynku na tle zjednoczonej Europy. Mimo konstatowanej przez wielu badaczy erozji systemu edukacji w Polsce można dostrzec ambitne próby tworzenia nowych wartości w obrębie przestarzałego systemu. Autor wymienia inicjatywy, które przy wsparciu władz oświatowych mają szansę odegrać znaczącą rolę w przełamywaniu barier i niechęci, stając się tym samym poważną alternatywą dla skostniałych i nieprzydatnych dziś form kształcenia postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The author discusses the problem of a crisis of the contemporary Polish education. He attempts to explain the causes of its poor condition. The crisis of the educational system in Poland relates to different levels (primary school, secondary school, higher education). In the author's opinion, the lack of a long-term and concrete aim of education constitutes the most significant issue. The second source of difficulty is a continuous state of reform. These two factors, among others, have led to the present, negative condition of Polish schools. This article indicated numerous problems, which the Polish educational system is forced to cope with, in order to achieve better results. The subject entitled "basics of entrepreneurship" is a particular subject of discussions taking place presently. The level of knowledge of young individuals in this area is unsatisfactory. This is confirmed by the results of public research. Although various public initiatives have appeared, aiming at improving and raising the condition of Polish education, their scale is too small, and without comprehensive aid of from the Ministry of Education, they will not change the current reality. (original abstract)
XX
Tworząc środowisko zdalnej edukacji lub kurs internetowy, koncentrujemy się zazwyczaj na elementach kognitywnych i tak kształtujemy otoczenie poznawcze, aby jak najlepiej prezentowało treści nauczania. Tymczasem w procesie poznawczym równie ważną rolę - lub nawet ważniejszą - pełnią czynniki afektywne, kształtujące emocje uczących się osób. Badania pokazują, że efektywne uczenie się zachodzi w tzw. pozytywnym cyklu poznawczym, czyli wtedy, gdy dominują pozytywne emocje. Wkład swój mają również emocje negatywne, stosowane we właściwym miejscu i czasie. Okazuje się, że czynniki afektywne można wprowadzić do założeń kursu i powiązać je z kognitywnymi czynnikami uczenia się. Przyczynia się to do utrzymania wysokiej aktywności poznawczej i zapewnia skuteczny tok przyswajania wiedzy. Artykuł przedstawia rodzaje emocji powstających w procesach zdalnej edukacji, ich charakter, a także wnioski do zastosowania bezpośrednio w kursach opartych na formach e-learningowych.
XX
Żywienie dziecka zawsze powinno być dostosowane do jego fizjologicznego rozwoju, z którego wynikają specyficzne potrzeby żywieniowe. Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju psychomotorycznego, dlatego dzieci w tym czasie mają duże zapotrzebowanie na wybrane składniki pokarmowe i są wrażliwe na ich niedobory.(fragment tekstu)
EN
Preschool period is a stage of intensive development of the food preferences and the pro-health attitudes associated with normal eating behaviors and consequently eating habits in adulthood. The aim of the study was to assess eating behaviors of children attending kindergartens in relation to selected socio-economic factors in their families. The study was conducted in a group of 325 children, whose average age was 5.23 ±1.30 years, attending nine kindergartens in Krakow. The questionnaire was filled in by 51.4% (N = 167) of parents of boys and 48.6% (N = 158) of girls. To conduct qualitative assessment of nutrition habits the Food Frequency Questionnaire (FFQ) was used with addition of questions regarding the socio-economic situation of the surveyed families. Differences in selected dietary behaviors of children were evaluated by gender, family income and parents' educational level. The study indicates the existence of the relationship between food-related behaviour of preschool children and parents' education level and family income. The resulting image of dietary behaviours of children in the study group has identified numerous anomalies that require an active and ongoing nutrition education for children and their parents. (original abstract)
18
Content available remote Economy of Education : National and Global Aspects
86%
EN
Our paper focuses on the national economy of education. We assume that under the current conditions of the globalized world, the economy of education reveals its two-fold nature: on the one hand, it represents an element of the national economic system, and on the other, it is also a structural component of the global education system. Therefore, national economy of education is shaped up by both internal and external factors represented by national and international influences. We analyze here the functional composition and the methods of legal regulation of the economy of education under the conditions and provisions of the global geopolitical transformations. In addition, we use the empirical model of returns to education for showing the factors that impact the employability of young graduates at the labor market. Our results confirm the importance of education for achieving higher levels of income, both nationally and internationally. Finally, we come to the conclusion that its target function consists of the global promotion of national education and consolidation of national competitive position within the world education space. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu było porównanie poziomu wykształcenia ludności krajów Unii Europejskiej oraz analiza wzrostu gospodarczego tych krajów, a także próba identyfikacji zależności między powyższymi sferami. Badanie poziomu wykształcenia prowadzono na podstawie kilku wybranych wskaźników, a mianowicie: odsetka populacji w wieku 25-34 lata, która posiada wyższe wykształcenie, liczby studentów przypadających na 1000 osób w wieku 15-64 lata, a więc w wieku produkcyjnym, odsetka młodzieży w wieku 18-24 lata, którzy porzucili proces edukacyjny nie zdobywszy więcej niż wykształcenia podstawowego lub niższego średniego, jak również odsetka pracowników najemnych uczestniczących w kursach kształcenia ustawicznego organizowanych przez pracodawców. Jako wskaźnik wzrostu gospodarczego przyjęto przyrosty względne o podstawie zmiennej poziomu PKB per capita w krajach Unii Europejskiej oraz średnioroczne tempo wzrostu PKB per capita w krajach UE, liczone jako średnia geometryczna łańcuchowych indeksów o podstawie zmiennej. Badaniami objęto lata 1990-2003. Ponieważ w okresie tym członkami Unii Europejskiej było 15 krajów, one stały się obiektami analiz. Wyłączono z nich jednakże Luksemburg, ze względu na jego nietypowość, jak i niepełne dane statystyczne. Rozważania prowadzono na podstawie danych statystycznych o charakterze wtórnym, publikowanych przez Eurostat i OECD. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is the comparison of the level of education in European Union countries, the analysis of economic growth of the mentioned countries and an attempt on identification of mutual influences of both spheres. The investigation of education level was conducted on the base of some indicators: educational attainment at tertiary level, the number of students/1000 persons at the age of 15-64, early school leavers and percentage of work force participating in continuing vocational training. The indicator of economic growth was the change of GDP per capita. The investigation was conducted for years: 1990-2003. At that time EU consisted of 15 countries and they were the subjects of research (except Luxembourg, which is very specific and the data for it is missing). The data, of secondary character, came from OECD and Eurostat. (original abstract)
20
Content available remote The Influence of Globalization and International Standards on Education
86%
EN
Global changes occurring in knowledge society bring up a number of problems that are common for all countries of the world. The effects of globalization have been discussed by international organizations; numerous resolutions have been adopted responding the challenges in different spheres of life. Intensification of economic and cultural cooperation and integration requires working out of international standards and rules regulating complex relations between nations, including the realm of education. Global ever-changing labor sets up new demands and challenges to universities worldwide. The author considers the problem of definition of international standards and their application in the sphere of education. (original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.