Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 151

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono ograniczenia i możliwości zarejestrowania na terenie Polski samochodów sprowadzanych w ramach indywidualnego importu z krajów o wymaganiach technicznych odmiennych niż w Polsce. Omówiono zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego kolizjami i wypadkami, jakie mogłyby wystąpić gdyby dopuszczono je do rejestracji i ruchu bez konieczności dokonania niezbędnych adaptacji. Zaprezentowano uwarunkowania prawne i techniczne związane z tym problemem. Zakres tych zmian wymusza potrzebę dobrego przygotowania, między innymi: wyposażenia zakładu w narzędzia specjalistyczne, dostępu do odpowiednich części oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, wysokich kwalifikacji personelu, sprawnego mechanizmu weryfikacji prawidłowości przeprowadzonych zmian w stacjach kontroli pojazdów.
EN
In the report there are presented the limitations and possibilities of registration on the Polish territory the cars imported within the individual import from the countries of distinct technical demands than these which are in Poland. There were discussed the threats with collisions and accidents for the participants of the road traffic which could appear when the above cars would be admitted to the registration and the road traffic without the necessity of making of indispensable adaptations. The legal and technical conditions connected with this problem were presented. The range of these changes extorts the need of the good preparation of the following cases: -equipment of the enterprise with the specialistic tools, -access to the proper spare parts and control-measuring apparatus, -high qualifications of the staff, -competent mechanism of verification of accordance 's of the made changes in the control-diagnostic car stations.
PL
W referacie omówiono i poddano krytyce wybrane sposoby kształtowania torów ruchu pojazdów i ich wpływu na system bezpieczeństwa czynnego uczestników ruchu drogowego. Oceniono wybrane przykłady systemowych rozwiązań w zakresie zapewnienia prawidłowego przekazu wizualnego, który otrzymuje kierujący pojazdem. Wskazano na niektóre ograniczenia występujące w pojazdach i u kierujących, które nie są uwzględniane przy projektowaniu dróg. Zapewnienie zgodnej z przepisami widoczności na drodze i wokół niej nie zawsze jest gwarancją zapewnienia kierujacym pojazdami dobrego przekazu wizualnego - dostatecznie dobrej widoczności. Często nie są uwzględniane ograniczenia powodujące utrudnienia obserwacji otoczenia pojazdów, a wynikające z jego konstrukcyjnych cech. zagadnienie jest ważne, ponieważ kierujący otrzymuje zmysłem wzroku ponad 90% informacji ważnych dla nie zagrożonego kolizją lub wypadkiem uczestnictwa w ruchu drogowym.
EN
In the report there were discussed and critized the problems concerning the forming of the tracks of the car movement and its influence for the system of the activity safety of the participants of the road traffic. There were estimated the chosen examples of the system solutions in the range of ensuring of the proper visible transfer which the vehicle driver receives. The limitations in the possibilities of the vehicles and their drivers were pointed. The possibilities are not taken into cosideration during designing the roads. Ensuring the visibility on the road and around it according to the binding rules is not always the guaranty to ensure the vehicle drivers the good visible transfer - enough good visibility. There are not often taken into the consideration the limitations of the visibility which arising from the construction features of the car. This problem of information which are very important for not menaced by collision or accident participation in the road traffic.
PL
W artykule poddano analizie przepisy i stosowane rozwiązania dotyczące wspomagania kierujących pojazdami za pomocą luster które są umieszczone na drogach w miejscach o niedostatecznej widoczności. Wynika to z określonej konfiguracji terenu w którym znajduje się droga. Oceniono przepisy w których określone są wymagania w stosunku do budowy luster oraz ich ustawienie na drogach. Omówiono zasadnicze wady polegające na zapisaniu nieprecyzyjnych wymagań dotyczących krzywizn luster oraz dużej różnorodności rozwiązań, wymiarów i ich kształtu. Wskazano na konieczność szkolenia kierujących pojazdami w zakresie obserwacji otoczenia przy wykorzystaniu luster umieszczonych na drogach.
EN
Regulations and applications regarding mirrors which assist road participants and are located on roads with limited visibility were thoroughly analyzed in this article. It is resulting from specific terrain configuration where a road is built. Regulations which include all requirements of mirrors design and mirrors localization have been evaluated. Main weaknesses resulting from imperfect regulations regarding mirrors curvature and wide variety of applications, dimensions and shapes have been reviewed. It has been pointed out that trainings for road participants in observation of the surroundings using road mirrors is crucial.
PL
Celem niniejszej pracy było stworzenie narzędzia (programu komputerowego), które pozwalałoby na dynamiczne symulowanie pracy sekcji mokrej maszyny papierniczej. Podstawowym założeniem było znalezienie zależności wiążących różne zjawiska zachodzące w procesie: pracę samej maszyny papierniczej (np. jej zdolność do odwadniania formowanej wstęgi papierniczej), wynikającej z tego oddziaływanie na powstający produkt oraz na fizykochemiczny stan wód krążących w układzie wodno-masowym. Opracowano uproszczony model płaskositowej sekcji formującej wraz z przyległymi do niej obiegami wodnymi oraz sekcją prasową. Odwzorowano interfejs sterowania zbliżony do realnego systemu komputerowego oraz uwzględniono podstawowe pętle regulacyjne, typowe dla rzeczywistych układów stosowanych w maszynach papierniczych. Wykonano ponadto wstępne porównanie pracy programu z danymi pochodzącymi z rzeczywistej maszyny papierniczej uzyskując zadowalającą dokładność modelu. Wydaje się, że prezentowany program, mimo swych ograniczeń, może być użytecznym narzędziem do podstawowej oceny wielu interesujących problemów procesu produkcji papieru, w tym zachowania się układu technologicznego w trakcie pojawiania się zaburzeń związanych np. z wprowadzaniem zmian w procesie (np. przy zmianie surowca, zmianie produkowanego asortymentu, przymknięciu obiegu wodnego czy zastosowaniu środka retencyjnego itp).
EN
The aim of the presented work was to create a model and dynamic simulator of wet end section of the paper machine including specific properties of the paper machine (e.g. its dewatering ability), interactions between different technological factors and the product as well as chemical state of the water system. A simplified model of fourdinier wire section with 1st, 2nd water loop system and press section was described. Interface of the simulator similar to the real DCS was designed. Basic computer control loops, typical for real paper machine, were also included. A preliminary comparison between the plant operation data and the results of numerical simulation was done. It seems that presented software, despite its limitations could be a useful tool for basic evaluation of several different problems which could occur in wet end part of the paper machine including disturbances related to changes which are usually introduced during normal process operation (e.g. raw material change, grade change, retention change, closure of water system etc).
PL
Jednym z wartościowych wskaźników, który może charakteryzować stan fizyko-chemiczny wód technologicznych jest przewodność właściwa. Zastosowanie tego wskaźnika wymaga jednak znajomości podstawowych zależności między czynnikami, które mogą na niego wpływać. Celem niniejszej pracy było poznanie tych zależności i sformułowanie podstawowych równań umożliwiających sporządzenie ogólnego modelu, który mógłby być uwzględniony w symulatorze układu wodno-masowego maszyny papierniczej. W wyniku przeprowadzonych badań uzyskano ogólne wiadomości dotyczące zdolności sorpcyjnych i desorpcyjnych mas papierniczych oraz wpływu procesu mielenia na wydzielanie się z mielonej masy substancji rozpuszczonych. Opracowano także podstawowe równania bilansowe dotyczące zmian przewodności właściwej w ciągu technologicznym maszyny papierniczej. Wykonano wstępną weryfikację statyczną modelu uzyskując zadowalające wyniki.
EN
Specific conductivity is one of a valuable factors which can be used for that purpose since it is possible to associate it with amount of total dissolved solids (TDS). However, proper application of this factor needs deeper studies about its links with main technological factors of paper production. The aim of this project was to look at basic relationships between specific conductivity and technological factors in paper mill. Obtained results were used in process modelling and simulation. First, information about sorption and desorption properties of papermaking pulps were described. The impact of the refining process on changes in amount of dissolved solids was also studied. Finally, basic equations about specific conductivity changes in paper production were prepared and preliminary static verification of the model was made.
EN
In the report there is discussed the problem of changing demands in the binding rules concerning the technical conditions. During maintenance, the lack of information from the surrounding of the vehicle is one of the reasons of collisions and accidents. There is a radical limitation of unobstructed observation of the whole area surrounding trucks of N1 category in comparison to the car of M1 category. Vehicles which have the same body and which are designed to transport people - M1 category or load – N1 category, they have different equipment, such as side glazing and back walls. Those who are driving these vehicles do not have comparable and identical visibility. The open loadcarrying body in the truck creates the screen obscuring of the big part of the vehicle's surrounding which precludes the direct observation of the considerable area. The devices of the indirect visibility enable to observe only the part of the area, which is directly invisible. There is an important need to change the regulation as far as construction and vehicles equipment is concerned. This paper offers the change of the philosophy of the regulations requirements in the area of visibility. Technical progress and development in the area of visual transfer devices helps to use them in the vehicles in order to improve the possibility of observing the surrounding of the vehicle. There is no reason to tolerate the worse visual transfer in the vehicles N1 category.
8
Content available Vehicle researches on improved safety system
100%
EN
The article presented analyses situations and propositions of chosen actions. Their effects will be decreases of chances in which collisions and accidents will occur. Proposed equipment of vehicles, which are currently being exploited, are additional mirrors for lowering the area of so called "blind spots". The necessity of installing additional reverse lights, in the area of rearview mirror, in busses as well as in trucks has been discussed and assessed. Another issue is the necessity to introduce appropriate regulations about back rear bumpers. It will obligate producers and users of vehicles to install them (especially in self-unloading vehicles). Doing so will also reduce the weightiness of accidents with participation of other cars. Analyzed and discussed propositions in the article are actions directed towards reducing number of collisions and accidents in developing road transport. Aspiration after achieving safety for traffic participants should be most important while executing road transport needs. It is essential to allow the driver to observe hitherto unseen areas while backing up by installing additional devices of indirect visibility, such as camera at the back of the vehicle or display in the cabin. Without radical decisions it is impossible to limit accidents (especially fatal), which are originating in traffic. Retrofitting means of road transport, we reduce their susceptibility to accidents and collisions.
PL
Pierwszoplanową rolą Sekcji Infrastruktury Stowarzyszenia Papierników Polskich zawsze było zrzeszanie i wspieranie podmiotów gospodarczych. Do tych podmiotów zaliczają się nie tylko przedsiębiorstwa przemysłowe zajmujące się szeroko pojętą działalnością w zakresie wytwarzania i przetwarzania wytworów papierowych, ale także firmy wspierające – wytwarzające osprzęt i materiały pomocnicze dla przemysłu papierniczego i przetwórczego, dostawcy usług, biura projektowe, a także jednostki naukowo-badawcze i dydaktyczne.
PL
W referacie poddano analizie manewry w trakcie ruchu samochodu oraz związane z nimi potrzeby zapewnienia widoczności (z miejsca kierującego) obszarów otaczających pojazd. Przedstawiono rozważania dotyczące tego, które obszary powinny być niezbędnie widoczne z miejsca kierującego pojazdem. Jednocześnie pokazano wyniki badań widoczności wybranego, typowego, dużego samochodu ciężarowego. Wykazano rozbieżność pomiędzy tym, co kierujący może obserwować a co powinien oraz czego nie jest w stanie obserwować, pomimo że powinien otrzymywać przekaz wizualny z tych obszarów. Wskazano na liberalność wymagań obecnie obowiązujących przepisów w Polsce i w Europie. Umożliwienie otrzymywania przekazu wizualnego z obszarów dotychczas niewidocznych będzie działaniem na rzecz poprawy systemu bezpieczeństwa czynnego pojazdu i uczestników ruchu drogowego.
EN
The report subjected analysis of maneuvers executed in track during movement of a car and connected with them needs of assurance of visibility (right away directive) the circumjacent the vehicle areas. Introduced considerations relating areas that should be indispensably visible right away directive. Simultaneously, were showed the results of investigations under visibility from the typical truck. It shown divergence among what directive can observe the driver and what he should, concurrently what is not able to observe although that should be visible. Showed the liberality of requirements at present valid recipes in Poland and in Europe. Making possibility to obtain the visual transfer from areas at the moment invisible will be the major thing of improvement of safety system of moving vehicle and road participants.
PL
W artykule przedstawiono propozycje usystematyzowania pojęcia z zakresu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Systematyka pojęć jest ważnym elementem umożliwiającym rozważania poznawcze otaczającej nas rzeczywistości. Nieprecyzyjne określenia utrudniają zrozumienie i analizę omawianej problematyki oraz porozumiewanie się. Jednym z podstawowych i ważnych celów w eksploatacji środków transportu w ruchu drogowym jest dążenie do zmniejszenia zagrożeń wypadkowych, czyli dążenie do osiągnięcia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Omówiono wybrane elementy wyposażenia wpływające na system bezpieczeństwa czynnego i biernego uczestników ruchu drogowego. Przytoczono skalę klasyfikacyjną ciężkości wypadku.
EN
In the article there are presented the proposals how to systematize the notions from the range of safety of road traffic participants and other notions connected with this safety. Systematics of notions is the important element which enables to make cognitive considerations in the surrounding us reality. Inaccurate designations hinder understanding and analysis of discussed problems and communications. One of the basic and important purposes in the use of the transport means in the traffic road is aiming to increase the accident threat - it is to aim to achieve the safety of participants of road traffic. There are discussed the chosen elements of equipment which have influence for the system of active and passive safety of road traffic participants. The scale of classification of accident ponderosity is reported.
PL
Portal mapowy jest doskonałą formą wizualizacji wszystkich elementów z obszaru dawnego Zagłębia Wałbrzyskiego pozostałych po przemyśle wydobywczym. Dane wykorzystane do przygotowania opracowania pochodziły głównie z map topograficznych i archiwalnych opracowań górniczych. Realizacja omawianego portalu opiera się na tak zwanej architekturze trójwarstwowej. Proces budowy rozpoczęto od przygotowania danych wektorowych w postaci warstw tematycznych. Następnie, według zastosowanego schematu, stworzono strukturę składającą się z bazy danych oraz serwera sieciowego, który umożliwił wyświetlanie obiektów w aplikacji, przeznaczonej dla użytkownika. Całość wykorzystanego oprogramowania jest dystrybuowana na licencjach typu open source.
EN
The post-mining area of Wałbrzych Coal Basin is still undergoing revitalization and contains traces of many mining activities. Web mapping process presented in this paper is a fine way of visualization of all surface objects of the mining industry. Data used in the project has been collected from various sources like topographic maps and mining documentations. Implementation of the geoportal was based on three-tier architecture. The whole process started from preparing spatial data which occurs in vector layer form. The key step was the construction of three connected layers which are: database, server application and presentation trier designed for clients. All of the software used is distributed on open source licenses.
PL
W referacie zaprezentowano i poddano ocenie projekt szwedzki ESM (Europejski System Modułowy). Umożliwia on dwóm dłuższym zespołom pojazdów przewiezienie tej samej ilości ładunku który wymagałaby użycia trzech krótszych "europejskich " pojazdów według wymagań dyrektywy Unii Europejskiej 96/53/UE. Nadwozia wymienne i inne jednostki transportowe wykorzystywane do transportu długodystansowego w systemie modułowym pozwalają dotychczasowe krótsze zespoły wykorzystywać na obszarach miejskich, zaś dłuższe -ESM na wyznaczonych drogach głównych. Umożliwi to łatwo dostosować zestaw do przepisów obowiązujących w danym kraju, w którym obowiązuje długość o mniejszej wartości.
EN
In the report the Swedish project EMS (Modular European System) was presented and estimated. It enables two longer assemblies of vehicles to carry the same quantity of goods which would demand to use three shorter European vehicles - according to the EU directive 96/53. The swap bodies and other transport units used in the long distance transport in the modular system allow to use the present shorter assemblies in the urban areas and to use the longer ones (European Modular System) on the marked main roads. It will enable to easy adapt the assembly to the binding rules in these countries where the lengths with the smaller values are obligatory.
EN
The aim of this article is to show the operation of the paper machine's wet-end simulator which has been developed in the Institute of Papermaking and Printing (Lodz Technical University). Retention change and its impact on paper properties have been chosen as the example. Simulation of the influence of different technological factors on papermaking process is the main purpose of this project.
PL
W artykule omówiono problematykę wpływu ograniczeń widoczności na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Przedstawione wypadki i kolizje powstałe w wyniku braku widoczności ważnych stref - otoczenia pojazdu. Analiza przyczyn powstania wskazuje, że cecha ta dotyczy przede wszystkim samochodów ciężarowych kategorii N1; N2 i N3. Samochody i drogi formalnie spełniają wymagania obowiązujących w Polsce przepisów. W przedstawionych przypadkach kierujący (w wyniku ograniczeń konstrukcyjnych samochodów) nie mieli dostatecznej widoczności otoczenia pojazdu.
EN
The paper elaborates on the impact of limitations in vehicle visibility on road safety. It discusses accidents and traffic collisions that happened due to lack of visibility in significant visibility zones that surround a vehicle. An analysis of the collision causes shows that problems are mainly posed by goods-carrying vehicles of categories N1, N2 and N3. The roads as well as the vehicles comply with the provisions of the Polish law, in the cases depicted below, however - due to vehicle construction limitations - the drivers did not have sufficient visibility around the vehicle.
EN
Cellulose pulp refining is a one of the most difficult to control processes in paper making. Proper and optimal management of refining is a very complex problem because of several crucial parameters which are hard to fast and accurate measure (e.g. fiber's WRV, amount of fines fraction). Consequently, deficient papermaking properties are often developed and excessive energy consumption is often observed, too. Aspirations of many scientists and leading companies to improving the existed conjuncture have not brought any radical changes yet. Present article is a review of current possibilities and technical solutions in control of refining process, discusses their virtues and vices and signals trends in evolution of refining control.
20
100%
EN
The purpose of this work was to determine the optimal duration of free swelling for refined unbleached kraft pine pulp. Free swelling is the effect of water sorption by cellulose fibres without their simultaneous mechanical treatment (e.g. refining). The second purpose was to determine the possibility of improving the mechanical properties of paper by testing various combinations of refining and free swelling processes. The pulp SR value and water retention value (WRV) of the fibres were tested. As regards paper properties, the tensile index and tear index were tested. Based on the results obtained, it was found that for the pulp tested, refined to 35 °SR, the optimal time of free swelling was 70 min. It was also proved that the free swelling had a significant impact on both the WRV of fibres and the mechanical parameters of paper tested. For the scheme in which refining was followed by free swelling, a 7% increase in the tear index was obtained. However, an 11% increase in the tear index was attained for the scheme with three refining stages, followed by free swelling after each refining.
PL
Celem tej pracy było określenie optymalnego czasu swobodnego pęcznienia mielonej papierniczej masy celulozowej siarczanowej niebielonej sosnowej. Drugim celem było określenie możliwości zwiększenia właściwości wytrzymałościowych papieru poprzez zbadanie różnych kombinacji procesów mielenia i swobodnego pęcznienia. Badanymi właściwościami masy włóknistej były: smarność Schoppera-Rieglera i WRV włókien. Badanymi właściwościami papieru były: wskaźnik zerwania i wskaźnik oporu przedarcia. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że swobodne pęcznienie jest procesem długotrwałym. Dla badanej masy celulozowej mielonej do wartości 35oSR optymalny czas swobodnego pęcznienia wynosił 70 minut. Rezultaty badań wskazują, że stosowanie swobodnego pęcznienia ma zdecydowanie pozytywny wpływ zarówno na wskaźnik WRV włókien, jak i badane wskaźniki wytrzymałościowe papieru. Najlepsze rezultaty uzyskiwano, kiedy swobodne pęcznienie było stosowane także na samym końcu, po ostatnim mieleniu. Dla wariantu, w którym po pojedynczym mieleniu występowało jedno, końcowe pęcznienie swobodne uzyskano 7% przyrost wskaźnika zerwania. Największy, 11% przyrost wskaźnika przedarcia stwierdzono dla wariantu, w którym zastosowano trójetapowe mielenie, a po każdym z nich następowało pęcznienie swobodne.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.