Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Lokaty finansowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
XX
Powraca zainteresowanie lokatami. BRE Bank uzależnia oprocentowanie depozytu od cen ropy, a Citibank stawia na metale szlachetne. Koniunktura giełdowa sprzyja, oprocentowanie tradycyjnych lokat spada, chętnych do efektywnego oszczędzania przybywa. Bankowcy starają się więc urozmaicić ofertę skierowaną do klientów private banking, proponując im lokaty inwestycyjne.
XX
Polskie tradycje w zakresie inwestowania kapitału ubezpieczeń społecznych sięgają schyłku XIX w. i początku XX w. Autorka przytacza poglądy prekursora polskiej myśli lokacyjno-ubezpieczeniowej po I wojnie światowej S. Czarneckiego, przedstawia zagadnienie lokat w okresie Polski Ludowej i rangę lokat w okresie gospodarki rynkowej.
EN
Polish traditions concerning investments of social insurance capital date back to the end of the 19th and the beginning of the 20th century. The author quotes the views of S. Czarnecki - the forerunner of Polish location-insurance concepts after the First World War. The issues concerning deposits in Poland in years 1945-1989 as well as the rank of deposits in market economy period are also presented.(MN)
XX
Przedmiotem opracowania są wybrane innowacje na rynku produktów depozytowych banków w Polsce. Dokonano identyfikacji i analizy innowacyjności banków w zakresie oferty depozytowej, biorąc pod uwagę nowe specyficzne konstrukcje produktów oraz sposoby dystrybucji. Nowymi produktami depozytowymi banków w Polsce są umożliwiające gromadzenie depozytów bieżących na porównywalny z lokatami terminowymi procent rachunki oszczędnościowe, dające znacząco wyższe korzyści ekonomiczne produkty depozytowe bez podatku Belki oraz depozyty z terminem wypłaty odsetek z góry. Ponadto banki oferują na korzystniejszych warunkach produkty internetowe, a także organizują aukcje lokat terminowych. Zalety innowacyjnych produktów depozytowych dla klientów oraz banków przyczynią się do ich upowszechniania, a tym samym zwiększania skali gromadzonych przez Polaków oszczędności. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents some innovations in the market of banks deposit products in Poland. It identifies and analizę the innovations in deposits' offer of banks taking into account innovative character of products and ways of distribution, innovative deposit products of Polish banks are savings accounts enabling the collection of current deposits at the percentage for a fixed term product, deposit products bringing significantly greater incomes without taxation and term deposits with an interest payment in advance. Furthermore, banks on favorable terms offer Internet products and arrange auctions of term deposits. Advantages of innovative deposit products to customers and banks contribute to their popularization, and thus increase the scale of savings held by the Poles. (original abstract)
XX
Autorzy scharakteryzowali fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne w Polsce, przeanalizowali działalność PFP "Pioneer", dochodowość lokat w tym funduszu, a także atrakcyjność funduszu na tle innych możliwości inwestycyjnych i charakterystykę uczestników funduszy i motywy ich decyzji.
XX
Autorka przedstawia relacje zachodzące pomiędzy zmianami systemowymi podatków a rynkiem finansowym. Koncentruje się na aspekcie podatkowym lokat finansowych - opodatkowanie dochodów odsetkowych osób fizycznych od lokat typu dłużnego, dochodów odsetkowych osób prawnych od wierzytelności papierów wartościowych, dywidend realizowanych przez osoby fizyczne i prawne, z lokat w fundusze powiernicze.
XX
Autor omówił część problemów przedstawiających rolę funduszy powierniczych na rynku finansowym. Zaprezentował Towarzystwa Funduszy Powierniczych (TFP Pioneer, TFP Korona, TFP Przymierze i inne) ukazując ich rentowność w latach 1996-1998. W zakończeniu ukazał rolę funduszy powierniczych jako ośrodka przechowywania oszczędności.
EN
This article discusses the importance of trust funds on the Polish financial market. In describing the role of funds, the author notes changes in the value of net assets managed by the funds, and then takes into account the profitability of investments over six- and twelvemonth periods in units where funds participate. The author also looks at the importance of trust funds in the capitalisation of the Warsaw Stock Exchange and compares the share of net assets in the zloty accounts of households' in order to show the role of funds in savings. When analysing net assets, the author takes into account changes in the value of net assets of all funds, changes in the value of net assets managed by perticular trust fund associations, changes in the value of net assets managed by groups of funds categorised according to their investment strategies, and finally changes in the value of net assets of particular trust funds. The article was written in 1998. Thus, the data it presents describes the situation of trust funds in the years 1996-97. (original abstract)
XX
Scharakteryzowano rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Większość z nich działa w oparciu o Ustawę o funduszach inwestycyjnych, która wprowadziła cztery rodzaje funduszy: otwarte, specjalistyczne otwarte, zamknięte i mieszane. Wymieniono korzyści z udziału w funduszach: oferta dla drobnych inwestorów; zapewniają obsługę administracyjną i powierniczą; są fachowo zarządzane; umarzają jednostki na żądanie; dają możliwość ponownej inwestycji dywidend i zysków kapitałowych w kupno kolejnych jednostek uczestnictwa, można przesuwać lokaty z jednego funduszu do drugiego; stopień ryzyka, stopa zwrotu oraz stabilność dochodu ulegają wahaniom. Podano, między innymi, zestawienie wartości aktywów netto (WAN) towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz stopy zwrotu funduszy powierniczych w okresie od grudnia 1998 r. do 1999 r.
XX
Funkcjonujące w Polsce fundusze inwestycyjne są ważnym segmentem rynku finansowego. Odgrywają one niezwykle ważną rolę w procesie alokacji kapitału. Rosnąca wartość środków deponowana w funduszach sprawia, że jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne mają wpływ na strukturę oszczędności społeczeństwa. Opracowanie jest próbą badań dotyczącą funduszy inwestycyjnych. W pierwszej kolejności przedstawiona została istota funduszy. W dalszej części artykułu zbadany został wolumen i struktura aktywów funduszy inwestycyjnych. Kwintesencją badań są uzyskane wyniki o udziale funduszy inwestycyjnych w strukturze oszczędności. Wnioski z nich płynące mogą stanowić przyczynek do dalszej dyskusji nad rozwojem funduszy inwestycyjnych na tle pozostałych uczestników rynku finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Investment funds operating in Poland are important segment of the financial market. They take very important part in capital allocation process. Rising value of appropriations accumulated in funds causes that membership units and investment certificates have an influence on the structure of society savings. This study is an attempt of research about investment funds. To begin with the essence of the funds is presented. The next part of the article researches the volume and structure of investment funds assets. The quintessence of the research is obtained findings about investment fund participation in savings structure. The conclusions drawn from it can be the beginning of later discussion about investment funds evolution against a background of remaining participants of financial market.(original abstract)
XX
Po głośnej sprawie upadku Amber Gold autor artykułu podejmuje próbę przedstawienia poziomu zaufania Polaków do sektora bankowego. Z przeprowadzonych badań sondażowych wynika, że Polacy niemal całkowicie utracili zaufanie do parabanków - tego typu instytucjom swoje oszczędności powierzyłoby zaledwie 4 proc. ankietowanych. W wyniku pogarszającej się sytuacji gospodarczej w strefie euro Polacy (39 proc.) ostrożniej ufają także bankom, ale - co ciekawe - jest to najniższy w Unii Europejskiej spadek zaufania do sektora bankowego. Autor artykułu przedstawia także inne przyczyny spadku zaufania do sektora bankowego, preferowane przez Polaków formy oszczędzania oraz inne konsekwencje upadku Amber Gold.
XX
Przedmiotem opracowania jest problematyka podatku od dochodu z tytułu oszczędności gospodarstw domowych, zgromadzonych w bankach w formie wkładów bieżących i terminowych. Podatek ten wprowadzono w Polsce 1 marca 2002 roku mocą ustawy z 21 listopada 2001 roku. Jego następstwa i zakres oddziaływania zależą od wielu okoliczności. Badając to zagadnienie specjalny nacisk zostanie położony na określenie wpływu tego podatku na kształtowanie się tych oszczędności. Kwestia ta jest szczególnie ważna w Polsce, zwłaszcza ze względu na niski poziom stopy oszczędności gospodarstw domowych, będących głównymi podatnikami tego podatku. Zbadane zostanie również, czy i w jakim stopniu udało się zrealizować cele nowo wprowadzonego podatku. W kontekście tych zagadnień zostaną przedstawione przesłanki wprowadzenia tego podatku, zasady jego pobierania oraz uwzględnione główne opinie przedstawicieli banków w tej sprawie. Zważywszy, że nowo wprowadzony podatek nie stanowi novum dodatkowo zostaną uwzględnione, w ogólnym zarysie, zaobserwowane następstwa wprowadzonego wcześniej tego rodzaju podatku w USA i RFN. Zostaną też uwzględnione zasady opodatkowania dochodów z oszczędności w krajach Unii Europejskiej, aby przedstawić badany problem na tle porównawczym. Podstawę analizy stanowi literatura, przepisy prawne, dane liczbowe publikowane przez NBP oraz obserwacje własne z praktyki bankowej. (fragment tekstu)
EN
The article entitled "The Savings Tax in Poland. Attempt at Reflection" tries to answer two questions. First, why was the savings tax enacted and second, what are the results. The savings tax in Poland has been levied on 1 March 2002 on the strength of an act of the 21 November 2001. Its consequences depend on a lot of facts. The effect of the saving tax is very important to saving in Poland. It is very substantial because there is too low level of saving of householders, who are the main payers of this tax. Savings tax is not novelty. Long ago it was in the United States and in Germany. Today each EU Member gathers this tax. Differences regard only the extent and collection way. The base of the new tax in Poland are the incomes from the saving interest. It is a well-known fact, that savings are very important for economy progress. This article limits to the problems of savings tax. Monetary savings - they are saving result and they are in means form. Savings, which are in banks are only the pieces of monetary saving. In the article apart from the term "saving" there are also distinguished the terms "lacking" and "hoarding". When the Ministry of Finance introduced this tax, banks had to pay all the costs. They were compelled to reconstruct computer systems to manage from 1 March 2002 to count and collect savings tax. The costs were often very high and banks try to compensate them. The bank charge and commission rose. As the result all the costs were paid by customers. In spite of that, people will save in banks, because the money is safe there. The unemployment in Poland is very high. Salaries (householders income) grow slowly. For that reason savings are spent on "consumption". Substantially the government should take steps to reduce unemployment and cut taxes. Studies results confirm that the purposes of new introduced tax have not been reached. The author does not deny this tax but shows that modification of the tax rules is necessary. (original abstract)
XX
Rozwój rynku kapitałowego w Polsce powoduje wzrost zapotrzebowania na techniki porównywania odpowiednich cech ewentualnych ofert inwestycji kapitałowych. W artykule omówiono metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, ich wartość bieżącą netto i wewnętrzną stopę zwrotu.
EN
In the market economy capital investments are important sources of firms income. The effectiveness of capital investments is determined by choosing proper projects. In this report are presented discounted cash flow techniques in capital budgeting: net present value and internal rate of return. (original abstract)
XX
Artykuł analizuje formy lokowania pieniędzy pod kątem zysków. Najbezpieczniejszą formą są papiery wartościowe emitowane przez skarb państwa i miasta oraz lokaty w bankach.
XX
Private banking, czyli kompleksowa obsługa klientów zamożnych przez bank, jest obecnie integralną częścią oferty współczesnego rynku bankowego. Wprowadzenie oferty dla tego segmentu klientów jest konsekwencją postępującej konkurencji w polskim sektorze bankowym, który w ogólnym zarysie jest zbliżony do standardów zachodnich. Pierwszym bankiem, który w 1993 roku wprowadził usługi private banking do swojej oferty był Bank Handlowy, następnie w 1995 i 1996 roku usługi te wprowadziły odpowiednio BRE Bank i Citibank. Obecnie odpowiednie oferty z pogranicza private banking i personal banking mają już niemal wszystkie banki liczące się w polskim sektorze bankowym. Począwszy od wprowadzenia oferty private banking na polski rynek bankowy zakres usług i produktów z tej oferty polegały procesowi rozwoju od klasycznych produktów bankowych, takich jak lokaty i kredyty, przez stopniowe wprowadzanie bardziej nowoczesnych produktów, między innymi prestiżowych kart kredytowych, funduszy inwestycyjnych, a także usług brokerskich i usług zarządzania aktywami oraz produktów rynku międzybankowego i walutowego. Dodatkowo, wraz z rozwojem oferty private banking, zaczęto stosować otwartą architekturę produktową, tzw. open product, oferując klientom produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe innych firm. (fragment tekstu)
XX
W artykule omówiono metody oceny funduszy inwestycyjnych, na przykładzie 15 agresywnych funduszy inwestycyjnych lokujących swoje aktywa w przeważającej części na GPW SA w Warszawie w roku 2000.
EN
This article aims at approaching knowledge on how to choose the investment fund, disposing common accessible information. (short original abstract)
Bank
|
2006
|
nr nr 3
12-13
XX
Coraz częściej klient dostaje do wyboru zamiast tradycyjnej lokaty, lokatę mieszaną. Część wkładu pozostaje tym sposobem na lepiej oprocentowanej lokacie, a część w funduszu. O zaletach takiego sposobu na oszczędzanie można dokładniej dowiedzieć się z artykułu. Znaleźć tam można również prognozy co do dalszego losu lokat w polskich bankach.
XX
Private banking to tzw. oferta dla zamożnych. Na świecie oznacza to próg wejścia na poziomie miliona dolarów. W Polsce prawdziwy private banking zaczyna się w okolicach 400-500 tysięcy złotych, choć funkcjonują na rynku oferty i o dużo niższym progu (na skorzystanie z nich pozwala już miesięczny dochód netto w wysokości 5 tys. zł). Takie obniżenie progów jest niewątpliwie pochodną polskich realiów. Po pierwsze rynek usług private banking jest w Polsce stosunkowo młody. Po drugie klient w Polsce nie jest tak zamożny, jak klient w krajach Europy Zachodniej. Bez obniżenia progu wejścia oferty tego typu nie miałyby więc racji bytu. (abstrakt oryginalny)
Bank
|
2013
|
nr nr 4
66-67
XX
MFW kryzys strefy Euro postrzega jako wielką ucieczkę kapitałów prywatnych, której instytucje europejskie z EBC na czele musiały stawić czoło. Banki prywatne zmniejszyły swoje zaangażowanie w krajach peryferyjnych o ponad połowę, do ok. 750 mld. Przemieszczanie się pieniędzy osiągnęło gigantyczne rozmiary. Od tamtej pory banki zmuszone były wzmocnić swoje fundusze własne i poprawić swoją zdolność do finansowania.(fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest przybliżenie tematyki systemu wymiany informacji podatkowych, wprowadzonego przez kraje członkowskie Unii Europejskiej za sprawą tzw. Dyrektywy o Oszczędnościach, regulującej zasady efektywnego opodatkowania dochodów odsetkowych osób fizycznych. Zaprojektowane w Dyrektywie o Oszczędnościach rozwiązanie, oparte na automatycznym transferze danych finansowych pomiędzy krajami członkowskimi, miało stanowić skuteczny środek walczący z unikaniem opodatkowania przez obywateli UE - pozwalając na uzyskanie wiedzy o zagranicznych oszczędnościach i późniejsze ich opodatkowanie przez władze podatkowe miejsca rezydencji. W artykule przeanalizowano skutki wprowadzonych regulacji prawnych wpływających na klimat inwestycyjny dla mieszkańców Wspólnoty, przedstawiono zmiany dostosowawcze, a także dokonano próby oceny perspektyw dalszego unijnego rozwoju systemu wymiany informacji podatkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is presenting the issues of tax information exchange system within the European Union. The system was first introduced by the Member States through so-called Savings Directive, which regulated the principles of effective taxation of savings, kept offshore by EU individuals. The solution, based on the automatic transfer of financial data between Member States, aimed to be a tool for fighting tax evasion. The article analyzes the effectiveness of the European Savings Directive, looks at the changes in the investment climate for the residents of European Union, and also attempts to assess the prospects for further development of the European system of tax information exchange. (original abstract)
XX
Prawo wspólnotowe dokonało harmonizacji podstawowych zasad mających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa inwestycji zagranicznych, np. w zakresie zasad przenoszenia prawa własności papierów wartościowych, reguł dotyczących przechowywania tych walorów przez firmę inwestycyjną oraz wzajemnych stosunków pomiędzy firmą inwestycyjną a inwestorem. Ograniczone zostało także ryzyko oszustw finansowych. Ale w przypadku dokonywania lokat na rynkach zorganizowanych poza UE i OECD nieodzowne jest precyzyjne przeanalizowanie wszelkich czynników, które mogą wpłynąć na zwiększenie ryzyka podczas takich operacji.
XX
W artykule zwrócono uwagę na zmiany w strukturze oszczędności społeczeństwa polskiego. Lokaty bankowe zaczynają coraz wyraźniej przegrywać z jednostkami uczestnictwa towarzystw funduszy inwestycyjnych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.