Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 54

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
2
Content available remote Cermetalowe materiały gradientowe
100%
PL
Bardzo często w przypadku bezpośredniego połączenia dwóch warstw różnych materiałów mamy do czynienia z niekorzystnym zjawiskiem, jakim jest powstawanie naprężeń na granicy faz tych materiałów. Zastosowanie ciągłego przejścia jednej fazy w drugą pozwala ograniczyć skutki występowania naprężeń. W tym przypadku otrzymujemy funkcjonalny materiał gradientowy, ang. Functionally Gradient Materials - FGM. Przedstawiono historię wytwarzania materiałów gradientowych oraz przegląd metod ich otrzymywania. W części doświadczalnej przedstawiono wyniki badań wytwarzania cermetalu gradientowego (TiC)(Ni-Mo). Próbki zagęszczano metodą sedymentacji w ultrawirówce. Właściwości otrzymanego cermetalu wskazują na możliwość zastosowania tego materiału jako ostrza w narzędziach skrawających. Ceramiczna warstwa wierzchnia zapewnia wysoką odporność na zużycie ścierne, a ciągliwy rdzeń metaliczny - podwyższoną wytrzymałość na zginanie.
EN
Very often, a result of direct connection of different material layers are mechanical stresses on the phases boundary. Continuous transition of the one phase in the second allows to limited stresses. This kind of material is named Functionally Gradient Material - FGM. A gradient is realized through change of characteristics such as: chemical composition, density, grain size, microstructure or atomic order in function of position. In this paper the historical outline of gradient materials was presented and methods of FGM fabrication. In the experimental part, the gradient cermet in the system (TiC)(Ni-Mo) was presented. Samples were received using the method of the centrifugal deposition in ultracentrifuge. Properties of received cermets were indicated for possibility of using this material as of cutting edge for cutting tools application. Ceramic superficial layer in these FGM cermets guarantees high resistance for abrasive wear, ductile core - resistance for bending stresses.
PL
Głównym celem badań było zaprojektowanie oraz otrzymanie kompozytów diament - Ti3SiC2 z gradientem stężenia faz. Matematyczny model procesu sedymentacji wirówkowej bazował na modyfikacji równania Stokesa poprawką Barnea-Mizrahi. Dla opisu sedymentacji grup sferycznych cząstek o różnych rozmiarach dla różnorodnych materiałów skonstruowano algorytm na bazie programu Mathematica. Główne obliczenia dla modelowanego układu i realnych warunków procesu sedymentacji wirówkowej były wykonane za pomocą równania Barnea-Mizrahi. Proces zagęszczania był przeprowadzony metodą wirowania w ułtrawirówce UP 65M. Matematyczne symulacje przy zastosowaniu algorytmu wykazały, że możliwe jest otrzymywanie gradientu z ciągłą zmianą stężenia jednej fazy względem drugiej z zastosowanej wyjściowej zawiesiny. Diamentowe kompozyty były spiekane za pomocą aparatury do spiekania techniką wysokociśnieniową HP-HT. Na spieczonych kompozytach wykonano szereg badań materiałowych; Kompozyty diamentowe analizowano przy zastosowaniu skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w rentgenowski spektrometr EDS. Przeprowadzono pomiary gęstości pozornej oraz porowatości metodą hydrostatyczną oraz modułu Younga metodą ultradźwiękową. Wykonano pomiary twardości względem wysokości próbki. Na próbkach podłoża fazy wiążącej przeprowadzono wysokotemperaturowe badania kinetyki zwilżania. Spośród otrzymanych kompozytów gradientowych wytypowano material o najkorzystniejszej mikrostrukturze dla którego przeprowadzono testowe próby skrawania. Przedstawiono wyniki właściwości mechanicznych oraz skrawających dla diamentowych kompozytów gradientowych. Matematyczne symulacje wykazały, że możliwe jest otrzymywanie materiałów z ciągłą zmianą stężenia faz obu materiałów z wyjściowej zawiesiny. Metoda zagęszczania wirówkowego pozwala otrzymywać materiały gradientowe.
EN
The main scientific aim of the studies was design and obtaining of diamond -Ti3SiC2 composites with the gradient of phases distribution. Mathematical model of HCP basing on the modifications of the Stokes formula with Bamea-Mizrahi equation. Algorithm was constructed to describe sedimentation of the group of spherical particles of di fferent sizes and different materials. Main calculations for this system and real conditions of the high-speed centrifugal compaction process are made using the Bamea-Mizrahi equation. Deposition process was carried out using the ultra centrifuge UP 65M. The diamond composites have been prepared using the High Pressure - High Temperature apparatus. Various investigations methods for sintered samples were applied: The diamond composites were analysed using scanning electron microscopy (SEM) with EDS spectrometer. Apparent density and porosity were measured using hydrostatic method. Young modulus measurements was determined using ultrasonic method. Hardness measurements in relation to height of sample were measured using Vickers method. On the samples of binding phase substrate high temperature analysis of wetting kinetics was curried out using lying drop method. For samples with the most advantageous gradient microstructure cutting test was carried out. Results of some mechanical and cutting properties was presented. The mathematical simulations using algorithm show that it is possible to obtain continuous concentrations of the both materials with appropriate initial suspensions. Thus our method allows to obtain graded materials.
6
Content available remote Analiza procesu napraw serwisowych maszyn górniczych
100%
PL
W artykule spośród usług przemysłowych przedmiotem zainteresowania są naprawy, które wykonywane są u usługobiorcy, tj. użytkownika maszyn, na stanowisku pracy maszyny. Naprawy te nazywane są naprawami serwisowymi. Wykonywanie napraw serwisowych przez wytwórnię lub upoważnionego przedstawiciela wytwórni wynika z rozproszenia geograficznego użytkowników maszyn względem wytwórni. Wytwórnia realizuje naprawy u użytkowników maszyn zlokalizowanych w jej pobliżu. Naprawy serwisowe u użytkowników maszyn oddalonych od wytwórni wykonywane są przez upoważnionych przedstawicieli wytwórni.
EN
Repairs conducted At the contractor site, i.e. user of machine, at the stand of machine operation, are the paper's subject of interest apart from industrial services. These repairs are called servicing repairs. Conducting the servicing repairs by factory or licensed representative of factory results from geographical dispersion of machine's users in relation to the factory. The factory realizes repairs at machines' users who are close to the factory. The servicing repairs at machines' users who are away from factory are conducted by licensed representatives of factory
PL
W artykule przedstawiono koncepcję repozytorium list kontrolnych dla wspomagania użytkowania i utrzymania ruchu maszyn górniczych, dostarczających wiedzę na temat poprawnego i bezpiecznego wykonywania czynności, bezpośrednio w miejscu i czasie ich realizacji.
EN
A concept of repository of checklists developed to aid mining machines maintenance is presented in the article. This solution provides knowledge about correct and safe performing of activities, directly at the relevant place and time.
PL
W szkoleniach coraz powszechniej znajdują zastosowanie technologie multimedialne oparte na wirtualnej rzeczywistości. Przykładem takich materiałów są animacje przedstawiające zalecany sposób wykonywania poszczególnych czynności oraz rekonstrukcje wypadków. Materiały szkoleniowe w formie multimedialnej od wielu lat opracowywane są dla kopalń węgla kamiennego przez ITG KOMAG. W artykule przedstawiono wyniki badania na temat oceny wyżej wymienionych materiałów przez wybranych odbiorców.
EN
Multimedia technologies based on virtual reality became more popular in trainings. Animations presenting recommended method of realization of each activity and reconstructions of accidents are examples of such materials. Training materials in multimedia form for hard coal mines have been developed from many years by KOMAG. Results of test on assessment of above mentioned materials by selected users were presented in the paper.
11
Content available remote Computer Aided Shaping of Safe Behavior at Work Place
63%
EN
Lack of necessary caution and making mistakes during conducting of tasks causes accidents and loss. Lack of knowledge about correct performance of actions and lack of awareness about possible results of risky behavior is the root cause. This knowledge should be provided not only during training but also by access to knowledge resources during work. In the article two types of knowledge resources that aid shaping safe behavior at workplace are presented: serious games and interactive technical manuals. The first one is intended to be used as training material and the later one - as tool that supports workers during performing operation and maintenance activities.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą dwóch wybranych systemów klasy CMMS dla potrzeb wybranego szpitala. Dla jej potrzeb wykorzystano metodę ELECTRE. Zaprezentowano również efekty konfrontacji jej wyniku z rzeczywistymi potrzebami badanego szpitala. Działania te mają na celu wskazanie możliwości zmian w jego organizacji oraz zmian w omawianym systemie informacyjnym. Na końcu przedstawiono wnioski z przeprowadzonych badań.
EN
Comparative analysis of two CMMS with respect to needs of a given hospital is presented in the article. The ELECTRE method is used for this analysis. The effects of its confrontation of ELECTRE results with the real needs of investigated hospital are also presented. These actions are intended to indicate the possibility of changes in its organization and changes in this information system. The conclusions of the study are presented at the end of the article.
PL
Zapewnienie ciągłości ruchu w kopalniach węgla kamiennego generuje wysokie koszty produkcji. Przedstawiono możliwości zastosowania narzędzi komputerowych w serwisowaniu maszyn górniczych. Autorzy skupili się na możliwości zastosowania w tym procesie systemów komputerowych klasy CMMs (Computer Maintenance Management system - Skomputeryzowany System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu). Wykorzystanie przez producenta maszyn górniczych systemu klasy CMMs umożliwi mu lepsze prowadzenie gospodarki magazynowej, narzędziowej, bardziej efektywne wykorzystanie pracowników serwisu oraz sprawne przyjmowanie zgłoszeń ze strony kopalni. W konsekwencji skrócony zostanie czas potrzebny na przygotowanie i realizację napraw serwisowych. W przypadku kopalni, pozytywnym skutkiem tej oszczędności czasowej będzie ograniczenie strat spowodowanych przestojem maszyn.
EN
To provide the mining continuity in hard coal mines, high costs of production are produced. The application opportunities of computer tools to provide service of mining machines have been presented. The authors of the paper have focused on use of the Computer Maintenance Management system (CMMs) in this process. Use of the CMMs by manufacturers of mining machines allows better stock management, tooling service, more efficient work of service agents and taking notifications on the part of mines. In effect the time being necessary to prepare and carry out the service repairs will be reduced. In case of a mine, a limitation of losses caused by shutdowns is a positive effect of this time saving.
15
Content available remote Komputerowo wspomagane zarządzanie utrzymaniem ruchu maszyn górniczych
51%
PL
Specyficzne warunki eksploatacji maszyn górniczych sprawiają, że zarządzanie utrzymaniem ruchu tych maszyn w sposób efektywny jest szczególnie trudne. W niniejszym artykule przedstawiono, na czym polega ta "trudność" zarządzania utrzymaniem ruchu maszyn górniczych oraz zaproponowano, jak usprawnić ten proces poprzez wykorzystanie narzędzi informatycznych.
EN
Specyfic conditions of running of mining machines make effective maintenance of those machines very difficult to achieve. In the article the difficulty of maintenance of mining machines is described and a conception of using informatical tools in order to improve (and make effective) the process of mentioned above maintenance management is proposed.
EN
The main aim of this work was an attempt to employ mechanical alloying to synthesise an intermetallic-based Nb22Ti15Al alloy which would exhibited better mechanical properties than its counterparts produced by other methods and to investigate structure changes during mechanical alloying and during annealing and consolidation. The material investigated in this study was produced by mechanical alloying of pure elemental powders of Nb, Ti and Al. The morphology and structure changes during milling, annealing and consolidation were examined using a scanning electron microscope and the X-ray diffractometer with CoKalpha radiation. The powder was also characterized by microhardness measurements. The mechanical alloying resulted in the formation of Nb solid solution. Intermetallic phases appeared during annealing and consolidation of powder. Influence of consoldidation temperature on the phase content was established. The increase in consolidation temperature resulted in the nucleation of a brittle Nb2Al phase. It has been shown that mechanical alloying followed by hot pressing is a viable processing route for intermetallics Nb-Ti-Al.
PL
Głównym celem pracy było zastosowanie mechanicznego stopowania do wytwarzania stopu Nb22Ti15Al oraz badanie zmian zarówno morfologicznych jak i strukturalnych zachodzących podczas procesu wytwarzania, jak również w wyniku wyżarzania i konsolidacji badanego materiału. W tym celu mieszaninę proszków czystych metali Nb, Ti i Al poddano mechanicznej syntezie w wysokoenergetycznym młynie typu attritor, a następnie morfologiczne i strukturalne zmiany zachodzące podczas mielenia proszku, jak również w wyniku wyżarzania i konsolidacji badano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej oraz metodą rentgenowskiej analizy fazowej. Próbki proszku po kolejnych etapach mielenia scharakteryzowano również przez pomiar mikrotwardości metodą Vickersa. Wyżarzony w temperaturze 1000 °C proszek po mechanicznym stopowaniu składał się z roztworu stałego na osnowie niobu i fazy Nb3Al. Materiał po konsolidacji przez prasowanie na gorąco w temperaturze 1200 °C przez 3 h składał się z roztworu stałego na osnowie niobu oraz faz Nb3Al i Ti3Al, natomiast w wyniku konsolidacji w temperaturze 1300°C przez 3 h faza Ti3Al została zastąpiona kruchą fazą Nb2Al.
PL
W artykule przedstawiono problem zarządzania wiedzą na potrzeby realizacji napraw serwisowych maszyn budowlanych. Zidentyfikowano źródła wiedzy stosowane obecnie przez uczestników procesu napraw serwisowych maszyn budowlanych. Następnie zaproponowano model współpracy uczestników procesu, który zakłada stosowanie elektronicznej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz technologii teleinformatycznych.
EN
The paper presents a problem of knowledge management in building machines service repairs. First, knowledge sources currently used in process of building machines service repairs are identified. Then a model of cooperation of participants in process of building machines service repairs is proposed. The model incorporates the use of Electronic Technical Manuals and Information and Communication Techniques (ICT).
PL
Kompozyty polikrystalicznego diamentu PCD są okrągłymi dyskami składającymi się z cienkiej warstwy polikrystalicznego diamentu związanego z warstwą podłożową z węglika spiekanego. Dostępne komercyjnie PCD są zazwyczaj wytwarzane przez wysokociśnieniowe spiekanie proszków diamentowych z kobaltową fazą wiążącą. Obecność kobaltu aktywuje proces grafityzacji diamentu. Różnica rozszerzalności temperaturowej warstwy PCD i podłoża z węglika spiekanego może powodować wystąpienie naprężeń szczątkowych i następnie delaminację materiału. Modyfikacja właściwości tego materiału jest możliwa przez zastosowanie odpowiedniego rodzaju materiału fazy wiążącej, na przykład Ti3SiC2, który wykazuje pseudoplastyczne właściwości. Celem badań było wykonanie matematycznych obliczeń rozkładu faz dla materiałów gradientowych diament-Ti3SiC2, które były weryfikowane z rozkładem faz w kompozytach po procesie spiekania techniką HP-HT. W pracy zaproponowano algorytm do opisu sedymentacji grup sferycznych cząstek o różnorodnych rozmiarach i z różnorodnych materiałów. Główne obliczenia dla tego układu i prawdziwych warunków procesu zagęszczania wirówkowego HCP są wykonane za pomocą równania Barnea-Mizrahi. Proces osadzania dla układu diament-Ti3SiC2 przeprowadzono w ultrawirówce UP 65M z prędkością obrotową rotora 20 000 obr/min. Rozkład rozmiarów ziaren dla proszków diamentu i Ti3SiC2 zmierzono z użyciem aparatury Shimadzu. Rozkład twardości dla kompozytu diamentowego z gradientem składu fazowego zmierzono i porównano do koncentracji diamentu i węglika W, zależnej od czasu opadania proszków t diamentu i węglika oraz od odległości.
EN
The polycrystalline diamond PCD compacts are a round disks composite of a thin layer of sintered polycrystalline diamond bonded to a cemented tungsten carbide substrate. Commercially available PCD are usually made by high pressure sintering diamond powders with the cobalt bonding phase. The existence of cobalt promotes the graphitisation process of diamond. The differential thermal expansion of PCD layer and tungsten carbide substrate may result in residual stresses and next, delamination of material. Modification properties of these materials is possible using suitable kind of the bonding phase material, for example the ceramics Ti3SiC2 material, which is exhibiting pseudoplastics behaviour. The aim of the research was execution of mathematical calculations of the phases distribution for the phase graded diamond - Ti3SiC2 compacts which were verified with phases distribution in compacts after the high pressure - high temperature sintering process. An algorithm to describe sedimentation of the group of spherical particles of different sizes and different materials was proposed. Main calculations for this system and for real conditions of the high-speed centrifugal compaction process are made using the Barnea-Mizrahi equation. Deposition process for diamond - Ti3SiC2 was carried out using the ultra centrifuge UP 65M with rotational speed of 20 000 rpm. Particle size distribution for the diamond and Ti3SiC2 powders were measured using Shimadzu apparatus. Hardness distribution for diamonds composite with phase composition gradient was measured and compared to the concentration of diamond and carbide W for diamond and Ti3SiC2 powders dependence on distance.
PL
Istotnym elementem tworzenia bezpiecznych warunków pracy jest szkolenie pracowników w zakresie zagrożeń oraz ryzyka, jak również kształtowanie umiejętności praktycznego wykorzystania pozyskanej wiedzy. W artykule przedstawiono innowacyjne narzędzia informatyczne oraz nowoczesne formy prezentacji wiedzy na potrzeby kształtowania umiejętności technicznych i interpersonalnych. Przedstawiono przykłady rozwiązań z zakresu zaawansowanej wizualizacji komputerowej, materiałów interaktywnych oraz list kontrolnych. Prezentowane rozwiązania są efektem realizacji projektu PROFI, finansowanego w ramach Programu Badań Stosowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
EN
Providing workers with necessary knowledge about hazards and risks as well as with skills to use this knowledge in practice is a significant element of creation of safe working conditions. Advanced information tools and modern forms of knowledge presentation for shaping technical and interpersonal skills are presented in the article. The examples of solutions such as advanced computer visualizations, interactive materials and checklists are presented. The presented solutions are the result of PROFI project, funded within the Applied Research Programme, from budget of the National Centre for Research and Development.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.