Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Financial restructuring
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Możliwość interpretacji procesów funkcjonowania przedsiębiorstw w otoczeniu konkurencyjnym jest tematem wielu debat naukowych. Prezentując stanowiska wybranych autorów, można wskazać, że z jednej strony kluczowymi dla działalności przedsiębiorstwa w przypadku sytuacji kryzysowej są czynniki środowiskowe, i te uważane są za priorytetowe pośród przyczyn obniżenia się kondycji finansowej, w porównaniu do czynników związanych z funkcjonowaniem konkretnego przedsiębiorstwa. O ile zatem działania w obszarze finansowym są w znacznej mierze wynikiem wpływu otoczenia, jak również decyzji uwarunkowanych wewnętrznie, to jednak problematyka restrukturyzacji, jak można ocenić, istotnie zależy od akceptacji wierzycieli i organów nadzoru dla działań podejmowanych przez kierownictwo. Z drugiej strony można wskazać, że kryzysy w przedsiębiorstwie są spowodowane w wielu przypadkach również przez znaczny poziom nieefektywności kierownictwa w zarządzaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom zewnętrznym. Na bazie sygnalizowanej w opracowaniu problematyki, można wskazać, że proces restrukturyzacji jest działaniem wymagającym koncentracji na wielu elementach. Z analizy przedstawionych problemów wynika, że w głównej mierze przeprowadzenie restrukturyzacji i osiągane ten sposób efekty winny niewątpliwie być wynikiem oczekiwań wierzycieli, zarządu, ale przede wszystkim właścicieli. Skuteczność przeprowadzenia procesu restrukturyzacji finansowej i realizacji strategii może być określona przez zmianę wartości przedsiębiorstwa na rynku, wyrażoną w kapitalizacji spółki, przy czym podejmowane działania powinny mieć zastosowanie do nowych rozwiązań w organizacji i być zrozumiałe. Powinny również stanowić istotny czynnik dla dalszej współpracy wierzycieli ze spółką oraz decydować o ich lojalności wobec przedsiębiorstwa, a także determinacji dla wsparcia zarządu w działaniach restrukturyzacyjnych. Rozpatrując główne obszary oddziaływania procesu restrukturyzacji finansowej, należy wskazać na konieczność realnego przyjęcia założeń zawartych w porozumieniu naprawczym, wytycznych w zakresie restrukturyzacji kapitału, uwzględniając w tym możliwość konwersji zadłużenia i oczekiwania właścicieli29. Można przyjąć zatem, że naprawa przedsiębiorstwa w obszarze finansów dotyczy w znacznym stopniu zwiększenia poziomu płynności i polepszania kondycji finansowej i predyspozycji do przetrwania na rynku. Stabilizatorem przeprowadzania zmian restrukturyzacyjnych jest kierownictwo przedsiębiorstwa oraz skuteczny rozdział kompetencji, zapewniający wdrożenie przyjętych programów dotyczących rekonstrukcji struktury źródeł finansowania, wypracowania korzystnych dla spółki warunków porozumienia z wierzycielami. Ocena rynkowa stanowi trzeci filar obrazu działań restrukturyzacyjnych. Jeśli jest ona pozytywna, a zatem jeśli wartość spółki rośnie w horyzoncie długoterminowym, można przyjąć, że spółka osiągnęła cel jaki został przyjęty przez kierownictwo, właścicieli oraz wierzycieli, konstruując plan naprawy działalności. (abstrakt oryginalny)
EN
Restructuring has often been the subject of scientific analysis in literature. A number of publications also include research describing the level of competitiveness in various sectors of activity. They also include the competitiveness of enterprises and their mutual rivalry. There are many operational elements of enterprises which are particularly important for business and influence the corporate strategy or sources of finance. However, one of the most important areas is the knowledge of how to restructure the assets which require correction. The activities in the financial area are largely implemented due to the impact of the environment, but the factor to be considered within the restructuring process seems to be the approval of creditors and management based on the proposal of the management board. Considering the possible construction of the restructuring process, it should be stressed that all the indicators influencing the process, e.g. the level of debt, the environment, organization, etc. must be integrated with the expectations of the owners and debtor. A reliable plan of the debt structure and credible conditions in restructuring agreement seem to be the basis for a positive future market evaluation of the business recovery plan. (original abstract)
XX
Wybór tego tematu miał na celu połączenie niektórych problemów gospodarki przemysłowej i finansowej przedsiębiorstw z bardzo szeroką problematyką europejskiej polityki ekonomicznej nowej Europy, która obejmuje swym zasięgiem obszar rozciągający się od zachodu po wschód. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest próba diagnozy kondycji finansowej sektora przedsiębiorstw w Polsce, możliwej na podstawie danych statystycznych GUS. U podstaw takiego zamiaru leży oczekiwanie, że badania statystyczne GUS i jego publikacje powinny umożliwiać ocenę ekonomiczno-finansową sektora przedsiębiorstw i poszczególnych sekcji gospodarki narodowej, potrzebną do podejmowania różnych decyzji, w tym zwłaszcza dotyczących pozyskiwania i inwestowania kapitału. Każda diagnoza powinna służyć doborowi celów i środków rozwiązywania trudnych problemów. Do takich w niniejszym artykule zaliczono pogłębiającą się niewypłacalność przedsiębiorstw i coraz wyraźniejsze przejawy upadłości ekonomicznej w znacznej części przedsiębiorstw w Polsce. Poszukiwano więc możliwości poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstw. O ile te polecane najczęściej w teorii i praktyce związane są z instrumentami rynku kapitałowego, o tyle poszukiwania autorki zostały skierowane na słabo rozpoznane dotąd procedury restrukturyzacji finansowej, których dostarcza prawo gospodarcze i cywilne, jako jedyne przydatne dla większości niewypłacalnych przedsiębiorstw i sektorów w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Przedsiębiorstwa, które utraciły płynność finansową i rentowność kapitału są pozbawione - na ogół - dostępu do rynku kapitałowego. Prawne procedury restrukturyzacji są dla nich o wiele większą szansą naprawy finansów, ale - jak wynika z analizy funkcjonowania tych procedur - jest to szansa głównie dla dłużników. (fragment tekstu)
EN
In this report is discussed the range of the corporations sector in Poland and its financial result for years 1995-2002, including the major branches of national economy and also the structure of property. It is stated that the corporations sector require restructuring, particularly in the aspect of finances. This report indicates the major procedures of conducting alterations to the structure of corporations finances. They apply in particular to the mining and metallurgical industry and also to major enterprises, which play the important role on the labour market. At present of significance for restructuring enterprises is the new law of bankruptcy, which will be valid from 1.10.2003. (original abstract)
XX
Przedstawiono sytuację w Stoczni Gdańskiej po decyzji o postawieniu jej w stan upadłości w 1996 roku. Omówiono przeprowadzoną w stoczni restrukturyzację zatrudnienia i płac oraz restrukturyzację organizacyjną.
EN
The conditions of Stocznia Gdańska after declaring its insolvency in 1996 are described. The restructuring of employment and wages as well as organizational restructuring which were carried out in the shipyard are presented.(MN)
XX
W polskich realiach restrukturyzacja finansowa znajduje zastosowanie przede wszystkim w redukcji zadłużenia przedsiębiorstw i odbywa się w praktyce przy zastosowaniu bardzo wąskiego, ograniczonego wachlarza narzędzi oraz działań. Praktyka stosowania restrukturyzacji finansowej w Stanach Zjednoczonych wskazuje, że proces ten przynosi przedsiębiorstwom wymierne korzyści w postaci nie tylko przetrwania na rynku, ale przede wszystkim odzyskania konkurencyjności. Amerykańskie przedsiębiorstwa wykorzystują, ze względu na większą dostępność, narzędzia o charakterze rozwojowym, jednocześnie skłaniając się w stronę działań o charakterze perspektywicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
In Polish circumstances financial restructuring is applied in order to reduce a level of indebtedness. Practically this target is achieved with an engagement of a very narrow spectrum of tools and activities available. Restructuring processes in the United States not only help companies survive, but also enable them regaining real competitiveness. Due to broader availability, American enterprises use more development Instruments and launch more prospective activities. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest usystematyzowanie prezentowanych w literaturze ekonomicznej definicji restrukturyzacji i jej zakresów oraz omówienie najważniejszych przyczyn tego zjawiska.
EN
The purpose of the study is to systemize the definitions and ranges of restructuring presented in the literature. It also discusses the most important reasons for the phenomenon.(MN)
XX
Artykuł powstał na podstawie danych statystycznych i opinii zebranych w trakcie badań prowadzonych we wrześniu i październiku 1995r. w przedsiębiorstwach przemysłowych i jednostkach B+R. Omówiono sytuację ekonomiczno-finansową badanych przedsiębiorstw i przebieg procesu restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych.
EN
The article has come about on the basis of statistical data and opinions gathered during the research carried out in industrial and R+D units in September and October 1995. The units' economic and financial situation has been discussed, and the restructuring process development of state-owned enterprises analysed.(J.W.)
XX
Przedsiębiorca, działający w zmieniającym się otoczeniu, podlega przekształceniom. Przekształcenia te nazywane zmianami lub restrukturyzacją, odnoszą się zarówno do majątku, kapitałów, zatrudnienia, jak i organizacji, a niekiedy nawet struktury własnościowej. Działania restrukturyzacyjne, choć często w praktyce gospodarczej podejmowane w celu naprawy czy ratowania przedsiębiorstwa przed bankructwem, mogą też mieć charakter działań antycypacyjnych lub kreatywnych, wzmacniających pozycję przedsiębiorcy na rynku. (abstrakt oryginalny)
EN
The entrepreneur, working in a changing world, transformed himself. These transformations is called change and restructuring, relates both to the property, capital, employment and organization, and sometimes even the ownership structure. Restructuring measures, although often in business practice taken to repair or rescue from bankruptcy, may also be predict or creative activities, strengthening the position of entrepreneurs in the market. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja przyczyn emisji obligacji zamiennych w procesach restrukturyzacyjnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza 71 emisji obligacji przeprowadzonych w latach 2009-2017 przez 38 przedsiębiorstw giełdowych wykazała, po pierwsze, że jedynie co czwarta obligacja zamienna jest emitowana na polskim rynku kapitałowym w celach ratunkowych, a emisje najczęściej są oferowane instytucjom finansującym i największym wierzycielom emitenta w ramach oferty prywatnej. Po drugie, na wykorzystanie obligacji zamiennych do reorganizacji pasywów decydują się duże, mocno zadłużone, nierentowne i niewypłacalne podmioty, które traktują dług zamienny najczęściej jako tańszy i szybszy sposób na podwyższenie kapitału własnego w stosunku do emisji akcji. Pewna grupa spółek wykorzystuje relatywnie tańsze obligacje zamienne do refinansowania wyżej oprocentowanych kredytów bankowych i zwykłych obligacji. Po trzecie, w ostatnich latach zaobserwowano spadek liczby emisji obligacji zamiennych w celach restukturyzacyjnych, co po części można tłumaczyć polityką taniego pieniądza realizowaną przez polski bank centralny. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to identify the motives behind the use of convertible bonds in the financial restructuring process of public companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Empirical examination of 71 convertible sales conducted between 2009 and 2017 by 38 issuers leads to a number conclusions. First, only one fourth of convertibles in the Polish capital market are issued for restructuring purposes and they are usually sold to financial institutions and main creditors of the issuers through private offerings. Second, it seems that companies using convertibles in recovery process are big, highly leveraged, unprofitable and insolvent entities which treat hybrid debt as backdoor equity financing to reduce time and costs of selling common stock. Some firms also use relatively cheaper convertible bonds to restructure their liabilities by prematurely redeeming higher coupon corporate bonds and bank credits. Third, there has been a drop in the number of convertible issues carried out for restructuring purposes, which may be partly explained by the expansionary monetary policy carried out by the Polish central bank. (original abstract)
10
75%
XX
Przedstawione zagadnienia dotyczą oceny efektywności w kategoriach rynkowych i ekonomicznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dokonano analizy skutków restrukturyzacji finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w województwie dolnośląskim w latach 2005-2010. Najważniejszym celem restrukturyzacji finansowej była doraźna poprawa płynności, która przyczyniła się do spadku zobowiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
Presented issues concern market and economic efficiency rate of independent public health care institutions. There has been done result analysis of financial restructuring in area of independent public health care institutions in Lower Silesia region in 2005-2010. The main goal of financial restructuring was a short-term liquidity ratio recovery which caused decrease of liabilities. (original abstract)
XX
W artykule poruszono problem restrukturyzacji finansowej jako radykalnej zmiany ułatwiającej finansowanie działalności przedsiębiorstwa w kryzysie. Podjęto próbę zdiagnozowania skali doświadczenia sytuacji kryzysowej sfery finansów w firmie, częstości przeprowadzania restrukturyzacji finansowej (krótko- i długoterminowej), działań wdrożonych w celu jej realizacji oraz skutków krótko- i długookresowych. Omawiając problematykę, oparto się na przeglądzie literatury tematu i wynikach badań własnych, przeprowadzonych wśród firm działających na Dolnym Śląsku. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial restructuring as a radical change which facilitate financing of enterprises in crisis, is an issue covered in this article. Here was made an attempt to diagnose: the scale of the crisis experienced by companies in the sphere of finance, frequency of financial restructuring (short and long term), measures used to its implementation, and the short and long term effects. Analyzing these issues the author considered the results of own research conducted in various firms acting in Lower Silesia, and a review of the literature concerning this topic. (original abstract)
XX
W większości opracowań modele finansowego rynku umożliwiają uzyskanie efektywnych rozwiązań w warunkach wystarczającej statystyki. Tak jest w teorii portfelowej inwestycji, której podstawy zostały wyłożone w pracach G. Markowitza, J. Tobina i innych autorów. W ogólnym określeniu model finansowego rynku w warunkach niepełnej informacji będzie rozpatrzony w wariancie zadania modelowania racjonalnego zachowania inwestora.(fragment tekstu)
XX
Artykuł prezentuje wyniki badań nad poziomem efektywności procesów restrukturyzacji finansowej w przedsiębiorstwach amerykańskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on the level of effectiveness of financial restructuring processes in American enterprises. (original abstract)
XX
Sektor bankowy w Polsce wydaje się ciągle nieprzygotowany do szybkiej konfrontacji z systemami europejskimi. Mimo wysiłków w transformacji naszego systemu bankowego od gospodarki planowej do rynkowej i dobrych wyników od kilku lat, system ten przeżywa nadal wiele trudności, które pogłębiłyby się prawdopodobnie wobec konkurencji prężnych, funkcjonujących od lat na jednolitym rynku europejskim kilku tysięcy banków.
XX
Artykuł oparty jest na analizie 77 firm, które przeszły przynajmniej jedną z wymienionych pięciu ścieżek restrukturyzacji: układ sądowy, upadłość, likwidacja przedsiębiorstwa państwowego, spłata i sprzedaż wierzytelności.
XX
Artykuł oparty jest na raporcie z badań nad restrukturyzacją przedsiębiorstw i banków, przeprowadzonych z inicjatywy Banku Światowego. Badana próba obejmowała 139 przedsiębiorstw, restrukturyzowanych różnymi ścieżkami przewidzianymi w ustawie z 3 lutego 1993 roku.
XX
Przedmiotem artykułu jest prezentacja wybranych przyczyn i skutków wpływu pogorszenia się globalnej koniunktury na przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce. Wskazane przez autora dane finansowe pozwalają na wyciągnięcie pewnych ogólnych wniosków o sytuacji firm. Ograniczenia objętości artykułu determinują możliwość wskazania jedynie wybranych problemów dotyczących restrukturyzacji jako procesu, a także czynności, jakie powinny zostać podjęte przez zarządzających. Istotna w ocenie autora jest właśnie rola kadry menedżerskiej w ważnym procesie sanacji finansów przedsiębiorstwa.(fragment tekstu)
EN
Overview of risk management is an interest to the author of this article. Significant changes in global economy in late 2007-2009 caused alterations in the financial health of companies operating in Poland and their possibility to cover loses. Author presented in the paper selected problems of the financial restructuring of enterprises, with an indication of some of the causes and effects. Properly adjusted and thought process is, in addition to the involvement of business managers, is an important factor for the efficacy of the rehabilitation process of the firm's finances. (original abstract)
XX
Przedstawiono rozważania nad lokowaniem kapitałów w przedsiębiorstwa w fazie kryzysowej podejmujące działania naprawcze. Omówiono kryzys finansowy który jest szczególną fazą cyklu życia przedsiębiorstwa, przyczyny kryzysu finansowego i warunki jego przezwyciężenia oraz sposoby finansowania restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstwa.
EN
Deep restructuring of activities and access to new capital are essential for companies in financial it sources of turnaround financing are very limited in such conditions. High business and risks, low profitability, lack of financial liquidity and danger of bankruptcy do not attract many investors. Some private equity funds looking for high risk and high potential return investments may provide companies in financial crisis not only with capital but also with managerial support necessary to implement recovery programmes. (original abstract)
XX
Jak wskazują eksperci, gospodarka po latach wzrostu zdestabilizowała się, niektórzy mówią o zapaści. Nie wiemy jeszcze, jak zmieni się ekonomia i rynek pracy, jakie trudności mogą w związku z tym czekać pracodawców i pracowników i jak długo. Warto przygotować organizacje na trudniejsze czasy. Koszty pracy w firmach rzadko stanowią mniej niż 30 proc., a niekiedy dochodzą nawet do 90 proc. kosztów działalności firmy. Poszukiwanie oszczędności w obszarze HR jest wskazanym działaniem, niezależnie od tego, w jakiej kondycji obecnie znajduje się pracodawca. (fragment tekstu)
20
75%
XX
W momencie wystąpienia trudności finansowych przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z nowych regulacji - postępowań restrukturyzacyjnych. Pojawienie się trudności finansowych w przedsiębiorstwie skłania do poszukiwania sposobów wyjścia z kryzysu. Przedsiębiorstwa, które spodziewają się w niedługim czasie wystąpienia trudności finansowych, zagrożonych niewypłacalnością mogą złożyć wniosek o otwarcie jednego z trzech postępowań restrukturyzacyjnych: - postępowanie o zatwierdzenie układu, - przyspieszone postępowanie układowe oraz - postępowanie układowe. W artykule uwzględniono rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych oraz związane z nimi zagadnienia niewypłacalności i restrukturyzacji finansowej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the age of globalization and surrounding variability, companies are more often to operate under permanent crisis conditions. Enterprises are generally not prepared to operate effectively in crisis, so they should strive not to recognize and overcome it, but also to develop methods to prevent from it. The article includes court proceedings, restructuring and related issues threats solvency and financial restructuring. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.