Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niewielkie uszkodzenie przekładni zębatej może prowadzić do poważnej awarii urządzenia. Zatem, bardzo ważnym jest wykrycie takich defektów na ich początkowym etapie powstawania aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. Praca przedstawia kilka wybranych teoretycznych narzędzi z obszaru sztucznej inteligencji zastosowanych do rozwiązania problemu diagnozowania uszkodzeń przekładni zębatych. Rozważanymi narzędziami są: perceptron wielowarstwowy, sieć neuronowa o radialnych funkcjach bazowych, drzewo decyzyjne, sieć bayesowska, maszyna wektorów podpierających oraz algorytm k najbliższych sąsiadów. Rezultaty wszystkich eksperymentów zostały otrzymane z wykorzystaniem rzeczywistych danych oraz aplikacji WEKA (ang. Waikato Environment for Knowledge Analysis) dostępnej na stronach Uniwersytetu Waikato w Nowej Zelandii.
EN
Minor gear damage may lead to serious failures of the device. Thus, it is very important to detect such damage as early as possible to prevent further damage. This paper presents a selection of several theoretical tools from the field of artificial intelligence and their application in gear fault classification. The considered tools are: feed forward neural network (multilayer perception), neural network with radial basis functions, decision tree, Bayesian network, support vector machine, and k-nearest neighbor algorithm. All numerical experiments presented in the paper were performed with the use of real-world dataset and WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) software, available at the server of the University of Waikato.
PL
Niewielkie uszkodzenie łożysk tocznych może prowadzić do poważnej awarii urządzenia. Zatem, bardzo ważnym jest wykrycie takich defektów na ich początkowym etapie powstawania aby zapobiec dalszym uszkodzeniom. W pracy przedstawiono kilka wybranych teoretycznych narzędzi z obszaru sztucznej inteligencji zastosowanych do rozwiązania problemu diagnozowania uszkodzeń łożysk tocznych. Rozważanymi narzędziami są: algorytm k najbliższych sąsiadów, drzewo decyzyjne, maszyna wektorów podpierających, perceptron wielowarstwowy, sieć bayesowska oraz sieć neuronowa o radialnych funkcjach bazowych. Rezultaty wszystkich eksperymentów zostały otrzymane z wykorzystaniem rzeczywistych danych oraz aplikacji WEKA (ang. Waikato Environment for Knowledge Analysis) dostępnej na stronach Uniwersytetu Waikato w Nowej Zelandii.
EN
Minor roller bearing damage may lead to serious failures of the device. Thus, it is very important to detect such damage as early as possible to prevent further damage. This paper presents a selection of several theoretical tools from the field of artificial intelligence and their application in roller bearings fault classification. The considered tools are: k-nearest neighbor algorithm, decision tree, support vector machine, feed forward neural network (multilayer perceptron), Bayesian network and neural network with radial basis functions. All numerical experiments presented in the paper were performed with the use of real - world dataset and WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis) software, available at the server of the University of Waikato.
EN
The paper presents examples of the most important results obtained in SINS during the last decade, interesting from the point of view of industrial applications. It also indicates some of the most prospective directions in research on modification of the surface properties of materials by means of pulsed plasma streams.
PL
Praca przedstawia zastosowanie genetycznego algorytmu optymalizacji wielokryterialnej ɛ-NSGA-II (ang. Epsilon-Dominance Non-Dominated Sorted Genetic Algorithm) do rozwiązywania problemu rozmieszczenia centrów dystrybucyjnych w sieci dystrybucyjnej (logistycznej). Zastosowana technika optymalizacji umożliwia uzyskanie zestawu tzw. rozwiązań Pareto-optymalnych, reprezentujących różny poziom kompromisu pomiędzy przyjętymi kryteriami oceny. Wykorzystano model sieci dystrybucyjnej zorientowany na minimalizację całkowitego kosztu utrzymania sieci, minimalizację emisji dwutlenku węgla wydalanego przez silniki spalinowe do atmosfery oraz maksymalizację niezawodności usług transportowych. Rezultaty eksperymentów oraz analiza porównawcza proponowanego podejścia z alternatywną techniką, tj. hybrydową metodą ɛ -wymuszeń (ang. ɛ-constraint method) wykazały wysoką użyteczność algorytmu ɛ-NSGA-II w rozwiązywaniu tego rodzaju problemów oraz jej wyraźną przewagę nad konkurencyjna metodą.
EN
The paper presents an application of the multi-objective genetic algorithm ɛ-NSGA-II (Epsilon-Dominance Non-Dominated Sorted Genetic Algorithm) in the logistic facilities location problems. This technique allows to obtain a set of so-called Pareto-optimal solutions representing different levels of compromise between the criteria of their evaluation. A model of the distribution network used in the paper is focused on minimizing the total maintenance cost of the network, minimizing carbon emissions emitted by internal combustion engines into the atmosphere and maximizing the customer service reliability. The results of experiments and a comparative analysis of the proposed approach with an alternative technique, ie. hybrid ɛ-constraint method prove a high utility of ɛ-NSGA-II algorithm in solving this kind of problems. A distinct advantage of the approach over the alternative technique has been demonstrated as well.
6
Content available remote Wear properties of TiN coated cutting tools implanted with nitrogen ions
51%
EN
The paper presents the preliminary results on improving the wear properties of TiN coated WC-Co cutting inserts by nitrogen implantation, both conventional and using the PIII process. A moderate increase of the tool life has been observed in some cases. It is concluded that ion implantation of uncoated tools might be a better solution from an economical point of view.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki poprawiania własności zużyciowych płytek skrawających z węglika wolframu pokrytych azotkiem tytanu przez implantację jonów azotu przy wykorzystaniu konwencjonalnej implantacji oraz implantacji plazmowo-imersyjnej (proces PIII). W niektórych przypadkach zaobserwowano umiarkowany wzrost trwałości narzędzi. W konkluzji stwierdza się, że z ekonomicznego punktu widzenia implantacja jonów azotu w narzędziach niepokrywanych może być lepszym rozwiązaniem.
EN
Thermal evolution of various targets irradiated with high intensity pulsed ion or plasma beams was determined by computer simulation i.e. by solving numerically one dimensional heat flow equation. The calculations were carried out using the adopted ETLIT computer code (Energy Transport in Laser Irradiated Targets) based on Finite Element Method. The surface temperature, melt depth and liquid duration were computed as a function of pulse energy density, pulse duration, melting temperature and thermal diffusivity of a given material. In particular, some examples are shown for such materials as: Cu, Al, Zn, Fe, Ti, Mo, W, and Al2O3. Various practical aspects of the obtained results are discussed, with a special attention given to less or no intuitively predictable dependencies.
EN
A hybrid type of apparatus is described which enables one to form a thin multi-layer film on the surface of any kind of solid substrate. In one process, the surface is treated with a high intensity pulse plasma beam which introduces the chosen kind of atoms into the near-surface layer of the substrate. In the second process, following the first without breaking the vacuum, the coating is formed by arc PVD (physical vapour deposition) process. Two examples of coatings formed on metallic and ceramic substrates are presented.
EN
The paper presents a new approach to formation of superconducting MgB2 thin films: ion implantation followed by annealing in an unconventional second step treatment using pulsed laser, plasma, or ion beams. Merits and drawbacks of individual approaches are discussed.
EN
Among different methods used in surface engineering such as CVD, PVD, ion implantation etc., the techniques using high intensity ion or plasma beams are relatively new ones. The results reported thus far show that the treatment of steel surface with high intensity plasma pulses can lead to changes of its morphology and mechanical properties. Stainless steels have very good corrosion resistance, but they have low hardness and poor tribological properties. The intense pulsed plasma beams were used for modification of alloyed steels especially austenitic (1.4301 and 1.4401) and ferritic (1.4016) stainless steels with various content of alloying elements. Samples were irradiated with 2, 5 or 10 short (μs scale) intense (density of energy was about 5 J/cm2) pulses. Heating and cooling processes were of non-equilibrium type. In all samples the near surface layer of the thickness in μm range was melted and simultaneously doped with cerium and lanthanum. The aim of this work was to investigate the changes of stainless steel surface morphology after melting, rare earth elements (REE) addition and rapid solidification after interaction with intense pulsed plasma beams. The surface morphology was analyzed using a scanning electron microscopy (SEM) technique. Changes of surface roughness were determined by profilometric measurements. The efficiency of REE addition process was also determined.
12
Content available remote Improvement of the wear properties of cutting tools implanted with nitrogen ions
45%
EN
The paper presents the results of the industrial tests of cutting tools subjected to the nitrogen ion implantation, both conventional and performed using the PIII (Plasma Immersion Ion Implantation) process. The tools were made of NC10 and SW7M tool steel. The nitrogen doses ranged from 3x1017 cm-2 to 2x1018 cm-2. Significant improvements of the tool life have been found.
PL
Praca przedstawia wyniki testów przemysłowych narzędzi skrawających poddanych konwencjonalnej oraz plazmowo-imersyjnej implantacji jonami azotu. Narzędzia wykonane były ze stali NC10 i SW7M. Dozy azotu zawierały się w przedziale od 3x1017 cm-2 do 2x1018 cm-2. Stwierdzono znaczne wydłużenie czasu życia narzędzi.
EN
Different methods and techniques for material characterization are often used as a standard procedure for the determination of material properties. Nuclear techniques provide new and more detailed information about the investigated materials. The main goal of the carried out experiments was to improve surface properties including wear, corrosion and high temperature oxidation resistance. Modification processes were carried out using high intensity pulsed plasma beams - HIPPB (106-108 W.cm-2) generated in a rod plasma injector (RPI). In most solid materials such treatment leads to a fast transient melting of the surface layer of the substrate followed by rapid crystallization. Heating and cooling processes are of non-equilibrium type. Initial and modified materials were characterized using different investigation methods including nuclear techniques. Results of the used nuclear techniques such as nuclear reaction analysis (NRA), Rutherford backscattered spectroscopy (RBS) and conversion electron Mössbauer spectroscopy (CEMS) are presented in the paper.
14
Content available remote Formation of surface Pd-Ti alloys using the pulsed plasma beams
38%
EN
The low-pressure discharge between two sets of cylindrical rod-type electrodes generates an intense pulse of a working gas plasma and a vapor cloud of an electrode material. The near surface layer of the substrate exposed to such beams becomes molten in a few microseconds and then rapid diffusion of pre-deposited atoms into this region occurs. The RBS spectra of Pd-Ti system formed on the Ti foil substrate show an efficient mixing of Pd and Ti components. Mixing extends up to over 1 μm distance.
PL
Niskociśnieniowe wyładowanie jarzeniowe między cylindrycznymi elektrodami prętowymi generuje impuls plazmy gazu roboczego i par materiału elektrod. Warstwa przypowierzchniowa podłoża poddanego działaniu takiego impulsu zostaje stopiona na kilka mikrosekund. W tym czasie zachodzi szybka dyfuzja atomów metalu zdeponowanego na powierzchni podłoża w głąb jego stopionej warstwy. Widma RBS wykazują efektywne mieszanie składników w układzie Pd-Ti, gdzie Ti jest materiałem podłoża w postaci folii, a Pd materiałem elektrod. Zasięg mieszania osiąga ponad 1 μm.
EN
Titanium atoms were alloyed into a polycrystalline alundum substrate using a various number of intense pulses consisting of plasma of the working gas and vapor and low energy ions of Ti eroded from electrodes of the rod plasma injector type generator. It appears that at a single pulse titanium always forms a thin metallic film not mixed with the substrate material. With increasing number of pulses the amount of titanium atoms mixed into the substrate increases, whereas the thickness of the film - decreases. Analyses of phase composition and of structural properties, as well as computer simulations of thermal evolution brought the present authors to the conclusion that increase of number of pulses leads to decrease of melting temperature of the top layer of the substrate. It has also been confirmed that metallic ions eroded from electrodes do not undergo such acceleration like working gas ions do; their energy remains on the 200-300 eV level. It is concluded that erosion of the electrode material occurs during the last phase of the discharge via the vacuum arc mechanism.
EN
Joining of metals with ceramics is very difficult, because properties of these materials are very different. One of the methods of improving mechanical strength of the obtained joints is the introduction of an additional interlayer to the joining area. This paper presents the Zr and Cu-rich layers in C and SiC substrates obtained using the high intensity pulsed plasma beams method. The results of Zr plasma modifications were beneficial and similar to the results obtained in previous works with Ti. The measured contact angles were below 90 centigrade. The results with Cu plasma were unfavourable with contact angles close to 180 centigrade. Apart from the sessile-drop test and to extend the range of analysis, the investigated samples were examined by stereoscopic optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM), energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDXS), grazing angle X-ray diffraction (GXRD), and Rutherford back scattering (RBS) measurements.
EN
It is known, that phase - of the Fe-intestitial element phase equilibrium diagram - transformations into austenite can take place in the surface layer of steels irradiated with intense pulses of laser, ion or plasma beams. Due to the presence of nitrogen and carbon expanded austenite in stainless steel, good corrosion resistance is maintained while the wear resistance is increased. Unalloyed steels with various content of carbon were treated using high intensity, short argon and nitrogen plasma pulses, which melt the near surface layer. In the first case the pulses induces only heat effects whereas in the second the nitrogen atoms generate the formation of phases with nitrogen. NRA, SEM, CEMS, GXRD measurements and tribological tests were used to examine the modified samples. This paper presents results of investigations of modification effects in the near surface layer of unalloyed steels after irradiation with intense argon or nitrogen plasma pulses.
PL
W warstwie wierzchniej stali poddanej działaniu intensywnych impulsów laserowych, jonowych lub plazmowych, mogą wystąpić przemiany faz z układu równowagi Fe-pierwiastek międzywęzłowy w austenit. Na skutek obecności azotowego i węglowego austenitu o zwiększonym parametrze sieci wzrasta odporność na zużycie przez tarcie stali nierdzewnych, przy jednoczesnym zachowaniu dobrych właściwości korozyjnych. Stale niestopowe o różnej zawartości węgla zostały poddane działaniu intensywnych impulsów plazmy argonowej i azotowej, które powodują stopienie warstwy wierzchniej materiału. W pierwszym przypadku impulsy wywołały tylko efekty cieplne, podczas gdy w drugim zostały utworzone fazy z azotem. Zmodyfikowane próbki były badane przy wykorzystaniu NRA, SEM, CEMS, GXRD oraz przeprowadzono testy tribologiczne. Praca prezentuje wyniki badań efektów modyfikacji warstw wierzchnich stali niestopowych poddanych działaniu intensywnych impulsów plazmy argonowej lub azotowej.
EN
Si-Mn alloy with a Mn content of a few percent is potentially a candidate for room temperature (RT) dilute magnetic semiconductor (DMS). However, the present methods of material manufacture suffer from problems with poor Mn solubility and thermodynamical limitations. We study a non-equilibrium method in which silicon is first implanted with 160 keV manganese ions to a dose of 1 × 1016 ions/cm2 and next either irradiated with 1.5 MeV 4He+ ions from the Warsaw Van de Graaff accelerator at 400°C or treated with high-energy hydrogen plasma pulses. Conclusion from Rutherford backscattering spectrometry (RBS) examination of the samples is that both approaches lead to recovery of crystalline surface layer with manganese occupying off-substitutional sites. The potential development of the method is discussed.
EN
The paper presents the results of experiments on modification of pure iron by high-intensity nitrogen pulsed-plasma treatment. The duration of nitrogen plasma pulses is approximately 1 mi s, and the energy density amounts to about 5 J/cm2. Such pulses are capable to melt the surface layer of the substrate (1- 2 mi m) and to introduce a significant concentration of nitrogen into the molten layer. Nuclear reaction analysis (NRA), X-ray diffraction (XRD) and conversion electron Mössbauer spectroscopy (CEMS) were used for characterisation of the treated samples. The main results of the data analysis are as follows: it has been stated that such treatment leads to gradual transformation of initial alfa-phase into austenitic gamma structure in which expanded austenite gammaN is present. Treatment with 20 pulses results in almost complete transformation and introduces a retained dose of nitrogen estimated as 5.5 × 1017 N/cm2. The susceptibility for expansion of the lattice transformed to austenite in this way is smaller than in the case when the steel subjected to conventional nitriding is originally of austenite type. The analysis of the ratio of alfa to gammaN as a function of the nitrogen content provides a firm evidence that strong repulsion forces act between the first and the second nearest-neighbour nitrogen atoms in the fcc austenitic structure formed as a result of nitriding of pure iron by intense nitrogen plasma pulses.
EN
Austenitic AISI 304, 316L and ferritic 430 stainless steels were implanted with yttrium to fluences ranging between 1 x 1015 and 5 x 1017 ions/cm2. The samples were subjected to oxidation in air at a temperature of 1000 centigrade for a period of 100 h and next examined by stereoscopic optical microscopy (OM), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectrometry (EDX) and Rutherford back scattering spectrometry (RBS). The results obtained with the use of ion implantation are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.