Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 615

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Human rights
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
XX
Publikacja jest zbiorem stanowiącym rodzaj przewodnika po orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z lat 1991-1993. Składa się z syntetycznych omówień wyroków, ułożonych tematycznie, zgodnie z kolejnością wynikającą z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
XX
Przedstawiono genezę powstania Rady Europy, jej cele, skład, organy, uchwały Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ministrów, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych oraz zakres działalności Rady Europy.
XX
Przedstawiono założenia reformy dwóch organów kontrolnych praw człowieka tj. Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka działające w trybie sesyjnym. Na ich miejsce powstaje Europejski Trybunał Praw Człowieka jako organ stały.
XX
Przedstawiono genezę, podstawy prawne i formy działalności Rady Europy. Wymieniono członków, cele i zasady jej działania.
EN
This is a short study devoted to the origins and the working of the European Council, an organisation founded more than 50 years ago with the aim of building "the United States of Europe" i.e. an integrated, democratic Europe guaranteeing the human right to live in peace and freedom. (short original abstract)
XX
Prawo do pokoju zostało wyróżnione w doktrynie jako jedno z tzw. praw solidarnościowych (solidarity rights), obok prawa do rozwoju, prawa do środowiska, prawa do wspólnego dziedzictwa ludzkości. Wszystkie te prawa miały stanowić trzecią generację praw człowieka i być kolejnym naturalnym etapem rozwoju praw człowieka. Choć koncepcja generacji praw człowieka została szeroko skrytykowana w literaturze i w zasadzie odrzucona, to idea praw solidarnościowych nie zanikła. W ostatnich latach, przede wszystkim na forum Rady Praw Człowieka, zintensyfikowano wysiłki nad określeniem treści i statusu prawa do pokoju oraz sposobów jego wdrażania. Warto więc przyjrzeć się idei prawa do pokoju i spróbować dookreślić jego zakres, charakter oraz ocenić jego przydatność. Głównymi celami niniejszego artykułu jest po pierwsze, określić źródła prawa do pokoju, po drugie, wyznaczyć zakres tegoż prawa, po trzecie, wskazać miejsce prawa do pokoju w katalogu praw człowieka oraz ocenić możliwości jego implementacji. Powyższym zadaniom odpowiada struktura artykułu. Zrealizowanie powyższych celów pozwoli odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy w istocie doszło do wyodrębniania prawa do pokoju jako prawa człowieka, czy jego wyróżnianie ma sens, i jakie prawa oraz obowiązki z jego realizacją się wiążą. Głównym źródłem badań są dokumenty takich organów ONZ, jak: Zgromadzenia Ogólnego, nieistniejącej już Komisji Praw Człowieka, Rady Praw Człowieka, a także ustalenia doktryny. (fragment tekstu)
EN
The article concerns the normative character of the right to peace and in consequence its status as a human right. The first part of the article discusses legal sources of the right to peace; the second one concerns the content of the right, including description of the right holders and duty bearers; finally the third part treats the legal status of the right to peace in the light of other human rights. The author underlines that peace and human rights are interlinked. There is no peace without respect for human rights and human rights cannot be fully protected in case of deficiency of peace. This fact is recognized in several international agreements including the UN Charter. However, according to the author, the so-called right to peace has not achieved the status of a human right yet. The right to peace as such can be qualified as an emerging right or just aspiration, but not as a human right for which respect is guaranteed by binding international law. The author claims that the concept of the right to peace is useless and attention shall be focused on improving the implementation of already recognized human rights. This solution would paradoxically better serve the protection of the right to peace because this right is and will be protected in international law, but as a right to life, to security and as other human rights. Inclusion of the right to peace into the HR catalogue can have a destructive effect on the HR system because it will provoke further questions about lack or even impossibility of implementation of this right and inconsistency of the whole system because of the specific character of the right to peace. (original abstract)
XX
Przedstawiono rozwój międzynarodowej regulacji ochrony praw człowieka oraz genezę koncepcji minimalnych standardów humanitarnych. Koncepcja ta została ogłoszona w formie projektu deklaracji i jest rozpowszechniana w ramach organizacji międzynarodowych: KBWE/OBWE, MCK (Międzynarodowy Czerwony Krzyż) i ONZ. W artykule omówiono szczegółowe tę deklarację.
XX
Wyjaśniono istotę instytucji ombudsmana. Przedstawiono genezę, ewolucję i rodzaje instytucji ombudsmana w państwach Unii Europejskiej.
EN
The article focuses on the description of the institution of ombudsman in EU Member States. The first part of the article discusses the role of the office of the ombudsman and the opinions on the subject published in Poland and abroad. The second part presents the genesis of the institution of ombudsman, beginning with the ancient times up through the institutions preceding the first office of the ombudsman in Sweden. Above all, however, the second part of the article deals with the evolution of this institution in the EU Member States. Due to the fact that the institutions of ombudsman differ from country to country, the principle adopted here was to present them in chronological order, that is, according to the dates they were set up in particular countries - irrespective of the differences between them. Thus, the order of presentation of EU States, where the political system contains the institution of ombudsman, is as follows: Sweden, Finland, Denmark, Germany, the United Kingdom, France, Italy, Portugal, Austria, Ireland, the Netherlands, Spain, Greece, Belgium and Luxembourg. In the third part of the article, the author describes the various types of institutions of ombudsman found in the EU. She distinguishes ombudsmen operating at national level exercising the general scope of powers (the classical ombudsman), specialised ombudsmen at national and local levels with general powers as well as specialised local ombudsmen. She also draws attention to quasi-ombudsman institutions operating in the EU, which although similar in the scope of their activities, and sometimes in name, cannot be considered the same as institutions of the ombudsman, for various reasons. The final part of the article classifies the various models of the office of the ombudsman in the EU States.(original abstract)
XX
Przedmiotem niniejszych rozważań są dwie sprawy rozpatrywane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Sprawy te wydają się niezwykle ciekawe, ponieważ dotyczą dwóch ukraińskich polityków - Jurija Łucenki i Julii Tymoszenko, przeciwko którym wszczęto na Ukrainie po kilka postępowań karnych. W kontekście ukraińskich prozachodnich aspiracji, warto jest zwrócić na nie szczególną uwagę. Stanowią one element obrazujący skalę i rodzaj problemów, z jakimi mierzy się nowo powstałe państwo. Przedmiotowe sprawy wydają się ciekawe i z tego względu, że okoliczności oskarżenia polityków są bardzo podobne. Po zakończeniu sprawowanej funkcji zostali oni oskarżeni przez opozycyjny obóz, który wygrał wybory, za nadużycie władzy. Ponadto, co warte podkreślenia, wielu krajowych i międzynarodowych obserwatorów, konkludowało, że pozbawienie wolności byłej premier i byłego ministra jest elementem politycznego działania. W obydwu sprawach, po ich rozpoznaniu, Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 Europejskiej konwencji praw człowieka i podstawowych wolności.(fragment tekstu)
EN
In 2012 and 2013 the European Court of Human Rights announced two verdicts, dealing with important cases in Ukraine. They both concerned the leading Ukrainian politicians, that is Yuliya Tymoshenko and Yuriy Lutsenko. Y. Tymoshenko is the leader of the Batkivshchyna political party and of Yulia Tymoshenko's Bloc. From 18 December 2007 to 3 March 2010, she held the position of Prime Minister of Ukraine. Y. Lutsenko, during the period from 18 December 2007 to 29 January 2010 was Minister of the Interior and the leader of the opposition party Narodna Samooborona. They were accused of abuse of power during their terms in office. The circumstances of the two cases are similar. Both applicants argued that their arrest and detention had been politically motivated and unlawful. In light of the cooperation between Ukraine and the EU, as well as the advancement as a democratic state, these judgements are very important. Significantly, the local and international observers concluded that their conviction was an element of political play. The Court ruled that the Ukrainian authorities violated the article 5 of the European Convention of Human Rights.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza praktyki prawniczej jako drogi intelektualisty - na przykładzie Michaela Sfarda.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse lawyer practice as a way of being intellectual, in the case of Michael Sfard.(original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania kluczowych elementów nowożytnego rozumienia uprawnień jednostki na przykładzie doktryny Thomasa Hobbesa. Pierwsza część pracy stanowi wskazanie konstytutywnych elementów nowożytności, ze szczególnym uwzględnieniem nowożytnego modelu prawa natury. Posłużono się w tej części proponowanym, między innymi przez Norberto Bobbio, rozróżnieniem dwóch pojęciowych modeli prawa naturalnego. Wskazano również wpływ kartezjańskiego sposobu postrzegania świata na rozwój doktryny uprawnień naturalnych. Druga część pracy stanowi analizę doktryny uprawnień naturalnych Hobbesa. W części tej omówiono zarówno samo pojęcie uprawnienia naturalnego, jak i sposób pojmowania prawa natury przez angielskiego filozofa. Starano się wykazać, że dorobek myśliciela może zostać uznany za kamień milowy w procesie zerwania z arystotelesowską tradycją postrzegania człowieka i świata. Takie twierdzenie zostaje uprawnione między innymi dzięki przeciwstawieniu koncepcji uprawnień naturalnych nakazom prawa natury. Zwrócono również uwagę na proces transformacji omawianych uprawnień w uprawnienia, które mają przysługiwać, wedle Hobbesa, suwerenowi. Mechanizm powstawania społeczności państwowej przedstawiono z perspektywy kartezjanizmu Hobbesa, co pozwoliło na ukazanie owej transformacji przez pryzmat ruchu, będącego jednym z podstawowych aspektów doktryny myśliciela. W ostatniej części wskazano również, że podstawowe uprawnienia jednostek nie mogą zostać, w doktrynie analizowanego myśliciela, przeniesione i taki sposób ich postrzegania pozwala uznać dorobek Hobbesa za istotny w rozwoju koncepcji fundamentalnych praw przysługujących jednostce. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the author made an effort to characterize key elements of modern understanding of natural rights on the example of Thomas Hobbes' doctrine. In the first part of the article fundamental features of modern times were indicated and the Conceptual Model of Natural Law was described in particular. In this part the distinction between two models of natural law made, among others, by Norberto Bobbio was used. Moreover, an influence of Cartesian understanding of world on development of natural rights was shown. The second part of the paper consists of an analysis of Hobbes' natural rights doctrine. The notion of subjective right, as well as the way of understanding the natural law by the English philosopher were presented. The author aimed to point out that the Hobbes achievements might be acknowledge as a milestone in a process of breaking off with Aristotle's tradition of perceiving the human and the world. Particular attention was paid to the process of transformation of natural rights into the rights, which, according to Hobbes, are supposed to be appointed to sovereign. The process of developing a state-society was presented from the perspective of Hobbes' Cartesianism and this perspective enabled to present the transformation through the motion that is one of the essential aspect of the Hobbes' doctrine. Finally, it was indicated in the paper that the subjective rights, according to Hobbes, cannot be transferred and such way of their analysis allow to treat the Hobbes achievements as a significant part of development a theory of fundamental rights. (original abstract)
11
Content available remote Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu - skład i status sędziów
80%
XX
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu jest międzynarodowym organem sądowym ustanowionym przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. W artykule prezentowany jest skład członkowski i status sędziów. W skład Trybunału wchodzi 47 sędziów wybieranych przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, z listy trzech kandydatów przedstawionych przez każde państwo-stronę, które ratyfikowało Konwencję Europejską. Na podstawie obecnego tekstu Konwencji, sędziowie wybierani są na 6 lat z możliwością reelekcji. Co jest bardzo ważne, sędziowie są zupełnie niezależni. Zgodnie z wymogami sprawowania urzędu, sędziowie powinni być ludźmi o najwyższym poziomie moralnym i muszą albo posiadać kwalifikacje wymagane do sprawowania wysokiego urzędu sędziowskiego, albo być prawnikami o uznanej kompetencji. (abstrakt oryginalny)
EN
The European Court of Human Rights in Strasburg is an international judicial body established under the European Convention of Human Rights. In the article there is presented the membership and the status of judges. The Court is made up of 47 judges, which are elected by the Parlimentary Assembly, of the Council of Europe, from lists of three candidates nominated by each State which has ratified the European Convention of Human Rights. Under the present terms of the Convention, judges are elected for six years and can be re-elected. What is very important, judges are totally independent. According to the requirements of office judges should be people with the highest level of moral character and must either be qualified to exercise a high judicial office or be jurists of recognized competence. (original abstract)
EN
The aim of the article is to point to the connections that combine the modern concept of human rights and selected theories of natural law. The author's goal is to indicate that the common element of the concept of human rights and natural law is the concept of human dignity. Historically, the concept of human rights can be regarded as a result of different conceptions of natural law developed by various thinkers for many centuries. The author of the article uses theoretical analysis. The research question concerns the relationships between theories of human rights and selected concepts of natural law. (original abstract)
13
Content available remote The Restrictions of Human Rights - Covid-19 Pandemic and Ethical Issues
80%
EN
Purpose: The purpose of this article is to analyze some of the most significant ethical and human rights impacts of the COVID-19 pandemic. The analysis aims to demonstrate the failures of many political decision that lead to restriction and limitation of human rights. Design/methodology/approach: We analyze various documents, reports and news articles that provide essential information about the different governmental restrictions that may lead to controversial human rights issues. We also use some philosophical texts to support our theoretical basis for the defence of human rights. Overall, we aim to find some of the groups that were vulnerable during COVID-19 pandemic and describe some of the human rights concerns and ethical issues. Social implications: We hope that our article will impact political regulations and restrictions that can have severe human rights implications. We also hope to inspire citizens, scientists and politicians to uphold and protect human rights and dignity during COVID-19 pandemic. Findings: In our article, we have found that many countries had problems with creating rules, restriction and regulations that are upholding and protecting human rights or did not have ethical implications. We have also found that many vulnerable groups were disadvantaged because regulations did not take into account their precarious position. Originality/value: We have analyzed the ongoing ethical and human rights problems with the COVID-19 pandemic because we believe that they present some of the most fundamental challenges to our society. Our analysis tries to demonstrate some of the most fundamental human rights issues and proposes to address these issues to avoid any future failures.(original abstract)
14
80%
EN
Technology is an integral part of social life. The widespread use of computers and the development of information and communication technologies have made people dependent on this technology in many ways. Computer products such as Internet, mobile phone, satellite are among the indispensables of daily life. The developments in information technologies attract the attention of the international community as much as the individuals and affect this society as well. In particular, the tools and methods that are created by using computers have created cyber area life in addition to the real world, and this area has begun to provide significant benefits and facilities in the daily lives of individuals and communities. In this article the relation between cyberspace and protection of human rights in this sphere will be examined socially and legally
15
Content available remote The Right to a Clean Environment: a Warrant of Sustainable Development?
80%
EN
Is sustainable development a policy goal or a legal rule? This paper deals with sustainable development as a legal term, and with the right to aclean environment as a human right. Through analyses of international courts case law it tries to prove that effective execution of the substantive right to a clean environment could improve the application of the sustainable development principle. Following the theory which states that the more legal instruments protecting the environment we apply, the more sustainable development is, this paper surveys the legal instruments of sustainable development that can be used as part of the environmental pillar of development. The paper focuses on judicial protection instruments, considering both private and public interest litigation. The conclusion is that legal instruments for the application of sustainable development are inefficient or inadequate. The environment, often referred to as a "common concern" or as "common heritage" of mankind, has no standing before the courts. (original abstract)
XX
Europejski Trybunał Praw Człowieka przeszedł znaczną transformację w zakresie swoich kompetencji od momentu powstania do chwili obecnej. Z jednej strony wywołało to krytykę i ostrożność starych członków. Z drugiej strony, transformacja wynikała z konieczności dostosowania Trybunału do wymagań nowych członków o słabo rozwiniętych mechanizmach ochrony praw człowieka. Artykuł oceni główne zmiany w mechanizmie funkcjonowania Trybunału i dostarczy empiryczną analizę jego postępów w internalizacji norm praw człowieka w systemach prawnych państw Europy Środkowo-Wschodniej. W tym celu artykuł wskaże poważne systemowe niedostosowanie się wybranych państw do wymogów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, systemowe zmiany w ciągu ostatniej dekady oraz zgodność działań tych państw z wyrokami Trybunału. Z artykułu wynika, że pomimo krytyki ETPC udowodnił swoją skuteczność we wskazywaniu i rozwiązywaniu niepowodzeń systemowych w państwach prawa Europy Środkowo-Wschodniej. (abstrakt oryginalny)
EN
The European Court of Human Rights has undergone substantial transformation in its competence from the times of its creation to nowadays. From one side, it induced criticism and wariness from its members. From the other side, however, such measures were encouraged by the necessity to adjust the Court to numerous new members with underdeveloped human rights protection mechanisms. Thus, this paper will assess the major changes in the machinery of the court and provide empirical analysis of the Court's progress in internalisation of the human rights norms in the legal systems of the states of Central and Eastern Europe. For that purpose, it will indicate major systemic failures to meet the requirements of the European Convention of Human Rights, their changes over the past decade, and states' compliance with the Court's judgements. It concludes that despite the criticism, ECtHR has proved its efficiency in indicating and dealing with the systemic failures in the legal systems of the states under analysis. (original abstract)
XX
Jedną z podstawowych zasad na których opiera się Unia Europejska jest poszanowanie praw człowieka i godności osoby ludzkiej. Jest to temat niezwykle obszerny, niemniej jednak wciąż niebywale istotny zarówno z punktu widzenia elit rządzących, jak i całego społeczeństwa. Niniejszy artykuł przedstawia system ochrony praw człowieka, który zapewnia organizacja międzynarodowa jaką jest UE. Omówione zostały przede wszystkim gwarancje traktatowe, które mają zapewnić ochronę praw podstawowych, a także Karta Praw Podstawowych UE i funkcjonowanie Agencji Praw Podstawowych UE z siedzibą w Wiedniu. Na ich podstawie została dokonana analiza stopnia zaangażowania UE w ochronę i promowanie tych praw nie tylko na terytorium państw członkowskich. Przede wszystkim zweryfikowany został stan faktyczny, przez co należy rozumieć stan realnych działań podjętych przez UE dla realizacji swoich założeń. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the basic principles on which the European Union bases is respect for human rights and the dignity of the human person. This is an extremely extensive subject, nevertheless still extremely important from the point of view of the ruling elite as well as the entire society. This article present a system of human rights protection in the EU. First of all, treaty guarantees aimed at ensuring the protection of fundamental rights will be discussed, as well as the EU Charter of Fundamental Rights and functioning of the EU Fundamental Rights Agency with its registered office in Vienna. Based on them, an analysis of the level of EU involvement in the protection of these rights will be made, their promotion not only on the territory of the Member States, and facts will be verified, which should be understood as the real actions taken by the EU to achieve its objectives. (original abstract)
18
Content available remote Prawa człowieka we współczesnym świecie na przykładzie Ukrainy
80%
XX
Artykuł przedstawia problematykę praw człowieka we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem respektowania tych praw przez kraje, które przechodzą lub niedawno przeszły transformację ustrojową. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues of human rights in the contemporary world, with particular emphasis on respect for these rights by countries that are undergoing or have recently undergone systemic transformation. (original abstract)
XX
W artykule dokonano przeglądu międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Wyróżniono: uniwersalny system ochrony praw człowieka stworzony pod auspicjami ONZ, regionalne systemy ochrony praw człowieka: w Europie (system ochrony praw człowieka Rady Europy, system ochrony praw człowieka KBWE, system ochrony praw człowieka Wspólnot Europejskich), system ochrony praw człowieka na kontynencie amerykańskim i afrykańskim. Przedstawiono także próby utworzenia systemu ochrony praw człowieka państw arabskich.
EN
The process of establishing the international catalogue of human rights started within the United Nations. The first document devoted to this subject was the Declaration of Human Rights signed in Paris in 1948. It stated that human rights form the basis of freedom, independence and peace. Thought from the legal point of view it is just the resolution, it had a substantial influence in the process of preparing within the UN other documents dealing with the human rights such as International Pact of Civil and Political Rights and International Pact of Economic, Social and Cultural Rights (both signed in 1966). They both have the character of international treaties and on one hand they defined the rights included in the Declaration but on the other they expanded the range of economic, social and cultural rights. The above documents have the universal character and they formed the background to prepare within the UN further international conventions dealing with human rights such as Convention against the Discrimination of Women (of 1979) and the Convention of the Children's Rights (of 1989). Together with those documents there exist some conventions worked out by regional international organisations. The most developed regional system of human rights is that existing in Europe mainly based on conventions of the Council of Europe. Some new elements into the process of establishing international human rights were introduced by the Conference on Security and Co-operation in Europe as well as by European Communities. The less developed international systems of human rights exist in American continents and in Africa.(original abstract)
XX
Tłumaczenie Protokołu Nr 11 Konwencji z 9 października 1993 roku - dotyczącego utworzenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jego organizacji, właściwości, trybu rozpatrywania skarg, wyroków, mocy obowiązywania, kompetencji doradczych, kosztów, przywilejów i immunitetów sędziów.
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.