Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 148

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Poland in EU
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Musimy opracować naszą strategię funkcjonowania w UE, aby zapewnić maksymalizację korzyści zarówno dla Polski, jak i dla całej Europy. O ogromnych możliwościach skutecznego, wspólnego działania w ramach UE na forum międzynarodowym świadczy bieg wydarzeń na Ukrainie.
XX
Pierwszy rok w Unii Europejskiej zapisze się w naszej pamięci równie trwale jak początek transformacji. Był lepszy niż powszechnie przewidywano w poprzedzających go ocenach wskazujących na niedostatki naszego przygotowania do członkostwa. W czołówce bohaterów tego rocznego okresu w UE są niewątpliwie polscy przedsiębiorcy. Miarą sukcesu, jakim był ten pierwszy rok, jest jednak nie tylko eksport, ale i niewątpliwa poprawa kondycji przedsiębiorstw.
XX
Prawie połowa przedsiębiorców pozytywnie ocenia perspektywy biznesowe swoich firm w rok po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
XX
Polityka społeczna jest jednym z ważniejszych obszarów pogłębiania integracji w Unii Europejskiej. Problemy socjalne na obszarze Wspólnoty wymuszają na państwach członkowskich podejmowanie stosownych działań, które mają przyczynić się do zmniejszenia nierówności społecznych i bezrobocia oraz do ochrony przed różnego rodzaju skutkami ryzyka socjalnego. Europejska polityka społeczna to, po pierwsze, działania Wspólnoty, które prowadzą do powstawania jednolitego, ponadnarodowego prawa, wiążącego wszystkie państwa członkowskie; po drugie - wzajemne uznawanie minimalnych standardów socjalnych przez kraje UE, a po trzecie koordynowanie polityki socjalnej poszczególnych krajów. (abstrakt oryginalny)
EN
Social policy is one of the most important areas of deepening integration in the European Union. The social problems in the European Union force the Community Member States to take actions that would contribute to the social inequality and unemployment as well as protection against social risks. What the European social policy means is firstly the Community actions that lead to the formation of a homogeneous, supranational law connecting all Member States. Secondly, it is the mutual recognition of minimum social standards in the European Union. Thirdly, it is the coordination of the social policy of individual countries. (original abstract)
5
80%
XX
Główną hipotezą artykułu jest przypuszczenie, że zaprezentowana przez Krzysztofa Szczerskiego wizja "rekonstytucji" Unii Europejskiej jest hybrydową koncepcją integracji zróżnicowanej. Analiza geopolitycznego, instytucjonalnego, ekonomicznego i aksjologicznego wymiaru "rekonstytucji" pozwala stwierdzić, że wizja ta łączy w sobie elementy koncepcji "Europy wielu prędkości", "Europy kręgów koncentrycznych" oraz "Europy à la carte". Wyniki analizy dowodzą, że wizja ta opiera się na błędnym oglądzie rzeczywistości, będąc koncepcją niespójną i zakorzenioną w szczególnym podejściu ideologicznym. Z punktu widzenia interesów Polski jest ona zatem na obecnym etapie integracji europejskiej dysfunkcjonalna.(abstrakt oryginalny)
EN
The main hypothesis of the article is based on the assumption that the vision of "reconstitution" of the European Union presented by Krzysztof Szczerski is a hybrid concept of differentiated integration. The analysis of geopolitical, institutional, economic and axiological dimensions of "reconstitution" allows to conclude that this vision merges the elements of the "multispeed Europe", the "Europe of concentric circles" and the "Europe à la carte" concepts. The results of the analysis prove that the vision stems from the wrong perception of reality, being incoherent and rooted in a specific ideological approach. From the point of view of Poland's interests it is dysfunctional at the current stage of European integration.(original abstract)
XX
Zmiany wprowadzone przez Traktat lizboński dokonały istotnego przepływu siły głosu pomiędzy państwami członkowskimi w Radzie Unii Europejskiej. W istotny sposób wpłynęło to również na pozycję Polski w negocjacjach na forum tej instytucji. Pomimo tego, że traktat dokonał modyfikacji jedynie formalnych wyznaczników siły, zmienił dynamikę procesu decyzyjnego, jak również znaczenie w tym procesie Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Artykuł wskazuje, jak nowy sposób ważenia głosów w Radzie UE, zwiększenie zakresu decyzji podejmowanych większością kwalifikowaną oraz wprowadzenie nowych klauzul upoważniających wpłynęło na pozycję Polski w tej instytucji. Obrazuje znaczący przepływ siły głosu, jaki dokonał się w stronę czterech największych krajów członkowskich, kosztem państw o mniejszej liczbie ludności. W efekcie Polsce o wiele trudniej będzie budować swoją pozycję negocjacyjną opierając się na czynnikach formalnoprawnych, a na znaczeniu zyska umiejętność prowadzenia wielopoziomowych i równoległych negocjacji, prezentowania własnych interesów, wiarygodnej i konsekwentnej argumentacji, wspólnego z innymi państwami członkowskimi promowania inicjatyw. W pracy szeroko wykorzystano n-osobowe gry głosowania, a w szczególności matematyczne indeksy siły dla ukazania jej przepływu pomiędzy członkami Rady UE. Posłużono się również metodą formalno-dogmatyczną w celu analizy treści dokumentów źródłowych, w tym przede wszystkim aktów prawa pierwotnego. Matematyczne indeksy siły, na potrzeby analizy zaprezentowanej w artykule, zostały obliczone za pomocą programu POWERGEN 1.0. (abstrakt oryginalny)
EN
Changes introduced by the Treaty of Lisbon resulted in a substantial shift of vote strength between the member states of the Council of the European Union. It also had great influence on the position of Poland and its bargaining power in this institution. Although the Treaty modified only the formal determinants of strength, it changed the dynamics of the decision-making process as well as the importance of the European Commission, the European Parliament and the Council of the European Union in this process. The article highlights the new way of weighing votes in the Council of the EU, the increase in the scope of decisions taken by qualified majority and the introduction of new competences clauses, which had impact on the position of Poland in this institution. It shows a substantive shift of vote strength towards the four biggest member states at the expense of countries with smaller population. As a result, it will be more difficult for Poland to build its bargaining power based on formal-legal factors. Thus, the skills in multi-level and parallel negotiations, presenting own interests, reliable and consistent arguments, and promotion of common initiatives will become more important. The work makes a wide use of multiplayer voting games, especially mathematical indexes of strength in order to demonstrate its flow between the members of the Council of the EU. The author also uses a formal-dogmatic method in order to analyse the contents of the source materials, including mainly the primary legal acts. The mathematical indexes of strength, for the needs of the analysis presented in the article, were calculated with the use of the program POWERGEN 1.0. (original abstract)
XX
Wraz z rozwojem technicznym i technologicznym zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne systematycznie rośnie, i to zarówno na inwestycje nowe, jak i na modernizację istniejących obiektów i sieci oraz zapewnienie ich odpowiedniego stanu (utrzymanie i remonty). Wysoka kapitałochłonność infrastruktury zmusza odpowiedzialne za nią podmioty publiczne do poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Celem opracowania jest analiza struktury finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych i jej ocena na tle innych krajów Unii Europejskiej (UE). W 2017 roku Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przeprowadził badanie aktywności inwestycyjnej samorządów terytorialnych w krajach UE. Analiza wykazała, że w porównaniu do innych krajów UE Polska prowadzi relatywnie stabilną politykę inwestycyjną w zakresie samorządowych projektów infrastrukturalnych, aczkolwiek takie bariery jak długość okresu przygotowania do rozpoczęcia prac inwestycyjnych, ograniczenie źródeł finansowania do finansowania wewnętrznego czy też postępujące zadłużenie samorządów są poważnymi czynnikami spowalniającymi realizację inwestycji.(abstrakt oryginalny)
EN
Together with technical and technological changes demand for infrastructure projects has been increased, both for green-field and brown-field investments. High level of infrastructure capital density forces local governments to searching external sources of finance new projects. An aim of a paper is to analyze financial structures of municipal infrastructure investments and their evaluation in EU countries. In 2017 European Investment Bank conducted research on investment activities of municipalities in EU countries. Research shows that Poland has conducted comparatively stable investment policy according to local infrastructure projects, but such factors as length of approval process, limited access to external finance, and growing debt ceilings too are impeding infrastructure projects implementation.(original abstract)
XX
Artykuł jest prezentacją wyników analizy, w ramach której podjęto próbę porównania zmian pozycji konkurencyjnej Polski oraz pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej (GW-4) w okresie poakcesyjnym (lata 2004-2015). Przyjęto założenie, że Polska należy wśród państw GW-4 do tych, w których najbardziej wyraźnie wystąpiły zróżnicowane efekty członkostwa. W badaniu zastosowano analizę danych wtórnych, dotyczących filarów konkurencyjności gospodarki wyodrębnionych w Raportach "Global Competitiveness Report", opracowywanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Artykuł kończy zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z prezentowanej analizy. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the results of an analysis comparing the competitive position of Poland and other countries of the Visegrad Group (V4) in the post-accession period (2004-2015). The assumption is that among the V4 countries, Poland has joined those countries where the diverse effects of EU membership are clearly visible. In the study, analysis was applied to secondary data pertaining to pillars of economic competitiveness, as determined by the 'Global Competitiveness Reports' prepared by the World Economic Forum. The article ends with a list of vital conclusions based on the presented analysis. (original abstract)
XX
W maju 2014 roku odbyły się w Europie kolejne eurowybory, czyli wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, jednego z najważniejszych organów Unii Europejskiej. W wyborach tych po raz trzeci brali udział także Polacy. Wybory te zbiegły się z dziesiątą rocznicą akcesji Polski do Unii Europejskiej. Jest to więc okazja, aby podsumować efekty naszej obecności w tym gronie zintegrowanych europejskich państw, a zarazem podjąć próbę analizy problemów i zmian, które miały miejsce w minionej dekadzie w Unii Europejskiej. Taki też jest cel niniejszego opracowania. Ponadto artykuł ukazuje miejsce i rolę Parlamentu Europejskiego w Unii Europejskiej oraz jego kompetencje, które uległy zwiększeniu po wejściu w życie 1 grudnia 2009 roku Traktatu z Lizbony. Artykuł przedstawia też Unię Europejską po wyborach do Parlamentu Europejskiego w maju 2014 roku oraz jej perspektywy, które dziś nie są tak oczywiste. Nad Unią Europejską - pisze autor - zbierają się czarne chmury i różnego rodzaju poważne zagrożenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Successive elections to the European Parliament, one of the most important institutions of the European Union, took place in May 2014. Polish citizens took part in the election for the third time. It coincided with the tenth anniversary of Poland's accession to the European Union. Thus, it is a good time to sum up the effects of our presence in the group of integrated states as well as try to analyse problems and changes that took place in the European Union in the past decade. This is the aim of the article. Moreover, it shows the position and role of the European Parliament in the European Union as well as its powers, which increased when the Treaty of Lisbon entered into force on 1 December 2009. The article also presents the European Union after the elections to the European Parliament in May 2014 and its prospects, which are not so obvious nowadays. As the author writes, various serious threats and black clouds are gathering above the European Union. (original abstract)
Bank
|
2011
|
nr nr 6
12-14
XX
W artykule omówiono zagadnienia związane z prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej. Przedstawiono priorytety polskiego przewodnictwa oraz najważniejsze problemy, jakim będzie trzeba stawić czoła.
XX
Pierwsza część opracowania skupia się na przedstawieniu drogi do powołania Wspólnot Europejskich na tle wydarzeń zachodzących w Europie powojennej. W drugiej części artykułu autor prezentuje argumenty przemawiające za przystąpieniem Polski do UE oraz ekonomiczne warunki sukcesu akcesji do Unii.
XX
Spożycie żywności jest jedną z dziedzin, w których zaszły bardzo istotne zmiany po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Polskie produkty rolne i żywnościowe po akcesji znalazły się w wolnym obszarze UE. Wzrósł popyt na produkty będące przedmiotem eksportu. Nastąpił wzrost cen skupu i cen detalicznych.
XX
Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego od kilku lat niezmiennie ocenia, że stan zasobów dorsza we wschodniej części Bałtyku jest zły. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wpłynęło pozytywnie na obroty handlowe rybami i ich produktami.
Bank
|
2012
|
nr nr 1
12-13
XX
W artykule dokonano analizy i podsumowania 6 miesięcy polskiego przewodnictwa w Radzie UE, wskazując na słabe punkty tego okresu. Próba bilansu tego półrocznego etapu nie wypada bowiem zupełnie jednoznacznie, i to nie tylko z punktu widzenia przeciętnego Polaka, ale i w opinii części analityków.
XX
Uzyskanie 1 maja 2004 r. przez Polskę oraz przez 9 innych krajów statusu członka Unii Europejskiej (UE) miało konsekwencje dla polskiego handlu usługami. Celem artykułu jest po pierwsze przeprowadzenie analizy, czy i w jakim stopniu nastąpiła intensyfikacja eksportu i importu Polski na unijny rynek usług. Po drugie, dokonanie identyfikacji skutków wynikających z akcesji Polski do UE w konkurencyjności usługodawców polskich, mierzonej za pomocą indeksu specjalizacji eksportowej. Po trzecie, zbadanie skali występowania między Polską i pozostałymi członkami ugrupowania wymiany o charakterze wewnątrzgałęziowym. Pozwoliło to stwierdzić, na ile różnice w technologii i w wyposażeniu w czynniki wytwórcze między Polską a Unią determinują charakter wzajemnych obrotów usługowych. (fragment tekstu)
EN
Obtaining (on the 1st May, 2004) by Poland and nine other countries, the status of a member of the European Union and the subsequent expansion of the group in 2007 resulted in changes in the Polish trade in services. The purpose of this article is to analyze whether and to what extent there has been intensification of Polish exports and imports to the EU services market? The identification of the effects of our country's accession to the EU in the competitiveness of Polish service providers, measured of the export specialization index. In addition, the Author examined the scale of incidence between the Polish and other EU Members of the internal branch exchange. On this basis it was stated, how the differences in technology and equipment in the production factors between the Polish and the EU determined the mutual trade in services. This study uses information of the OECD. The service sector was divided into groups according to the Extended Balance of Payments Services classification (EBOPS 2002). (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki bada ń gospodarstw zajmujących się hodowlą owiec na terenie województwa podlaskiego. W latach 2003-2004 funkcjonowało tam 65 gospodarstw hodowlanych. W badanej zbiorowości brak było gospodarstw o powierzchni do 5 ha. Gospodarstw o powierzchni w przedziale 5,01-10 ha UR by ł siedem, 10,01-15 ha - dziewiętnaście, 15,01-30 ha - dwadzieścia dziewięć, 30,01-50 ha - siedem, powyżej 50 ha UR - trzy. Do tego podziału zastosowano metodyk ę stosowaną przez GUS podczas powszechnych spisów rolnych. Wraz ze wzrostem powierzchni na ogół wzrastała liczebność owiec w stadzie matecznym. Podział ten był związany także z liczebnością stada matecznego owiec. Należy dodać, że badaniu zostały poddane gospodarstwa najlepsze (elita), zajmujące się hodowlą owiec. Okres bada ń obejmował lata 2003-2004. (fragment tekstu)
EN
In the paper opportunities and threats of polish sheep's sectors during integration with European Union was presented. Integration with European Union has made many opportunities and threats. Opportunity is capability use with direct disbursement and structural funds. Big threats for sheep production were decrease and resigning from national grant. Big chance will be creation national sheep meat market. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie relacji Polski z Unią Europejską w kontekście wpływu, jaki wywarły one na proces liberalizacji przepływów kapitałowych w Polsce. Przedstawiono transformację systemową i Układ o Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi a Polską w kontekście liberalizacji przepływów kapitałowych.
EN
The speed and scope of the capital account liberalization process in Poland have been stimulated by two groups of incentives: internal and external ones. The Poland's aspiration for getting the membership in the European Union (one of the external incentives) should be regarded as the key factor of this process. The partial liberalization was not a barrier for getting the membership in the OECD and the IMF. In 2002 the new foreign exchange law came into force. According to this law all capital transactions (with only a few exceptions) were liberalized. There is no doubt that the main reason was the expected accession to the EU - the full capital flows' liberalization was the necessary condition of the accession. The main aim of the article is to present the relations between Poland and the European Union in the context of the influence they exert on the capital account liberalization process in Poland. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie istniejących klasyfikacji statystycznych i aktualnego stanu ich harmonizacji. Szczegółowo przedstawiono działania zmierzające do zharmonizowania klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NACIS) nazwane "Operacją-2007" ("Rewizją-2007").
EN
The article describes a present state of harmonisation of statistical classifications in the world and a general outline of chanhes which are presently introduced, named "Operation-2007" or "Revision-2007". This publication conatins basic information about changes in classifications of activities and products in the European Union, The United Nations and countries of North America. The study specifies the genesis and the aim of carrying on activities mentioned above. It also characterises the institutions doing preparations and implementation of statistical classifications as part of "Operation-2007"/"Revision-2007"
XX
Jak wskazuje tytuł, celem niniejszego artykułu jest próba pokazania z perspektywy 11 lat, które upłynęły od momentu przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, znaczenia tego faktu dla polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. Jednak nie chodzi tutaj tylko o dokonanie bilansu dotychczasowego członkostwa Polski w UE, ale przede wszystkim o ukazanie nowych zagrożeń dla Unii i na tym tle pokazanie nowych wyzwań i zadań dla polskiej polityki integracyjnej. Tezą główną artykułu jest konstatacja, że akcesja Polski do UE była i jest nadal jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach najnowszych Polski. Stała się wręcz cezurą w polskiej polityce wewnętrznej i zagranicznej. Polska dzięki akcesji do UE umocniła swoją pozycję w Europie i na świecie, ale dziś musi wypracować nową strategię i wyznaczyć dalsze cele dla naszej działalności w UE, które powinny być adekwatne do szybko zmieniającej się rzeczywistości międzynarodowej. (abstrakt oryginalny)
EN
As the title suggests, the article aims to show the significance of Poland's accession to the European Union for the Polish domestic and foreign policy from the perspective of its 11-year membership. However, it does not only aim to assess Poland's membership so far but, first of all, show new threats to the EU and - from this perspective - new challenges and tasks for the integration policy of Poland. The main thesis of the article is a statement that Poland's accession to the EU was, and still is, one of the most important events in the modern history of Poland. It became a turning point in the Polish domestic and foreign policy. Thanks to the accession to the EU, Poland has strengthened its position in Europe and the world. However, it must work out a new strategy today and determine further objectives for our activities in the EU, which should be adequate to the quickly changing international reality. (original abstract)
20
Content available remote Polish Agricultural Holdings in the First Years of the EU Membership
60%
XX
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania o zmiany jakie zachodziły w polskim rolnictwie w 2004 i następnych latach, na tle sytuacji w latach poprzednich. Odpowiedzi zostały przedstawione w postaci tez.
EN
On the basis of literature, the paper describes changes observed in Polish agriculture in 2004 and the following years, against the background of the situation in previous years. On the grounds of the above, eight theses have been formulated: on doubling agricultural income, on years needed for re-establishing economical balance disturbed by change of conditions, on increase of property size and modernization on farms of 16 and more ESU, on low profitability of equity capital in farms basing on high labour input and high capital resources, on growing range of agricultural producers who combine farm income with other incomes, on permanent deficit of part of farms of at least 100 hectares of cropland - in effect of legal regulations, incorrect definition of the areas with disadvantageous farming conditions and highly competitive potential of farms in Poland in comparison to the selected EU countries. The above theses require to be confirmed or rejected on the basis of analyses carried out in a long term (i.e. in the years 2005-2007), after Poland's accession to European Union. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.