Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 60

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Na całym świecie obserwuje się obecnie wzrost zapotrzebowania na energię, któremu towarzyszy ciągle pogarszanie stanu środowiska naturalnego. Duży udział w procesie degradacji środowiska, spowodowanym spalaniem paliw kopalnych, posiadają gospodarstwa domowe, dlatego należy dążyć do wprowadzania technologii energooszczędnych także na tym etapie konsumpcji surowców naturalnych. W artykule opisano technologię, której ideą jest odzysk cieplnej energii odpadowej niesionej przez ścieki szare odprowadzane z prysznica w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Przeanalizowano efektywność finansową inwestycji polegającej na montażu wymiennika ciepła DWHR współpracującego z różnymi typami podgrzewaczy przepływowych, a także zbadano wpływ parametrów użytkowania instalacji cieplej wody użytkowej, takich jak czas trwania kąpieli, wypływ wody ze słuchawki prysznicowej oraz liczba użytkowników, na potencjalne oszczędności energii. Otrzymane wyniki obliczeń wskazują na istotny wpływ parametrów projektowych instalacji na uzyskiwaną opłacalność inwestycji. Z tego względu, decyzja o zastosowaniu systemu odzysku ciepła ze ścieków powinna być każdorazowo poprzedzona szczegółową analizą techniczno-finansową, która pozwoli określić rentowność przedsięwzięcia. Zastosowanie urządzenia DWHR jest szczególnie korzystne w przypadku przygotowywania ciepłej wody użytkowej za pomocą podgrzewacza elektrycznego, gdyż zdyskontowany okres zwrotu inwestycji jest tu stosunkowo krótki, a prognozowane zyski mogą wynieść nawet kilka tysięcy złotych. W przypadku instalacji, w których źródło energii do podgrzewania wody stanowi podgrzewacz gazowy, otrzymane wartości wskaźnika NPV są zdecydowanie niższe, co jest efektem różnic w cenach jednostkowych obu nośników energii.
EN
Currently, the increase in energy demand accompanied by the continuous deterioration of the environment is observed all over the world. Households are responsible for the environmental degradation caused by fossil fuel combustion. That’s why we should endeavor to implement energy saving technologies at this stage of the natural resources consumption. In this article, the technology consisting in waste heat recovery from grey water discharged from showers in single-family dwelling houses is presented. The paper analyses the financial performance of the project involving the construction of a DWHR unit working with different types of hot water heaters. Moreover, the influence of the various parameters of the hot water installation, such as shower length, water flow from the shower head and the number of residents, on the potential energy savings was also analyzed. The results of the calculations indicate the significant impact of installation design parameters on the return on investment. Therefore, the decision to use a drain water heat recovery system should always be preceded by the detailed technical and financial analysis, which allows to determine the profitability of the project. The application of the DWHR unit is particularly advantageous in the case of the use of electric hot water heaters, because the Discounted Payback Period is relatively short and the projected profits can be as high as several thousand zlotys. When a gas water heater is used, the obtained values of NPV are clearly lower, which is the result of the differences in both electricity and natural gas prices.
EN
Institut of Medical Plants has carried out research into the leaf feeding of caraway. Testing of Agrosol U (a feeding fluid for plants) has approved good influence of leaf feeding with this flushing supplement for increasment of vegetation and crop of caraway's seeds. As a result of leaf feeding an output of essential oil and weight mass of 1000 seeds was noticed. The most effective dosage of Agrosol U are 6 to 8 1/ha disolved in 300 1 of water. Leaf feeding has to be carried out during both first and second year of vegetation of caraway. Good result could be achieved if leaf feeding is supported with soil fertilization.
PL
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich w Poznaniu przeprowadził badania nad dolistnym dokarmianiem koncentratem Agrosol U kminku zwyczajnego. W oparciu w dokonane obserwacje i uzyskane wyniki stwierdzono, że stosowanie wodnych roztworów Agrosolu U korzystnie wpływa na wzrost wegetatywnej masy kminku powodując podwyższanie plonu owoców, wydajności olejku z jednostki powierzchni oraz masy 1000 nasion. Najefektywniejsze dawki Agrosolu U wynoszą od 6 do 8 l/ha przy użyciu 300 1 wody/ha, zarówno w pierwszym, jak i drugim roku wegetacji roślin. Zabiegi dolistnego dokarmiania roztworami Agrosolu U wpływają korzystnie w połączeniu z dokorzeniowym nawożeniem mineralnym.
PL
Obserwowany współcześnie dynamiczny rozwój sektorów budownictwa i transportu powoduje sukcesywne zwiększanie się udziału powierzchni utwardzonych w całkowitej powierzchni zlewni. Następstwem tego procesu jest wzrost ilości wód deszczowych ujmowanych w systemy kanalizacji krytej i odprowadzanych do odbiornika, co skutkuje częstym przeciążaniem istniejących kolektorów kanalizacyjnych oraz pogorszeniem stanu rzek. Zapobieganie tym zjawiskom jest możliwe tylko w przypadku stosowania zrównoważonych systemów zagospodarowania wód opadowych, do których zaliczane są między innymi systemy infiltracyjne. Możliwości aplikacji urządzeń rozsączających wody deszczowe są jednak uzależnione od szeregu czynników, takich jak warunki gruntowo-wodne czy charakterystyka ilościowa i jakościowa odprowadzanego do gruntu medium. W celu określenia strategii rozwoju systemów przeznaczonych do infiltracji wód opadowych przeprowadzono analizę mocnych i słabych stron tych systemów, jak również potencjalnych szans i zagrożeń wynikających z ich implementacji na terenie osiedli mieszkaniowych. Jako narzędzie wykorzystano analizę SWOT/TOWS, będącą jedną z metod planowania strategicznego. Przeprowadzone badania wskazują na duży potencjał rozpatrywanych systemów, który wynika ze sprzyjających ich rozwojowi szans, co powoduje potrzebę możliwie największego wykorzystania tych szans przy pomocy mocnych stron systemów infiltracyjnych. Aby było to możliwe, konieczne jest jednak podjęcie działań ukierunkowanych na osłabienie wad systemów infiltracyjnych oraz rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców, gdyż tylko kompleksowe podejście do kwestii rozsączania wód deszczowych pozwoli w pełni wykorzystać atuty urządzeń infiltracyjnych.
EN
The rapid development of the construction and transport sectors is the cause of the growing share of impermeable surfaces in the total catchment area. The consequence of this process is the significant increase in the amount of stormwater runoff, often resulting in the hydraulic overload of sewer systems as well as the deterioration of rivers. In order to prevent these unfavorable phenomena, sustainable drainage systems, including stormwater infiltration structures, should be used. The possibility of infiltration systems application is, however, dependent on a number of factors such as the position of groundwater table, the soil filtration coefficient and the quality and quantity of stormwater. For this reason, SWOT/TOWS analysis has been used to recognize the strengths and weaknesses of stormwater infiltration systems as well as the opportunities and threats arising from their use in residential areas. Moreover, the development strategy of these systems has been identified. The obtained analysis results, which are presented in this paper, indicate that stormwater infiltration into the ground can be a preferred alternative to its discharging to the receiving water body. It is, therefore, essential to minimize the weaknesses of stormwater infiltration systems and also use their strengths to take advantage of the potential opportunities.
5
Content available remote Możliwości wykorzystania ciepła odpadowego w systemach kanalizacyjnych
100%
PL
Wzrastające ceny paliw konwencjonalnych oraz zanieczyszczenie środowiska, spowodowane przez nadmierną emisję do atmosfery gazów cieplarnianych, powodują potrzebę poszukiwania alternatywnych źródeł ciepła. W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania energii niesionej przez ścieki, głównie do podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków. Przedstawiono także przykład wykorzystania technologii odzysku ciepła odpadowego z kanalizacji w stolicy Francji.
EN
As a result of the increasing costs of energy from conventional sources and the environmental pollution caused by release into the atmosphere of greenhouse gases from the burning of fossil fuels, the demand for alternative heat sources is growing. This paper analyses the possibility of using wastewater as an energy source for space and water heating. Furthermore, the instance of the application of sewage heat recovery technology in Paris is presented.
6
Content available remote Analiza kosztów cyklu życia skrzynek rozsączających
100%
PL
Zmiana sposobu zagospodarowania zlewni miejskich i związany z tym wzrost stopnia uszczelnienia powierzchni skutkują zaburzeniem naturalnego cyklu obiegu wody w przyrodzie. W przypadku tradycyjnego kanalizowania wód deszczowych może to prowadzić do szeregu niekorzystnych zjawisk, co powoduje potrzebę zrównoważonego podejścia do projektowania systemów kanalizacyjnych i stosowania systemów przeznaczonych do retencji oraz infiltracji wód opadowych do gruntu. Wybór odpowiedniego rozwiązania determinowany jest między innymi wysokością nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych danego systemu odwodnieniowego, które mogą zostać oszacowane za pomocą narzędzia, jakim jest analiza Life Cycle Cost. W niniejszym artykule scharakteryzowano koszty występujące w całym cyklu życia skrzynek rozsączających, będących urządzeniem przeznaczonym do podziemnej infiltracji wód deszczowych. Przedstawiono także model matematyczny umożliwiający wyznaczenie całkowitej wysokości tych kosztów.
EN
Changes in land development within urban catchment areas and the resulting increase in surface sealing cause disturbances in the natural cycle of water circulation. As a result, a number of problems could be encountered in the case of the use of traditional drainage systems. Therefore, it is necessary to approach to the issue of designing urban infrastructure in a sustainable way and use retention and infiltration devices. The choice of a specific solution from among available alternatives is determined, inter alia, by the amount of investment and operational costs of a given system, which could be estimated by using the Life cycle costs analysis. This paper characterizes the life cycle costs of infiltration boxes. The calculation model which allows to assess the value of LCC also has been presented.
PL
Potrzeba sprawnego ujęcia i odprowadzenia wód opadowych powstających w obrębie zlewni miejskich jest jednym z głównych wyzwań, w obliczu których stawiane są kolejne pokolenia. Tymczasem decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania systemu zagospodarowania wód deszczowych podejmowana jest obecnie intuicyjnie bądź w oparciu o jedno kryterium, jakim jest wysokość nakładów inwestycyjnych koniecznych do poniesienia na realizację przedsięwzięcia. Takie podejście prowadzi do powstawania szeregu niekorzystnych i długofalowych zjawisk związanych ze zmianą bilansu wodnego zlewni i pogorszeniem warunków życia ludności. Sprostanie stawianym wymaganiom wymaga rozpatrzenia i uwzględnienia w procesie projektowania infrastruktury odwodnieniowej wszystkich aspektów towarzyszących jej budowie i eksploatacji. Są to przede wszystkim czynniki ekonomiczne, eksploatacyjne, estetyczne, hydrauliczne, lokalizacyjne, społeczne, środowiskowe oraz techniczne. Kryteria warunkujące wybór optymalnego rozwiązania systemu zagospodarowania wód deszczowych należy analizować na wielu płaszczyznach, przy uwzględnieniu zarówno czynników policzalnych, jak i tych, których opis w sposób kwantyfikowalny nie jest możliwy. Celem artykułu jest zdefiniowanie oraz zbadanie atrybutów procesu decyzyjnego związanego z wyborem wariantu projektowego systemu odwodnieniowego. W pracy wskazano także narzędzie, którego wykorzystanie umożliwi obiektywne porównanie analizowanych wariantów w świetle przedstawionych kryteriów przy pomocy jednego modelu obliczeniowego. Aplikacja opisanego algorytmu postępowania w proces zarządzania wodami opadowymi pozwoli podejmować racjonalne decyzje inwestycyjne, które zaakceptowane zostaną przez społeczność lokalną.
EN
The need for efficient stormwater collection and discharge to the receiver is one of the major challenges faced by successive generations. However, the decision to choose a particular stormwater management solution is currently made intuitively or based on the single criterion, that is, the capital expenditures incurred on the realization of the project. Such an approach leads to a number of unfavorable and long-term occurrences connected with the change of catchment water balance and the deterioration of living conditions. In order to meet the particular requirements of local communities it is necessary to consider all the aspects associated with the construction and operation of drainage systems. These are primarily the following groups of features: aesthetic, economic, environmental, hydraulic, locational, operating, social and technical ones. The criteria which determine the choice of the best management practices for stormwater management should be analyzed on many levels, including both the measurable factors and the non-quantifiable ones. The aim of the paper is to define and examine all the criteria related to the drainage systems. The article also suggests a method to objectively compare analyzed investment variants under adopted criteria. The application of the described procedure in the process of designing sustainable stormwater management systems could contribute to rational investment decision making.
11
100%
PL
Prognozowany wzrost cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego skłania do poszukiwania rozwiązań, których wykorzystanie umożliwi zredukowanie opłat ponoszonych na energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jednym z takich rozwiązań jest zainstalowanie wymiennika ciepła przeznaczonego do odzysku ciepła ze ścieków odprowadzanych z prysznica. Efektywność finansową zastosowania takiego urządzenia w jednorodzinnym budynku mieszkalnym przeanalizowano w niniejszym artykule.
EN
In a light of the expected increase in electricity and natural gas prices, the ways of reducing water heating costs are sought. One of the ways is to install a shower water heat exchanger. This paper analyses the effectiveness of the application of a DWHR unit in a single-family dwelling house.
12
100%
PL
W Polsce obserwuje się obecnie tendencję do obniżania energochłonności obiektów budowlanych. Główne działania skupione są jednak na możliwościach zredukowania zapotrzebowania na energię wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, podczas gdy potencjał tkwiący w alternatywnych rozwiązaniach systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej nie znajduje tak szerokiego zainteresowania. Tymczasem podgrzewanie wody stanowi drugą co do wielkości pozycję w bilansie zużycia energii w sektorze budownictwa, co skłania do oszczędzania energii przeznaczonej także na ten cel. Problemem pozostaje jednak konieczność poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych na realizację instalacji energooszczędnych, która może budzić opór ze strony mieszkańców. W odpowiedzi na powyższą kwestię zdefiniowano pozostałe kryteria decydujące o racjonalności zastosowania odmiennych rozwiązań systemu przygotowania ciepłej wody oraz przeprowadzono analizę dla przykładowego obiektu. Jako narzędzie oceny rozpatrywanych wariantów modernizacji istniejącego systemu wykorzystano jedną z najczęściej stosowanych wieloatrybutowych metod oceny projektów inwestycyjnych, to jest metodę scoringową. Przeprowadzone badania wykazały, iż uwzględnienie w analizie wielu kryteriów, takich jak kryteria: ekonomiczne, eksploatacyjne, społeczne, środowiskowe i techniczne, pozwala wskazać wiele korzyści związanych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii w celu podgrzewania wody w wewnętrznych instalacjach wodociągowych. Uzyskana łączna ocena badanych wariantów projektowych po-twierdziła także, że znaczenie korzyści płynących z zastąpienia paliw kopalnych źródłami odnawialnymi i odpadowymi jest tak duże, że pozwala przezwyciężyć niedogodności związane z wysoką ceną zakupu i montażu stosownych urządzeń.
EN
Currently, the tendency to reduce the energy consumption of buildings is observed in Poland. Nevertheless, the possibilities to reduce the energy demand for space heating are the main subject of interest, while the ways to minimize energy use for hot water heating are underestimated. Meanwhile, domestic hot water preparation is the second largest item in the balance of energy consumption of buildings and this is the incentive to save energy used to heat water. The need to incur high investment costs for sustainable hot water systems is, however, a problem. In response to the above issue, the criteria which determine the optimal choice of hot water system have been defined. The analysis for the typical single-family dwelling house has also been carried out. The scoring method, which is one of the most commonly used multi-attribute decision-making methods, has been chosen as the tool for assessing the considered modernization variants of the existing water heating system. Studies have shown that taking into account a number of criteria, such as economic, environmental, operating, social and technical ones, allows the indication of the advantages of such investments. The obtained results have also confirmed that these advantages of the analyzed systems significantly exceed the drawbacks.
PL
Rozwój gospodarczy i postępująca urbanizacja przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego i wyczerpywania się jego zasobów. Powoduje to potrzebę poszukiwania alternatywnych źródeł wody i energii. W związku z tym przeprowadzono badania, których celem była ocena opłacalności zastosowania różnych technologii umożliwiających zredukowanie zużycia wody z sieci wodociągowej oraz gazu ziemnego wykorzystywanego do jej podgrzewania. Analizie poddano rozwiązania instalacji uwzględniające odzysk ciepła ze ścieków za pomocą wymiennika ciepła DWHR oraz wykorzystanie ścieków szarych i wody deszczowej do spłukiwania toalet i podlewania ogrodu. W badaniach zastosowano metodologię Life Cycle Cost, która uwzględnia nie tylko początkowe nakłady inwestycyjne, ale również koszty eksploatacyjne ponoszone w całym okresie funkcjonowania systemu. W obliczeniach uwzględniono coroczny wzrost jednostkowych cen zakupu gazu ziemnego i wody, a także zmianę wartości pieniądza w czasie. Przeprowadzona analiza wykazała znaczny wpływ przyjętego czasu eksploatacji instalacji na otrzymane wyniki badań.
EN
The development of civilization and progressive urbanization contribute to the environmental degradation and the depletion of natural resources. This implies the need to search for the alternative sources of water and energy. Therefore, research has been carried out aimed at evaluating the profitability of the application of selected technology allowing the reduction of potable water and natural gas consumption. Solutions including shower water heat recovery as well as gray and rainwater harvesting for toilet flushing and irrigation were analyzed. The Life Cycle Cost Analysis, which takes into account both investment and operational cost, was conducted. The annual increase in gas and water prices as well as the time value of money were also included in the study. The analysis revealed a significant effect of the operation time of the system on the obtained results.
Herba Polonica
|
1994
|
tom 40
|
nr 4
159-163
EN
The precises pot experiments were carried out in 1991 and 1992 year'. The mineral fertilization was the factor which affected crop of seeds, mass of shoots, seeds vessels and roots of Oenothera paradoxu Hudziok. The experiments showed that the highest crop of Oe. paradoxa raw material was obtained by using of nitrogen and in the next tum by combinations of nitrogen with other mineral elements (P, K, Ca and Mg). The content of y-linolenic acid of Oe. paradoxa seeds was differed under the influence of the mineral elements (7.7-8.3%). In spite of it the growth or reduce of yield of oil and 7-linolenic acid depended more on the high of the crops of Oe. paradoxa seeds than on the variants of mineral fertilization.
PL
Ścisłe badania wazonowe przeprowadzone w latach 1991-1992 wykazały, że czynnikiem wpływającym istotnie na przyrost plonu nasion oraz masę pędów, torebek nasiennych i korzeni wiesiołka dziwnego jest nawożenie mineralne. Z zastosowanych składników mineralnych największy udział w powiększeniu plonu surowca ma azot, a w dalszej kolejności połączenie azotu z pozostałymi składnikami (P, K, Ca i Mg). Zawartość kwasu 7-linolenowego w nasionach wiesiołka różniła się nieznacznie pod wpływem badanych składników nawozowych (7,7-8,3%). Wzrost lub spadek wydajności oleju i kwasu 7-linolenowego związane były głównie ze wzrostem lub obniżeniem plonu nasion, w mniejszym stopniu z wariantami nawożenia mineralnego.
PL
Stwierdzono, że zastosowane poziomy wapnowania i formy nawozów azotowych zróżnicowały plon ziela majeranku ogrodowego. Największy plon ziela uzyskano stosując wapnowanie gleb kwaśnych w dawce dwóch kwasowości hydrolitycznych i nawożąc rośliny saletrzakiem bądź saletrą wapniową. Niższe plony ziela otrzymano pod wpływem pojedynczej dawki wapnia (1 kwasowość hydrolityczna) oraz nawożenia saletrą amonową i mocznikiem. Najmniejszą efektywnością odznaczał się siarczan amonu stosowany samodzielnie, jak i łącznie z wapnowaniem gleby.
EN
The obtained results showed that the applied liming levels and forms of nitrogenous fertilizers differentiated the crops of Origanum majorana L. The highest crop was reached as a result of liming applied to sour, soils in a dose of two hydrolytic acidities and fertilization of plants with nitro-chalk or Norwegian saltpetre. Lower crop was obtained when a single calcium dose (one hydrolytic acidity) and fertilization with ammonium nitrate and urea were applied. Ammonium sulfate applied individually or in combination with soil liming showed the lowest effect on the crop.
PL
Przeprowadzono doświadczenia polowe z terminami siewu, rozstawami rzędów, gęstościami siewu oraz nawożeniem mineralnym dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.). W oparciu o uzyskane wyniki stwierdzono, że najkorzystniejszym terminem siewu dziurawca jest okres jesienny. Ilość wysiewu nasion od 2 do 4 kg/ha oraz rozstawa rzędów od 30 do 40 cm nie powoduje istotnych różnic w wielkości plonu surowca. Na zwyżkę plonu dziurawca wpływa nawożenie mineralne, przy czym najaktywniejszym nawozem jest azot w połączeniu z fosforem i potasem. W II roku uprawy, w porównaniu do I-go, wzrasta plon surowca (średnio o 100%) oraz zawartość hiperycyny (średnio o 50%) i hiperozydu (średnio o 30%).
EN
Performed field investigations with times of sowing, rows spacing, seeds spacing and mineral fertilization demonstrated that the most advantageous period for time of sowing of Hypericum perforatum L. is autumn. The seed spacing in quantity 2-4 kg seeds for 1 ha and the row spacing of 30-40 cm does not cause any essential differences in the yields of raw material. The mineral fertilization has good influence for increasment crop of Hypericum perforatum L. The most effective fertilizer is nitrogen used with phosphorous and potassium. In the second year cultivation of Hypericum perforatum L. in comparison to the first year increasment yield of raw material (mean for 100%) and content of hypericine (mean for 50%) and hyperoside (mean for 30%).
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.