Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 648

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Analiza danych statystycznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
1
Content available remote Ważniejsze dane społeczno-gospodarcze o województwach
100%
2
Content available remote Polìkulʹturnij prostìr Hmelʹnicʹkoï oblastì : ìstorìâ ì sučasnìstʹ
80%
EN
The article focuses on the peculiarities of the multicultural space of Ukraine and the Khmelnytskyi region. The author provides statistical data on the problem mentioned. The tendencies that are observed in the ethnic composition of the population of the Khmelnytskyi region have been examined in this article. (original abstract)
XX
W artykule badano wpływ współliniowości na mierniki dopasowania modelu do danych. Podsumowując otrzymane wyniki stwierdzono, że: 1) analizowane mierniki nie są neutralne wobec współliniowości zmiennych objaśniających 2) ze względu na zmiany bezwzględnych wartości średnich prędkości mierniki dopasowania można podzielić na trzy zbiory 3) prędkość zmiany żadnego miernika na skutek rosnącego natężenia współliniowości nie jest stała, a przyspieszenie jest różne od zera.
EN
In the paper there are discussed some results of simulation experiment aimed at analysis of influence of multicollinearity on some measures of goodness of fit of a model to statistical data. The model is constructed in a way allowing for varying intensity of multicollinearity. The influence of multicollinearity is measured by means of characteristics of function variability. (original abstract)
XX
Zdolności adaptacyjne charakterystyczne dla sieci neuronowych sprawiają, iż te ostatnie są dogodnym narzędziem modelowania. W praktyce najczęściej stosuje się w takim celu sieci jednokierunkowe z jedną lub dwiema warstwami ukrytymi. W trakcie uczenia sieci dobiera się odpowiednie wartości wag. Po zakończeniu uczenia stworzona sieć opisuje zależność pomiędzy zmienną objaśnianą (lub zmiennymi objaśnianymi) a zmiennymi objaśniającymi. Na proces tworzenia modelu składa się kilka etapów, są to: wstępna analiza danych, określenie struktury sieci, uczenie sieci i jej weryfikacja, zastosowanie sieci. Celem niniejszej pracy jest charakterystyka pierwszego etapu, mającego na celu dokonanie wstępnej analizy danych. W literaturze zachodniej etap ten jest określany jako preprocessing. Na etap ten składa się sprawdzanie poprawności danych pierwotnych, określenie postaci wejściowej danych, wstępna ocena prawidłowości występujących w posiadanych zestawach danych, przekształcenie danych, standaryzacja, normalizacja, skalowanie), filtracja danych, redukcja wymiaru danych wejściowych, określenie zmiennych (zmiennej) wyjściowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The adaptive capabilities of neuron networks make those a useful modelling tool. In practice one-directional neuron networks of one two covert layers are used for such purposes. In the process of teaching networks uses are made of weights of appriopriate value so that when the teaching process has been completed a given network becomes able to describe the interdependence between the variable or variables which explain and which are to be explained. The process of model set-up is a multi-stage one and consists of pre-processing, determination of network structure, network teaching and verification and network application. The paper constitutes an attempt at a characterization of the first of these stages aiming at an initial analysis of data. In West European literature the process is widely known as pre-processing. The following are its components: verification of input data, specification of initial data set-up, preliminary evaluation of data set-ups, data reorganization involving standarization, normalization and scaling, data filtering, reduction of input data size, determination of output variables (variable). (original abstract)
XX
Zaproponowano tutaj nowe kroczące procedury wielokrotnego testowania w przypadku danych pochodzących z populacji o rozkładzie dyskretnym. Wybierając procedurę TWWk, opartą na badaniach Tarone'a, Westfalia i Welfingera porównano tę procedurę do innych procedur testowania wielokrotnego (m. in. T*, TH*) i pokazano większą moc tej procedury. (abstrakt oryginalny)
EN
We presented some properties of new procedures of multiple hypotheses testing for discrete distributions. We choose the new procedure stepwise TWWk, based on Tarone, Westfall and Welfinger ideas. We compare this procedure to multiple testing procedures like T*, TH* and others and we show the power advantage of this procedure. (original abstract)
XX
Przedstawiono historyczny rozwój metod analizy danych dyskretnych - budowa modelu (modele logit i probit), estymacja i weryfikacja. W obrębie tych zagadnień zaakcentowano wady podejść i historyczne próby ich przezwyciężenia. Następnie podjęto zagadnienie niejednorodności obserwacji, wskazując sposoby radzenia sobie z nią. Omówienie możliwości praktycznego wykorzystania prezentowanych metod ograniczono do zagadnień marketingowych.
EN
The paper presents historical development of the categorical data analysis for models with explicit response variables defined as well as models without such a distinction. Besides difficulties in model building we focus on methods and procedures for model testing and for the estimation of model parameters. Within these issues we emphasize the drawbacks of the models and historical trials to overcome them. The problem of data heterogeneity and methods that help to handle it were considered. Discussion of practical usefulness of categorical data analysis is limited to marketing problems.
XX
Celem opracowania była ocena sytuacji na rynku pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Analizę rozpoczęto od charakterystyki wybranych aspektów rynku pracy. Wykorzystując taksonomiczny miernik rozwoju oparty na medianowym wektorze Webera, sporządzono dwa rankingi. Pierwszy z nich dotyczył roku 2004, a więc momentu wejścia Polski do UE, drugi zaś ukazywał klasyfikację państw członkowskich dziesięć lat później. Następnie, wykorzystując metodę trzech median, wyodrębniono grupy typologiczne krajów o podobnej sytuacji na rynku pracy. Z przeprowadzonych badań wynika, że nasz kraj w 2014 roku dość znacząco poprawił się pod względem sytuacji na rynku pracy. Wzrosły wskaźniki zatrudnienia, szczególnie wśród kobiet, poprawiła się także wydajność pracy. Ponadto zmniejszyły się wskaźniki dotyczące bezrobocia, zwłaszcza długookresowego oraz wśród osób młodych(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of the study was to assess the situation in the labor market in Poland compared to the European Union countries. In the first step, the characteristics of certain aspects of the labor market were analysed. The taxonomic measure of development based on vector of Weber's medians was applied to build two rankings. The first of these concerned 2004, that is the moment of Polish accession into the EU, while the second one showed the classification of the EU countries a decade later. In the next step, using a method of the three medians, topological groups of countries with a similar situation in the labor market were identified. The study shows that a situation in the labor market in our country significantly improved in 2014. Employment rates increased, especially among women and productivity also improved. In addition, the indicators of unemployment decreased, especially long-term and among young people(original abstract)
EN
This paper considers select numerical problems of determining the Hurst exponent by means of the R/S rescaled range. The formula (5) determining the R/S mean value for the series of normal distribution has been elaborated in detail. The derived simplified formula defining the R/S mean value (formulas (15), (16), (17), (18) provides the value of error below 7∙10-6.(original abstract)
XX
Proces zbierania danych statystycznych dotyczących autentycznych połączeń sieciowych jest bardzo ważnym przy tworzeniu autentycznych analitycznych modeli dla połączeń sieciowych typu TCP/IP. Autorzy opisują kilka narzędziowych środków programowych, jak również skrypty i programy używane na ich urządzeniach rasujących w celu rejestrowania i kontroli połączeń typu tcp/udp.
EN
The process of collecting statistical information about the genuine network connections is very important for the development of the authentic analytical models for TCP/IP network connections. We describe few possible software tools, as well as scripts and programs contributed by us, we use on our routers to register and control tcp/udp connections and application level protocols traffic. (short original abstract)
13
Content available remote Sytuacja makroekonomiczna państw upadłych i trwałych - analiza porównawcza
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza sytuacji makroekonomicznej państw upadłych. Dokonano przeglądu literatury w zakresie definicji państwa jako organu odpowiedzialnego za szeroko pojętą politykę gospodarczą oraz zwrócono uwagę na rolę instytucji państwa w zakresie osiągania wzrostu gospodarczego. Następnie przedstawiono wybrane mierniki i klasyfikacje państw upadłych. Badaniu poddano wybrane zmienne: PKB per capita, stopę bezrobocia oraz inflację w latach 1990-2013. Analiza statystyczna średnich poziomów opisanych zmiennych ukazała znaczne różnice pomiędzy państwami upadłymi a trwałymi.(abstrakt autora)
EN
The aim of the article is to present and analyze the macroeconomic situation of the failed states. The review of the literature in terms of definition of the state as an authority which is responsible for widely understood economic policy has been done here. The role of the institution referring to achieving economic growth was also presented in the article. Subsequently there have been presented selected measures and classification of the failed states. The study was done on the selected variables such as GDP per capita, unemployment rate and the inflation in the years 1990-2013. The statistical analysis of the average levels of described variables showed the differences between the failed states and the sustainable states.(author's abstract)
XX
Celem opracowania jest porównanie generatorów liczb losowych równomiernych, pochodzących z takich programów, jak: Microsoft Excel 2003, Quattro Pro 9, Star Office 5.2, Open Office 1.1.4.2. Dostęp do kodów generatorów liczb losowych w większości środowisk programistycznych jest niemożliwy, dlatego jedynym sposobem porównywania i oceny jakości tych generatorów jest użycie metod statystycznych.
EN
The article focuses on the comparison of the random numbers generators used in the following spreadsheet programmes: Microsoft Excel 2003, Quattro Pro 9, Star Office 5.2, Open Office 1.1.4.2. The access to the codes of the random numbers generators in most of the programmes is impossible, and therefore, the only way to compare and assess the generators is to use statistical methods. The results were compared with the proportionate distribution. The average value and variance was used together with tendency and seasonal tests.
15
Content available remote 25 lat SKAD
80%
XX
W artykule w syntetycznej formie ujęto rys historyczny ukazujący działalność Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper we present in synthetic form the history and activity of Section of Classification and Data Analysis of Polish Statistical Association(original abstract)
XX
Celem artykułu jest charakterystyka drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych z rodziny AID (Automatic Interaction Detection). AID to metoda detekcji interakcji, która pojawiła się na początku lat sześćdziesiątych XX w. jako alternatywny dla regresji sposób analizowania danych. Z czasem okazało się, że metoda ta nie jest pozbawiona pewnych wad, co spowodowało ewolucję algorytmu w następnych dziesięcioleciach. Część kolejnych modyfikacji (MAID, XAID) służyła do budowy modeli regresyjnych, a część (ТНАШ, CHAID) - do budowy modeli dyskryminacyjnych. W artykule znajdzie się krótka charakterystyka tych metod, wskazane zostaną ich wady i zalety z uwzględnieniem detekcji interakcji. Omówiona zostanie również najnowsza odmiana metody - WAID. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to describe the family of classification and regression trees based on AID algorithm. The Automatic Interaction Detection, proposed by Morgan and Sonquist in 1964, has become widely used in the analysis of survey data. Many marketing applications revealed some severe limitations of this technique. Therefore, many refinements and expansions of the AID algorithm have appeared. Some extensions (МАID, ХАID and WAID) are used to build regression trees and some (THAID, CHAID) to build classification trees. A brief description of these methods is a part of this article. The author has also enclosed a list of software programs which employ the most popular algorithm - CHAID. (original abstract)
XX
W prezentowanym artykule przedstawiamy analizę odnoszącą się do zmian liczby i struktury badanych budżetów w latach 1993-2011 według: przynależności do grupy społeczno-ekonomicznej, wielkości gospodarstwa, województw.(fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to identify the changes over time in the number of analyzed budgets and to present the opportunities to use the information on the behavior of households in Poland. The information contained in the publications of the "Household Budgets in 1993-2011" allows to conduct economic analyzes in different categories: by voivodeships in 1999-2011, by socio-economic groups and by size of households in 1993-2011. Information used in article allows also to research, inter alia, the relationship between the number of budgets and the number of people living in the sixteen Polish voivodeships.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i rodzaje brakujących danych, charakter brakujących danych, a także sposoby traktowania brakujących danych, najszerzej - imputację i imputację wielokrotną. Przedstawiono też problem imputacji w badaniach marketingowych.
EN
Missing data is a troublesome problem of many statistical surveys. Since it is unavoidable we have to treat missing data in one of two more advanced ways: filling up records with missing data or using special methods of estimation. Before we decide which remedy can be applied it is necessary to specify the degree of randomness of missing data, whether they are missing completely at random (MCAR) or missing at random (MAR). Among approaches to handling missing data the most effective one is imputation, which can take many forms. Eight of them as well as multiple imputation were presented in the article.
XX
W marcu 2017 r. została podpisana Deklaracja Warszawska, zakładająca strategiczny sojusz państw Grupy Wyszehradzkiej, w ramach którego innowacyjność ma stać się nowym elementem współpracy między państwami grupy. Deklaracja Warszawska przewiduje zainicjowanie współpracy między agendami rządowymi, instytucjami badawczymi, ośrodkami uniwersyteckimi i samorządami w krajach V4. W kontekście założeń Deklaracji Warszawskiej dotyczących bliskiej współpracy w zakresie zwiększania potencjału innowacyjnego gospodarek Grupy Wyszehradzkiej istotna jest ocena poziomu innowacyjności polskiej gospodarki w odniesieniu do pozostałych krajów grupy. Celem artykułu jest zatem porównanie owego potencjału na podstawie sumarycznego wskaźnika innowacji (Summary Innovation Index), publikowanego w corocznym raporcie Komisji Europejskiej, zatytułowanym European Innovation Scoreboard, jak również w oparciu o składowe tego wskaźnika. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: przegląd literatury na temat kwestii związanych z innowacyjnością polskiej gospodarki, analizę opisową, analizę danych statystycznych w czasie i analizę porównawczą. Sformułowano tezę badawczą, że polska gospodarka wykazuje słabszy potencjał badawczy od pozostałych krajów omawianej grupy. Wyniki badania potwierdzają tę tezę do pewnego stopnia. Polska zajmuje dominującą pozycję wśród krajów grupy jedynie w kilku obszarach opisujących potencjał badawczy, natomiast w odniesieniu do większości wskaźników zajmuje niskie pozycje. (abstrakt oryginalny)
EN
In March 2017, the Warsaw Declaration was signed, establishing provisions for the strategic alliance of the Visegrad Group countries, in the framework of which innovativeness is to become a new element of the cooperation between its members. The Warsaw Declaration provides for the initiation of cooperation between governmental agencies, research institutions, universities and local governments in the V4 countries. Within the framework of the envisaged cooperation, Poland has the ambition to become the leader of innovativeness in the group. In the context of the Warsaw Declaration objectives concerning close cooperation in the field of enhancing the innovation potential of the Visegrad Group's economies, the assessment of the level of innovativeness of the Polish economy in relation to the other countries of the group is important. The aim of the paper is, therefore, to make a comparison of this potential on the basis of the summary innovation index, published in the annual report of the European Commission entitled European Innovation Scoreboard, as well as on the basis of the components of this index. In the article, there was conducted a literature review on the innovativeness of the Polish economy, a descriptive analysis, an analysis of statistical data in time and a comparative analysis. The authors proposed also the research thesis that the Polish economy shows a weaker innovation potential than those recorded for the other countries of the group. Results of the research confirm the thesis to some extent. Poland holds a dominant position only in a few areas describing the innovation potential and for most of the studied indices the Polish economy is located "in the tail" of the group. (original abstract)
XX
Dokonano analizy najważniejszych czynników decydujących o konkurencyjności polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na uwarunkowania przyrodnicze i pozaprzyrodnicze, a także na wyniki produkcji rolniczej. Posłużono się danymi Eurostat oraz GUS. (abstrakt oryginalny)
EN
Polish membership in the European Union was followed by accession of Polish agriculture to Community agriculture. That paper identifies and makes analysis of agriculture competitiveness' chosen aspects on the background of the EU other countries. Apart from the factors strengthening international Polish agriculture position, author paid attention to disadvantageous conditionings hampering further changes in Polish agriculture. Importance of Polish agriculture sector is influenced by great arable land resources, employment resources and great biodiversity. But low agriculture effectiveness and agrarian fragmented structure are the factors which weaken competitiveness opportunities of rural producers. The data from Statistical Bureau and Eurostat were used in paper. (original abstract)
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.