Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1575

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
1
Content available remote Nowoczesne kierunki rozwoju technologii natryskiwania cieplnego
100%
PL
Przenośniki taśmowe są jednym z najefektywniejszych sposobów przenoszenia różnych materiałów lub przedmiotów na niewielkich odległościach.
4
Content available O pojęciu „technologia” w informatyce
85%
EN
Dichotomy of the term “technology” within the wider definition of information technology
PL
Proces restrukturyzacji przemysłu, w tym podstawowych jego elementów, tj. przedsiębiorstw przemysłowych, jest procesem ze swej natury bardzo złożonym. Za Pasiecznym (1997) i Nalepką (1997, 1998) można wyróżnić dwa główne etapy tego procesu. Pierwszy – to uchronienie się przed upadkiem (jest to tzw. restrukturyzacja ratunkowa lub naprawcza), natomiast drugi – to w zależności od stopnia zaawansowania zmian – restrukturyzacja rekonwalescencyjna lub rozwojowa. Pierwszy etap obejmuje zmiany formy organizacyjno-prawnej (najczęściej przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa) i prywatyzację, racjonalizację poziomu zatrudnienia, restrukturyzację finansową(negocjacje z bankami i wierzycielami), rezygnację z produkcji wyrobów, które nie znajdują nabywców na wolnym rynku, oraz pozbywanie się zbędnego majątku produkcyjnego i nieprodukcyjnego. Drugi etap to doskonalenie zasad funkcjonowania, a więc działania na rzecz obniżenia kosztów, budowanie skutecznych strategii finansowych, wprowadzanie nowych produktów i technologii, modernizacja posiadanego majątku produkcyjnego, szerokie i intensywne działania projakościowe, zwiększanie aktywności marketingowej i ekspansja geograficzna oraz wchodzenie w fuzje i przejmowanie innych przedsiębiorstw.
7
Content available remote SGS 2000 [Ze zjazdów i konferencji]
80%
PL
W dniach 25-28 września 2000 r. odbyła się w Hotelu "Narcyz" w Ustroniu, pod auspicjami Sekcji Nauki o Powierzchni oraz Sekcji Cienkich Warstw Polskiego Towarzystwa Próżniowego międzynarodowa konferencja naukowa pt. II International Seminar on Semiconductor Gas Sensors - SGS 2000. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był autor niniejszego sprawozdania, a głównym organizatorem - Zakład Mikroelektroniki Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
EN
Materials and selection of steel bars' diameters. Bars shaping and their assembly.
PL
Spawanie laserowe z czasem staje się coraz bardziej konkurencyjną metodą trwałego łącznia elementów metalowych, liczba laserowych stanowisk do automatycznego spawania na świecie prężnie rośnie. Wiele czynników sprawia, że laserowe technologie spawalnicze są dynamicznie rozwijane.
12
80%
PL
W artykule przedstawiono kryteria klasyfikacyjne podziału otworów wiertniczych oraz sfery działalności inżynierskiej, w której wykorzystuje się technologie wiertnicze. Następnie dokonano przeglądu najnowszych rozwiązań technicznych w zakresie urządzeń wiertniczych, przewodu wiertniczego, konstrukcji narzędzi wiercących, płynów wiertniczych oraz rur okładzinowych. W dalszej części artykułu opisano kilka nowych technologii wiercenia, w tym: różne rozwiązania techniczno-technologiczne umożliwiające wiercenie z równoczesnym rurowaniem, wiercenie z zastosowaniem kolumn rozszerzalnych oraz pionowanie trajektorii otworów wiertniczych.
EN
The classification criteria of wells, where drilling technology and engineering activity is used, are presented in the paper. The newest technical solutions are surveyed in view of drilling rigs, design of drill bits, drilling fluids and casing. Some new drilling technologies enabling drilling with concurrent casing, drilling with reaming, and vertical wells designing, are presented further in the paper.
EN
Modern organization and technology of concrete reinforcement foundations. Types of reinforcing work. Domestic solutions.
PL
Realizacja wzmacniaczy optycznych, siatek dyfrakcyjnych na rdzeniu światłowodu, transmisji solitonowej pozwala nie tylko na budowę linii przesyłowych o pasmach kilku THz i odległości między regeneratorami kilkuset km, ale również na tworzenie skomplikowanych sieci optycznych. Rośnie liczba wykonanych ze światłowodów elementów optycznych, które zastępują niekompatybilne podzespoły objętościowe. Dzięki temu straty wprowadzane do sieci są minimilizowane. Jedynie detektory światła nie mają dotąd odpowiednika w postaci cylindrycznego włókna. Złącza, rozgałęzienia, multipleksery, filtry, interferometry, czujniki, polaryzatory, to podzespoły światłowodowe, których idea działania, technologia i zastosowania są omówione w pracy. Szczególną uwagę poświęcono grupie podzespołów wykonanych w naszej pracowni.
EN
The implementation of fiber amplifiers. Bragg gratings, soliton transmission in telecommunication industry introduced transmissions in THz range and over 600 km distances between regenerators. In sophisticated and complicated networks special liber devices were developed to replace incompatible bulk elements. As the result the excess losses can be minimized. Only the ligh detectors are not made in the fiber form yet. The technology of liber connectors couplers, multiplexes, filtres, interferometers, sensors and polarizers developed in the Institute is presented here.
15
Content available remote Kryteria technologiczne procesu wtryskiwania zróżnicowanych grup wyrobów.
80%
PL
Przedstawiono zasady okreslania wymagań jakościowych dla różnych grup wyprasek w postaci tablic, wykresów oraz zaleceń. Omówiono wpływy parametrów procesu na poszczególne cechy jakościowe, dopuszczalne tolerancje tych parametrów, jak również zalecenia dotyczące doboru niektórych parametrów procesu. Zgromadzone dane są wynikiem wieloletnich doświadczeń i badań przeprowadzanych podczas produkcji różnych grup wyprasek.
EN
Presented tables, curves and recommendations provide for more detailed quality requirements which might be set for different component types. Explained is practical effect of process parameters on various component quality features, as well as acceptable tolerances to these parameters and recommendations for selection of some of the process parameters. Presented data result from many year tests and experience obtained in production of different components.
PL
Realizacja działań systemowych o skali regionalnej ma szczególne znaczenie w zakresie odzysku i unieszkodliwiania zmieszanego strumienia odpadów komunalnych. Odpowiedni jakościowo i ilościowo strumień odpadów kierowany do regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych warunkuje spełnienie kryteriów środowiskowych, technologicznych i ekonomicznych. Artykuł omawia zagadnienia technologiczne związane z mechaniczno-biologicznym (ze szczególnym uwzględnieniem etapu biologicznego) przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych.
EN
Implementation of integrated activities on a regional scale is of particular importance in the recovery and disposal of mixed municipal solid waste (MSW). Suitable qualitatively and quantitatively waste stream directed to the regional plant for mechanical-biological treatment of MSW determines fulfillment of the criteria of environmental, technological and economic conditions. The article discusses the technological issues associated with mechanical-biological (with particular emphasis on the biological stage) treatment of MSW.
PL
W artykule przedstawiono genezę i standardy funkcjonowania gospodarki trzeciej fali, opartej na parytecie informacji, wiedzy i technologii, w której dominującą rolę odgrywają dynamiczne przepływy towarów, usług, kapitału i osób. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i związanej z nim nowej gospodarki e-Economy oraz e-Business w najwyższym stopniu jest stymulowany przez globalne, ogólnoświatowe logistyczne łańcuchy dostaw, w których pierwszoplanową rolę odgrywają systemy transportowe i rozwiązania telekomunikacyjne. Nowoczesne procesy i systemy logistyczne oraz nierozerwalnie związane z nimi technologie teleinformatyczne determir nują tempo i kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego glohalnej wioski.
EN
In the article genesis and standards of functioning of economy of third wave based on Information, knowledge and technology were presented. In the age of III wave dynamie flows of goods play the dominating role, of services, capital and persons. The development of Information society and e-Economy new economy associated with it and the e-business are being stimulated by globai, worldwide logistic supply chains. Transport and telecommunication systems are the base of smooth functioning of these chains.
19
Content available remote Dom jednorodzinny - lata wyrzeczeń czy radość?
80%
first rewind previous Strona / 79 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.