Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodę Ackersa-White′a obliczania natężenia strumienia rumowiska w rozwidleniu rzecznym oraz zastosowanie zamiany promienia hydraulicznego głębokością średnią do obliczeń rumowiska wg tej metody. Wyniki obliczeń dla węzła Widuchowa na Odrze przedstawiono w formie wykresów. Ujściowy odcinek Odry jest złożony z licznych węzłów hydraulicznych: rozwidleniowych i połączeniowych, z największym w Widuchowej. W tym miejscu Odra rozdziela się na Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią. Następuje tu proces rozdziału wód i rumowiska; ma on złożony przebieg, gdyż oprócz bilansowania przepływu wody i strumienia rumowiska w przekrojach położonych w pobliżu samego rozwidlenia [5, 11], sortuje się rumowisko, może się zmieniać szorstkość koryta [6], oraz spadki zwierciadła wody [12]. W węzłach takich potrzebna jest ocena intensywności transportu rumowiska z podziałem na poszczególne koryta. Na ujściowym odcinku Odry prowadzę badania dotyczące ruchu wody i rumowiska w węzłach. Z uwagi na złożone warunki hydrauliczne w węzłach obliczenia realizowane są według złożonych schematów obliczeniowych, przez co ich realizacja staje się uciążliwa. W miarę rozbudowy programu obliczenia trwały bardzo długo, często program "zawieszał się". Jedną z prób uproszczenia obliczeń jest zastąpienie promienia hydraulicznego głębokością średnią. Część specjalistów uważa, że uproszczenie to można stosować dla koryt o szerokości większej od 10 głębokości [4], inni, że przy szerokości większej od 30 głębokości [3]. Przekroje Odry, Odry Wschodniej i Odry Zachodniej w rejonie Widuchowej są zaliczane do przekrojów o dużej szerokości w porównaniu do głębokości (B>>30 h), czyli spełniony jest ten warunek. ■ Obliczanie natężenia strumienia rumowiska Do analizy wpływu zamiany promienia hydraulicznego głębokością średnią na dokładność obliczania natężenia strumienia rumowiska wybrano metodę Ackersa-White′a [1]. Uwzględnia ona istotne pa[...]
EN
The article presents the Ackers-White method of the sediment stream calculation in the river bifurcation and the impact of the hydraulic radius replacement with average depth in calculating river load according to this method. The results of calculations for the Widuchowa node on the Oder river are presented in form of graphs.
2
Content available remote Ruch wód i rumowiska w węzłach rzecznych
100%
PL
Wyniki obliczeń ruchu rumowiska w połączeniu dwóch koryt w koryto główne, a następnie rozdział rumowiska do odnóg za rozwidleniem. Zmiana bilansu rumowiska przy zmienionym udziale procentowym poszczególnych frakcji. Wyniki obliczeń obrazujące średnice zastępcze frakcji w postaci wykresów.
EN
Results of sediment transport in junction of two rivers beds in one main river bed and the distribution of the sediment stream to the branch channels. Changes in sediment stream at changed percentage contribution of particular fractions. Calculation results in the form of equivalent diameters.
3
Content available remote Analiza metod obliczania strumienia rumowiska w węźle hydraulicznym
100%
PL
Obliczenia strumieni rumowiska w przekrojach przed i za rozwidleniem w rozwidleniu rzecznym czterema metodami: 1) Ackersa-White'a, 2) Meyera-Petera, 3) Schoklitscha, 4) Einsteina.
EN
Sediment transport stream calculations in cross-sections up and down to river branching based on four methods by: 1) Ackers-White, 2) Meyer-Peter, 3) Schoklitsch, 4) Einstein.
4
Content available remote Ruch rumowiska w rozwidleniu rzecznym
100%
PL
Sposób obliczania rozdziału wód i strumienia rumowiska w rozwidleniu rzecznym na podstawie równań bilansu przepływu wody i strumienia rumowiska. Określenie głębokości, przepływów i nowych krzywych uziarnienia w odnogach za rozwidleniem. Zweryfikowanie przyjętej metody obliczeniowej na podstawie wyników badań terenowych w rozwidleniu Odry na Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią w jej ujściowym odcinku.
EN
Calculations of water and sediment stream divisions in river branching based on the balance equations of water flow and sediment stream. A determination of depths, flows and new grain size distribution curves in the river branches down the branching. Verification of the calculation method assumed in terms of field measurement results in the division of Odra river into Western and Eastern branches, in its estuarial part.
PL
Obliczenia dotyczące rzecznych węzłów rozwidleniowych i połączeniowych są zadaniem skomplikowanym, zawsze bowiem muszą tu być spełnione równania bilansowe przepływu wody i natężenia strumienia rumowiska przy zmieniających się wielkościach hydraulicznych i rumowiskowych. W niniejszej pracy podjęto próbę znalezienia metody uniwersalnej, która mogłaby być stosowana do wszelkich typów węzłów. W pierwszej fazie obliczano rozwidlenia rzeczne. Po rozdziale wód do odnóg za rozwidleniem wyznaczano parametry rumowiskowe, zmieniające się w procesie sortowania, który umożliwiał spełnienie podstawowego warunku, jakim jest bilans natężenia strumienia rumowiska w węźle. W drugiej fazie ustalone parametry wprowadzano do programów obliczeniowych węzłów połączeniowych. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci krzywych natężenia strumienia w funkcji przepływu oraz przebiegu zmian średnic zastępczych, obrazujących nowy skład rumowiska w odnogach za rozwidleniem lub w korycie za połączeniem wraz ze zmianą współczynnika szorstkości.
EN
Calculation of junction and bifurcation river joints is complex problem because of necessity of fulfilling of both balance equations of water flow and stream intensity, for changing simultaneously hydraulic and sediment transport values. A trial of finding of satisfying and universal method that could be used for different river joints was taken up. In the first phase the bifurcation river joint was calculated. After water division flowing in arms of a river behind bifurcation, sediment transport parameters were determined. These parameters were changing in sorting process, that makes possible fulfilling of fundamental condition as the balance of sediment transport intensity. In the second phase calculated parameters were entered the calculation programs of junction river joints. The results of calculations in the form of curves of both stream intensity (as the function of water flow) and course of equivalent diameters, expressing new composition of sediment transport in arms of a river behind bifurcation or in a main river bed behind junction along with the change of roughness coefficient were finally presented.
6
Content available remote Związek rumowiska ze współczynnikiem szorstkości w Dolnej Odrze
100%
PL
Analiza wpływu strumienia rumowiska na współczynnik szorstkości oraz zmiana tego współczynnika przy zmiennych spadkach hydraulicznych. Wyniki obliczeń w postaci wykresów.
EN
The analysis of the impact of sediment flux on the coefficient of roughness and its change at various hydraulic gradients. The results shown in the form of diagrams.
EN
Clinical investigations yield huge amount of experimental data which need appropriate processing. High degree of their variability decreases quality of prognostic and classification results. Frequently problem of strong redundancy of variables incorporated into model occurs, produces computational instabilities and in multifactorial models makes the appropriate interpretation of obtained results hindered. In this paper we present the set of mathematical procedures used in comparative analysis of two treatment methods for patients with advanced cervical cancer: radiotherapy and combined treatment of ionizing irradiation and chemotherapy.
EN
The article discusses selected substances used for denaturing ethyl alcohol for example: denatonium benzoate, diethyl phthalate, isopropanol. The conditions for exemption ethyl alcohol from excise tax were described. The content of the article presents the main guidelines regulations concerning denaturing alcohol.
PL
W artykule omówiono wybrane substancje używane do skażania alkoholu etylowego, tj.: benzoesan denatonium, ftalan dietylu, izopropanol. Opisano warunki zwolnienia alkoholu etylowego z podatku akcyzowego. Treść artykułu przedstawia najważniejsze wytyczne rozporządzeń dotyczących skażania alkoholu.
EN
The development of biofuel market in Poland since the interwar period to nowadays has been presented in the paper. Percentage of ethanol and other bio-components for use in biofuel production over the years have been described. The outpu t level ofspirits produc- ed and added to liquid fuels in Poland has been presented in Figures. The content of paper is supported by the directives and laws concerning production of biofuels.
PL
W artykule przedstawiono rozwój rynku biopaliw w Polsce od okresu międzywojennego do czasów współczesnych. Opisano procentowy udział bioetanolu i pozostałych biokomponentów stosowanych w produkcji biopaliw na przestrzeni lat. Na rysunkach przedstawiono produkcję spirytusu wyprodukowanego i dodawanego do paliw płynnych w Polsce. Treść artykułu poparto dyrektywami i ustawami dotyczącymi produkcji biopaliw.
PL
Parametry ekologiczne silników o zapłonie samoczynnym w największym stopniu zależą do przebiegu procesu spalania. Właściwy przebieg tego procesu uwarunkowany jest odpowiednim przygotowaniem ładunku w komorze spalania, na które składa się zawirowanie czynnika oraz rozpylenie paliwa. Zawirowanie czynnika wynika z przyjętej konstrukcji układu dolotowego, parametrów geometrycznych komory spalania oraz prędkości obrotowej wału korbowego silnika. Rozpylenie paliwa zależy od parametrów wtrysku oraz stanu technicznego wtryskiwacza, a w szczególności jego rozpylacza. Autorzy obecnie pracują nad aplikacją koncepcji umożliwiającej ocenę zdatności wtryskiwacza na podstawie parametrów wibroakustycznych wywołanych wtryskiem paliwa. W artykule przedstawiono fragment dokonanych prac w zakresie weryfikacji wartości drgań własnych tulei reakcyjnej. Działania te zmierzają do oszacowania zakresów wartości drgań własnych tulei wynikających z jej konstrukcji i sposobu mocowania. Ocena drgań własnych tulei jest konieczna do określenia bezpiecznych zakresów między drganiami własnymi a drganiami spowodowanymi wymuszeniem uderzającą strugą paliwa. Działanie to jest niezbędne do uwzględnienia w przyszłym algorytmie weryfikacji wtryskiwaczy.
EN
Diesel engine ecological parameters greatly depend on the course of the combustion process. An appropriate course of this process is conditional upon a proper mixture formation in the combustion chamber i.e. charge swirl and fuel atomization. The swirl of the charge results from the adopted design of the intake manifold, geometrical parameters of the combustion chamber and engine speed. The fuel atomization depends on the injection parameter and the conditions of the injector itself, particularly its nozzle. To date, the issue of a clear evaluation of the injector ability of obtaining appropriate atomization parameters remains unresolved. The paper presents the concept and the results of its validation based on the preliminary tests of fuel atomization in open space with the use of vibroacoustic processes. The authors are currently working on applying a concept enabling an evaluation of the injector applicability based on the vibroacoustic parameters resulting from the injection of fuel. The article presents a part of research conducted for the verification of the own vibrations of the reaction tube. These activities are intended to estimate the ranges of own vibrations resulting from its construction and method of attachment. Rating of the tubes own vibrations is necessary to determine safe ranges between own vibrations and the vibration caused by striking stream of fuel. This action is necessary to take into account in future verification algorithm for injectors testing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.