Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 136

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available remote The Equivalent Electrical Model for the heat exchanger considering working medium
100%
EN
The Equivalent Electrical Model (EEM), based on the thermo-electric analogy was proposed for the heat exchanger model. The scheme of the EEM in a central part has two arms joined parallel. One of them corresponds to the heat transfer by the medium and the other to the heat transfer omitting the medium. The thermal capacitance of the medium between the active and passive elements and the thermal inductivity - these two elements correspond to the oscillations observed during investigation of the heat exchangers.
PL
Dla modelowego wymiennika ciepła zaproponowano schemat równoważnego modelu elektrycznego (EEM) oparty na analogii termoelektrycznej. Zastępczy schemat elektryczny w swojej centralnej części ma dwie gałęzie połączone równolegle. Jedna z nich odpowiada wymianie ciepła poprzez medium, a druga z ominięciem medium. Pojemność cieplna medium pomiędzy elementami aktywnym i biernym oraz indukcyjność cieplna - te dwa elementy odpowiadają oscylacjom, obserwowanym w trakcie analizy przebiegu wymiany ciepła w wymiennikach ciepła.
2
Content available remote Awaryjne naprawy spawów sieci cieplnych preizolowanych
100%
PL
Uwagi dotyczące napraw przy pomocy spawania w przypadku awarii sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych.
EN
The paper discusses the issues of a specific type of youth tourism - travel combined with voluntary work for the visited environment, referred to as workcamps. This study is the product of the author's interests and her several years' experience in short-term voluntary work. In summer 2002, she carried out surveys among the former volunteers from Poland and other countries, the findings from which are presented in this paper. The surveys indicate that workcamps satisfy che criteria associated with the educational role of tourism. Their participants have opportunities for becoming familiar with the visited country, its natural and cultural assets and its citizens. Owing to being members of an international group, they can also learn about other cultures and hone their language skills. The workcamps also help promote other, broader values, such as tolerance, friendship, group cooperntion; they also stimulate self-education processes. As one of Polish participants put it, "at a work-camp, you can learn a lot and gain a lot".
PL
Międzynarodowa Komisja Oświetlenia CIE, na potrzeby obliczania oświetlenia budynków światłem dziennym, wprowadziła 15 typów nieboskłonów. Niniejszy artykuł, bazując na informacjach przedstawionych w raporcie Komisji, prezentuje wyniki symulacji natężenia oświetlenia w budynku użyteczności publicznej zrealizowane w programie „Dialux”. Wykonane obliczenia ukazują możliwość wykorzystania światła dziennego do oświetlania pomieszczeń przy oknach skierowanych w kierunku północnym, południowym, wschodnim oraz zachodnim. Analiza zawiera roczny rozkład natężenia oświetlenia światłem dziennym, również dzienną analizę natężenia oświetlenia dla trzech różnych typów nieboskłonów.
EN
The International Commission on Illumination CIE for the purpose of calculating the lighting of buildings daylight has introduced 15 types of sky. This article, based on the information provided in the CIE report shows the simulation of a public building in the "Dialux". The simulation shows the possibility of using daylight to illuminate rooms of different orientation, with windows facing the north, south, east and west. The analysis includes the annual distribution of daylight intensity, as in temperate climatic zone height was also carried out daily analysis of illumination for the three different types of sky. This article shows the possibilities to adapt building geometry and especially its geographical focus for effective use of daylight.
EN
The article presents selected aspects of the telework problems in Poland in view of a new law regulations in this subject. Authoress presents the main difficulties in the wide telework implementation. The article includes also description of projects connected with telework which have been realized in West Pomeranian Voivodeship.
8
Content available remote Badania filmowe bryły glebowej odkształcanej przez wąskie narzędzie uprawowe
100%
PL
Rozważano geometrią bryły glebowej odkształcanej przez wąskie narzędzie uprawowe. Odkształcana bryła glebowa została podzielona na cztery strefy: centralną, dwie boczne i dolną, poniżej głębokości krytycznej, odkształcaną jedynie w płaszczyźnie poziomej. Przeprowadzono badania filmowe bryły glebowej, po przez filmowanie przebiegu odkształcenia z góry i z boku poprzez szybę wmontowaną w boczną ścianą kanału glebowego. Badania filmowe potwierdziły jednoznacznie prawdziwość założenia o istnieniu głębokości krytycznej oraz umożliwiły zadowalającą weryfikację parametrów bryły glebowej otrzymanych z modelu.
EN
The geometry of soil wedge deformed by a narrow tine was taking into consideration. The failure soil wedge is divided into four sections: centre, two sides and horizontal two-dimensional below the critical depth. Mathematical model based on this geometry was verified in a soil bin. Both the side and surface wedge formations were examined with a camera. The results of this experiments showed that geometry of soil wedge has been corrected, especially confirmed existence of critical depth.
PL
Działalność pozarolnicza jest głównym czynnikiem rozwoju systemów społeczno-gospodarczych, w tym obszarów wiejskich. W pracy przedstawiono charakterystykę i analizę zróżnicowania przestrzennego zasobów podstawowych i działalności pozarolniczej oraz podjęto próbę oceny poziomu rozwoju ekonomicznego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim z zastosowaniem dwóch metod: szacunku wartości dodanej brutto wytworzonej przez badane systemy społeczno-gospodarcze oraz wielkości dochodów własnych budżetów gmin osiąganych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych. Stwierdzono, że najwyższym stopniem rozwoju charakteryzują się wiejskie obszary podmiejskie położone w sąsiedztwie miast największych (Bydgoszczy i Torunia) i silnych ekonomicznie.
EN
Non-agricultural activity is the main economic development factor of socio-economic systems including rural areas. Characteristics, analysis, spatial differentiation of basic resources and non-agricultural activity have been presented. Moreover, an attempt was made to evaluate the economic development level of rural areas of the kujawsko-pomorskie voivodship with the use of 2 methods, among others evaluation of the gross value added. The highest development is characteristic for suburban rural areas situated in the neighbourhood of the biggest cities which are economically strong like Bydgoszcz and Torun.
PL
Artykuł porusza problematykę wykonywania zawodu geodety w krajach Unii Europejskiej. Problem stanowi przede wszystkim wzajemne i wielostronne uznawanie geodezyjnych kwalifikacji zawodowych, wynikający z faktu, iż w wielu krajach istnieją skuteczne mechanizmy ochrony rynku pracy absolwentów studiów wyższych oraz osób posiadających uprawnienia zawodowe. W artykule zaakcentowano rolę międzynarodowych organizacji zrzeszających geodetów w procesie eliminacji przeszkód we wzajemnym uznawaniu dyplomów i kwalifikacji geodezyjnych oraz podkreślono wagę współpracy krajowych organizacji zawodowych w tej kwestii. Przedstawiono także rozwiązania dotyczące uznawania dyplomów i kwalifikacji cudzoziemców do wykonywania zawodu geodety w Polsce oraz wyciągnięto wnioski z inicjatyw i prac nad przedmiotową problematyką, prowadzonych na forum europejskim.
EN
The article deals with the problem of practising the profession of a surveyor in the European Union countries. The problem is maily the mutual and multilateral recognition of the surveyors' professional qualifications arising from the fact that in many countries there exist mechanisms of the protection of the job market for university graduates and people with professions. The article stresses the role of international organizations associating surveyors in the process of the elimination of the barriers in relation to the mutual recognition of the surveyors' diplomas and qualifications. The importance of the cooperation of the national/domestic professional organizations is emphasized. The solutions regarding the recognition of the diplomas and qualifications of foreigners to practise the profession of a surveyor in Poland are presented and the conclusions of the initiatives and works on the objective problem carried on at the European forum are drawn.
PL
Artykuł porusza problematykę kształcenia zawodowego geodetów, które polega na systematycznym utrzymywaniu, podnoszeniu i poszerzaniu wiedzy i umiejętności oraz rozwijaniu osobistych zdolności do wykonywania obowiązków zawodowych i czynności technicznych w ciągu całego życia zawodowego. Kształcenie ustawiczne geodetów to kwestia od dawna podejmowana w krajach europejskich. W artykule podkreślono rolę międzynarodowych organizacji geodetów w procesie ustawicznego kształcenia, podano przykłady podejść do CPD geodetów w wybranych krajach, poruszono problematykę doskonalenia zawodowego geodetów w Polsce oraz zaproponowano kierunki rozwiązań dla Polski w oparciu o doświadczenia innych państw.
EN
The paper presents the problem of continuous professional development (CPD), which is the systematic maintenance, improvement and broadening of knowledge and skills and the development of personal qualities necessary for the execution of professional and technical duties throughout the practitioner's working life. The CPD issue has been discussed by the European Union countries for a long time. The article stresses the significance of International organizations in the CPD and provides examples of treating CPD surveyors in particular countries. It also touches on the CPD process in Poland and treating CPD surveyors in particular countries and suggests some solutions for Poland based on the experiences of other countries.
PL
Układy dodatnie to układy, w których wymuszenia, zmienne stanów oraz odpowiedzi i warunki początkowe przyjmują wartości nieujemne. W pracy przedstawiono analizę stanu nieustalonego obwodu z kondensatorami ułamkowych rzędów (będącego realizacją układu dodatniego). Podano ogólne rozwiązanie dla równań tego obwodu. Rozpatrzono dwie definicji pochodnej ułamkowego rzędu: Riemanna-Liouville’a i Caputo. Następnie wyniki porównano z obliczeniami uzyskanymi metodą klasyczną – za pomocą zwykłej pochodnej α = 1. Wyniki zestawiono za pomocą wykresów przebiegów napięć na kondensatorach. Wyniki dla definicji Caputo porównano z rozwiązaniami otrzymanymi wybraną metodą numeryczną.
EN
Positive systems are systems in which sources, state variables and the responses along with the initial conditions take non–negative values. The paper presents an analysis of the transient state in a circuit with fractional order capacitors (the circuit realizes a positive system). A general solution is given for the equations of this circuit. Two definitions of the fractional derivative have been considered: the Riemann-Liouville definition and the Caputo definition. Next the results have been compared with those obtained for the case of the ordinary derivative (α = 1). The results have been presented as time functions of voltages on the capacitors. The results obtained for the Caputo definition have been compared with those obtained with a selected numerical method.
PL
Przeprowadzono badania w celu określenia zachowania pola cieplnego w stanach dynamicznych. Wykorzystano metodę wizualizacji za pomocą smugoskopu. Rejestrowano przebieg nagrzewania rezystancyjnego spirali wykonanej z miedzi. Badania prowadzono również z dodatkowym prętem w bliskim otoczeniu spirali oraz przy zastosowaniu osłony. Analiza otrzymanych obrazów wskazuje na zjawiska, które wydają się sugerować istnienie parametrów różnych od oporu cieplnego i pojemności cieplnej, mających wpływ na przebieg dynamiki pola cieplnego.
EN
The research was carried out in order to determine thermal field behaviour in dynamic states. A streakscope visualisation method has been employed. The researchers were registering resistance heating progress for a copper spiral. The tests were also performed with an additional rod placed in vicinity of the spiral and using the guard. The analysis of obtained images indicates phenomena that seem to suggest existence of other parameters than thermal resistance and thermal capacity, which affect the progress of thermal field dynamics.
PL
Poprawa efektywności energetycznej budynków wiąże się z szeregiem działań, szczególnie biorąc pod uwagę kwestie instalacyjne i dobór urządzeń. Jednym z elementów budynku jest jego instalacja oświetleniowa, którą należy rozważać, zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012, jako instalację elektryczną zaopatrzoną w mechanizmy automatyki i uwzględniającą czynnik światła dziennego. Analizę światła dziennego oparto na wykorzystaniu charakterystycznych standardowych modeli nieboskłonów, które mogą realizować oświetlenie dzienne i opisanych w raporcie CIE. W opracowaniu wyników wykorzystano oprogramowanie typu DIALux, Relux oraz Ecotect, Analizę przeprowadzono na przykładzie budynku użyteczności publicznej, dla którego w referencyjnym pomieszczeniu określono rozkład natężenia oświetlenia światłem dziennym oraz sumaryczną moc promieniowania padającego na powierzchnię roboczą. W symulacjach uwzględniono orientację budynku względem stron świata, rozmiar i położenie okien oraz wpływ trzech typowych modeli nieboskłonów, z uwzględnieniem rozkładu luminancji sfery niebieskiej. Wyniki zaprezentowano w postaci rozkładu miesięcznego i godzinowego średniego natężenia oświetlenia oraz równomierności oświetlenia światłem dziennym na powierzchnię roboczą.
EN
Improving the energy efficiency of buildings is dependent on a number of activities, especially taking into the issues of installation and equipment selection. One of the elements of the building is its lighting system, which should be considered, according to PN-EN 12464-1: 2012 as an electrical installation provided with mechanisms of control and taking into account the factor of daylight. The analysis of daylight is based on the use of specific standard models of sky that can perform daylighting and described in the report CIE.. With the development of the results, the type of software DIALux, Relux and Ecotect, analysis was carried out on the example of a public building for which the reference room determined intensity distribution of daylight and the total radiation power on the working surface. The simulation allow the orientation of the building in relation to the world, the size and position of windows and the effect of three common models of sky, including the luminance distribution of the celestial sphere. The results are presented in the form of distribution of monthly and hourly medium illuminance and uniformity of daylight on the working surface.
EN
A new mathematical model for predicting forces on narrow soil cutting tines was developed. This model is based on the previous model but it takes into account stochastic variability of soil compactness. The simulation experiment were performed and the results showed that calculated values of the resistance o narrow tine were been included between [1.5 kN; 2.4 kN] by internal friction angle equal to 20° and [8.1 kN; 10.2 kN] by internal friction angle equal to 40°.
PL
Opracowano model matematyczny działania na glebę wąskiego narzędzia uprawowego, uwzględniający losową zmienność spójności gleby. Zbadano zakres zmian oporu roboczego, wynikający z losowej zmienności jej spójności przy różnych wartościach tarcia wewnętrznego oraz ustalonych pozostałych parametrach gleby i narzędzia. Stwierdzono, że 95% wartości oporu zawiera się w przedziale [1,5 kN; 2,4 kN] przy niższych wartościach kąta tarcia wewnętrznego (φ = 20º) oraz w przedziale [8,1 kN; 10,2 kN] przy wyższych wartościach ( φ = 40°). Wskazuje to na dużą trudność prognozowania oporu roboczego w tak niejednorodnym ośrodku, jakim jest gleba.
20
Content available Matematyczne modelowanie kinetyki suszenia cebuli
100%
PL
Przeprowadzono pomiary zmian masy plasterków cebuli w trakcie przebiegu procesu jej konwekcyjnego suszenia. Suszenie zostało przeprowadzone w dziewięciu temperaturach od 30 do 70°C. Następnie wykonano analizę zmian szybkości suszenia w trakcie trwania procesu. Nie stwierdzono istnienia okresu stałej szybkości suszenia Wyodrębniono trzy przedziały zmienności szybkości suszenia. Dwa pierwsze mogą być traktowane jako pierwszy okres suszenia, trzeci jest znanym z literatury drugim okresem suszenia.
EN
The measurements of onion slices weight changes were carried out during the course of convection drying process. Drying was performed in nine temperatures, from 30 to 70 °C. Then the analysis of drying rate changes during the drying process was performed. The period of constant drying rate was not found. Three variable intervals of drying rate were distinguished. Two first intervals can be treated as initial drying period, while the third one consists second drying period, also known from literature.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.