Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Fight against economic crime
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Tematem rozważań autora jest projekt ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Jest to ustawa rozszerzająca obowiązek przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy na inne, obok banków, instytucje, potencjalnie wykorzystywane w procederze prania pieniędzy. Głównym aspektem tej ustawy jest powołanie instytucji Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej (GIIF), którego zadaniem ma być analiza transakcji, co do których zachodzi podejrzenie prania brudnych pieniędzy. Zdaniem autora, ustawa ta stanowiąca kolejny ważny krok do ujednolicenia polskich przepisów z przepisami Unii Europejskiej, pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy.
EN
This report is devoted to new jurisprudential regulations in the sphere of counteracting of the money laundering. By this term are defined all the money and possessions acquired through illegal or unknown sources. The present rules dealt with counteracting of this behaviour only and exlusively in banks, but other institutions, which operations could be used to legalise the money coming from illegal or unknown sources didn't have such duties. The main mean of counteracting money laundering is to hold a record of transactions. The planed law extends the list of institutions to insurers, entrust founds, money exchanges, broker's offices, notaries and companies dealing with games. The most important regulation of the bill is appointing of an institution of the Main Inspector of the Financial Information, in the rank of viceminister in the Department of Finances. His main duty will be analysing the records delivered by each institution individually and afterwards co-operating with the police forces. The records will include transactions, which are worth over 10 thousands euro and these which may be suspected that the money comes from illegal sources. Additionally, the bill imposes penalties for the workers of each institution for either intentional or unintentional not fulfilling their registrational or identificational duties stated in the bill. (original abstract)
XX
Przedstawiono różne formy wykorzystania działalności ubezpieczeniowej dla interesów struktur przestępczych. Omówiono typ przestępczości ubezpieczeniowej polegającej na wyłudzaniu nienależnych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych oraz przedstawiono działalność instytucji zajmujących się zwalczaniem takiej przestępczości w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie Zachodniej.
EN
The phenomenon of insurance crime has existed since insurance itself started. There is no reliable information on the offence scale, since insurers are reluctant to admit that they have been deceived in any way. (short original abstract)
XX
W artykule omówiono rodzaje przestępstw ubezpieczeniowych, rozmiary tego zjawiska oraz działania zapobiegające przestępczości ubezpieczeniowej.
EN
Insurance crime in Poland attracts more and more interest. The number of offences and amount of losses incurred grow steadily. A large proportion of the offences remains undetected. This is due to ardous process of detection, unsatisfactory efficiency of controlling departments of insurance institutions and insufficient operations of prosecution agencies. The problem refers also to other countries, and not exclusively the European ones. (original abstract)
4
Content available remote Przestępstwa gospodarcze w przedsiębiorstwach i sposoby ich przeciwdziałania
75%
XX
Przestępstwa gospodarcze stanowią ważny czynnik zagrażający funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W pracy przedstawiono różne rodzaje tych przestępstw oraz ukazano ich skalę na świecie i w Polsce. Przedstawiono też ważniejsze sposoby zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic crimes constitute an important factor threatening the functioning of the enterprise. The article described different types of these crimes and showed their scale in Poland and worldwide. Also important means of prevention and detection of economic abuses were presented.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano najczęściej spotykane rodzaje oszustw podatkowych oraz związane z nimi obszary ryzyka. W części trzeciej scharakteryzowano, na przykładzie kilku krajów, różne sposoby i kierunki działań podejmowane w celu zmniejszenia skali oszustw podatkowych. W podsumowaniu części trzeciej wskazano kierunki działań dla Polski w zakresie walki z oszustwami podatkowymi. (fragment tekstu)
EN
The tax being principal and one of the oldest sources of state incomes it is the source of losses. On space many summers, they had the place of test legal and illegal desisting pay of tax. Individual states undertake tests limiting losses caused by tax evasion. In spite of enough wide "fan" of prevention, the workings are not enough effective. It causes interested in such techniques which would cut this trade. Comparing countries experiences in this range, the article should be use to discuss about tax fraud prevention. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest szara strefa, która w Polsce osiąga już ponad 25 procent PKB. Autor przedstawia zarówno pozytywne jak i negatywne strony gospodarki drugiego obiegu oraz możliwe postawy administracji gospodarczej wobec tego zjawiska (liberalna i restrykcyjna). Zwraca uwagę na uzyskiwanie nielegalnych dochodów przez urzędników nie tylko administracji państwowej, ale także samorządowej, co zauważane jest znacznie rzadziej. Postuluje większą aktywność polityki rządu i administracji gospodarczej w stosunku do różnych dziedzin szarej gospodarki, a przede wszystkim uporządkowanie gospodarki oficjalnej i stworzenie odpowiedniej infrastruktury instytucjonalnej i legislacyjnej.
XX
Przedstawiono definicje przestępstwa "prania" pieniędzy zawarte w ustawodawstwie brytyjskim, amerykańskim, francuskim, niemieckim, szwajcarskim oraz międzynarodowe ujęcie zamieszczone w Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich. Omówiono zmiany w sposobach "prania" brudnych pieniędzy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat oraz występujące współczesnie stadia tego procederu.
EN
Rapid increase of organised crime as a source of constantly increasing illegal incomes is the main source of money laundering. The unique phenomenon is closely connected with economic and political transformations taking place in numerous countries, threatening the existing economic and political reality. Scale of money laundering is not precisely known. The Group of Experts of Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) the most important an organisation coordinating world scale combating the money laundering estimates it for USD 900 mild annually. There is no reliable data regarding money laundering in Poland, partly bacause of lack of comprehensive definition of the phenomena. According to the Ministry of Finances, from 8 up to 10 mild dirty dollars coming from illegal actions is put on the financial system. Scale of money laundering will presumably increase in Poland, as a result of transforming economic and state structures, accompanied by privatisation professes and the country "opening" to the world, as well as enlarging its financial sector, what will result in providing bigger number of financial services. Cash turnover, as predominant, facilitates the procedure for these who posses "dirty money".(original abstract)
XX
Jednym z największych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rynków kapitałowych są przestępstwa gospodarcze. Wpływają one negatywnie na rozwój gospodarczy, m.in: poprzez niewłaściwą alokację zasobów. Nadużycia finansowe zaburzają w znaczny sposób mechanizmy rynkowe, a walka z nimi dotyczy fundamentów gospodarki rynkowej. Zwalczanie takich zjawisk pozwala budować również społeczne zaufanie do skuteczności działań instytucji państwowych. Każde przestępstwo gospodarcze doprowadza do naruszenia praw grupy finansującej pośrednio lub bezpośrednio działalność podmiotu gospodarczego, zalicza się tu m.in. inwestorów, akcjonariuszy czy udziałowców. W przypadku, gdy działalność finansowana jest kapitałami obcymi, ryzyko to ponoszą głównie kredytodawcy. W dzisiejszych czasach walka z przestępstwami gospodarczymi jest bardzo trudna, ponieważ dochodzi do przestępstw skomplikowanych na wielką skalę - krajową lub nawet globalną. Skuteczność tych działań w dużej mierze zależy od kwalifikacji i umiejętności wyznaczonych osób. W szczególności ważne miejsce zajmują tutaj biegli rewidenci, którzy z racji wykonywanego zawodu mają możliwość efektywnej oraz skutecznej walki z nadużyciami gospodarczymi. Audytorzy podczas badania sprawozdań finansowych czy przeglądu ksiąg rachunkowych powinni szukać symptomów świadczących o prawdopodobieństwie wystąpienia przestępstwa gospodarczego. Celem artykułu jest zaprezentowanie roli audytu śledczego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, przedstawiając zagadnienie również w kontekście usług świadczonych przez biegłych rewidentów. (fragment tekstu)
XX
Przybliżono obowiązujące regulacje wspólnotowe dotyczące procederu prania pieniędzy. Przedstawiono zakres (nie)dostosowania polskich przepisów do wymogów unijnych.
EN
On 11 March 2008 a new EU directive was adopted, regarding prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering (Directive of the European Parliament and of the Council 2008/20/EC). Its primary aim was to amend the previous Directive 2005/60/EC, which - in spite of being in force for three years - was not free from flaws. Since the amendments made by the Directive 2008/20/EC were mostly technical in nature, as they in fact only concerned the committee procedure, the EU bodies decided that its provisions needn't be obligatorily transposed into national legislation of Member States. Nevertheless, the Directive 2008/20/EC can be used as reference to evaluate a degree to which Polish legal solutions conform to the Directive in question, giving rise to several postulates in that matter. Such a comparison is especially needed with respect to Polish Act of 16 November 2000, concerning the crime of money laundering. A simple comparison reveals a scope of incompatibilities between the EU and Polish law in that area, regarding both subjective and objective range of control. These differences can occur very serious in the context of applying the EU solutions to Polish law. The article points out shortages and problems resulting from imperfect Polish law in that field. (original abstract)
10
Content available remote Przestępczość gospodarcza - czy można ją ograniczyć?
63%
XX
Skąd bierze się przestępczość gospodarcza? Odpowiedź na to pytanie jest prosta - z gospodarowania. Artykuł ten jest żywą ilustracją tej obserwacji. Przestępcy gospodarczy, podobnie jak przedsiębiorcy, też gospodarują. Czynią to "na swoim" lub "na cudzym", świadczą pracę lub dostarczają usług, sprawują urzędy. Działalność przestępcza jest z reguły marginesem ich zwykłej, zawodowej aktywności. Kieruje nimi - może bardziej niż innymi uczestnikami rynku - dążenie do maksymalizacji zysku. Oni też chcą wygrać z konkurencją, więcej sprzedać, zmniejszyć koszty, pomnożyć swój stan posiadania. Gospodarka nieformalna ma wiele twarzy. Występuje ona we wszystkich krajach. Granice państwowe nie są przeszkodą dla nieformalnej gospodarki, która często przekształca się w działalność kryminalną. Istnienie przestępczości gospodarczej jest niebezpieczne dla gospodarki, ponieważ zmniejsza oficjalne zasoby środków produkcji, osłabia efektywność gospodarki, zmniejsza zaufanie społeczeństwa do państwa, a także zwiększa wydatki ponoszone z budżetu państwa m.in. na policję, na programy socjalne. Aby nieformalne rynki mogły egzystować, musi istnieć odpowiedni klimat, na który składa się ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna danego państwa, normy prawne itd. W tej pracy postawiono tezę, że państwo jest największym kreatorem nieformalnych rynków. W walce z przejawami przestępczości gospodarczej należy zmierzać do pozyskania tzw. szerokich rzesz społeczeństwa. Ważne wydaje się tworzenie i współpraca społecznych stowarzyszeń jednej i drugiej strony (np. konsumenckich i podmiotów gospodarujących w poszczególnych branżach). Mogą one przyczyniać się do tworzenia etycznych wzorców prawa, a tym samym przyczynić się do uzyskania jego skuteczności w działaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
Where does economic crime? The answer to this question is simple - with the management. This article is a living illustration of this observation. Criminals economic, as an entrepreneur, also managed by. They do it "on their own" or "someone else's" work or provide services, holders of public offices. Criminal activity is usually the margin of their ordinary professional activities. Directs them - perhaps more than other market participants - striving to maximize profit. They also want to win the competition, sell more, reduce costs, multiply its holding. The informal economy has many faces. It occurs in all countries. National borders are not an obstacle for the informal economy, which often transforms into criminal activity. The existence of economic crime is dangerous for the economy because it reduces the production of official resources, undermines the efficiency of the economy, reducing the confidence of society to the state, and also increases the expenditures of the state budget, among others, the police, for social programs. For informal markets may exist, there must be an appropriate atmosphere, which consists of a general socio-economic situation of the country, legal norms, etc. In this paper, a thesis that the state is the biggest creator of informal markets. In the fight against manifestations of economic crime should aim to raise the so-called. of the masses. It seems important to the formation of associations and social cooperation of one and the other (eg, consumer and corporate clients in various industries). They can contribute to the creation of ethical practice of law, and thus contribute to achieve its effectiveness in action. (original abstract)
XX
Artykuł dotyczy afery na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z sierpnia 2009 r. dotyczącej procederu tzw. insider trading. Autor przeprowadza kompleksowe studium przypadku oraz rekonstruuje przebieg wydarzeń.
XX
Zanalizowano walkę z praniem brudnych pieniędzy w Stanach Zjednoczonych. Jak wiadomo, polski system bankowy w tym zakresie nie jest w pełni skuteczny, a doświadczenia amerykańskie są uważnie analizowane przez nadzór bankowy. (fragment tekstu)
13
Content available remote Przestępczość gospodarcza - pojęcie, istota, cechy
63%
XX
Przestępczość gospodarcza w Polsce zaczęła nabierać na znaczeniu po zmianach ustrojowych dokonanych na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. Nagromadzenie czynników kryminogennych, w połączeniu z brakiem zmian legislacyjnych oraz odpowiedniego przygotowania organów odpowiedzialnych za jej zwalczanie, doprowadziło do intensywnego rozkwitu nielegalnych działań gospodarczych. Specyfika przestępczości gospodarczej utrudnia nie tylko walkę z nią ale również zdefiniowanie oraz ubranie w przepisy prawa pełnego zakresu jej aktywności. Zauważalna jest stała tendencja spadkowa przestępstw kryminalnych na rzecz przestępczości gospodarczej, jako przynoszącej największe korzyści finansowe a jednocześnie zagrożonej niewspółmiernie mniejszą sankcją karną. Pomimo ogromnych strat społeczno-gospodarczych metody i środki osobowe desygnowane do jej zwalczania wydają się zupełnie niewspółmierne do skali oraz poziomu zaawansowania jaki sobą reprezentuje.(abstrakt oryginalny)
EN
Economic crime in Poland began to gain in importance after political changes made at the turn of the 1980s and 1990s. Accumulation of criminogenic factors, in combination with no legislative changes as well as no proper preparation of the bodies responsible for combating it, led to intense flourishing of illegal economic activities. The specificity of economic crime makes it difficult not only to fight it but also to define and create the law covering the full scope of its activity. Noticeable steady downfall tendency of the criminal crime to increasing number of economic crime, as being the one gaining the most financial benefits and at the same time being endangered an incommensurately smaller criminal sanction. Despite the huge social and economic losses, the methods and human resources designated to fight against it seem to be at all incommensurable to the scale and the level of advancement that it represents.(original abstract)
14
63%
XX
W opracowaniu podjęto próbę oceny możliwości ujawnienia nieprawidłowości, oszustw i przestępstw gospodarczych w jednostce przez biegłego rewidenta i audytora wewnętrznego podczas prowadzonych przez nich czynności audytowych. Wskazano ograniczenia formalne, metodologiczne i kwalifikacyjne audytorów wewnętrznych i biegłych rewidentów w tym zakresie. Zaprezentowano również istotę, cechy i przedmiot audytu śledczego jako formy ochrony jednostek przed przestępczością gospodarczą. Metodą badawczą przyjętą w opracowaniu jest przegląd literatury, przepisów prawnych, standardów audytu i wnioskowanie. (abstrakt oryginalny)
XX
Artykuł dotyczy finansowych usług świadczonych w szarej strefie. Autor definuje pojęcie szarej strefy w finansach, szacuje skalę procederu w Polsce oraz skalę strat budżetu państwa z tego tytułu. Opisuje metody za pomocą których państwo zwalcza ten proceder oraz rolę jaką finalizowanie transakcji za pomocą wyłącznie kart płatniczych może odegrać w ograniczaniu transakcji odbywających się bez wiedzy państwa. Nad inicjatywami w tej dziedzinie pracują już Visa i MasterCard.
XX
Głównym celem pracy jest przedstawienie analizy "czerwonych flag" jako narzędzia do walki z oszustwem w przedsiębiorstwie. Dokonano także próby identyfikacji sygnałów ostrzegawczych w poszczególnych działach przedsiębiorstwa. W pierwszej części artykułu zdefiniowano pojęcie analizy "czerwonych flag". Następnie przedstawiono szeroką systematykę sygnałów świadczących o możliwości wystąpienia oszustwa. Zaprezentowano "czerwone flagi" według następujących kategorii: ze względu na podmiot i przedmiot oszustwa oraz obszary występowania. Wskazano także nieprawidłowości dotyczące sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, które mogą świadczyć o oszustwie księgowym. (fragment tekstu)
EN
This article investigates red flag analysis as a method of detecting corporate fraud. Red flags analysis contains check lists with corporate fraud warning signals. It is conducted at various company levels. The author presents four types of red flags. The first category includes fraud subjects who can be categorized as employee and management red flags. The second category represents fraud objects. The best known subcategories are cash/accounts receivables, payroll, purchasing, inventory. The article also shows four main areas of red flags: behavior, transactions, company system and Corporation. Accounting fraud red flags are introduced in the end. Red flags analysis is the most popular method among auditors and managers for detecting corporate fraud. (original abstract)
17
Content available remote Ochrona praw jednostki a problem cyberterroryzmu
51%
XX
Globalna sieć zyskuje coraz większy zasięg, świat wirtualny rozrasta się coraz szybciej i staje się podobny do realnego świata. W związku z tym wiele zjawisk przenosi się ze świata rzeczywistego do sieci. Ta sytuacja odnosi się także do przestępczości czy terroryzmu. Współcześnie zmieniają one swoje oblicza, wykorzystując zdobycze społeczeństwa informacyjnego. Podstawowym towarem w sieci jest informacja. Rozpowszechnianie informacji za jej pomocą następuje błyskawicznie. Sieć stanowi zatem idealne miejsce współczesnej wymiany informacji między różnorodnymi grupami i środowiskami. Niniejszy artykuł ma na celu ukazanie, jak istotny obszar aktywności państwa stanowi we współczesnym świece cyberbezpieczeństwo, które odnosi się do nowej sfery aktywności człowieka, jaką jest cyberprzestrzeń, i nie daje się ujmować w tradycyjne ramy. O ile zapewnienie i ochrona bezpieczeństwa stanowi niezwykle istotny obszar aktywności państwa i jego organów, to działania w zakresie ochrony bezpieczeństwa są zróżnicowane i zależą od specyfiki zagrożeń bezpieczeństwa. Pojawienie się problemu cyberbezpieczeństwa i jego ochrony jest więc wynikiem coraz szerszego pojmowania klasycznego bezpieczeństwa człowieka. Autorka stara się w swoim artykule zwrócić uwagę na fakt, że we współczesnym świecie bezpieczeństwo odnoszone jest nie tylko do sfery militarnej i politycznej. Bezpieczeństwo rozpatruje się zarówno w kontekście zjawisk o charakterze globalnym, europejskim, państwowym, jak i w kontekście problemów poszczególnych obywateli. (abstrakt oryginalny)
EN
The global network is gaining the greater extent, the virtual world is growing faster and faster and becomes similar to the real world. Therefore, many phenomena are transferred from the real world to the network. This situation also applies to crime or terrorism. Today, they change their faces, using the gains of the information society. The main article in the network is information. The dissemination of information by network follows immediately. The network is, therefore, an ideal place of modern information exchange between diverse groups and communities. The aim of this article is to present how significant area of the modern state activity is cyber security, which refers to new sphere of human activity, which is cyberspace, and cannot be accounted in the traditional framework. While ensuring the safety and protection is an extremely important area of activity of the state and its bodies, the protection measures of security are varied and depend on the specific security risks. The appearance of the cybersecurity problem and its protection is thus the result of more and wider understanding of the classical human security. The author tries in his article to draw attention to the fact that in the modern world, security is recognized not only in the military and political spheres. The security is considered both in the context of the phenomena of global, European, national, as well as in the context of the problems of individual citizens. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest wykazanie, że środki prawa karnego materialnego, których zadaniem jest zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej, pomimo formalnej zgodności z zaleceniami Rady Europy, dotyczącymi zwalczania przestępczości gospodarczej, nie spełniają dostatecznie tej funkcji. Ochrona rynku ubezpieczeniowego na gruncie prawa karnego nie jest skuteczna. Zdaniem autora powodem takiego stanu rzeczy jest, przede wszystkim niewłaściwa konstrukcja przepisu art.298 par.1 Kodeksu karnego, określającego typ przestępstwa oszustwa ubezpieczeniowego. Autor wskazuje wadliwe elementy treści tego przepisu. W artykule omawia następujące kwestie: - stanowisko Rady Europy odnośnie zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej; - zakres ochrony karnej działalności ubezpieczeniowej; - zakres kryminalizacji na gruncie art.298 par.1 k.k.; - przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w świetle badań empirycznych; - zakres kryminalizacji przepisów karnych z ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
EN
The Council of Europe is of opinion that fight against insurance fraud was expressed in the Council of Minister' prescriptions. A different problem is whether the rules of criminal law ensure full and efficient protection for the whole insurance market. According to the article 298$1 c.c. the insurance fraud is committed when a perpetrator purposely generates an incident in order to get the financial compensation guaranteed in the policy. The article protects the insurance companies against the clients' malicious acts of swindling the payment of damages. The article should be defined more accurately to become more explicit. The author of the paper discusses some problems such as of the Council of Europe's pinion that fight against insurance fraud, range of legal protection and insurance fraud in the light of empirical research. (A.Ł.)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.