Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Omówienie celu, warunków i barier programu masowej komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych.
XX
Przedmiotem opracowania jest zagadnienie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego z konwersją wierzytelności na udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałem Skarbu Państwa i wierzycieli w świetle Ustawy z 30 sierpnia 1996 roku. Zaprezentowano ogólne zasady komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego, następnie przedstawiono uwarunkowania, tryb i ewentualne konsekwencje mikro- i makroekonomiczne wynikające z komercjalizacji z konwersją wierzytelności.
EN
The paper deals with the problem of transformation of state-owned enterprises into companies under Commercial Law in connection with the Law of August 30th, 1966 concerning commercialization and privatization of state-owned enterprises. The paper presents two kinds of commercialization following two different financial situations. The attention has been focused on commercialization with conversion of debts for shares in the adequately indebted, state-owned enterprise transformed into a company. It has acknowledged that the provisions of the Law of August 30th, in force since the April 8th this year, can help in reaching at least two important goals. They are: a) improvement of financial standing of the debtor by the conversion of debts and their partly redemption, b) denationalization, not only formal but also in fact, of the debtor by creating by the Treasury and the creditors a limited liability company. The reasoning contained in the presented paper has mainly a theoretical character because of non-existence of empirical materials describing the practical aspect of the commercialization with debts conversion. (original abstract)
XX
Przedstawiono problematykę miejsca i roli pracowników w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych poprzez analizę rozwiązań zawartych w ustawach regulujących te procesy. Porównano ustawę o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z 1990 roku i ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw z 1996 roku.
EN
The processes pertaining to the transformation of ownership of state enterprises in Poland constitute one of the main elements of economic transformation which is taking place in our country. An important role in these processes has been assigned to the workers of the commercialized and privatized enterprises. In the article the author tackles the problems relating to the participation of workers in the ownership transformation processes in the light of the legal provisions regulating the processes. (original abstract)
XX
Tematem trzeciej sesji Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów był projekt ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, ich komercjalizacji i prywatyzacji i 3 ekspertyzy temu tematowi poświęcone. Zaprezentowano także opinie strony rządowej. W Aneksie nr 1 zamieszczono "Mapę prywatyzacji" i problematykę kontroli państwa nad gospodarką.
XX
W artykule scharakteryzowano jednostki badawczo-rozwojowe jako podmioty gospodarcze poddane komercjalizacji. Szczególną uwagę poświęcono szansom i zagrożeniom, jakie niesie za sobą proces komercjalizacji jednostek badawczo-rozwojowych. W podsumowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czemu służy identyfikowanie szans i zagrożeń pojawiających się w zainicjowanym procesie gospodarczym.
EN
Polish Government has started the process of commercialization of research and development units in the middle of 2006. It will be a very serious change of legal form of these units. This change carries same threats and same opportunities to commercialized units. The analysis of these threats and opportunities is the main part of presented considerations. The considerations are helpful to identify threats to create the defence strategy, and to identify the opportunities to place them into the firm policy to make them easier to reach. (original abstract)
XX
Artykuł omawia proces komercjalizacji i prywatyzacji jednoosobowych spółek skarbu państwa od początku lat 90.
XX
Omówiono zagadnienie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych oraz zwrócono uwagę na następstwa płynące z tego procesu.
XX
Problematyka prywatyzacji jest nie tylko skomplikowana, ale i niezmiernie obszerna, dotyczy bowiem wszystkich sfer życia gospodarczego. Jej omówienie autor podzielił na kilka zasadniczych części. Rozpoczął od prezentacji celów i zadań, następnie przedstawił zalety i wady, zakres, zasady, tempo, ścieżki prywatyzacji. Na koniec przytoczył poglądy polskich ekonomistów na proces masowej komercjalizacji.
EN
The subject of privatization is complicated and widely understood because it's related to all spheres of economic life. The whole issue has been divided into some main parts. The author begins with the presentation of goals and tasks, advantages and disadvantages as well as range, rules, rate and paths of privatization. There are also some views of the Polish economists on mass commercialization process.(AŁ)
XX
Omówienie uchwalonej 30 czerwca 1995 roku ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowych.
XX
W artykule przedstawiono fragment badań na temat skuteczności procesu restrukturyzacji szpitali zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, a dokładniej etap dotyczący komercjalizacji szpitali publicznych. Opisano wykorzystanie metody grupowej oceny ekspertów do uporządkowania czynników negatywnie oddziałujących na komercjalizację szpitali. Przedstawiono zasady doboru ekspertów do zespołu oceniającego oraz kolejne kroki metody względnej ważności obiektów, prowadzące do uporządkowania czynników według ich negatywnego wpływu na komercjalizację. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano trzy grupy czynników niekorzystnie oddziałujących na komercjalizację, związanych z: przebiegiem komercjalizacji (za najistotniejszy uznano brak działań restrukturyzacyjnych przed przystąpieniem do komercjalizacji szpitala), czynnikiem ludzkim (tylko administracyjne przeprowadzenie komercjalizacji szpitala bez głębszych zmian), obszarem polityczno-prawnym (częste zmiany na stanowisku dyrektora, powodujące brak zachowania ciągłości wizji funkcjonowania szpitala). (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a fragment of research entitled: "The effectiveness of the restructuring hospitals located in Silesia", namely stage for the commercialization of public hospitals . Describes the use of methods of assessing the group of experts to sort factors affecting the commercialization of hospitals. The principles of selecting experts for evaluation team and the next steps for method objects relative importance leading to sort factors according to their negative impact on commercialization. Factors can be also divided into three groups, related to: the course of the commercialization process (no restructuring activities before commercialization hospital), the human factor (carrying out administrative commercialization hospital without changes) and the area of political and legal (the acceptance of the resolution, which impose hospitals to takeover salary regulations without possibility to change). (original abstract)
16
75%
XX
Rozwój działalności poczty można podzielić na cztery okresy. Pierwszy obejmuje prace organizacyjne i unifikacyjne, trwa do czasu ustawy o poczcie, telegrafie i telefonie (czyli też do stabilizacji złotego w 1924 r.). Drugi okres to etap funkcjonowania w warunkach stabilizacji gospodarki i kończy się powstaniem przedsiębiorstwa Polska Poczta, Telegraf i Telefon w 1928 r. Trzecim okresem są przygotowania przedsiębiorstwa do komercjalizacji. Czwarty - od 1933 r. - jest okresem faktycznej komercjalizacji przedsiębiorstwa PPTiT. Rozwój przedsiębiorstwa uzależniony był od ogólnego rozwoju państwa. W pierwszych latach postępował wraz z odbudową państwa polskiego. Co więcej, jego działalność znacznie wpływała na tę odbudowę, przez co była ważnym jej aspektem. Wraz z polepszeniem koniunktury gospodarczej przedsiębiorstwo przestawało potrzebować pomocy państwowej i zostało wyodrębnione z administracji państwa. Komercjalizacja wymusiła kolejną reorganizację PPTiT, dzięki czemu - jak się okazało - możliwy był rozwój przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The article presents an analysis of one of the main companies in pre-war Poland. The author describes how the activities of postal, telegraph and telephone services were organized and the importance of state telecommunications company for organizing social and economic life, particularly through monolithic approach to distribution of information in Poland. This is followed by description of commercialization of the company and its further development, particularly during the Great Depression. (original abstract)
XX
Komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego polega na przekształceniu przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego - jednoosobową spółkę skarbu państwa. W większości przypadków komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego poprzedza jego prywatyzację. (fragment tekstu)
EN
The paper "Course Poczta Polska (Polish Mail) for commercialization" describes process to synthetic manner of investigation p.p.u.p. Poczta Polska for transformation to joint stock company. It must follow (step) in light of obligatory legal regulation for november 2009 year most later. They enter to composition of paper:  Commercialization and privatization in Poland,  First commercialization Poczta Polska (Polish Mail),  Act from day 5 september 2008 year about commercialization state enterprise of public utility Poczta Polska (Polish Mail),  Legitimacy commercialization Poczta Polska (Polish Mail),  Commercialization Poczta Polska (Polish Mail) - what and further? (original abstract)
XX
Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych, która dziś ma być wstępem do ich właściwej prywatyzacji była już wdrażana w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Autorka zaprezentowała poglądy przedwojennych ekonomistów na to zagadnienie (Grabski, Rybarski, Zweig) i rozporządzenie prezydenta RP z 1927 roku o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, a także podobne działania w krajach zachodnich w okresie międzywojennym. Następnie nawiązała do aktualnych działań w tym zakresie i błędów popełnianych przez przedsiębiorstwa.
EN
The essay includes the conclusions of the basic problems and procedures of changing of the gestion in the enterprises. Author refers the ideas and practice of polish promoters of commercialization between the World Wars I and II t.i. and Grabowski, Rybarski, Heydel, Zweig. Now there are also many ideas how to solve the problems of various roads from state owned enterprises to companies. (original abstract)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.