Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 124

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pokrzywa zwyczajna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
The aim of conducted research was to determine the antifungal properties of the leaf and nettle rot extracts on the growth of Fusarium proliferatum. The antagonistic properties of nettle extracts at 2.5, 5.0, 10, 20 and 40% concentrations were assayed with a dual culture plate method on PDA and Tomato media. The culturing process was conducted at 26ºC for 9 days and the fungal linear growth was measured every 1-2 days. The positive control in the experiment was Topsin M 500 SC whereas negative the distilled water. The fungistatic activity of nettle extracts was determined against the conidia germination rate index, the growth rate index and the rate of mycelial growth inhibition of Fusarium proliferatum. Obtained results shows that the nettle rot extracts inhibited the spore germination (from 7.5 to 47.3%) at all tested concentrations and nettle leave extracts (from 5.9 to 54.0%, respectively) towards negative control, while stimulated compared to positive control. The highest inhibition of the linear growth of mycelium has been observed both for nettle rot and leaf extracts on Tomato medium (9.8 and 11.2%, respectively) and on PDA medium (5.5 and 3.2%, respectively) at 40% concentration towards negative control, while stimulated compared to positive control.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena właściwości przeciwgrzybowych ekstraktów z liści i korzenia pokrzywy zwyczajnej wobec Fusarium proliferatum. Ocenę właściwości antagonistycznych ekstraktów w stężeniach 2,5, 5,0, 10, 20 i 40% przeprowadzono metodą hodowlano-płytkową z zastosowaniem podłoży PDA pomidorowego. Hodowlę prowadzono w temp. 26ºC przez 9 dni, dokonując pomiarów co 1-2 dni. Kontrolę pozytywną stanowił Topsin M 500 S.C, a kontrolę negatywną woda destylowana. Określono indeks kiełkowania zarodników, indeks tempa wzrostu oraz stopień redukcji liniowego wzrostu Fusarium sp. Uzyskane wyniki badań wykazały zahamowanie kiełkowania zarodników przez wszystkie zastosowane stężenia ekstraktów z korzenia pokrzywy (od 7,5 do 47,3%) oraz stężenia ekstraktów z liści pokrzywy (od 5,9 do 54,0%) w porównaniu do próby negatywnej, lecz stymulujące działanie w porównaniu do próby pozytywnej. Najwyższy stopień zahamowania liniowego tempa wzrostu obserwowano zarówno po zastosowaniu ekstraktu z korzenia, jak i liści na podłożu pomidorowym odpowiednio o 9,8 i 11,2%, a na podłożu PDA odpowiednio o 5,5 i 3,2% przy stężeniu 40% w porównaniu do próby negatywnej, lecz stymulujące działanie w porównaniu do próby pozytywnej.
EN
In 2004–2006 field experiment aimed at the assessment of the effect of plantation age and harvest term on chemical composition and antioxidant activity of stinging nettle. The research showed that the highest content of pigments (chlorophyll a+b and carotenoids) and calcium were characterized plants grown on 1-year-old plantation, whereas the highest amount of magnesium and potassium contained the oldest plants. The most considerable antioxidant activity featured stinging nettle harvested in May, while the following harvests brought about the decrease in this property. Antioxidant activity depends on polyphenols content.
PL
W badaniach polowych przeprowadzonych w latach 2004-2006 oceniano wpływ wieku plantacji i terminu zbioru ziela na skład chemiczny i aktywność antyoksydacyjną pokrzywy zwyczajnej. Największą zawartość barwników (chlorofilu a+b i karotenoidów) oraz wapnia stwierdzono w roślinach jednorocznych, natomiast najwięcej magnezu i potasu zawierały rośliny najstarsze. Największą aktywność antyoksydacyjną wykazywał surowiec pokrzywy zbieranej w maju, natomiast zmniejszała się ona w zielu z następnych pokosów. Stwierdzono, że aktywność antyoksydacyjna surowca zależy od zawartości w nim polifenoli.
PL
Celem badań było określenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej wyciągów otrzymanych z Urtica dioica L. za pomocą nadkrytycznego CO2. Badaniami objęto następujące drobnoustroje: Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, Botrytis cinerea i Geotrichum candidum. Na Bacillus subtilis najsilniej działał wyciąg otrzymany z 500 g wysuszonych liści o wielkości cząstek 0,125 mm i wilgotności 8,32% w warunkach: p = 210 barów, T = 50°C, czas ekstrakcji 6 h. Dla Saccharomyces cerevisiae największe strefy zahamowania wzrostu wokół krążków otrzymano w przypadku wyciągu z liści (wilgotność 8,32%, wielkość cząstek 0,630 - 0,125 mm) otrzymanego w warunkach: p = 350 barów, T = 60°C, czas ekstrakcji 6 h. Wyciąg otrzymany przy p = 210 barów, T = 40°C w czasie 6 h wykazywał wysoką aktywność wobec Botrytis cinerea i Geotrichum candidum, natomiast na Aspergillus niger najsilniej działał wyciąg otrzymany przy p = 210 barów, T = 60°C i czasie ekstrakcji 6 h.
EN
In order to investigate the antimicrobial activity of the extracts from a stinging nettle leaf (Urtica dioica L., Urticaceae), obtained by C02 at supercritical conditions, some microorganisms such as: Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger, Botrytis cinerea and Geotrichum candidum were used. Against Bacillus subtilis, the high antimicrobial activity shows the extract obtained from 500 g stinging nettle leaves with 0.125 mm particle size and 8.32% moisture contents at p = 210 bar, T = 50°C, 6 h. On the Saccharomyces cerevisiae the high inhibition zone was noticed from the the extract of the stinging nettle leaves (8.32% moisture contents, 0.630-0.125 mm particle size) prepared at p = 350 bar, T = 60°C, 6 h time of extraction. The extract obtained at p = 210 bar, T = 40°C, 6 h shows the extensive inhibition zones on the Botrytis cinerea and Geotrichum candidum. Aspergillus niger is sensitive on the extract obtained at 210 bar, T = 60°C and 6 h.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące zawartości Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Mn, Zn, Fe, Cu, Na, K, Ca, i Mg w kumulowanych części naziemnej, liściu, łodydze i korzeniu pokrzywy zwyczajnej pochodzącej z terenów przemysłowych (Górnego Śląska) oraz terenów rekreacyjnych (Beskidu Śląskiego i Wyżyny Śląskiej). Wszystkie metale oznaczono metodą absorpcyjnej spektrofotometrii płomieniowej AAS. Pokrzywa zwyczaj na posiada cechy bioindykatora zanieczyszczonego środowiska przyrodniczego. Najwyższe wartości Pb stwierdzono w korzeniu -217,11 ug/g .Udział pierwiastków fizjologicznych Na, K, Ca i Mg jest większy w surowcu pochodzącym z terenów rekreacyjnych.
EN
This work addresses Common Nettle (Urtica dioica} in the context of its bioindication properties and a level of metals accumulation in the plant. The content of Pb, Cd, Ni, Co, Cr, Mn, Zn, Fe, Cu, Na, K, Ca and Mg was determined in the shoot, leaf, stem and root of samples collected from industrial areas of Upper Silesia (Górny Śląsk) and recreation areas of Silesian Beskid Mountains (Beskid Śląski) and the Silesian Upland (Wyżyna Śląska). The determining method for all the metals was flame Atomie Absorption Spectrophotometry (AAS). Common Nettle has proven to be a suitable bioindicator of environmental pollution. The highest concentration of Pb (217, 11 ug/g) was found in the root. Physiological elements (Na. K, Ca and Mg) were more concentrated in a material from recreation areas than from the industrial ones.
PL
Badano wpływ dodatku ekstraktu z pokrzywy, pozyskanego w procesie ekstrakcji pokrzywy nadkrytycznym CO2, oraz ekstraktu z korzenia mydlnicy na właściwości szamponów do włosów. Opracowano dwie bazowe receptury, różniące się surfaktantami zastosowanymi jako główny składnik myjący. W jednej recepturze, jako podstawowe związki powierzchniowo czynne (ZPCz) zastosowano alkilopoliglukozydy (laurylowy i decylowy), w drugiej formulacji użyto mieszaniny anionowych ZPCz z grupy glutaminianów, alkilowych pochodnych glicyny i karboksylowych pochodnych poliglikozydu laurylowego. Dla stabilnych produktów zbadano wpływ dodatku ekstraktów na właściwości użytkowe kosmetyków (pH, lepkość, właściwości myjące i pianotwórcze). Dodatek ekstraktu z pokrzywy i ekstraktu z korzenia mydlnicy w różnym stopniu wpływał na właściwości użytkowe badanych szamponów. Zastosowanie w szamponach ekstraktu z pokrzywy, w stężeniach 0,1–0,5%, nie wpływało znacząco na właściwości myjące kosmetyków, ale modyfikowało ich lepkość. Dodatek do receptury szamponów ekstraktu z korzenia mydlnicy lekarskiej zdecydowanie poprawiał stabilność piany, ale wyraźnie obniżał lepkość otrzymanych preparatów.
EN
The titled exts. were added to nonionic and anionic surfactants-contg. shampoo formulations and studied then for their cosmetic properties (pH, viscosity, detergency and foaming). The addn. of Urtica dioica extract into the shampoo formulations did not significantly affect the cleansing properties of the cosmetics but resulted in a decrease in their viscosity. The addn. of Saponaria officinalis root extract resulted in increase of the foam stability and decrease in the viscosity of the formulations.
Herba Polonica
|
2000
|
tom 46
|
nr 4
319-323
PL
Porównano plonowanie męskiej i żeńskiej formy pokrzywy zwyczajnej w drugim roku wegetacji roślin. W zależności od terminu zbioru pierwszego pokosu ziele ścinano dwa lub trzy razy. O kumulatywnym plonie ziela decyduje plon uzyskany w pierwszym pokosie. U obydwu form najwyższy kumulatywny plon ziela uzyskano, gdy po raz pierwszy nadziemną część roślin ścięto w okresie ukazywania się pąków kwiatowych i w okresie pełni kwitnienia roślin (VI-VII). Plon liści był istotnie wyższy u formy męskiej.
EN
Herb and leaves yield of male and female form of nettle were compared in 2nd year of plant vegetation. According to the date of the first harvest, herb was cut twice or three times. The total yield of herb depended on the yield obtained in the first harvesting. The highest total yield of herb of both forms was obtained when the above-ground parts of plant were cut for the first time at the stage of buds formation and at full blooming (VI-VII). The yield of leaves was significantly higher in male form of nettle.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.