Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  structural transformation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Reaction of intermetallic Gd3Ni with hydrogen and transformation of the crystal structure depending on hydrogen concentration is investigated. It is shown that Gd3Ni belongs to the group of intermetallic compounds which are thermodynamically unstable during hydrogenation and undergo a decomposition into the rare earth hydride and the transition metal. Nickel plays a role of the catalyst in the reaction and supports the formation of GdH3 at low temperatures.
EN
This paper presents the relationship between changes in production factors and selected production conditioning. Due to the type of data used, the analysis was based on a Kruskal-Wallis statistical test and the x2 test. This analysis determined the farmer's most manageable processes of change and their direct factors. The research findings should be used to develop effective instruments of regional policy towards agribusiness.
EN
The aim of the paper is to illustrate the need for permanent structural changes in Poland’s economy. Structural changes are needed to address workforce surplus, especially in rural areas, the low level of progress in technology used in Polish supply, weak export numbers of ICT and other technology-intensive goods, and a somewhat dysfunctional R&D system that has rendered the country unattractive in terms of the products it can offer global markets. A very low level of private sector involvement in financing R&D has led to a corresponding lack of growth in new places of employment, and not only in the R&D sector. Continuous structural changes should be ushered in, advances in technology made in the economy, the private R&D system funded and new workplaces created.
EN
The concepts of structure and structural changes can be applied in many different ways. Relatedly, the roughest distinction is reflected in two approaches: development economics approach and econometric approach. This paper will rely on the development economics, because it seems that the econometric approach oversimplifies the structural analysis and structural changes. Development economics, which evolved through the interaction between theoretical research and empirical studies, deals with many issues related to structure and growth in less developed (developing) countries. In development economics, the economic structure analysis is observed mostly through micro and macro approach. The paper relies on a macroeconomic approach which views the economic development as a set of interrelated long-term processes of structural transformation accompanying the growth. Unlike the neoclassical approach, which makes a simple distinction of the economy to sectors producing tradable goods (with a high substitution) and sectors producing non-tradable goods, development economics studies structural adjustments of much serious complexity. Unlike other branches of economy, development economics has no universally accepted doctrine or paradigm. Instead, it is based on continuous evaluation of thinking, creating a ground for understanding the processes of modern economic development.
EN
Results of such tests are applied as a basis for appropriate evaluation of the quality of titanium-steel bonds manufactured by explosive cladding of big size metal plates. Performed simulated heat treatments of model titanium-steel elements have been described in details with the view of their industrial applications. Basing on performed macro- and microstructural tests as well as on related tests on mechanical and technological properties we have presented an impact of heat treatments on properties of titanium-steel bond, bonding zone and on constituent metals.
EN
This article presents the analysis and assessment of the labour market at the time of implementing the system of market economy in Ukraine. The analysis is conducted based on the principles of new institutional economy. The objective of the study is to identify the main trends of the economic development and labour market to analyse public policy in the area of employment and provide some of recommendations for improving labour market in the current socioeconomic conditions. The study has been based on the available statistical data as well as national and foreign literature with a particular focus on the new institutional economy. Also state legislation concerning labour market and employment in Ukraine has been referred to. The analysis and assessment of the status of employment and the functioning of labour market in Ukraine concerned the period from 2010 to 2014. Until 2013 both the number of employment and the employment rate increased slowly but systematically. In 2014 a rapid labour market collapse occurred. Transformations of labour market and rationalisations of ployment are related to structural transformations and the implementation of the system of market economy. New legislative basics and institutional changes ought to be continued while taking into account the need of qualitative changes and purposeful shaping of policy of labour market expansion.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza i ocena rynku pracy w warunkach wdrażania systemu gospodarki rynkowej na Ukrainie. Analiza jest prowadzona z uwzględnieniem zasad nowej ekonomii instytucjonalnej. Celem pracy jest rozpoznanie głównych trendów rozwoju gospodarczego i rynku pracy, analiza polityki publicznej w sferze zatrudnienia i przygotowanie rekomendacji dla usprawnienia rynku pracy w aktualnych warunkach ekonomiczno-społecznych. Praca wykonana w oparciu o dostępne dane statystyczne oraz krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem nowej ekonomii instytucjonalnej. Wykorzystano także legislację państwową dotyczącą rynku pracy i zatrudnienia w Ukrainie. Przeprowadzono analizę i ocenę stanu zatrudnienia i funkcjonowania rynku pracy na Ukrainie w okresie 2010-2014. Do 2013 r. zarówno liczba zatrudnionych, jak i stopa zatrudnienia systematycznie, chociaż powoli wzrastały. Natomiast w 2014 r. nastąpiło gwałtowne załamanie rynku pracy. Przekształcenia rynku pracy i racjonalizacja zatrudnienia przebiegają w powiązaniu z przekształceniami strukturalnymi i wdrożeniem systemu gospodarki rynkowej. Nowe podstawy legislacyjne i zmiany instytucjonalne winne być kontynuowane z uwzględnieniem potrzeby zmian jakościowych i celowym kształtowaniem polityki rozszerzania rynku pracy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu składu chemicznego i struktury stopów na osnowie międzymetalicznej Ni3Al, z dodatkami stopowymi boru, cyrkonu, chromu i molibenu, na wybrane właściwości mechaniczne. Rejestrowano wpływ zmian strukturalnych, będących efektem procesu wygrzewania ujednoradniającego oraz obróbki plastycznej i cieplnej, na granicę plastyczności, doraźną wytrzymałość na rozciąganie oraz wydłużenie. Stwierdzono istotne oddziaływanie zarówno składu chemicznego, jak i struktury (stan po odlewaniu, po homogenizacji - struktura gruboziarnista oraz po obróbce plastycznej i cieplnej - struktura drobnoziarnista) na właściwości wytrzymałościowe stopów na osnowie fazy Ni3Al.
EN
Results are presented of factography study of three alloys with the base of Ni3Al intermetallic phase of different contamination of chromium, molybdenum and zirconium. It was found that the fracture structure after static stretching of the alloys strongly depends on the phase composition and fragmentation degree of the structure. Immediately after casting or heating the alloys crack and create fractures intercrystalline along interdentrific spaces. However, alloys with the basis of intermetallic phase after plastic deformation or heating to homogenize in the static stretching deformation have fractures macroscopically ductile with cleavable cracking limited to the dimension have fractures macroscopically ductile with cleavable cracking limited to the dimension of the fine grains and with plastic deformation along the grain boundaries.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań fraktograficznych trzech stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al o różnej zawartości chromu, molibenu i cyrkonu. Stwierdzono, że budowa przełomów uzyskanych w efekcie statycznego rozciągania próbek opisywanych stopów, silnie zależy od składu fazowego i stopnia rozdrobnienia struktury w zakresie kształtowania parametrów wytrzymałościowych, poziomu plastyczności i mechanizmów pękania. Odnotowano między innymi, że w stanie bezpośrednio po odlewaniu lub wygrzewaniu ujednoradniającym (struktury grubokrystaliczne) stopy pękają krucho, tworząc przełomy śródkrystaliczne po przestrzeniach międzydendrytycznych lub śródkrystaliczne łupliwe. Natomiast stopy na osnowie fazy międzymetalicznej odkształcone plastycznie w stanie lanym lub po wcześniejszym wygrzewaniu ujednoradniającym, a następnie rekrystalizowane (materiały drobnoziarniste), charakteryzują się w statycznej próbie rozciągania przełomem makroskopowo ciągliwym śródkrystalicznym, z udziałem pękania łupliwego ograniczonego do wymiarów drobnych ziaren i przy dużym udziale odkształcenia plastycznego po granicach ziaren.
EN
The study results are presented of the influence of chemical composition and structure of alloys with the basis of Ni3Al intermetallic phase with alloy additions of born, zirconium, chromium and molybdenum on the selected mechanical properties. The essential influence was found of chemical composition as well as the structure (post casting state, after homogenization the coarse grain structure and post plastic and thermal treating the small grain structure) on the strength properties of alloys with the basis of Ni3Al phase.
PL
W referacie porównano, możliwe do uzyskania w warunkach przemysłowych, parametry jakości ciętych powierzchni, wyznaczonych na krawędziach typowych konstrukcyjnych materiałów metalowych. Celem działań eksperymentalnych było udzielenie pragmatycznej odpowiedzi na pytanie o wynikowe chropowatości powierzchni podczas cięcia laserowego i plazmowego dla identycznych elementów wykonanych ze stali niestopowej S235JRG2 oraz austenitycznej nierdzewnej 0H18N9. Zaprezentowano wyniki wielowariantowych prób przecinania metodami skoncentrowanej wiązki energii (plazma, laser), pokazując różnorodne możliwości kształtowania geometrii powierzchni obrabianych elementów. Publikacja ma charakter prezentacji praktycznego doświadczenia przemysłowego i formułuje utylitarne wnioski.
EN
The report compares possible to the obtainment, in industrial conditions, parameters of the surfaces quality, on edges in typical constructional materials of metal industry. Allowing the pragmatic answer on the question, about the roughness of the surface, while laser and plasma cutting. Details executed from coal steel S235JRG2 and stainless steel 0H18N9. Showing the varied possibilities of formation the geometry of the surface. The publication has the character of the practical industrial experience and formulates utilitarian conclusions.
14
63%
EN
The article presents processes of development in the Polish food industry which took place in the years 1998-2007. The aim of the paper is to investigate the impact of investments in food industry on structural transformations in two periods: that of pre-accession and the other of integration with the European Union.
15
63%
EN
The article presents processes of development in the Polish food industry which took place in the years 1998-2007. The aim of the paper is to investigate the impact of investments in food industry on structural transformations in two periods: that of pre-accession and the other of integration with the European Union.
PL
W pracy przedstawiono możliwości zastosowania metody symulacji komputerowej do prognozowania struktury i twardości materiałów, opartej na zaproponowanym modelu obliczeniowym. Uzyskane rozwiązanie w postaci krzywych chłodzenia wykorzystuje się do obliczeń metalurgicznych poprzez ich nałożenie na wykres CTPC, odpowiedni dla rozpatrywanego materiału. W rezultacie otrzymuje się udział poszczególnych struktur uzyskanych w procesie hartowania (martenzytu, bainitu, perlitu) oraz rozkład twardości w analizowanym przekroju. Wyniki symulacji poddano weryfikacji doświadczalnej, uzyskując zadowalającą zbieżność.
EN
Possibilities of application of the computer simulation method for forecasting of material structure and hardness based on the suggested calculation model have been presented in the paper. The obtained solution in form of the cooling curves is used for metallurgical calculations by their overlay on the CTP(C) diagram approphate for the analyzed material. As a result the fraction of particular structures obtained in the process of hardening (of martensite, bainite, pearlite) as well as the hardness distribution in the analyzed cross-section is determined. The simulation results have been empirically verified with satisfactory convergence.
17
Content available remote Mechanizacja w procesie przemian strukturalnych gospodarstw rodzinnych
63%
PL
Przeanalizowano zmiany w mechanizacji wybranej grupy gospodarstw rodzinnych w okresie 9 lat. Wartość odtworzeniowa brutto zestawów maszyn wzrosła o 28,5%, natomiast zmniejszyło się wykorzystanie różnych form mechanizacji. Istniejący potencjał pracy maszyn własnych wraz z uzupełniającymi formami zapewnia wykonanie prac na racjonalnym poziomie mechanizacji.
EN
Paper deals with the survey of 158 farms, performed within the years 1992-2001. Significant structural transformations followed in agriculture during this period. The average area under agricultural use increased by 3.33 ha (from 7.74 to 11.07 ha) per 1 farm. The group of developing farms which enlarged their agricultural acreage and intensified production, amounted at about 30% of the total. Equipment of the farms with technical means of production was quite sufficient even in 1992. For example, the tractor power per 1 ha achieved 4.19 kW, while the gross value of tractors and machines per 1 farm reached 102 620 PLN. Within 9 years this value increased on average up to 140 260 PLN, what resulted mainly from substantial purchase of the machines by several farmers only. The group of bigger, developing farms were characterized by more dynamic increasing value of the machinery sets. Decapitalization of the fixed assets was observed, as the mean renewal index did not exceed 3% and only slight part of surveyed farms modernized their stock of machines. It seems necessary to extend the principles of co-operation among the farms; thus it would be possible to improve the level and quality of technologies available to the farmers at respectively low investment costs.
EN
The article presents problems of unemployment in the districts of the coastal gminas in West Pomerania Voievodship. The region is characterized by high touristic attraction and considerable volume of investment into touristic services. Besides rapidly developing areas, there are also agriculture districts characterized by the necessity to increase incomes of the inhabitants and improve the condition of infrastructure. The aim of the article is to answer the question: does tourism in its economic aspect stimulate economic performances and in consequence cause a considerable decrease of unemployment in the described region. Analysis includes differences of unemployment intensity and its structural factors that allow to identify the causes and also to define options and directions of further transformations.
PL
Województwo zachodniopomorskie pełni w przestrzeni społeczno-gospodarczej kraju wiele znaczących funkcji. Do tych, dla których po roku dziewięćdziesiątym powstały sprzyjające warunki rozwoju, należy niewątpliwie funkcja turystyczna, wyraźnie skoncentrowana tu w nadmorskiej strefie rekreacyjnej. Wśród licznych korzyści wynikających z rozwoju turystyki, najczęściej wymienia się te związane z jej funkcją ekonomiczną, często wskazując, że turystyka przyczynia się do redukcji bezrobocia i tworzenia nowych miejsc pracy w branżach obsługujących bezpośrednio lub pośrednio uczestników ruchu turystycznego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że gminy o bardzo dobrze rozwiniętej funkcji turystycznej, charakteryzujące się wysoką liczbą miejsc noclegowych (zwłaszcza całorocznych – sanatoria, zielone szkoły itp.) cechuje większa dynamika spadku poziomu bezrobocia w okresach ożywienia gospodarczego. Jednak rosnące uzależnienie gospodarki lokalnej od zewnętrznego popytu na przybrzeżne walory rekreacyjne i usługi turystyczne powoduje w znacznym zakresie sezonowość dochodów mieszkańców i sezonowy charakter pracy w usługach turystycznych. Pociąga to za sobą duże wahania poziomu bezrobocia w ciągu roku oraz znaczący jego wzrost w okresie dekoniunktury. W gminach o charakterze rolniczym lub z dużym udziałem rolnictwa niemożność rewitalizacji rynku pracy po dawnych strukturach pegeerowskich oraz brak integracji gospodarki żywnościowej z turystyką w dalszym ciągu stanowią problem. W gminach słabiej wykorzystywanych turystycznie wystąpił większy stopień utrwalenia zjawiska bezrobocia, co wskazuje na jego wyraźnie strukturalne podłoże. Mieszkańcy i władze tych terenów najczęściej opatrują możliwości zwiększenia dochodów i poprawy sytuacji na rynku pracy w lepszym zagospodarowaniu turystycznym, co z kolei może powodować zagrożenie inwestycjami i działaniami obniżającymi walory rekreacyjne, ze względu na dużą atrakcyjność tych obszarów i brak podstawowej infrastruktury technicznej. Niedostatek miejsc pracy występuję także na obszarach o bardzo dobrze rozwiniętej funkcji turystycznej, co jest wynikiem uwarunkowań makroekonomicznych. Bezrobocie na tych terenach ma jednak w większym stopniu charakter koniunkturalny, na co wskazuje większą płynność rynku pracy.
PL
Praca zawiera propozycję metody oceny istniejącej struktury przestrzennej rolnictwa oraz projektu zmian tej struktury, odniesionych do kształtowania warsztatu produkcyjnego gospodarstw rodzinnych z wykorzystaniem taksonomicznej metody wzorcowej. W opracowaniu określono także zakres przekształceń, etapy postępowania oraz wskazano na ograniczenia w praktycznej realizacji przekształceń.
EN
The paper presents a suggested evaluation method concerning the existing space structure of agriculture together with projected changes of this structure in relation to creating the production capacity of family farms, applying the taxonomie model method. The range and stages of transformations were determined as well, indicaatiagn limitaions of their practical realization.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.