Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 982

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Source of financing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
1
Content available remote Finansowe oraz pozafinansowe formy wsparcia startupów w Polsce
100%
XX
Startupy to nowo powstałe przedsiębiorstwa, które szukają szansy na dalszy rozwój. W Polsce kształtują się wciąż nowe i traktuje się je jako "zalążek" polskiej przedsiębiorczości, pracowitości czy też niezależności. Kluczem do innowacyjnej gospodarki są właśnie startupy. Nowe przedsiębiorstwo może powstać pod warunkiem posiadania odpowiedniej wielkości środków finansowych. Startupy mają wiele możliwości pozyskiwania kapitału i korzystania z wielu źródeł finansowania. Wybór właściwego zależy od wielu czynników, ale ostatecznie jest to indywidualna decyzja właścicieli przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Startups are newly created companies that are looking for further development opportunity. There are still new ones arising in Poland and they are considered as a "seed" of Polish entrepreneurship, diligence and independence. The key to innovative economy are exactly startups. To create a new company, adequate financial resources are necessary. Startups can acquire capital in many ways. Choosing appropriate depends on many factors, but it the end, the enterprise's owners decide which one to choose. (original abstract)
XX
Jednostki samorządu terytorialnego, realizując swoje zadania, wykorzystują różne zwrotne źródła finansowania. Wynika to z niedostosowania źródeł dochodów do zakresu realizowanych przedsięwzięć, a także z podejmowania zadań mających na celu zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych. Jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania finansowe w postaci kredytów bankowych, pożyczek lub emitować obligacje komunalne. Wybór właściwego źródła finansowania zależy od wielu czynników i powinien być poprzedzony dokładną analizą ekonomiczną. Limity zadłużenia obowiązujące w jednostkach samorządu terytorialnego są ściśle określone przepisami prawa. Celem artykułu jest przedstawienie zewnętrznych, obcych źródeł finansowania potrzeb jednostek samorządu terytorialnego oraz identyfikacja czynników determinujących wybór instrumentu finansowego i wielkość zadłużenia(abstrakt oryginalny)
EN
Units of local governments, in order to realize their tasks, use various returnable sources of financing. It results from inadequacy of sources of revenues to the scope of realized projects and taking tasks aimed at meeting the needs of local communities. Public finance sector units may incur liabilities in the form of bank loans, loans or issue municipal bonds. Choosing the property sources of financing depends on many factors and should always be preceded by an economic analysis. Debt limits which are in force for territorial self-government units are strictly determined by law. The aim of the article is to present external, foreign sources of local government's financing needs and to identify factors determining a choice of a financial instrument and a size of an indebtedness (original abstract)
XX
W niniejszym artykule zostały przedstawione źródła finansowania fuzji i przejęć z uwzględnieniem korzyści i strat związanych z poszczególnymi instrumentami finansowymi. Ponadto dokonano przeglądu wyników badań wpływu źródeł finansowania na rynkowe dodatkowe stopy zwrotu osiągane przez akcjonariuszy spółek uczestniczących w fuzjach i przejęciach na rynkach rozwiniętych. Cytowane rezultaty są dowodem na zależność osiąganych wartości dodatkowych stóp zwrotu od źródła finansowania. Rynkowe dodatkowe stopy zwrotu dla fuzji i przejęć finansowanych gotówką są wyższe od stóp zwrotu w przypadku transakcji finansowanych zamianą akcji na akcje.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper are presented financing sources of mergers and acquisition, advantages and disadvantages of certain financial instruments. Moreover the paper provides evidence on relation of financing sources and abnormal market returns performance on developed markets. The evidence of research studies is confirmation for exiting relation between abnormal returns and financing of mergers and acquisitions. Results of presented studies lead to the conclusion that in case of cash transaction the abnormal returns are higher than for equity transaction.(original abstract)
XX
Budżetowanie kapitałowe jest procesem bardzo złożonym. Celem opracowania jest próba umiejscowienia teorii finansowania przedsiębiorstw w teorii budżetowania kapitałowego. W literaturze przedmiotu kwestia źródeł finansowania przedsiębiorstw i ich hierarchii jest podejmowana bardzo szeroko. W teorii finansów przedsiębiorstw wskazywano zarówno na wyższość źródeł wewnętrznych nad zewnętrznymi jak i odwrotnie. Na tym tle podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy możliwym jest jednoznaczne odniesienie teorii źródeł finansowania do definicji budżetowania kapitałowego?(abstrakt oryginalny)
5
Content available remote Mezzanine as an Alternative Form of Corporate Financing
100%
EN
The main goal of the article is the assessment of mezzanine financing as an innovative form in Poland, which might play a significant role in the dynamically developing companies which can't obtain sufficient capital from traditional sources in the form of bank credits. Mezzanine may be applied to: financing investment projects, increasing the value of the company, the expansion of businesses through mergers and acquisitions, redemption of shares or the financing of leveraged buyouts. The main methodology used in this article is explanatory research and comparative analysis. The hypothesis assumes that mezzanine financing may become an important alternative source of funding for medium and large sized enterprises in Poland. This article presents the idea of mezzanine financing, its mechanism, structures and comparison to alternative funding, examples of such transactions costs. An important part is indication of types of mezzanine capital and applications in the USA, the UE including Poland as well as comparative analysis of mezzanine advantages and disadvantages. (original abstract)
XX
W artykule zdefiniowano technologię oraz dokonano jej klasyfikacji, a także określono, czym jest proces transferu technologii. Dokonano również charakterystyki obszaru badawczego, jakim jest sektor przedsiębiorstw przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. Przeprowadzone badania ankietowe pozwoliły na wyodrębnienie zewnętrznych źródeł finansowania procesów transferu technologii w badanym sektorze. Głównym celem artykułu jest określenie wpływu zewnętrznych źródeł finansowania na procesy pozyskania i przekazania technologicznych rozwiązań w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce. W badaniach wykorzystano modelowanie ekonometryczne z dychotomiczną zmienną zależną typu probit, dzięki której uzyskano modele wskazujące na to, iż w przedsiębiorstwach korzystających z zewnętrznego wsparcia finansowego występuje większe prawdopodobieństwo transferu technologii(abstrakt oryginalny)
EN
The article contains definitions and classification of technology, as well as meaning of process of technology transfer. The study involved technology transfer in hightech manufacturing sector in Poland. Conducted surveys allowed for the distinguishing of external sources of financing the processes of technology transfer in the studied sector. The main objective of this article is to determine the effect of external sources of financing for technology transfer processes in high-tech manufacturing sector in Poland. Econometric modeling with dichotomous dependent variable of probit type allowed for obtaining models which indicate that enterprises benefiting from external financial support have more chances to technology transfer(original abstract)
XX
Funkcjonowanie centrów logistycznych w Polsce przyczynia się do zmniejszenia bezrobocie na terenie miast i gmin w obrębie których one powstają, poprzez pobudzenie sfery usługowej i pomocniczo-produkcyjnej, spodziewany jest wzrost efektywności transportu, następuje wzrost korzyści z udziału we wpływach z podatków do budżetu gminy oraz zwiększenie ochrony środowiska naturalnego. Dlatego tak wskazane jest finansowanie budowy centrów logistycznych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie źródeł finansowania budowy i rozwoju centrów logistycznych w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The functioning of logistic centers in Poland contributes to the reduction of unemployment in the cities and municipalities in which they arise, by stimulating service and auxiliary and production spheres, the efficiency of transport is expected to increase. And increase the protection of the environment. It is therefore advisable to finance the construction of logistics centers. The aim of this article is to present the sources of funding for the construction and development of logistic centers in Poland. (original abstract)
8
Content available remote Venture Capital and Its Features in Ukraine
100%
XX
W artykule przedstawiono istotę i cel wykorzystania venture capital; zaprezentowano korzyści wynikające z finansowania projektów innowacyjnych tym kapitałem, w porównaniu z innymi formami finansowania; dokonano analizy obecnej sytuacji na rynku venture capital na Ukrainie; przedstawiono problemy i perspektywy rozwoju finansowania venture capital na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the economic content and the purpose of venture capital has been investigated; its benefits comparatively with other forms of innovation projects financing were discovered; current situation of Ukraine's venture investment was analyzed; problems and prospects of Ukraine's venture capital funds were explored. (original abstract)
XX
Przedmiotem publikacji jest identyfikacja barier w zakresie finansowania inwestycji innowacyjnych. Badania wykazały wiele ograniczeń istniejących po stronie instytucji finansujących, wynikających głównie z braku zrozumienia charakteru tego typu projektów oraz nadmiernie wygórowanych oczekiwań formalnych i w obszarze zabezpieczenia samej transakcji. Ograniczenia występują także po stronie podmiotów gospodarczych, które mają niski poziom wiedzy na temat alternatywnych źródeł finansowania oraz są niewłaściwie przygotowane do wdrażania nowatorskich rozwiązań.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to identify barriers in the scope of financing innovative investments. The research shows a lot of restrictions attributable to the financial institutions which are mainly the result of the lack of understanding of the character of projects and too difficult formal application forms concerning the security of the transaction. There are also restrictions attributable to the economic entities which have t low level of knowledge referring to alternative sources of financing and are not properly prepared for the implementation of modern solutions(original abstract)
12
Content available remote Źródła finansowania franchisingu
100%
XX
Dynamiczne przeobrażenia gospodarki, jakie mogliśmy zaobserwować po 1989 roku zaowocowały powstaniem, a następnie rozwojem gospodarki wolnorynkowej. W tym czasie na rynku polskim pojawił się franchising35 - efektywny i nowoczesny sposób na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jednak nie tylko proces przemian gospodarczych, ale także cały czas rosnąca konkurencja, coraz większe wymagania konsumentów, chęć, jak i potrzeba otwarcia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej, jednakże bez wyraźnie sprecyzowanego pomysłu, ale gwarantującej bezpieczeństwo i stabilność, sprawiły że przedsiębiorcy dość często decydują się na współpracę w oparciu o koncepcję franchisingu. Zainteresowanie tym sposobem organizowania przedsiębiorstwa wynika również ze wzrastającej roli powiązań umownych między dystrybucją a produkcją.(fragment tekstu)
XX
Rezerwy stanowią przyszłe zobowiązania spółki i tworzone są w spółkach na odroczony podatek dochodowy, na świadczenie pracownicze oraz na inne zobowiązania i obciążenia wynikające najczęściej z rozwiązań prawnych. Rezerwy mogą być szeroko wykorzystane w firmach jako narzędzia kreowania wyniku finansowego, zabezpieczenia przed ryzykiem oraz osłony zysku przed podziałem. W części empirycznej artykułu zamieszczone zostały wyniki badań nad rezerwami w spółkach węglowych. Stanowią one 10%-50% pasywów. Tworzone są głównie na likwidację kopalń i usuwanie szkód górniczych oraz na zobowiązania wobec pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
The provisions are the future liabilities of a company and they are made for deferred income tax, retirement benefits or another liabilities which come from the law regulations. The provisions might be widely used tool for creating financial result, risk protection, as well as profit cover against its distribution.. The results from the research held on provisions in mining companies are presented in the empirical part of this paper. They constitute Provisions constitute10%-50% of companies liabilities. They are mostly made for liquidation of the mining companies and disposal of the mining destructions as well as for the employees benefits.(original abstract)
XX
Biorąc pod uwagę aktualność prezentowanej tematyki, jak również ciągłe zmiany, jakie dokonują się w zakresie finansowania społecznościowego w Internecie, jak również poza nim, celem artykułu jest analiza mechanizmu finansowania społecznościowego w Internecie, który może stanowić formę narzędzia (mechanizmu) umożliwiającego wsparcie finansowe młodego pokolenia. W opracowaniu szczególną uwagę poświęcono genezie finansowania społecznościowego, kwestiom definicyjno-teoretycznym prezentowanego zagadnienia oraz analizie porównawczej finansowania społecznościowego przez "tłum" oraz finansowania międzypokoleniowego. Praca ma charakter teoretyczny i stanowi formę wprowadzenia dla dalszych bardziej pogłębionych badań i analiz. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to present a significant role of crowd funding for the young generation. It is a new way of gathering money via the Internet, which is perceived as an alternative for young people with aspirations. While implementing their plans they can request financial support from the virtual community rather than their parents. In the article the particular attention was paid to the mechanism of crowd funding, its terminology and history. (original abstract)
XX
Przemiany polityczne ostatnich lat w Polsce, począwszy od negocjacji prowadzonych przy Okrągłym Stole, a skończywszy na wprowadzeniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ujawniły konieczność poprawienia odbioru społecznego publicznej służby zdrowia. Podstawowymi przesłankami dla dokonania zmian w funkcjonowaniu ochrony zdrowia w Polsce jest dziś zły stan zorganizowania systemu oraz wadliwe zarządzanie finansami przeznaczonymi na ochronę zdrowia. Równocześnie system prawny oparty na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje władze publiczne jako podmioty odpowiedzialne za zapewnienie wszystkim obywatelom równego dostępu do usług zdrowotnych. (fragment tekstu)
16
Content available remote El estudio del financiamiento de las tortillerías en Macuspana, Tabasco, México
100%
EN
Tortilla shops, object of study on this research, present several problems due to uncontrolled growth, producing below their installed capacity and the high concentration of these micro-enterprises in urban areas. Their lacks are in organization, management and knowledge of quality standards. This creates uncertainty for bidders funding, believing that tortilla shops remains on the market few years. They are "survival" business because of the constant increase recorded by the inputs used by the industry and the public anger at the rising cost of the product. El objective was to analyze the importance of obtaining financing in the tortilla to boost their growth and development. A quantitative research, based on the lifting of surveys of entrepreneurs in the industry to determine the sources of financing, backed by the FAEDPYMES questionnaire in research on MSMEs. The results show us lack of information, financial and accounting, requested by reliable suppliers of credit; prevents these micro-enterprises the ability to obtain financing. As a conclusion, the source of funding for lower cost and risk to the tortilla shops located in Macuspana in the state of Tabasco, Mexico are: owners resources and in a few cases factoring. (original abstract)
XX
Zaprezentowane wybrane formy finansowania małych przedsiębiorstw, m.in.: kredyt i leasing.
EN
The first part of the article describes possibilities how to get credits for small business, how to comply with reguirements in completing credit process and also describes the system of credit's quarantees which are approachable in the financial instytutions in Poland and abroad. The second part shows some forms, of supplying for the small business, such is e.g. leasing, and explains several advantages and disadvantages resulting from it's putting into practice. The last part of the article tries to estimate the system of supplying for the small business in Poland. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest dokonanie analizy źródeł finansowania inwestycji gmin polskich. Zakres przestrzenny obejmuje całą Polskę, a okres badawczy dotyczy lat 1999-2003. Aby osiągnąć cel pracy, zweryfikowano dwie tezy badawcze. Pierwsza z nich zakłada, że dla finansowania inwestycji gminy mogą, a nawet powinny, korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Druga hipoteza opiera się na przekonaniu, że gminy polskie do sfinansowania swoich inwestycji w latach 1999-2003 wykorzystywały różnorodne źródła środków, w tym pochodzenia obcego. (fragment tekstu)
EN
The author in the article describes and comments sources of funds used for investment in polish communes during the years 1999-2003. First the investment as a tool for realisation of communes' goals is defined and explained. Then the author analyses in detail the internal sources of founds of polish communes. The other ways to finance investment used by communes in Poland are researched in the last part of the article.Author stresses the decrease in share of internal financial sources what increases the dependence of communes of government administration. And these internal sources were the most important reservoir of funds available for investment in researched period. Big importance of internal financial sources is caused by difficulties in rising other funds - i.e. credits, subventions and other transfers.The decrease of income of communes in 2003 caused substantial decrease in investment, what gave a shock to communal finances and slowed the growth of researched entities. (original abstract)
19
100%
XX
Fundusze poręczeń kredytowych zaczęły powstawać na początku lat dziewięćdziesiątych wraz z nastaniem gospodarki rynkowej i rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Rozwój tych przedsiębiorstw napotyka wiele barier, wśród których głównym problemem jest brak kapitału. Jednym z instrumentów zwiększania dostępu do zewnętrznych źródeł kapitału są fundusze poręczeń kredytowych. Pomimo rozwoju tego systemu istnieje poważna luka pomiędzy zapotrzebowaniem na kapitał ze strony przedsiębiorców a możliwościami poręczeń ze strony funduszy poręczeń kredytowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Guaranteed credit system was formed in early 1990's when the free market and the small and medium sized enterprises were developed. The medium-sized business sector has many obstacles to progress. The most important of these is lack of capital. Guaranteed credit system is one of the financial backing instruments which could increase the access to the exterior sources of capital for enterprises. There is a big gap between the enterprises' needs for the capital and the abilities of guaranteed credit system. (original abstract)
20
Content available remote Dotacje unijne - analiza możliwości pozyskiwania kapitału dla firm
100%
XX
Wybór sposobu finansowania jest jednym z dylematów zarządzających i zależy od wielu czynników takich jak etap rozwoju, potrzeby kapitałowe oraz specyfika działalności przedsiębiorstwa. Mimo dynamicznego rozwoju rynku usług finansowych, tradycyjne formy finansowania są wciąż najpopularniejsze, choć nie zawsze i dla wszystkich dostępne. Ostatnie miesiące dowiodły jednak, że popularny kredyt bankowy był trudno dostępny nawet dla przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową. Wiele przedsiębiorstw zmuszonych jest sięgać po alternatywne źródła finansowania. Szczególnie dotyczy to firm nowopowstających lub z krótką historią działalności, charakteryzujących się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Są to jednak przedsiębiorstwa o wysokim potencjale wzrostu i dostęp do nowych sposobów finansowania stanowi dla nich często jedyną szansę na rozwój. Rozwój gospodarczy, zmiany rynku kapitałowego oraz wiedza inwestycyjna polskich przedsiębiorców stwarzają warunki zaistnienia alternatywnych form pozyskiwania kapitału. (abstrakt oryginalny)
EN
Change of financing way is a main management problem and depends on many factors as development stage, capital needs and specification of the company. In spite of dynamic development of financial services market, traditional sources of financing are the most popular, although often inaccessible for everyone. Last months shows, that popular credit was hardly available for business, which has credit worthiness. Many companies have to use alternative sources of financing. It concerns in particular new business with high investment risk. There are companies with high potential of growth and access to modern capital sources is a chance of development. Economic development, changes of capital markets and investment know-how of polish business create the conditions for alternative sources of capital. (original abstract)
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.