Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontrast
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
100%
PL
Badania naczyniowe w tomografii komputerowej wymagają od operatora dużego skupienia, refleksu oraz maksymalnej kontroli nad przepływającym kontrastem. To właśnie od tego, czy uda mu się uchwycić moment maksymalnego wysycenia tętnic środkiem cieniującym, zależy diagnostyczność badania. Jednym z takich badań jest angiografia klatki piersiowej, którą najczęściej wykonuje się w celu potwierdzenia bądź wykluczenia zatorowości płucnej.
4
Content available Sztuka urzadzania wnetrz w teorii
75%
PL
Kreowanie wnętrza określonego indywidualnym gustem i preferencjami estetycznymi klienta, wyznaczenie jego funkcjonalności, aranżacje i dekoracje zgodnie z zasadami sztuki projektowania. Takie założenia powinny przyświecać projektantowi. I tego powinnyśmy od projektantów oczekiwać. Aby przybliżyć słuchaczom sztukę urządzania musimy się zapoznać z podstawowymi aspektami, które składają się na całokształt. 1. KOLOR. Gdziekolwiek jest wpływa na odbiór, postrzeganie, reakcję początkową, emocje. Pewne układy barw najlepiej sprawdzają się we wnętrzach, nie istnieje bowiem zły kolor, są tylko złe kompozycje kolorystyczne. 2. OŚWIETLENIE. Światło jest niezbędnym czynnikiem kreującym przestrzeń. Zarówno w domu jak i w pracy oświetlenie wpływa na wygląd miejsca i na nasze samopoczucie. Należy odpowiednio dobrać oświetlenie do danego pomieszczenia, ze względu na wykonywane w nim czynności. 3. OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE. Okna to obszar, gdzie wnętrze łączy się z otoczeniem zewnętrznym. Zapewniając dostęp światła i świeżego powietrza, dosłownie sprawiają, że pomieszczenia nadają się do zamieszkania, a ukazując świat zewnętrzny, stwarzają wrażenie przestrzeni i pozwalają nawiązać kontakt z przyrodą. 4. DEKORACJE. Dbałość o detal, przejrzystość formy to kolejne bardzo istotne zagadnienie w budowaniu, aranżowaniu przestrzeni. To również sztuka, aby dobrane dekoracje potrafiły z sobą harmonizować oraz się uzupełniać.
EN
Creation of an interior defined by individual taste and aesthetic preferences of the client, stating its functionality, arrangements and decoration according to art of interior design. These are assumptions for the interior designer. And these we need to expect from him. To make the audience familiar with interior design art we need to enumerate basic aspects which make the entirety. 1. COLOUR. Wherever it is present, it influences reception, first reaction, emotions. Certain combinations of colors best fit in interiors, as there are no such thing like a wrong colour, there are only wrong colour combinations. 2. LIGHTING. Light is an essential factor creating space. Both at home and at work, lighting influences outlook of the place and our mood. It is necessary to adjust light to a certain interior according to its purpose. 3. OUTSIDER SURROUNDING. Windows are the places where the interior connects to the outside surrounding. Providing suitable access of light and fresh air makes the rooms ready to live in. Showing the outside world windows create the impression of space and allow to make contact with nature. 4. DECORATION. Caring for details and clarity of forms is the next essential task in creating and arranging space. It is also art so that chosen decorations could complement and harmonize with each other.
EN
This text lays out three distinct ways in which people who have been exposed to science are now responding to the following questions: “Does science rule out a personal God?” and “Is faith compatible with evolution?” The first kind of response claims that the natural sciences and religious faith are mutually exclusive. This is the conflict position. Its representatives include two main subgroups: (1) skeptics who believe that the natural sciences have made all religious claims unbelievable, and (2) people of faith who refuse to accept certain scientific ideas such as Big Bang cosmology and biological evolution. However, in the present text conflict refers only to scientific skeptics, those who claim that scientific method and discoveries now make religious faith and theology obsolete. A second type of response to the questions listed claims that science and faith are each concerned with different levels or dimensions of reality. Science and theology, according to this approach, ask completely different kinds of questions, and so it makes no sense to place them in competition with each other. The contrast approach, as we call it, maintains that there can be no real conflict between the claims of natural science and those of faith and theology. Contrast insists that faith and science are not competing for some common goal, so they cannot come into conflict with each other. A third approach is that of convergence. It might also be called “consonance,” “cooperation,” “contact,” or “conversation.” Convergence agrees with the contrast approach that religious faith and natural science are distinct ways of understanding the world, but it argues that the two inevitably interact. Convergence promotes this interaction. Its objective is to arrive at a synthesis in which both science and faith keep their respective identities while still relating closely to each other in a shared pursuit of intelligibility and truth. Convergence assumes that scientific discoveries matter to faith. In other words, scientific findings can make a significant difference in how we think about God and the meaning of our lives. Convergence wagers that science and faith, as long as they are not confused with each other, can together continue to a richer view of reality than either can achieve on its own.
PL
Ten tekst przedstawia trzy różne sposoby, w jakie ludzie, którzy mieli kontakt z nauką, odpowiadają na następujące pytania: „Czy nauka jest zgodna z wiarą religijną?” oraz „Czy nauka nie wyklucza istnienia osobowego Boga?”. Pierwsza odpowiedź zakłada, że nauki przyrodnicze i wiara religijna wykluczają się wzajemnie. To jest sytuacja konfliktu. Jej przedstawiciele należą do dwóch głównych podgrup: (1) sceptyków, którzy wierzą, że nauki przyrodnicze uczyniły wszystkie twierdzenia religijne niewiarygodnymi, oraz (2) ludzi wiary, którzy odmawiają przyjęcia pewnych naukowych idei, takich jak kosmologia Wielkiego Wybuchu i ewolucja biologiczna. W obecnym tekście konflikt dotyczy tylko naukowych sceptyków, którzy twierdzą, że metody i odkrycia naukowe zdezaktualizowały wiarę religijną i teologię. Drugi typ odpowiedzi na wymienione pytania utrzymuje, że nauka i wiara dotyczą różnych poziomów lub wymiarów rzeczywistości. Zgodnie z tym podejściem, nauka i teologia stawiają zupełnie inne rodzaje pytań, dlatego nie można ich traktować jako konkurencyjnych obszarów. W stanowisku kontrastu podkreśla się, że nie może być prawdziwego konfliktu między twierdzeniami nauk przyrodniczych a twierdzeniami wiary i teologii. Wiara i nauka nie rywalizują o jakiś wspólny cel, więc nie mogą wchodzić ze sobą w konflikt. Trzecim stanowiskiem jest konwergencja. Można je również nazwać „współbrzmieniem”, „współpracą”, „kontaktem” lub „konwersacją”. To stanowisko zgadza się z tezą „kontrastu”, według którego wiara religijna i nauki przyrodnicze są różnymi sposobami rozumienia świata, ale argumentuje zarazem, że te dwa obszary nieuchronnie oddziałują na siebie. Konwergencja promuje tę interakcję. Celem zwolenników konwergencji jest osiągnięcie syntezy, w której zarówno nauka, jak i wiara zachowują swoją tożsamość, a jednocześnie pozostają w ścisłym związku ze sobą we wspólnym dążeniu do inteligibilności i prawdy. Konwergencja zakłada, że odkrycia naukowe mają znaczenie dla wiary, innymi słowy, odkrycia naukowe mogą znacząco wpłynąć na to, jak myślimy o Bogu i sensie naszego życia. Konwergencja zakłada, że nauka i wiara, o ile nie są ze sobą mylone, mogą razem prowadzić do bogatszego spojrzenia na rzeczywistość.
7
Content available Pomiary równomierności oświetlenia matryc LCD
63%
PL
Artykuł porusza kwestie pomiaru równomierności oświetlenia oraz parametrów związanych z tym zjawiskiem: współczynnika kontrastowości, nierównomierności kontrastu, luminancji i jej nierównomierności. Przedstawia powody, dla których te parametry są istotne pod względem użytkowym, oraz opisuje metody, jakimi można badać wymienione powyżej parametry. Przedstawia wyniki badań wykonanych na próbie pięciu monitorów tego samego modelu.
EN
The illumination uniformity in LCD monitors is analyzed in the paper. The phenomenon is described and explained by taking into consideration the following parameters: contrast ratio, luminance, uniformity of display contrast, and luminance. No defined measurement method of these values exists (except partially different standards by ISO, VESA, ANSI). The method which unify and minimize measurements is described in the paper. The same measurement points are used to measure all parameters under consideration. Luminance measurements are made in a dark room, on center of a screen surface emitting white color. The same is also used in uniformity measurement (Eq. 1). It describes luminosity difference values in different places of monitor. Contrast ratio (Eq. 2) measurements were made using electronic set of photodiode and transimpedance amplifier in one structure (Fig. 2). Uniformity measurement of display contrast have been made in few points, defined by VESA organization (Figs. 3, 4, 5, 6). 5 monitors of the same model were tested (Tab. 1). Contrast ratio show significant difference for each monitor and between each other. Similar results are for luminance and luminance uniformity (Tab. 4) where difference in uniformity reached almost 40%. Type of monitor backlight is main cause of poor uniformity, but also quality of LCD matrices may have influence on overall comfort of using such moni-tors. The results show that luminance and contrast uniformity should be given in technical specification of products.
EN
Realization of existing normative recommendations concerning lighting of pedestrian crossings gives the designer some freedom in the choice of lighting standards. Determining the actual state of lighting conditions is connected with conducting field research of as-built lighting. The article will present formal requirements of the currently applied standard concerning lighting of pedestrian crossings. Preliminary proposal shall be presented of the way of conducting lighting assessment on pedestrian crossings taking into consideration luminance and contrast parameters.
PL
Realizacja istniejących zaleceń normatywnych dotyczących oświetlenia przejść dla pieszych pozostawia projektantowi pewną swobodę dotyczącą doboru standardu oświetlenia. Ustalenie stanu faktycznego warunków oświetleniowych wiąże się z powykonawczym przeprowadzeniem badań w terenie. W artykule zostaną zaprezentowane wymogi formalne obecnie stosowanej normy, dotyczące oświetlenia przejść dla pieszych. Przedstawiona zostanie wstępna propozycja sposobu przeprowadzenia badań oświetlenia na przejściu dla pieszych z uwzględnieniem parametrów luminancji i kontrastu.
PL
Artykuł poświęcony jest znalezieniu odpowiedzi na pytanie w jakich relacjach pozostają sztuka i technika dzisiejszych czasów. Głównym założeniem jest zbadanie wpływu rozwiniętej technologii na ekspresję artysty. Jako przykład czystej wizji projektowej zrealizowanej bez pomocy współczesnych rozwiązań budowlanych wybrano wczesnobarokową rezydencję papieską Villa Giulia autorstwa G.B. da Vignola. Projekt studencki Wiejski Domek reprezentuje koncepcję domku jednorodzinnego z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań systemowych. Obiekty pozwalają na porównanie ich cech z wyróżnieniem dwóch nadrzędnych kategorii. Kategoria pierwsza obejmuje układ struktury założeń i zawiera kontrastową zasadę ułożenia elementów oraz strefowanie funkcjonalne. Druga kategoria zajmuje się ideą konkretnego układu elementów i jej efektem wrażeniowym. Do tej części należą koncepcja głębi oraz skromnego zewnętrza przy bogatym wnętrzu. Metoda badawcza opiera się na uproszczeniu rzutów oraz przekrojów przykładowych obiektów do schematycznych analiz. Na jej podstawie wykazano silne cechy wspólne i wyraźną analogię ideową pomiędzy zamysłem Vignoli a wizją studencką. Podsumowaniem badania jest wniosek, że sztuka ma za zadanie sformułować cel, a technika powinna umożliwić jego realizację w wymiarze rzeczywistym. Dzięki obopólnej współpracy możliwe jest uzyskanie realnego rozwiązania projektowego. Na podstawie analizy można zauważyć, że współczesne rozwiązania pozwoliły na zwiększenie uniwersalności oraz dopasowanie pomysłu mistrza architektury wczesnobarokowej do realiów człowieka XXI wieku.
EN
The paper seeks to answer the question about the relationship between art and modern technology. The main assumption is to investigate the influence of technological advancements on artistic expression. A clear designer’s vision realized without contemporary construction solutions is exemplified by Villa Giulia, an early Baroque residence by G. B. da Vignola. The student design, ‘A Country House’, represents a single-family home based on modern solutions. The buildings enable comparing their features while differentiating two categories. The first category follows the contrast design principle of element arrangement and functional zoning. The latter focuses on the specific arrangement of elements and its impression effect. This includes the concept of depth and the modest exterior hiding a rich interior. The research method consists in the simplification of projections and cross-sections of these houses. Thus, it is possible to indicate distinct common features and apparent conceptual analogy between Vignola’s intent and the student vision. The conclusion is that art is meant to formulate an objective and technology should make it real in a genuine dimension. It may be observed that contemporary solutions enhance universality and adjustment of the idea of the master of Baroque architecture to the realities of the 21century man.
11
Content available remote Pomiary luminancji wybranych reklam usytuowanych w pasie drogowym
63%
PL
Obecnie w Polsce nie są zdefiniowane w sposób jednoznaczny parametry techniczne określające zarządcy drogi możliwość lokalizacji reklam świetlnych w pasie drogowym. Cel dotarcia do największej liczby odbiorców powoduje instalowanie przez reklamodawców tego typu obiektów przy głównych arteriach komunikacyjnych Polskich miast i znajdują się one często w polu widzenia kierowcy. Zjawisko to stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia zjawiska olśnienia szczególnie w porze nocnej w przypadku nadmiernej luminancji powierzchni reklamy. Przyczynia się także do odwrócenia uwagi kierującego od analizy sytuacji na drodze. Przekłada się to bezpośrednio na spadek poziomu bezpieczeństwa na drodze. Zaproponowane zmiany legislacyjne, wprowadzają obostrzenia dotyczące maksymalnego poziomu luminancji wyświetlanej powierzchni informacji wizualnej na reklamie. Autorzy prezentują przykład badań luminancji przeprowadzonych na wybranych grupach reklam zlokalizowanych w mieście Warszawa odnosząc się do proponowanych zmian prawnych.
EN
Currently in Poland they are not defined clearly defining the technical parameters of the road administrator the possibility to locate neon signs in the traffic lane. Aim to reach the largest audience that advertisers will install such facilities along major thoroughfares Polish cities and they are often visible to the driver. This phenomenon creates the danger of glare especially at night in case of excessive luminance area of advertising. It also contributes to distract the driver from the analysis of the situation on the road. This directly translates into a decrease in the level of safety on the road. The proposed legislative changes, introducing restrictions on the maximum luminance displayed area of visual information on advertising. The authors present an example of the luminance tests carried out on selected ad groups located in Warsaw, referring to the proposed legal changes.
PL
Wstęp i cel: Zwiększenie kontrastu między jądrem komórkowym a cytoplazmą zapewnia poprawę wizualizacji cytologicznych cech komórki. Celem pracy jest poprawa wizualizacji jądra komórkowego. Materiał i metody: Automatyzacja doboru progu z wykorzystaniem algorytmu adaptacyjnego progowania dla rozkładów dwumodalnych została przeprowadzona dla obrazów rozmazów cytologicznych. Wyniki: Uzyskano zwiększony kontrast dla jądra komórkowego, dzięki czemu osiągnięto poprawę wizualizacji struktury chromatyny. Wniosek: Adaptacyjna metoda poprawy kontrastu może być użyteczna w diagnostyce cytologicznej, ale potrzebna jest weryfikacja w oparciu o większą bazę danych obrazów cytologicznych.
EN
Introduction and aim: Contrast enhancement between nucleus and cytoplasm ensures improvement of cytological features visualisation. The aim of study is improvement of nucleus visualisation. Material and methods: Automation of threshold estimation with the use of adaptive tresholding algorithm for bimodal distributions was provided for images of cytological smears. Results: Improved contrast for cell nuclei was obtained and therefore the enhancement of chromatine structure visualisation is achieved. Conclusion: Adaptive method of contrast enhancement could be useful in cytological diagnosis, but requires verification with the use of large database of cytological images.
PL
Zagadnienia podejmowane w niniejszej monografii mają na celu zidentyfikowanie i eliminację zagrożeń pochodzących od warunków oświetleniowych, które mają wpływ na bezpieczeństwo pieszych na przejściu. Czynniki te wpływają na poziom bezpieczeństwa drogowej infrastruktury transportowej. Problematyka zawarta w pracy dotyczy modelowania, badań eksperymentalnych i oceny jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych. Na wstępie zaprezentowano zagadnienia związane z warunkami postrzegania obiektów przez kierowcę pojazdu. Następnie przedstawiono zalecenia formalne, dotyczące standardów oświetlenia przejść dla pieszych zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wsród wytycznych normalizacyjnych zaprezentowano zalecenia Międzynarodowej Komisji Oświetleniowej CIE oraz model obliczeniowy widzialności obiektu standardowego metodą STV (ang. Small Target Visibility), służący do oceny jakości oświetlenia rzeczywistych obiektów infrastruktury drogowej w USA. W celu weryfikacji dostępnych metod oceny sytuacji oświetleniowej na przejściu dla pieszych zastosowano zaawansowane narzędzia symulacyjne. Na podstawie wyników badań symulacyjnych dokonano wstępnej oceny projektów oświetlenia przejść dla pieszych z wykorzystaniem wymagań normalizacyjnych oraz metody STV. W dalszej części pracy przedstawiono własną propozycję metody wyznaczania luminancji sylwetki człowieka i luminancji tła na przejściu dla pieszych. Stosując zaproponowaną metodę wyznaczania luminancji sylwetki czlowieka na przejściu dla pieszych, przeprowadzono komputerowe analizy symulacyjne oraz badania terenowe. Na podstawie przeprowadzonych analiz symulacyjnych i badań terenowych ustalono wartości luminancji i kontrastu luminancji sylwetki pieszego z tłem, jakie są w stanie wytworzyć zainstalowane oprawy oświetleniowe. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane do stworzenia zasad oceny jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych. W pracy zaproponowano model obliczeniowy, służący do oceny jakości oświetlenia sylwetki człowieka na przejściu dla pieszych. Model wykorzystuje modelowanie rozmyte i może być zastosowany przez projektantów oświetlenia oraz audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego jako element kompleksowej oceny bezpieczeństwa przejścia dla pieszych. Ocena przeprowadzona na podstawie parametrów luminancji pieszego i jego kontrastu luminancji z tłem pozwala jednoznacznie zidentyfikować warunki postrzegania pieszego przez kierowcę pojazdu na wytypowanym do badań przejściu dla pieszych. Należy nadmienić, że utrzymanie założonego poziomu luminancji sylwetki pieszego i dodatniego kontrastu luminancji w obrębie całego przejścia dla pieszych może przyczynić się do zagwarantowania kierowcy odpowiednich warunków obserwacji pieszego, znajdującego się na przejściu dla pieszych.
EN
The problems undertaken in the present monograph aim at identification and elimination of risks originating from lighting conditions influencing the safety of pedestrians on the crossing. These factors have an impact on the safety level of road transport infrastructure. The topics covered in the paper concern modeling, experimental research and quality assessment of pedestrian figure lighting on the crossing. The introductory part of the paper deals with the issues referring to perception conditions of objects by a vehicle driver. Then, formal recommendations are presented for pedestrian crossing lighting standards both in Poland and worldwide. Among normative guidelines, the recommendations ofInternational Commission on Illumination CIE are mentioned, as well as calculation model of small target visibility by means of STV method used for assessment of the lighting state of real objects in the road infrastructure of the USA. For the sake of verification of available assessment methods of the lighting situation on pedestrian crossing, advanced simulation equipment has been used. On the basis of simulation research results, initial assessment of pedestrian crossing lighting projects has been conducted with the use of normative requirements and STV method. Further in the article, the author's proposal has been presented for the method of determination of pedestrian figure luminance as well as background luminance on pedestrian crossing. Making use of the proposed method of determining human figure luminance on pedestrian crossing, computer simulation analyses and field researches have been conducted. On the basis of conducted simulation analyses and field researches, the author established the values of luminance and human figure luminance contrast against background that the installed lighting frames are able to create. The results obtained have been used for creation of rules of quality assessment of pedestrian figure lighting on pedestrian crossing. The author's calculation model has been proposed for quality assessment of pedestrian figure lighting on the crossing. The model uses fuzzy modeling and can be applied by lighting designers and road traffic safety auditors as an element of complex safety assessment on pedestrian crossing. Assessment conducted on the basis of pedestrian figure luminance parameters and its contrast against background allow for unambignous identification of pedestrian figure perception conditions by a vehicle driver on a pedestrian crossing designated for research. It should be mentioned that maintaining the assumed level of pedestrian figure luminance and the positive luminance contrast within the area of the whole pedestrian crossing can contribute to ensuring the driver appropriate observation conditions of a pedestrian on the crossing.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
1067--1076, CD1
PL
Reklamy świetlne instalowane w otoczeniu dróg mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obiekty tego typu szczególnie w porze nocnej w przypadku nadmiernej luminancji i znalezienia się w polu widzenia kierowcy mogą powodować olśnienie oraz stwarzać potencjalnie niebezpieczeństwo przy wykonywaniu manewrów w ruchu drogowym. W Polsce nie określono dotychczas wymagań prawnych zdefiniowanych poziomem luminancji powierzchni reklamy. W artykule zaprezentowano przykładowe pomiary luminancji wybranych reklam świetlnych usytuowanych w obszarze pola widzenia kierowcy. Badania przeprowadzono w mieście Warszawa.
EN
Light advertisements that are being installed next to roadways can potentially endanger traffic safety. This type of objects, especially in the night, in case of excessive luminance and getting in the driver's sight, can cause dazzle and potentially increase risk of traffic maneuvers. In Poland as of today there are no legal regulations that would define luminance levels of advertising surface. In this article are presented exemplary luminance readings of selected light advertisements situated in driver's area field. Research was conducted in city of Warsaw.
16
Content available remote Luminance contrast of vehicle signaling lamps
63%
EN
Requirements concerning vehicle signaling lamps are presented as luminous intensity angle distribution. In this article assumption has been made that comfort of vision depends not only on luminous intensity but also on luminance of lamp surface. With use of imaging luminance meter measurements of luminance of stop lamp surface for dozen of vehicles have been made. Obtained results was compared with optimal luminance values and present requirements for stop lamps.
PL
Wymagania dotyczące świateł sygnałowych przedstawione są w postaci krzywej rozsyłu światłości. W artykule przyjęto założenie, że komfort postrzegania sygnałów świetlnych zależy nie tylko od światłości, ale także od luminancji powierzchni klosza lampy. Za pomocą matrycowego miernika luminancji przeprowadzono pomiary luminancji powierzchni lampy hamowania w rzeczywistych warunkach dla kilkunastu pojazdów. Otrzymane wyniki zostały odniesione do optymalnych wartości luminancji oraz aktualnych wymagań.
17
Content available remote Krajobraz - architektura - ludzie. Japońsko-polskie studia porównawcze
63%
PL
Artykuł jest próbą przedstawienia tożsamości japońskiego krajobrazu kulturowego i jednocześnie wprowadzeniem do zbioru prac zawartych w tej książce. Autorka wykorzystała w nim doświadczenie zebrane podczas indywidualnego stypendium w Japonii oraz dwukrotnego pobytu w tym kraju w charakterze koordynatora zespołu polskiego opracowującego polsko-japoński projekt badawczy. Swoistym kontrapunktem dla tych doświadczeń było towarzyszenie Japończykom podczas ich dwóch pobytów w Polsce. Krajobraz kulturowy Japonii oglądany bezpośrednio, a nie za pośrednictwem opisów, obrazów czy filmów, jest dla nas Polaków zaskakujący. Oczywiście zupełnie inny niż polski, ale także całkiem inny od naszych wyobrażeń o Japonii. W artykule tym skupiono się na zagadnieniach ogólnych, najdobitniej ukazujących tę fascynującą odmienność, jaką przyciąga nas do siebie ten daleki kraj - daleki w sensie geograficznym i nade wszystko daleki w sensie kulturowym.
EN
This paper is an attempt to depict the identity of Japanese cultural landscape and at the same time is an introduction to all papers included In this collection. The author describes her experiences gathered during individual scholarship in Japan and two study visits in this country in frames of the Polish-Japanese research project, which she coordinated. As a kind of counterpoint served the support and organization of the Japanese researches` visits to Poland. Japan's cultural landscape is for us - Poles quite suprising, when observed directly and not perceived by descriptions, images and movies. Obviously it is different from Polish landscape, but at the same time is also completely different from our conceptions of Japan. The paper focuses on general issues, most clearly showing this fascinating otherness, which makes this far country so appealing. This far distance is not only visible in geographical terms but also above all, in cultural sense.
19
Content available remote Luminancja reklam LED w otoczeniu dróg
63%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań reklam typu LED w zakresie pomiarów luminancji powierzchni wizualnej nośnika reklamowego. Zaprezentowano wyniki obliczeń parametrów kontrastu luminancji i równomierności luminancji. Pomiary wykonano w porze nocnej dla nośników LED zlokalizowanych w terenie zabudowanym.
EN
The article presents the results of advertising LED on the measurement surface luminance visual advertising media. The results of the calculation parameters, luminance contrast and luminance uniformity. Measurements were taken at night for media LED located in the urban area.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.