Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2570

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 129 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  import
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 129 next fast forward last
1
Content available remote Negocjowanie transacji importowej
100%
PL
Celem artykułu jest przeanalizowanie poszczególnych etapów transakcji importowej i zwrócenie uwagi na problemy, które mogą się pojawić w trakcie negocjacji oraz realizacji.
2
Content available Importowanie mapy zasadniczej do modelu BIM
86%
PL
Technologia BIM staje się coraz bardziej popularna w procesie projektowania budynków i budowli. Większość modeli powstaje na mapach do celów projektowych przekazywanych projektantom przez geodetów. Jednak projektowane zmiany, w tym wprowadzenie Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (KUB), mają dopuścić możliwość projektowania na mapie zasadniczej. W ramach likwidacji barier przy wykonywaniu prac geodezyjnych w określonych przypadkach dozwolone ma być projektowanie na mapach zasadniczych. W artykule przedstawiono możliwość zaimportowania mapy wektorowej wykonanej w technologii CAD do modelu BIM. Prawidłowo zaimportowany podkład geodezyjny jest podstawą do dalszego projektowania w technologii BIM.
EN
BIM technology becomes more and more popular in the process of design of buildings and construction. Most models are created on maps for design purposes sent to designers by surveyors. However, the proposed changes, including the introduction of the Urban and Building Code, are intended to allow to design on the basic map. In some cases it will be possible to design buildings on the basic maps. The paper presents the possibility of importing a vector map made in CAD technology into the BIM model. Properly imported underlay is the basis for further design in BIM technology.
3
Content available remote Polski eksport i import
86%
EN
A remarkable cast bronze brooch discovered in July 2003 NE of the district town Augustów in the vicinity of the village Szczeberka (Fig. 1) has the form of a regular rectangular plate with a regular ornament (Figs. 2, 3). The form and ornamentation of this piece corresponds most to pins with a flat openwork head, brooches and pendants ornamented on their arms with a motif of concentric rings, characteristic in particular for the Liv-Estonian region. They are encountered in greater number in the island Saaremaa and in N Estonia. Circular disc terminals of these ornaments are, similarly as in the brooch from Szczeberka, connected by straight or curved rungs. Pieces of this type frequently appear among the furnishing in female graves from the 11th – 13th c. They may be derived from pins with a cruciform openwork head and similar brooches, well known from Lithuania, in particular, in Couronia, Semigallia and Samogitia, and dated 7th – 13th c. The unmistakable pseudo-filigree ornament and the distinct motif of an equal-armed cross seen on the plate of the brooch from Szczeberka visibly recalls the style of Letto-Lithuanian cruciform pins of groups 4 and 7, and cruciform brooches of group 2, dated to 9th – 12th c.; the presence of rungs which connect the arms of the brooch helps to links this piece with later Liv-Estonian ornaments. A unique feature of the brooch from Szczeberka are its ringed terminals – in all other pieces of this type the terminals have the form of circular discs, occasionally ornamented at centre with bosses or glass inlay. The brooch from Szczeberka is datable only indirectly on the basis of the chronology of related finds from Lithuania, Latvia and Estonia, broadly, to between 10th and 13th c. In Mazury, Suwałki Region and Augustów Lake District – regions of Poland during the prehistoric and the medieval period settled by Balt tribes – the brooch from Szczeberka is quite exceptional, but not entirely unique. Recently, a bronze cruciform brooch was discovered at Jałowo, distr. Suwałki. Even more to the SE, the site at Haćki, distr. Bielsk Podlaski, produced a pin with a typical cruciform head, classified to group 5 or 6. The pieces may be interpreted probably as traces of contact with areas of Lithuania but their character cannot be defined more closely owing to insufficient evidence. Alternately, the brooch from Szczeberka could be a local imitation of Lithuanian forms, as suggested by the ornament of its plate, unknown in Lithuanian specimens; its similarity to Liv-Estonian forms would be the result of a similar rhythm of stylistic change as in Finn lands.
PL
Zainteresowanie polskich przedsiębiorców nawiązaniem współpracy z partnerami chińskimi wzrasta, a przeważająca liczba transakcji realizowana jest na zasadzie importu. Proces zawierania i realizacji transakcji handlowych z Chinami determinowany jest przede wszystkim ryzykiem potęgowanym dużą odległością geograficzną oraz różnicami kulturowymi. W fazie przygotowania do zawarcia transakcji importowej z chińskim partnerem polski kontrahent powinien przede wszystkim skoncentrować się na wyszukaniu uczciwego partnera, co zmniejszy ryzyko niewywiązania się z postanowień umowy. W fazie realizacji, uwzględniając specyfikę negocjacji z chińskim partnerem, należy mieć na uwadze przede wszystkim odmienną kulturę, jaką reprezentuje chiński partner, która determinuje cały proces negocjacyjny. W społeczności chińskiej podobną rolę, jak kontrakt w przypadku zachodnich firm odgrywa Guanxi. Jest ono kluczowym słowem, które tłumaczy skomplikowaną sieć powiązań międzyludzkich.
EN
Polish entrepreneurs are showing increasing interest in establishing trade relations with China. The overwhelming number of transactions are import contracts, concentrated on sourcing from China. The process of concluding the import transactions are determined mostly by risks originating from significant geographic distance and different culture, which is represented by Chinese trade partners. While searching for a trade partner, Polish entrepreneur should pay great attention to establish relations with honest and fair party. Helpful information concerning a potential partner is available on the Internet, on companies' websites and online forums. One could also make use of services offered by companies providing business and commercial information. The elements included in implementing and management of an import transaction comprises among others negotiations of contract clauses. While conducting the negotiations one should consider different culture represented by a Chinese partner. In Chinese society Guanxi, the wide net of mutual relations, plays as important role as official trade contract among western nations.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 4
1435--1444, CD2
PL
W artykule zaprezentowano kształtowanie się zasobów surowców energetycznych na świecie, ze szczególnym ich uwzględnieniem w Europie, oraz zależność wybranych państw UE od importu tych surowców. Omówiono technologie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, a także budowę rurociągów i przemieszczanie ładunków. Wskazano zasady finansowania transportu rurociągowego. Analizie poddano politykę energetyczną UE w zakresie perspektyw zmniejszenia jej uzależnienia od importu surowców energetycznych.
EN
The formation of the energetic raw material resources in the world, and particularly in Europe, and the dependence of the chosen states of the EU on import of these raw materials were presented in this article. The technologies for extraction of a crude oil and a natural gas and construction of pipelines and some dislocations of loads was also discussed in this article. There were indicated in it also the principles for financing the pipeline transport. The energetic policy of the EU within the domain of prospects for reduction of dependence of this policy on the import of energetic raw materials was subject to an analysis in this article.
PL
W 2007 r. utrzymała się wzrostowa tendencja w handlu zagranicznym produktami mleczarskimi. Eksport zwiększył się przede wszystkim w ujęciu wartościowym. W imporcie wystąpił wzrost zarówno ilościowy, jak i wartościowy. Import wciąż ma jednak małe znaczenie w zaopatrzeniu rynku. Głównym powodem wzrostu eksportu była dobra koniunktura na rynku światowym. W strukturze towarowej handlu zagranicznego wzrasta udział produktów przetworzonych, a maleje udział surowców i półfabrykatów. Polskie mleczarstwo jest coraz bardziej związane z rynkiem unijnym. Firmy z krajów UE są głównymi partnerami handlowymi krajowych przedsiębiorstw.
EN
An upward tendency in foreign trade in dairy products prevailed in 2007. The exports are estimated to increase primarily in terms of value. On the other hand as regards the market share dairy imports are still of marginal importance. Favourable developments on the world market were the main reasons for such boost in the dairy exports. The share of raw material and semi-processed products in the structure of exported dairy products contracts in favour of processed products. The Polish dairy sector becomes more and more linked with the EU market. The EU based companies are the main trading partners of Polish dairy enterprises.
PL
Po akcesji Polski do UE, w wyniku łatwiejszego dostępu do rynków zbytu państw członkowskich i wyższych cen uzyskiwanych na tych rynkach niż w eksporcie do państw trzecich, nastąpił szybki wzrost wpływów z eksportu wołowiny, wieprzowiny i drobiu. Zmieniła się struktura towarowa eksportu. W eksporcie produktów wołowych wzrósł udział mięsa, nastąpił wyraźny spadek eksportu półtusz mrożonych, zwiększył się udział wysokogatunkowych elementów mięsa z kurcząt i z indyków w eksporcie produktów drobiowych. Jednocześnie wzrosła wartość importu, w tym głównie mięsa wieprzowego. Ale rósł on znacznie wolniej niż eksport.
EN
Due to easier access to the EU market and higher transaction prices obtained there, than on third country markets, the revenue on exports of pork, beef and poultry after the accession rapidly increased. There were also changes in the structure of exports. Regarding beef the share of half carcasses frozen declined in favour of raw meat. In the case of poultry the share of high-quality chicken and turkey parts increased. At the same time there was a bulk increase in imports (mainly pork). However the imports were growing at lower rate then the exports.
PL
W 2006 r. została zahamowana wzrostowa tendencja w eksporcie produktów mleczarskich, który mimo to pozostaje na 2,5 razy wyższym poziomie niż przed integracją z UE. Barierą wzrostu eksportu jest system kwot mlecznych, który utrudnia dalsze zwiększenie skupu i przerobu mleka. Czynnikiem ograniczającym wzrost eksportu był także niekorzystny dla eksporterów kurs walutowy. Korzystne były zmiany w strukturze towarowej eksportu. Równocześnie nastąpił dalszy wzrost przywozu, ale jego udział w podaży rynkowej jest bardzo mały. Wymiana handlowa polskiego sektora mleczarskiego jest coraz bardziej związana z rynkiem unijnym.
EN
Although an upward tendency in 2006 was hampered dairy exports still remain at the level 2,5 times higher than before the accession to EU. Main obstacle for the growth of dairy exports is the milk quota system limiting further increase in milk procurement and processing. Unfavourable for Polish exporters exchange rate was another factor hampering exports. On the other hand there were positive changes in the structure of dairy exports. At the same time dairy import kept growing as well, however their market share is so far insignificant. Polish foreign trade in dairy products becomes more linked with the EU market.Although an upward tendency in 2006 was hampered dairy exports still remain at the level 2,5 times higher than before the accession to EU. Main obstacle for the growth of dairy exports is the milk quota system limiting further increase in milk procurement and processing. Unfavourable for Polish exporters exchange rate was another factor hampering exports. On the other hand there were positive changes in the structure of dairy exports. At the same time dairy import kept growing as well, however their market share is so far insignificant. Polish foreign trade in dairy products becomes more linked with the EU market.
10
86%
PL
Celem artykułu jest analiza zastosowania importu jako biernej formy umiędzynarodowienia w działalności polskich średnich i dużych przedsiębiorstw branży chemicznej, elektromaszynowej, spożywczej i przemysłu lekkiego. W tym celu wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w ramach dwu projektów badawczych: projektu badawczego "Modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do UE", zrealizowanego przez autorkę na próbie 257 przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego, spożywczego i chemicznego, finansowanego ze środków na naukę w latach 2007-2009, oraz projektu badawczego "Strategie polskich przedsiębiorstw na ryku Unii Europejskiej" zrealizowanego przez A. Sznajdra i autorkę na próbie 61 firm przemysłu lekkiego. Do gromadzenia danych wykorzystano metodę ankietową w formie wywiadu telefonicznego z zastosowaniem techniki CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).
EN
Poland's joining the EU triggered numerous changes in the country's business environment. This new reality implied the necessity for reworking the existing internationalization strategies. The accession gave a boost to inward and outward internationalisation of the Polish enterprises. The article comprises an attempt at evaluation of the Polish enterprises import a few years after the accession to the European Union. The paper is based on results of CATI interviews run in 2008 in 318 Polish companies, including 59 from the chemical industry, 124 from the electromechanical industry, 74 from the food processing industry and 61 - from the light industry. According to the surveys, import, especially from the European Union, is the important form of Polish companies internationalization. Import is equally important for large-sized Polish enterprises and for medium ones. There were some changes in the size and structure of polish medium and large-sized enterprises import and also changes in the size and structure of polish chemical, electromechanical, food processing and light industries companies import in comparison to the period before the Polish accession to the EU.
11
Content available Zmiana trendu w handlu polskim węglem
86%
PL
W ostatnich latach można zaobserwować gwałtowny spadek eksportu polskiego węgla kamiennego. Dotyczy to zwłaszcza eksportu węgla energetycznego, chociaż eksport węgla koksowego też się zmniejsza. W tym samym czasie rośnie import węgla, co jest zjawiskiem nowym i dość niepokojącym dla branży górniczej. W 2008 roku, po raz pierwszy w historii, import węgla przewyższył eksport i wyniósł 10,1 mln ton. Gdyby taki trend utrzymał się w najbliższych latach, oznaczałoby to załamanie produkcji węgla kamiennego w Polsce i ogromne problemy społeczne wywołane masowym bezrobociem na Górnym Śląsku. Czy taki pesymistyczny scenariusz sprawdzi się, czy też nie, pokażą najbliższe lata. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, jak również Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007–2015 zakładają utrzymanie dominującej roli węgla w produkcji energii elektrycznej, co jest niewątpliwie dobrym znakiem dla sektora węglowego. W artykule zaprezentowano, jak przedstawiał się import oraz eksport węgla kamiennego w Polsce w latach 2005–2009 z podziałem na węgiel energetyczny i koksowy, jak również sposoby jego transportu. Pokazano też odbiorców polskiego węgla w rozbiciu na kraje należące do Unii Europejskiej oraz pozostałe.
EN
Rapid drop in Polish hard coal export has been observed in recent years. The case in question concerns particularly power coal, although coking coal export was also reduced. In the same time coal import was increased, what is a new and trouble-making process for Polish coal industry. In the year 2008, for the first time in the history, coal import exceeded export, and it amounted for 10,1 million tones. If such trend prevails in the next years, that is equivalent to break-down of Polish hard coal production, including serious social problems related to mass unemployment in Upper Silesian region. The next years will verify this pessimistic diagnosis. Polish energy policy up to the year 2030, as well as hard coal strategy in a period 2007–2015, assumes continuation of dominant role of coal in electricity production, what is unquestionably a promising symptom for the Polish coal sector. Review of hard coal import and export in Poland during a period 2005–2009, including partition into power and coking coal and transport manner have been discussed in this study. Buyers of Polish coal with partition for EU countries and other countries were also presented.
12
Content available remote Import, eksport i transakcje wewnątrzwspólnotowe
86%
PL
Czerwcowy wynik referendum akcesyjnego sprawia, że znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej przestaje mieć charakter wyłącznie erudycyjny i staje się wiedzą o wymiarze praktycznym. Celem tego artykułu jest przekazanie podstawowych informacji na temat zmian zasad prowadzenia wymiany z zagranicą, jakie nastąpią po 1 maja 2004 r., czyli po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE).
13
86%
PL
Od czasu przystąpienia do UE Polska bije rekordy w impocie samochodów osobowych z drugiej ręki. Najczęściej do Polski sprowadza się samochody z Niemiec i niewiele wskazuje na zmianę tej tendencji (mimo zapowiedzi wzrostu importu z Wielkiej Brytanii). W statystykach dominują też samochody niemieckich producentów. Pierwsza piątka najczęściej sprowadzanych marek to kolejno: Volkswagen, Opel, Renault, Audi, Ford. Rekord padł w 2008 roku, kiedy Polacy sprowadzili ponad 1,1 mln sztuk używanych samochodów osobowych. Wśród importowanych samochodów jest coraz więcej mocno wyeksploatowanych pojazdów, w złym stanie technicznym, które nie spełniają współczesnych standardów bezpieczeństwa i ekologii.
EN
Since joining the EU, Poland is breaking records in the import of second-hand cars. Most often imported to Poland cars come from Germany and there is a little evidence to change this trend (even announced an increase in imports from the United Kingdom). The statistics also dominated by German car manufacturers. The top five most imported brands in order, Volkswagen, Opel, Renault, Audi, Ford. Record was in 2008, when the Poles brought more than 1.1 million cars. Among the imported cars are more and more heavily worn vehicles in poor technical condition - do not meet modern safety and environmental standards.
14
Content available remote Surowce mineralne w polskim handlu zagranicznym w ostatniej dekadzie XX w.
81%
PL
W publikacji przedstawiono zmiany w zakresie importu i eksportu surowców mineralnych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej począwszy od 1989 roku. Opisano przeobrażenia jakie nastąpiły w wielkości, wartości oraz strukturze (asortymentowej i geograficznej) obrotów ważniejszymi polskimi surowcami mineralnymi na rynku międzynarodowym.
EN
This paper presents the changes in export and import of Polish mineral raw materials during the period ol ecunimw transformations since 1989. In addition, the changes in values and magnitude of turnover of the most important Polish raw ma\ on foreign markets, and in assortment and geographical structures are discussed.
15
Content available remote Wyzwania stojące przed rynkiem elementów złącznych
81%
PL
Wbrew pozorom polska gospodarka nie radzi sobie podczas pandemii najgorzej. Oczywiście jest wiele przeszkód spowodowanych koronawirusem, ale nie można narzekać. A nawet są branże, które radzą sobie znacznie lepiej niż przed pojawieniem się zarazy.
16
Content available remote Wpływ zniesienia ceł na chińskie elementy złączne na polski rynek
81%
PL
Po zniesieniu ceł antydumpingowych na elementy złączne z Chin producenci nie mają się czego obawiać. Raczej nie nastąpi kataklizm i załamanie rynku i cen. Różnice cenowe (bardzo wysoki kurs dolara dodatkowo niweczy te różnice) już dawno się zatarły. Oczywiście sytuacja może się zmienić, gdy spadnie kurs dolara, ale zazwyczaj jest to powiązane ze wzrostem cen surowców, w tym wypadku również Chiny podniosą wtedy ceny. Jednak naiwnie byłoby sądzić, że po zniesieniu ceł nie zmieni się zupełnie nic.
18
Content available remote 10 lat rynku elementów złącznych w Polsce. Polska montownią Europy
81%
PL
Rynek elementów złącznych daje w Polsce pracę dziesiątkom tysięcy ludzi w handlu i co najmniej kilku tysiącom w produkcji. Pora sobie uświadomić potęgę rynku elementów złącznych, liczonego w miliardach złotych. I pora sobie uświadomić, że spośród dużych rynków europejskich tylko my możemy wciąż myśleć o dynamicznym rozwoju.
PL
Wraz z upływem czasu zmienia się wielkość importu tak paliw, jak i energii elektrycznej na terenie wszystkich państw naszego globu. Zapotrzebowanie na tego rodzaju dobra zewnętrzne w przypadku wielu krajów istnieje zawsze, jednak jego zakres jest regulowany poprzez sytuację gospodarczą i polityczną, aktualne warunki środowiskowe oraz wiele innych czynników. Warto zatem przyjrzeć się, jak zmieniały się wartości importu paliw i energii elektrycznej przez dwadzieścia jeden lat, poczynając od roku 1995. Wliczone do stawki zostają wszystkie kraje obecnej formy UE (łącznie z Wielką Brytanią).
first rewind previous Strona / 129 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.