Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The environment resistance potential is defined as the ability of the landscape to limit the negative pollutant impact consisting a.o.in the limiting, by means of accumulation, of the amount of pollutants circulating in the environment system. In practice, their quantity is contigent on the proporties of the components, which are capable of a relatively long-lasting chemical substance accumulation (thus, above all, the properties of the soil cover). The forecast model of environment changes describes the mechanisms and distribution rate of pollution in the soil profile and the interaction with the functional landscape structure. The methodological assumptions, determining of the real, complex diagnosis of the environment condition and for forecasting of the effects of the persisting anthropopressure and for establishing the necessary measures limiting the progressing degradation. Knowing, even approximatively, the mechanism of the existing changes one can determine the optimal (under circumstances) level of pollutant input, and when its limitation is impossible, one can control the use of the environmental potential in such a way as to minimize its negative impact.
2
100%
EN
The purpose of this paper is to answer the question: are there any substantial arguments justifying the label given to the city of Łódź as the “city of women”? This seems especially relevant because the term/phrase can be interpreted in at least two ways. First, it may be a statement stressing that the town “belongs” to women and, unlike in a community based on patriarchy, “the second sex” dominates. This line of reasoning raises the question of the grounds (quantitative and/or qualitative) for asserting women’s preponderance in Łódź. Secondly, the label also allows for advancing a thesis about the “feminine” nature of the city, i.e. the gender of its community empirically identified as female. This paper presents an analysis of both propositions, using the statistical data and the results of empirical sociological research conducted on a representative sample of the broader urban community, that is among the inhabitants of Łódź and the voivodeship (Province), as well as the findings of studies carried out on a random sample of 18,000 students from all primary, middle and secondary schools in the Łódź region (excluding private schools and those managed by foundations or associations). The article is an attempt to respond to the following hypothesis: The “city of women” is not the same concept as a “feminine city”. Łódź is a “women’s town” due to their numerical predominance in the population and because it is women who have accumulated more and better (basic) human capital resources. However, empirically defined gender patterns of the community in the city and the region, i.e. personality orientations and the psychological sex of the inhabitants, together with personality traits revealed in the process of fulfilling social roles, which are of a key importance from the point of view of the cultural models of femininity and masculinity, need not confirm the feminine nature of the city.
3
100%
PL
W pracy przedstawiono stan bezpieczeństwa żywnościowego oraz jakości handlowej wybranych grup produktów spożywczych. Przetwory rybne należą do grupy produktów, które stanowią największy odsetek zakwestionowanych prób poddanych badaniom. Poprawiła się jakość produktów mięsnych i przetworów mleczarskich. Nadal spotyka się interwencyjne zamknięcia placówek, które nie dostosowały się do obecnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego. W województwie pomorskim największy odsetek niezgodności zarejestrowano w obiektach produkcji żywności, w samej Gdyni w placówkach handlowych. Korzystnie przedstawiają się wśród gdyńskich obiektów kontrolowanych przez Sanepid zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego
EN
The author considers the mechanisms limiting women’s access to power and the validity of their advance to positions of authority. She uses research into two extremely different social institutions-the Italian Mafia and the Polish Sejm (parliament)-in an attempt to illustrate that the contemporary process of redefining traditional cultural concepts of gender is not only an indicator of the spread of pro-equality attitudes but could equally well be considered an element of activity intended to preserve the patriarchal order. From this viewpoint, the ad hoc reconstructing of cultural concepts of gender is chiefly aimed at maintaining the constituting principle of the patriarchy- -maintaining men’s domination at the price of breaking men’s monopoly on power. This process could therefore be perceived also as a symptom of the durability of the patriarchal model of social ties
6
Content available remote Bezpieczeństwo żywnościowe w kształceniu zawodowym
100%
PL
Z ramach nauczania przedmiotów zawodowych, nauczyciele muszą się kierować tzw. efektami kształcenia, które wyznaczyło MEN. W pracy dokonano analizy porównawczej obecnie obowiązujących programów nauczania oraz nowych podstaw programowych dla zawodów związanych z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktów spożywczych. Przedmiotem badań były zagadnienia bezpieczeństwa żywnościowego. Przeprowadzone badania wykazały wprowadzenie elementów Dobrej Praktyki Rolniczej do treści nauczania w zawodach z grupy obszaru rolniczo – leśnego. Wyeliminowano zagadnienia bezpieczeństwa żywnościowego z zawodów sprzedawca i technik handlowiec oraz znacznie okrojono dla zawodu technik hotelarstwa.
7
100%
EN
This paper is an attempt to show the axiological dimension of the currently binding basic law, i.e. the Constitution of the Republic of Poland of 1997. The text of the constitution is a carrier of the values important to Poles, and it is predisposed to this by its specific content, a superior position in the hierarchy of normative acts and a high social authority. The information about the most important values is already provided by the constitutional introduction (preamble) – it includes the most important values of the entire community of the state expressis verbis. In terms of values, the author tries to read and interpret the general principles of the constitution (the constitutional principles of law) and the chapter on the freedoms and rights of persons and citizens. The basic principles of the Constitution of the Republic of Poland are: the principle of a democratic state ruled by law and the tripartite separation of powers, and the priority value is man, his freedom and dignity, as well as the common good of all citizens. These values result from the adopted concept of a democratic state of law.
PL
Artykuł rozpoczyna charakterystyka procesów specjalizacji i profesjonalizacji w instytucjach wiejskich, uwzględniająca warunki wewnątrz instytucjonalne tych procesów, oraz warunki określone cechami zbioru instytucji. W dalszej części podjęto próbę określenia szans aktywności społecznej w dobie gwałtownego rozwoju struktur formalnych o profesjonalnym charakterze, a także określenia granic specjalizacji i profesjonalizacji tej działalności. Zwraca się również uwagę na możliwości lokalnej ruchliwości pionowej powiązanej z rozwojem struktur formalnych, wyrażającej się, najogólniej rzecz biorąc, w profesjonalizacji pracy ludności wiejskiej (nie tylko zawodu rolnika, ale także szeroko rozumianej obsługi wsi i rolnictwa). Jednocześnie wskazano, że we współczesnej wsi mamy do czynienia z kontynuacją podmiotowej więzi systemotwórczej zapoczątkowanej w okresie tradycyjnej wiejskiej społeczności lokalnej, gdyż instytucje formalne poprzez personalne powiązania pionowe (z terenem) i poziome (między sobą)mają szansę, właśnie na tej płaszczyźnie, stać się istotnym elementem systemu życia wiejskiego.
9
Content available Pamięć wspólnotowa a tradycja konstytucyjna
100%
EN
There are two dates of particular importance for Polish collective memory, namely 11November 1918 – the day of the regaining of independence after 123 years of partitions, and 4 June 1989 – the day which started the process of Poland regaining its full internal and external sovereignty. These two turning points determine the beginnings of the respective discourses on the directions of changes in the political systems of the Second and Third Republics. This paper focuses on the discourses concerning the political systems during the periods of transition and is based on the content of The March Constitution of 1921 and The Constitution of the Republic of Poland of 1997. A basic law is a text of fundamental importance for any country as it establishes the principles of its organisation, regulates the functioning of its institutions and determines the position of the citizen vis-à-vis the state. It is also a testimony to various understandings of the notion of nation and to a considerable extent determines a sense of national and state community as well as citizens’ collective ememory.
EN
The object of this sketch is the legal and administrative Polish language of the interwar period, that is the time of the Second Polish Republic. Regaining the statehood after one and a half century of the Partitions marked signifi cant transformations in the history of the nation and the society, the return of the Polish language to offi ces, the gradual standardisation of the language of administration, unifi cation and codifi cation of law. The political system of the Second Polish Republic evolved. The system of parliamentary democracy, adopted in 1919 and established in the March Constitution, transformed gradually, in particular after the May Coup in 1926, into the authoritarian system. The principal value in the March Constitution is the nation, which was bestowed with power. In the April Constitution, the principal value is the state as the common good of all citizens. There were not enough Poles with a good background among administrative offi cers. A major role in preparing templates of documents was played by lawyers, who gave consideration also to language aspects.
PL
Przedmiotem zainteresowania uczyniono kobiety należące do awangardy ruchu społecznego „Solidarność”; celem artykułu – zrekonstruowanie ich feministycznej świadomości, przy założeniu, że jej stan można uznać za obrazujący początek drogi do współczesnego feminizmu polskiego i do I Kongresu Kobiet w Polsce. Na podstawie wypowiedzi udzielonych w 20 wywiadach swobodnych analizowano postrzeganie stosunków władzy w „Solidarności” podziemnej (uwzględniające płeć rządzących i rządzonych), postrzeganie przez respondentki występowania dyskryminacji kobiet w tym ruchu społecznym (i w społeczeństwie), problem walki o prawa kobiet w ruchu „Solidarność” oraz stosunek badanych do feminizmu. Wykazano generalnie niski poziom świadomości feministycznej czołowych działaczek „Solidarności”, o czym świadczą: dominująca w zbiorowości badanej tendencja do akceptowania patriarchalnego modelu stosunków władzy panujących w ruchu „Solidarność”, nie uświadamianie sobie występowania problemu dyskryminacji społecznej z powodu płci, a co za tym idzie – niedostrzeganie empirycznych przejawów dyskryminacji kobiet w samym ruchu jak i w społeczeństwie oraz dominacja zdecydowanie negatywnego (o ile w ogóle go miały) stosunku do feminizmu i posługiwanie się negatywnym stereotypem feministki. Ustalono także, że wysoka świadomość feministyczna nielicznych (trzech spośród dwudziestu) respondentek kształtowała się pod wpływem kontaktów z feministkami i feminizmem społeczeństw zachodnich. Badania ukazały pozytywne znaczenie tej wiedzy w kształtowaniu poglądów i postaw badanych wobec feminizmu.
EN
The object of authoress’s interest are women belonged to the avant-garde of “Solidarity” social movement. The purpose of the article is to reconstruct their feminist consciousness if we assume that it reflects the beginning of way to modern Polish feminism and the First Women Congress. The research was based on 20 qualitative interviews with women. The object of analysis was the perception of power relations in the underground “Solidarity” (taking into consideration sex of leaders and subordinates), perception of discrimination against women in the movement (and society), problem of the struggle for women’s rights and interviewees’ attitudes toward feminism. The results demonstrate the general low level of feminist consciousness of women belonged to main activist of “Solidarity”. We observed tendency to accepting of patriarchal power relation in the movement dominating among interviewed women; lack of consciousness of gender discrimination and unnoticing of empirical examples of it in the movement and in the society; domination of the absolutely negative attitude (or lack of attitude) toward feminism and using the negative stereotype of feminist. As noticed in the research, high feminist consciousness of three interviewed women was developing under the influence of contact with feminists and feminism of Western societies. The results show the positive role of that kind of knowledge in developing opinions and attitudes toward feminism.
12
Content available Płeć kulturowa a percepcja środkowej fazy życia
100%
EN
The theoretical framework of the sociological analysis conducted for the purpose of this publication is the gender approach. Its aim was to find signs of the influence of the patriarchal culture on perceptions of middle age in relation to own category of gender of respondents and to show what this influence is. It is hypothesized that differences in the perception of the middle phase of life between men and women are related to the unequal status of gender in patriarchal society based on specific power relationships between categories of gender and patriarchal conceptions of femininity and masculinity. According to them a process of socialization of the young generation goes and the social expectations of women and men are formulated, including their age (gendered age). Empirically observed in many studies perceptions of middle age in terms of the crisis, especially by men, would be in their case associated with the expected by them risk of possibility of loss their subjective social and the ideal of masculinity. The positive image of this phase of life would be associated with a sense of self-realization and / or fulfillment of expectations regarding the male role in society. In the patriarchal social order perceived threat of loss of real subjective status does not apply, for obvious reasons, to objectified women. Their perception of middle age can, however, be associated with a sense of advancement of the process of women’s empowerment and / or the degree of satisfaction with the realization of the patriarchal ideal of femininity.
PL
Teoretyczne ramy socjologicznej analizy przeprowadzonej na użytek tego opracowania stanowiło podejście genderowe. Jej celem było odnalezienie przejawów wpływu patriarchalnej kultury na percepcję wieku średniego w odniesieniu do własnej kategorii płci oraz ukazanie, na czym polega ten wpływ. Przyjęto hipotezę, że różnice w sposobie postrzegania środkowej fazy życia, występujące między kobietami i mężczyznami, pozostają w związku z nierównym statusem płci w społeczeństwie patriarchalnym, zbudowanym na określonym modelu relacji władzy między kategoriami płci i od-powiadających mu koncepcjach kobiecości i męskości. Zgodnie z nimi przebiega bowiem proces socjalizacji młodego pokolenia i formułowane są społeczne oczekiwania wobec kobiet i mężczyzn, uwzględniające zresztą ich wiek (gendered age). Empirycznie stwierdzone w wielu badaniach postrzeganie wieku średniego w kategoriach kryzysu, zwłaszcza przez mężczyzn, w ich przypadku byłoby więc związane z wystąpieniem zagrożenia możliwości realizacji ich podmiotowego statusu społecznego oraz ideału męskości. Pozytywny obraz tej fazy życia mężczyzn byłby natomiast związany z poczuciem samorealizacji i/lub spełniania oczekiwań dotyczących roli mężczyzny w społeczeństwie. W patriarchalnym porządku zagrożenie utratą podmiotowości, z oczywistych względów, nie dotyczy uprzedmiotowionych kobiet. Ich percepcja wieku średniego może więc być związana z ewentualnym poczuciem indywidualnego upodmiotowienia (co w tym typie porządku społecznego dla kobiety oznacza podwyższenie jej statusu) i/lub ze stopniem osobistej satysfakcji, płynącej z realizacji patriarchalnego ideału kobiecości.
EN
The aim of the paper is to describe the language dimension of the use of power in official discourse, an indication how the power (understood as the current decision-maker), on the basis of legal regulations, regulates social relationships between state bodies and citizens, and also between the state bodies themselves and the officers appointed to fulfill the duties specified by the state. It also presents the changes in the language of power under the influence of new social and political circumstances, noticed in Poland especially after 1989.
15
100%
PL
W artykule przedstawiono koncepcję ujmowania i badania kapitału ludzkiego z perspektywy płci kulturowej (gender): (i) zaproponowano, aby mianem podejścia genderowego określać wyłącznie te koncepcje badawcze, w których przyjmuje się, jako wstępne, założenie o fundamentalnym znaczeniu stratyfikacyjnym płci biologicznej we wszystkich społeczeństwach i kulturach oraz o patriarchalnym charakterze kultury tworzącej najstarszą i najszerszą ramę, w której funkcjonowały i funkcjonują społeczeństwa; (ii) zaakcentowano społeczną genezę kapitału ludzkiego, obok jego jednostkowego wymiaru; (iii) wskazano – jako główny czynnik warunkujący proces gromadzenia, wyceniania i inwestowania kapitału ludzkiego – posiadanie podstawowych praw człowieka, czyli praw i wolności osobistych; (iv) zaproponowano uwzględnienie w definicji kapitału ludzkiego (oprócz wykształcenia, praktycznych umiejętności i stanu zdrowia), również tych kategorii, w jakich społeczeństwo określa i różnicuje ludzi konstruując kulturowe koncepcje płci, tj. – cech osobowości człowieka i cech wyglądu; (v) wskazano konieczność postrzegania procesu gromadzenia, wyceniania i inwestowania kapitału ludzkiego w szerokim kontekście zachodzących równolegle i powiązanych ze sobą procesów: trwania/erozji patriarchatu i urzeczywistniania egalitaryzacji, a dokładniej – procesu podmiotowienia kobiet oraz redefinicji miejsca i roli mężczyzn w społeczeństwie wobec końca wyłączności ich statusu podmiotowego. Na zakończenie sformułowano hipotezę o pęknięciu, w społeczeństwie będącym egzemplifikacją „patriarchalnej demokracji”, monolitycznej w modelu patriarchalnym całości: płeć biologiczna (sex) – płeć kulturowa (gender).
EN
Every organization uses various resources to achieve its aim. Some of resources come from the environment, for example, energy carriers, or water. As a result of an organization’s activity, some pollution is emitted to the water and atmosphere. Presently in Poland there can be observed a high growth rate of services in the field of institutional food service. It is a legal obligation in Poland to implement and maintain a institutional food safety system, as the HACCAP (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points). The organizations that have implemented HACCP into their operations cause environmental loads that have negative impact on the environment. Taking into account the above-mentioned issue, the article attempts to answer the question: which environmental aspect, closely connected with the maintenance of the HACCP system in an institutional food service unit, have the largest impact on the pollution of the environment? The weighted Cause and Effect Ishikawa Diagram is used as a research tool to achieve this target. Its modification that is presented in scientific literature enables us to display both qualitative and quantitative information. In accordance with this method, ‘critical paths’ are indicated for the most important causes that create the given effect. What is defined in this article as the effect is generating of environmental loads on the environment by an institutional food service unit. While the causes are defined as environmental aspects, they characterize this organizational part of the unit that is covered by the institutional food safety system. They include water consumption, municipal wastes generation, and consumption of energy carriers: natural gas and electric energy, inorganic waste generation, cleaning supply measures consumption, the consumption of the office materials and exploitation materials to office equipment. The analysis of the quantity of particular factors that create environmental aspects show which environmental aspects have the largest impact on the environment and cause its pollution. These are as follows: water consumption, cleaning supply measures consumption and electric energy consumption.
PL
Demograficzny kształt współczesnej wsi polskiej ma już wagę i znaczenie problemu społecznego; współcześnie mamy bowiem do czynienia z wynaturzeniami demograficznych struktur na wsi polskiej (dotyczy to struktur wg podstawowych cech demograficznych, takich jak: wiek, płeć, wykształcenie, skład zawodowy, liczebność zbiorowości i gęstość zaludnienia). Każde z nich niesie określone implikacje socjologiczne. I tak np. patrząc na strukturę wg wieku, dostrzec trzeba proces starzenia się ludności wiejskiej, wpływ wieku na decyzje dotyczące wyboru zawodu, wyboru miejsca pracy, miejsca zamieszkania itp; spojrzenie na strukturę ludności wiejskiej wg płci wymaga zastanowienia nad feminizacją zbiorowości, feminizacją zawodu rolnika, brakiem możliwości znalezienia partnera do życia małżeńsko-rodzinnego itp. struktura wg wykształcenia nasuwa wnioski o spełnianiu przez tę cechę roli bariery przydatności zawodowej, bariery możliwości adaptacyjnych w nowym środowisku społecznym itp.; struktura wg składu zawodowego ludności wiejskiej każe pamiętać o stałym ubytku ludności czynnej zawodowo w rolnictwie, a także o potrzebie różnicowania się zawodowego mieszkańców wsi choćby ze względu na kadrowe potrzeby wielorakich 1 różnorodnych instytucji wiejskich; liczebność zbiorowości i gęstość zaludnienia to cechy, które stają się np. ważnymi wyznacznikami "opłacalności” niektórych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej, a przede wszystkim barierą wciąż oczekiwanego postępu w rolnictwie. Wyludnianie się wsi polskiej, jej starzenie się, feminizacja zawodu rolnika - to nadal podstawowe problemy demograficzne z natury, ale o społecznych konsekwencjach. Socjolog dostrzegać musi społeczne uwarunkowania owych struktur demograficznych. Uwarunkowania te mają zarówno charakter zewnętrzny w stosunku do wsi (są wyrazem niedostatków polityki państwa wobec wsi, zwłaszcza polityki społecznej i kulturalnej), jak również charakter środowiskowy (niedostatki jakości życia wiejskiego w sferze kultury, urbanistyczno-mieszkaniowej, warunki pracy w rolnictwie, opieki zdrowotnej, oświaty, lokalnego rynku pracy itp.). Jednocześnie trzeba zdawać sobie sprawę ze społecznych konsekwencji określonego demograficznego obrazu wsi polskiej, do których przede wszystkim należy: nierzadko dramatyczna sytuacja ludzi starych, istnienie gospodarstw bez następców, istnienie rozdźwięku między oczekiwaniami i potrzebami ludności wiejskiej a zasobami ludzkimi na wsi. Konkludując stwierdzamy, że współczesny demograficzny kształt wsi polskiej, mając swe społeczne uwarunkowania, stanowi jednocześnie barierę zmian i poprawy jakości życia wiejskiego.
EN
This paper discusses recreational use of protected land with the example of Las Kabacki, a forest located in the southern part of Warsaw, in the vicinity of the district of Ursynów. The area has been excluded from traditional forest cultivation since 1938. From 1980 onwards it has enjoyed the status of a reserve due to its natural resources and scenic attributes. Highly developed and densely populated residential areas (Natolin-Wyżyny and Kabaty) lie adjacent to the northern border of the forest. For their inhabitants, Las Kabacki is a key recreational area. This results in a functional and spatial conflict of interests between nature protection objectives on the one hand and the recreational needs of inhabitants on the other hand. To find the answer to the question of how to match the interests of a natural reserve with leisure requirements, users of Las Kabacki were asked for their opinions regarding the following issues: the natural values of the reserve and their perception, forms of preferred recreational behaviour in the reserve, awareness of threats to the natural environment in the reserve arising from anthropogenic pressure, readiness to resign from preferred forms of leisure in favour of protecting nature, and possibilities for eliminating the conflict of interests between the recreational use of the reserve and protection of its natural values. Also, two SWOT analyses were carried out aimed at determining a nature conservation strategy in the reserve as well as its leisure use.
20
63%
ES
Los servicios ecosistémicos urbanos son una iniciativa joven emprendida por las Na-ciones Unidas. El presente artículo tiene el objetivo de explicar los objetivos de estos utilizando el ejemplo de Varsovia, una ciudad en continua transformación, en la cual las áreas verdes son un importante elemento del manejo del espacio
EN
Urban Ecosystem services are a recent initiative proposed by the United Nations. This article aims to explain the objectives of these using the example of Warsaw, a city in continuous transformation, in which green areas are an important element of space management
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.