Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  fatness
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Effect of fatness on feet arching and lower limbs development in 7-year-olds
100%
PL
Wprowadzenie: tendencję do sedenteryjnego trybu życia i unikania wysiłku fizycznego obserwuje się w każdej grupie wiekowej, także u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Efektem tego jest rosnąca liczba osób z nadwagą lub otyłością, uskarżających się na bóle kręgosłupa oraz pogorszenie jakości postawy ciała w populacji dzieci i młodzieży. Materiał i metody: badaniami objęto grupę 90 dzieci w wieku 7 lat, w tym 45 dziewcząt i 45 chłopców. Dokonano pomiarów masy i wysokości ciała oraz grubości brzusznego fałdu skórno-mięśniowego. Wykonano 180 odbitek plantokonturograficznych stóp, na których wykreślono kąt Clarke'a. Oceniono przebieg osi długiej kończyn dolnych, mierząc nasilenie koślawości lub szpotawości kolan za pomocą cyrkla liniowego. Wyniki: nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie pomiędzy dziewczętami i chłopcami dotyczących wysokości ciała, masy ciała a także stopnia otłuszczenia. U 45% badanych dziewcząt i 65% badanych chłopców zaobserwowano obniżenie wysklepienia podłużnego stopy. Koślawość kolan odnotowano u 31% dziewcząt i 15,5% chłopców. Szpotawe ustawienie kończyn dolnych obserwowano jedynie u 2% dziewcząt. Wśród badanych chłopców wada ta nie występowała. Wykorzystując korelację porządku rang Spearmana (p < 0,05) stwierdzono istnienie silnej zależności pomiędzy masą ciała i wielkością fałdu skórno-tłuszczowego a ustawieniem kolan. Oznaczenie współczynnika Pearsona dla zależności pomiędzy wielkością fałdu tłuszczowego oraz wartością BMI a wysklepieniem podłużnym stopy wskazuje na brak silnej korelacji. Wnioski: płaskostopie statyczne jest wadą często występującą u 7-latków, zwłaszcza u chłopców. Stan otłuszczenia, jak również ustawienie kończyn dolnych nie wpływa w sposób istotny na stopień wysklepienia stóp. Nadmierna ilość tkanki tłuszczowej, wyrażona zwiększoną masą ciała oraz zwiększeniem grubości fałdu skórno-tłuszczowego na brzuchu zwiększa prawdopodobieństwo koślawego ustawienia kolan u dzieci obojga płci.
EN
The tendency for sedentary lifestyle and avoidance of physical exercise is observed in all age groups, even in schoolchildren. The effect is a growing number of people with overweight or obesity among the population of children and adolescents who complain about back pains and deteriorating quality of body posture. Material and Method: the study covered a group of 90 children aged seven, including 45 girls and 45 boys. The measurements of body weight and height as well as thickness of abdominal skin-muscle fold have been performed. As many as 180 plantocontourgrammes with the Clarke angle were drafted. The longitudinal axis of the lower limb was assessed by means of measuring of genu valgum and varus degree using linear calliper. Results: no significant statistical differences between girls and boys were found as far as body weight, height and fatness are concerned. In 45% of the studied girls and 65% of the studied boys a lowering of a longitudinal arch was observed. Genu valgum was found in 31% of girls and 15.5% of boys. Varus position of the lower limbs was noticed only in 2% of the surveyed girls. This deformity did not occur among the studied boys. Applying the Spearman rank correlation coefficient (p < 0.05) revealed a strong relation between body weight and the thickness of skin-muscle fold, and the knee position. The Pearson's coefficient designation for the relation between the thickness of the skin-muscle fold and the BMI value, and the foot longitudinal arch indicates a lack of strong correlation. Conclusion: fixed pes planus is a condition frequently occurring in 7-year-olds, especially boys. Fatness, as well as the positioning of the lower limbs, do not influence, in a significant manner, the degree of feet arching. Excess quantity of fat tissue demonstrated in an increased body weight and the thickness of the abdominal skin-muscle fold raise the probability of valgum position of the knees in children of both sexes.
EN
Purpose. Body composition and fat distribution is specific for particular populations and social groups. However, one factor that significantly affects body composition is physical activity. The aim of the study was to assess the various components of body composition in male physical education students with regard to their physical activity level. Methods. A detailed questionnaire survey on physical activity was administered to 252 male students. Based on their responses, the participants were placed into two groups engaged in either moderate or vigorous physical activity. Anthropometric measurements included measures of body height and mass and also skinfold thickness. Body composition was assessed by bioelectrical impedance analysis. Statistical analysis was performed by comparing the groups’ mean values, standard deviations, and percentages of the components of body composition. Results. The groups did not differ significantly for mean body height and mass. No statistically significant differences were found in the absolute amounts of the various components of body composition (except for fat mass) between the groups. Both groups had 61.5 kg of fat-free mass (constituting 80.6% of body mass for the vigorously active and 78.7% of body mass for the moderately active students) and both had 44 kg of muscle mass (constituting 58.3% and 56.1% of body mass, respectively). Students who declared to be involved in vigorous physical activity had 2 kg less and 2% lower fat mass than those involved in moderate physical activity (based on BIA measurements). Measures of skinfold thickness found more subcutaneous fat tissue in the vigorously active group, but the use of a fat index based on body height found them to present less fat. Conclusions. The difference in fat content between physical education students who were more or less physically active was found to be 2 kg and 2%. The results found that physical activity level was not associated with body height, body mass, and the absolute amounts of the other studied components of body composition.
EN
Contemporary obesity epidemic discourse galvanizes racism and classism under the veil of “care,” and is used to further stigmatize mostly poor people of color. I examine the intersection of fatness, race, and masculinity to show how in the case of black male bodies fatness is criminalized and used to legitimize excessive violence inflicted on those bodies. I discuss the oftentimes conflicting projections attached to fat black male bodies to analyze the mechanism that enable not just the criminalization of race and poverty, but also of fatness in the American culture of personal responsibility. I also discuss the unacknowledged racial and gender biases or fat studies, which partially impede the analysis of non-white non-female bodies.
PL
Współczesny amerykański dyskurs epidemii otyłości przywołuje w nowej formie dyskursy klasistowskie i rasistowskie, jest też kolejnym wcieleniem moralnej paniki wykorzystywanej po to, by pod hasłem „opieki” stygmatyzować biednych i niebiałych członków społeczeństwa. W tekście przyglądam się splotowi grubości, rasy i męskości, by pokazać, jak w przypadku czarnych mężczyzn w USA otyłość jest kryminalizowania i wykorzystywana w celu uzasadnienia stosowania przemocy wobec czarnych grubych ciał. W artykule omawiam sprzeczne wyobrażenia na temat grubych czarnych ciał, pozwalające pokazać, w jaki sposób otyłość, tak jak wcześniej rasa i bieda, stała się w Stanach Zjednoczonych „przestępstwem”. W pracy zajmę się też analizą samej dyscypliny fat studies, by pokazać, że i ona nie jest wolna od rasowych i klasowych założeń, które częściowo uniemożliwiają analizę niebiałych, niekobiecych ciał.
PL
Celem pracy było określenie wpływu klas uformowania i otłuszczenia tusz wołowych ocenianych systemem EUROP na jakość mięsa. Badano populację 216 tusz krów rasy nizinnej czarno-białej, reprezentującą trzy klasy uformowania i cztery klasy otłuszczenia w celu określenia zależności pomiędzy jakością mięśnia longissimus thoracis a klasami EUROP. Ocena jakościowa mięśnia obejmowała pomiar pH₂₄, parametry barwy w systemie CIE L*a*b* mierzone przy użyciu spektrofotometru Minolta CR-400 oraz ocenę marmurkowatości. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że zarówno klasyfikacja uformowania, jak i otłuszczenia nie wiążą się z jakością mięsa w klasach R i O oraz w klasach 2, 3 i 4. Wykazano natomiast, że mięso tusz klasy uformowania P oraz klasy otłuszczenia 1 charakteryzowało się wyższym pH₂₄ (p ≤ 0,01) i większą częstotliwością występowania odchyleń jakościowych typu DFD (ang. Dark Firm Dry). Ponadto mięso tusz klasy otłuszczenia 1 cechowało się najniższymi wartościami parametrów składowych barwy a* i b* (p ≤ 0,01) oraz mniejszą marmurkowatością (p ≤ 0,01) w porównaniu z klasami 3 i 4. Klasy uformowania i otłuszczenia krów miały związek z masą tusz ciepłych, która wzrastała wraz ze zwiększeniem stopnia uformowania (p ≤ 0,01) oraz ze zwiększeniem stopnia otłuszczenia (p ≤ 0,01). Wielkość powierzchni przekroju mięśnia longissimus thoracis nie zależała od klasy otłuszczenia (p ≤ 0,88), różniła się natomiast w zależności od klasy uformowania i wykazywała istotną różnicę pomiędzy klasą P a klasami O i R (p ≤ 0,05).
EN
The objective of the research study was to determine the effect of conformation and fatness classes of beef carcasses, assessed using a EUROP system, on meat quality. 216 carcasses from cows of the Black and White breed were studied in order to determine the relation between the m. longissimus thoracis quality and the EUROP classes. The carcasses analysed represented 3 conformation and 4 fatness classes. Under the quality assessment of m. longissimus thoracis (m. LT), a pH₂₄ value was measured as were the colour parameters in the CIE L*a*b* system with the use of a Minolta CR-400 spectrophotometer. Also, the quality assessment performed included a marbling analysis. Based on the research results obtained, it was found that both the conformation and fatness classes were not related with the meat quality in the R and O conformation classes or with the fatness classes 2, 3, and 4. However, it was proved that the carcass meat of P conformation class and of the fatness class 1 was characterized by a higher pH₂₄ value (p ≤ 0.01) and a higher incidence of discrepancies of DFD (Dark Firm Dry) type in the quality. Moreover, the carcass meat in the 1st fatness class was characterised by the lowest values of a* and b* colour parameters (p ≤ 0.01) and a lower marbling (p ≤ 0.01) in comparison to that of the classes 3 and 4. It The conformation and fatness classes of the cow meat were related to hot cow carcass weight that increased along with the higher degree of conformation (p ≤ 0.01) and the higher degree of fatness (p ≤ 0.01). The size of the surface area of the longissimus thoracis muscle did not depend on the fatness class (p ≤ 0.88) but it differed depending on the conformation class; it also showed a significant difference between the P class and the O and R classes (p ≤ 0.05).
EN
Fatness traits are important in pig production since they influence meat quality and fattening efficiency. On the other hand, excessive fat accumulation in humans has become a serious health problem due to worldwide spread of obesity. Since the pig is also considered as an animal model for numerous human diseases, including obesity and metabolic syndrome, comparative genomic studies may bring new insights into genetics of fatness/obesity. Input of genetic factors into phenotypic variability ofthese traits is rather high and the heritability coefficient (h²) of these traits oscillates around 0.5. Genome scanning revealed the presence of more than 500 QTLs for fatness in the pig genome. In addition to QTL studies, many candidate gene polymorphisms have been analyzed in terms of their associations with pig fatness, including genes encoding leptin (LEP) and its receptor (LEPR), insulin-like growth factor 2 (IGF-2), fatty acid-binding proteins (FABP3 and FABP4), melanocortin receptor type 4 (MC4R), and the FTO (fat mass and obesity-associated) gene. Among them, a confirmed effect on pig fatness was found for a well-known polymorphism of the IGF-2 gene. In humans the strongest association with predisposition to obesity was shown for polymorphism of the FTO gene, while in pigs such an association seems to be doubtful. The development of functional genomics has revealed a large number of genes whose expression is associated with fat accumulation and lipid metabolism, so far not studied extensively in terms of the association of their polymorphism with pig fatness. Recently, epigenomic mechanisms, mainly RNA interference, have been considered as a potential source of information on genetic input into the fat accumulation process. The rather limited progress in studies focused on the identification of gene polymorphism related with fatness traits shows that their genetic background is highly complex.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.