Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 398

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Raportowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
XX
Jednym z fundamentalnych problemów CSR jest odpowiednie jego raportowanie, które stanowi element komunikacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem Istnieje wiele wytycznych dotyczących raportowania CSR. Wytyczne te pomagają w praktycznym przygotowaniu raportów, jednak nie narzucają konkretnych informacji, które powinny być w nich ujęte. Wpływa to na zmniejszenie ich wiarygodności i gorsze postrzeganie firmy przez otoczenie. Wiele przedsiębiorstw nie informuje w sposób cykliczny i ustandaryzowany o działaniach z zakresu CSR. W artykule przedstawiono główne wytyczne dotyczące raportowania społecznego.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the fundamental problems of CSR is reporting which is an element of business communication. There are many guidelines for CSR reporting. These guidelines will help in the practical preparation of reports, but do not impose specific information that should be included in them. This reduces their credibility and worsen the perception of a company by the environment. A lot of companies do not inform about CSR activities cyclically and in the standardized form. The article presents the main guidelines for social reporting.(original abstract)
2
Content available remote Non-financial Value Creation Due to Non-financial Data Reporting Quality
80%
EN
Purpose: The main purpose of this article is to show non-financial value creation due to CSR reporting processes, a study on reports standards, types of reports submit by Polish enterprises and the statistics of the usage of these standards. Design/methodology/approach: In this paper, GRI guideline requirements were presented as a path to good-quality report creation. Additionally, an example of quality assurance in CSR reporting in accordance with GRI guideline requirements was presented. The paper is based on the case study method. Findings: The result of the literature analysis is to show an approach to reporting non-financial data in a comprehensive manner and in accordance with GRI guidelines. The other aspect is to show the influence of CSR reporting quality on non-financial value. Social implications: Reporting of corporate social responsibility by business organisations and entities is an example of improving the quality of human life, in particular in economic, social and environmental issues. The constant improvement of non-financial data reporting has significant impact on safety and sustainability in business and social development. Originality/value: The paper shows specific view on non-financial value in connection with stakeholders and organisations' interest groups. (original abstract)
EN
Companies are more often publishing publicly available reports to disclose how responsibly they conduct their business. The aim of the research presented in the paper is to compare corporate social responsibility reporting patterns in Poland and in Slovakia, especially the level of CSR reporting as well as the types of these reports. Moreover the authors analyzed development of the CSR concept in both countries. In the study the authors analyzed CSR reports published in 2015. The research included 34 reports from Poland and 18 reports from Slovakia. The results of the study show that more companies in Poland prepare CSR reports than in Slovakia. Additionally, in Poland the development of the CSR concept is progressing faster and is more comprehensive. However, further education, raising of awareness and development of specific instruments that support practice of CSR reporting is still necessary in both analyzed countries.(original abstract)
XX
Społeczne zainteresowanie szerszymi skutkami działalności przedsiębiorstw wymogło ujawnienie przez nie takich danych, jak np. wpływ na środowisko naturalne, poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych czy przeciwdziałanie korupcji. Wkrótce raporty takie zyskają prawne uregulowanie.(fragment tekstu)
5
Content available remote Raportowanie informacji niefinansowych w świetle procesów konsultacyjnych
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie problemu raportowania informacji niefinansowych w kontekście procesów konsultacyjnych oraz dalszych prac wynikających z Dyrektywy 2014/95/UE podjętych przez Unię Europejską i zmierzających do opracowania wytycznych z zakresu ich ujawniania. Analiza liczby i treści komentarzy respondentów biorących udział w konsultacjach pozwala zauważyć, że zainteresowanie informacjami niefinansowymi rośnie. Wynika z nich także, że nie jest konieczne opracowanie nowych rozwiązań w zakresie ich raportowania czy też wprowadzenie powszechnego obowiązku ich stosowania. Istotnym problemem wydają się koszty niefinansowych ujawnień, problematyczna jest również ich weryfikacja przez biegłych rewidentów(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present non-financial disclosures in the context of the consultative processes and further efforts undertaken by the European Union as a result of the 2014/95/EU directive, aimed at developing non-financial reporting guidelines. An analysis of the number and content of the respondents' comments has revealed an increased interest in non-financial information. It follows from the analysis that it is not necessary to develop new regulations in this field and to make them obligatory. The main problem seems to be the cost of non-financial disclosures and their external verification(original abstract)
XX
Omówiono wady i zalety budżetowania rocznego (operacyjnego). Na przykładzie Kompanii Spirytusowej "Wratislavia" Polmos Wrocław S.A. scharakteryzowano narzędzia budżetowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod analizy i sposobów interpretacji odchyleń.
7
Content available remote Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu
80%
XX
Celem referatu jest prezentacja teoretycznych treści dotyczących raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu, a także analiza stanu tego zjawiska w polskich przedsiębiorstwach. Przedstawienie tych problemów jest możliwe dzięki analizie polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz przeglądowi raportów publikowanych przez polskie przedsiębiorstwa, a także analizie corocznej publikacji "Raport odpowiedzialny: biznes w Polsce". (fragment tekstu)
EN
Enterprises by way of business should carefully listen to customer needs. Nowadays, one of the demands set by consumers is incurred by the entity responsible for its impact on the environment or society. Also common are statements about the impact of social engagement on positive purchase decisions [Drum 2014, p. 410]. The result is that the concept of corporate social responsibility (CSR - Corporate Social Responsibility) is today one of the biggest challenges facing companies competing in the market. This confirms the validity of the implementation of this concept to the business strategy and the need to communicate the actions taken in this regard. One of the methods of information about the social commitment of companies to publish CSR reports. (original abstract)
EN
This paper reviews the link between company reporting and stock market prices and suggests way in which information given to analysts and investors can be improved. (fragment of text)
XX
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (SOP) jest jednym z tych obszarów działań przedsiębiorstw, który nie jest uregulowany prawnie. Należy jednak wspomnieć, że w ostatnich latach poczyniono wiele wysiłków, aby wprowadzić istotne standardy do zarządzania kwestiami SOP (np. ISO 26000; SA 8000, wytyczne GRI, Model LGB). Ze względu na to, iż SOP w teorii zarządzania jest współcześnie rozumiana jako nowoczesny instrument budowania wartości firmy i jej przewagi konkurencyjnej1, ważne jest, w jaki sposób podmioty podejmujące działania społecznie odpowiedzialne raportują o swoich dokonaniach. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie informacji na temat raportowania SOP w Polsce.
EN
Corporate Social Responsibility (CSR) is one of these areas of enterprises activities which is not regulated legally. However it is worth mentioning that many efforts were made in past years to introduce important standards to the CSR management (for example ISO 26000, SA 8000, GRI, LGB Model). Taking into consideration that in theory of management CSR is understood as modern instrument which builds company value and its competitive advantage35, it is important how organizations, undertaking socially responsible activities, report their achievements in this field. The main aim of this article is to present information about CRS reporting in Poland.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badania mającego ocenić, czy wybór języka raportowania determinuje atrakcyjność spółek zagranicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W pracy testowana jest hipoteza mówiąca o tym, że fakt wykorzystania przez spółkę w swoich raportach lub prospekcie emisyjnym języka innego niż język polski powinno mieć negatywne przełożenie na zainteresowanie inwestorów tymi spółkami, gdyż doprowadza do zwiększenia asymetrii informacyjnej między spółką a inwestorami. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że fakt sporządzania raportów okresowych w języku polskim ma dodatnie i statystycznie istotne przełożenie na płynność obrotu spółek zagranicznych notowanych na rodzimej giełdzie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to assess if the trading activity of foreign companies listed on the Warsaw Stock Exchange is indifferent to the language employed in those companies' filings. We hypothesize that the use of a foreign language in a report of a company should have a negative impact on a trading activity, as it elevates information asymmetry. The results show that companies that prepare their periodic reports in Polish are more actively traded than other foreign companies.(original abstract)
XX
Coraz więcej przedsiębiorstw uwzględnia w swojej działalności zagadnienia odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie pragną one komunikować nakłady i wyniki w ramach tych działań zainteresowanym stronom. W artykule tym poddano analizie zakres ujawnień raportów CSR i zrównoważonego rozwoju, zaprezentowano istniejące wzorce i standardy sprawozdawczości CSR, wytyczne odnośnie do odpowiedniej komunikacji z interesariuszami w odniesieniu do kwestii CSR zawarte w najpowszechniej używanym standardzie GRI oraz sformułowano postulaty dla zwiększenia wiarygodności i użyteczności raportów CSR i zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
More and more companies take into account social responsibility and sustainable development in their business activities. At the same time they want to communicate inputs and results of these activities to their stakeholders. The disclosures information in CSR and sustainable development reports are analyzed in this article, the review of guidelines for CSR reporting is shown, as well as benefits of proper CSR communication are highlighted. The recommendations to improve the credibility and utility of CSR reports are presented.(original abstract)
12
Content available remote Raportowanie działalności społecznie odpowiedzialnej przedsiębiorstw
80%
XX
W artykule analizie poddano dotychczasową praktykę w zakresie raportowania działań społecznie odpowiedzialnych. Scharakteryzowano raportowanie według wymagań GRI, jak również zaprezentowano istotę raportowania zintegrowanego. Przedstawiono także propozycję metody służącej do weryfikacji raportów społecznych. Autorska propozycja metody została oparta na dwóch grupach kryteriów: atrakcyjności i wiarygodności. Zaproponowana metoda weryfikacji może służyć jako narzędzie doskonalenia raportów.(abstrakt oryginalny)
EN
The current practice of reporting socially responsible actions has been analyzed in this article. Reporting in terms of GRI requirements has been characterized. Integrated reporting and the proposal for the method used to verify social reports have been presented. The method proposed by the author is based on two sets of criteria: attractiveness and reliability. The proposed verification method can be used as a tool for improving the reports.(original abstract)
13
Content available remote Raportowanie danych CSR w Polsce
80%
XX
Uchwalona w 2014 roku dyrektywa zobowiązuje największe europejskie spółki do raportowania części danych niefinansowych, począwszy od sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2017 roku. Obecnie w praktyce gospodarczej zarówno forma, jak i zakres prezentowanych przez podmioty ujawnień dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw są zróżnicowane. Celem artykułu jest przedstawienie, jaki wpływ na formę i sposób publikacji danych CSR ma udział inwestora zagranicznego w kapitale spółki, doświadczenie organizacji w raportowaniu danych pozafinansowych i korzystanie z usług zewnętrznych ekspertów. Cel ten został zrealizowany poprzez zastosowanie następujących metod badawczych: studia literatury krajowej i zagranicznej oraz badanie ankietowe. Uzyskane wyniki wskazują, iż firmy z udziałem kapitału zagranicznego w większym stopniu korzystają z pomocy firmy zewnętrznej przy opracowywaniu danych CSR niż firmy z wyłącznym udziałem kapitału krajowego. Najbardziej popularnym sposobem publikowania danych CSR okazał się odrębny raport CSR, natomiast najmniej popularnym - raport zintegrowany. Firmy z wyłącznym kapitałem krajowym, mające dłuższe doświadczenie w publikowaniu danych pozafinansowych, w większym stopniu sporządzają samodzielnie raporty CSR niż organizacje mające mniejsze doświadczenie w raportowaniu danych pozafinansowych(abstrakt oryginalny)
EN
The Directive passed in 2014 obliges the biggest European companies to report part of their non-financial data, starting with financial statements for the financial year beginning in 2017. At present, in economic practice the form and extent of disclosures on Corporate Social Responsibility presented by entities are significantly varied. This paper seeks to show the impact of the participation of foreign capital, an organization's experience in reporting non-financial data, and of the use of the services of external experts on the form and manner of the publication of CSR data. This objective has been achieved by applying the following research methods: studies of domestic and foreign literature and questionnaire survey. The results obtained indicate that companies with foreign capital use the support of a third-party with a view to preparing CSR data to a greater extent than companies with exclusively domestic capital. The most popular way to publish CSR data was issuing a separate CSR report, while the least popular was an integrated report. Companies that have only domestic capital and have longer experience in publishing non-financial data, prepare separate CSR reports to a greater extent in comparison to organizations with less experience in reporting non-financial data(original abstract)
XX
W opracowaniu przeprowadzono analizę wiodących światowych standardów raportowania danych finansowych i niefinansowych. Przedstawiono propozycję definiowania podstawowych zasad dotyczących określania zakresu, zasięgu i jakości zintegrowanego sprawozdania sporządzanego przez przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Zaproponowano także podstawowe testy sprawdzające właściwe stosowanie powyższych zasad podczas sporządzania zintegrowanego sprawozdania.(abstrakt oryginalny)
EN
This study analyzes global reporting standards for financial and non-financial data. It also presents a proposal of defining of basic principles concerning the determination of scope, coverage and quality of integrated report prepared by socially responsible companies as well as it proposes basic tests checking the appropriate use of the above mentioned principles when drawing an integrated report.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono rozważania na temat wdrożenia nettingu w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano definicję nettingu oraz informacje dotyczące ścieżki raportowania danych uzyskanych za pomocą tego procesu. W toku przeprowadzonych rozważań scharakteryzowano mocne i słabe strony zastosowania systemu nettingu w rozliczeniach wewnątrzgrupowych. Celem artykułu była prezentacja możliwości wykorzystania systemu nettingu w dziale finansowo-księgowym przedsiębiorstwa ukierunkowanego na raportowanie w systemie ERP. Podczas pisania artykułu zastosowano studia literaturowe, analizę, indukcję oraz wnioskowanie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a reflection about the implementation of the netting process in a company. It presents the definition of netting and includes information about reporting paths created by this process. The analysis has presented the strengths and weaknesses of the concept of netting application in the intercompany reconciliation. The aim of the article is to present the possibilities of netting process focused on the ERP reconciliation. While writing the article literature studies, analysis, induction and inference were used.(original abstract)
XX
Cel - Celem opracowania jest prezentacja podstawowych wyzwań i dylematów, które powinny stanowić przedmiot dociekań naukowych w kontekście rozwoju raportowania zintegrowanego. Metodologia badania - Przyjęta metodyka obejmuje krytyczną analizę i interpretację ustaleń innych badaczy, a także wnioskowanie logiczne. Wynik - Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono pięć podstawowych dylematów raportowania zintegrowanego dotyczących: konwergencji koncepcji raportowania według GRI i IIRC, podejścia do zarządzania ryzykiem i audytu w raportowaniu zintegrowanym, polityki zgodności, doskonalenia wytycznych i standardów raportowania zintegrowanego oraz metodyki tworzenia raportów zintegrowanych. Oryginalność/wartość - Wartość artykułu sprowadza się do wskazania wyzwań naukowych, których objaśnienie i uporządkowanie może sprzyjać doskonaleniu raportowania zintegrowanego w przyszłości.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - The purpose of the paper is to present the main challenges and dilemmas that should be the subject of academic research in the context of the development of integrated reporting. Design/methodology/approach - The methodology adopted includes critical analysis and interpretation of the research findings of other researchers as well as logical reasoning. Findings - Based on the conducted research, five basic dilemmas concerning integrated reporting were discussed: the convergence of the concept of reporting according to GRI and IIRC, the approach to risk management and audit, compliance policy, improvement of guidelines and standards of integrated reporting, methodology of integrated reporting systems design Originality/value - The value of the article is the description of the challenges, which may contribute to the improvement of integrated reporting systems in the future.(original abstract)
XX
Raportowanie kwestii niefinansowych jest coraz popularniejsze wśród przedsiębiorstw na świecie i w Polsce. Powoduje to, że raporty przedsiębiorstw stają się przedmiotem dyskusji i badań naukowych. Celem artykułu jest wskazanie współczesnych tendencji w kształtowaniu się praktyki raportowania oraz najistotniejszych problemów badawczych z tym związanych, wśród których wskazano przede wszystkim na kwestie definiowania zakresu raportowania i treści raportów. (abstrakt oryginalny)
EN
Nonfinancial reporting is more and more popular among companies not only in the world, but also in Poland. This is a reason that corporate reports become a subject of discussions and research. The aim of the article is to present contemporary tendency in corporate reporting and the most important research problems. (original abstract)
18
Content available remote Model biznesu jako nowe wyzwanie sprawozdawczości zewnętrznej
80%
XX
Celem artykułu jest prezentacja badań literaturowych dotyczących modelu biznesu i sprawozdawczości zewnętrznej. W pierwszej części opracowania zaprezentowa- no różne definicje i typy modelu biznesu. Stwierdzono, że ten termin nie ma uzgodnionego znaczenia. Pomimo znacznych różnic w definicjach modeli biznesu, zidentyfikowano kilka wspólnych elementów. W drugiej części zauważono, że sprawozdawczość zewnętrzna powin- na odzwierciedlać model biznesu. Opis modelu powinien pomóc użytkownikom zrozumieć szanse i ryzyka związane z daną firmą. W tej części rozróżniono także koszt historyczny, wartość godziwą, koszt odtworzenia i wartość odzyskiwalną, ponieważ różne metody wyceny są odpowiednie dla różnych modeli. Należy podkreślić, że model biznesu dotyczy również ujmowania przychodów i alokacji kosztów. We wnioskach artykułu stwierdzono, że model biznesu stał się nowym wyzwaniem sprawozdawczości zewnętrznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the literature research concerning business model and external reporting. The first part of the paper presents different definitions and types of business model. It concludes that the term has no agreed meaning. Despite considerable differences in business model definitions, several common elements were identified. The second part argues that external reporting should reflect business model. In particular description of business model should help users to understand the opportunities and risks that the firm faces. This part also distinguishes between historical cost, fair value, replacement and recoverable cost, because different methods of measurement are appropriate for different models. It is underlined that the business model also concerns revenue recognition and cost allocation. The article concludes that the business model has become a new challenge of external reporting.(original abstract)
XX
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) sprawiła, iż podmioty gospodarcze coraz częściej prezentują swoje dokonania w odniesieniu do kwestii społecznych i środowiskowych. Próba połączenia finansowych i pozafinansowych informacji o działalności przedsiębiorstw podejmowana jest w ramach raportu zintegrowanego (IR). Jednak aby taki raport spełniał cele wiarygodnego i użytecznego źródła informacji o przedsiębiorstwie, kluczowe jest, by informacje w nim zaprezentowane miały charakter istotnych. Celem artykułu jest podkreślenie znaczenia zasady istotności w procesie przygotowywania IR oraz wskazanie najważniejszych wytycznych odnoszących się do kwestii istotności, tj. zaproponowanych przez organizację IIRC oraz IFAC. W artykule wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, analizy dokumentów oraz metodę syntezy przy formułowaniu wniosków(abstrakt oryginalny)
EN
The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) has led to the fact that business entities more and more often present their achievements in relation to social and environmental issues. An attempt to combine financial and non-financial information about the operations of enterprises is undertaken as part of integrated reporting (IR). However, in order for such a report to meet the goals of a reliable and useful source of information about the company, it is crucial that the information presented in it is material. The aim of the article is to emphasize the importance of materiality in the process of preparing IR and to indicate the most important guidelines related to the materiality issues proposed by IIRC and IFAC organization. The article uses the method of critical literature analysis, document analysis and the synthesis method for the formulation of conclusions(original abstract)
XX
Celami artykułu są analiza i ocena zakresu oraz jakości sprawozdawczości środowiskowej według wytycznych GRI w raportach CSR wybranego podmiotu z lat 2006-2016. W celu analizy zakresu sprawozdawczości porównano wskaźniki środowiskowe zawarte w poszczególnych raportach przedsiębiorstwa z wykazem wskaźników zawartym w odpowiednich wytycznych GRI. Jakość wskaźników oceniano za pomocą skali oceny i przy założeniu, że najbardziej wartościowe dla odbiorców raportu są informacje ilościowe dotyczące roku bieżącego i przynajmniej jednego roku z lat poprzednich, a najmniej wartościowe - informacje wyłącznie opisowe. Zakres ujawnianych informacji środowiskowych przez przedsiębiorstwo jest obszerny. Jakość tych informacji nie jest zadowalająca. Tylko 42,3% stanowią wskaźniki zawierające informacje ilościowe pozwalające na ocenę postępu w zakresie ochrony środowiska, 29,0% - wskaźniki z wyłącznie opisową charakterystyką, a 28,7% - wskaźniki z danymi ilościowymi tylko dla jednego roku(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyze the extent and quality of environmental reporting according to GRI guidelines in the CSR reports for 2006-2016 of a selected firm. In order to analyze the extent of reporting, environmental indicators in firm's reports are compared with the index of indicators in the relevant GRI guidelines. The quality of indicators is assessed by means of the scale of evaluation on the understanding that the most valuable information for report recipients is quantitative information relating to current year and at least one from previous years and the least valuable - only narrative information. The extent of presented environmental information is comprehensive, however its quality is not satisfactory. Only 42.3% of indicators contain quantitative information enabling to assess the firm's progress in the environmental protection, 29.0% indicators are those with only descriptive characteristics and 28.7% indicators with quantitative data only for one year(original abstract)
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.