Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 180

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Taxation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
XX
Państwo za pomocą podatków wpływa na "sprawiedliwy" rozkład dochodów, realizując w ten sposób funkcję redystrybucyjną. W rzeczywistości realizacja funkcji redystrybucyjnej polega na zastosowaniu progresywnego opodatkowania dochodów, a następnie na przekazaniu części zgromadzonych środków osobom najuboższym w formie zasiłków, subwencji i zapomóg. Jedynym sposobem właściwego realizowania funkcji redystrybucyjnej państwa poprzez system podatkowy jest wczesne wykrywanie i korygowanie występujących nieprawidłowości. Celem artykułu jest prezentacja podstawowych charakterystyk i zasad systemu podatkowego PIT oraz sposobu ich pomiaru w celu oceny oraz porównania różnych systemów podatkowych. Statystyczna analiza systemu podatkowego powinna być podstawą wszelkiego rodzaju zmian służących eliminacji niepożądanych efektów obowiązującego systemu podatkowego.(abstrakt oryginalny)
EN
Since their very beginning taxes have mainly been the way to gather by a state the resources necessary to ensure its proper functioning. Apart from performing the fiscal function, the state, by means of taxes, influences the "fair" distribution of income, thus fulfilling the redistribution function. In reality, the fulfilment of the redistribution function consists in the application of the progressive taxation of income, and then, the transfer of a part of gathered resources to the poorest, in the form of benefits, grants and allowances. It should be noted, however, that when the state's interference in the income distribution is too strong and the tax burden is too heavy, it may lead to the restriction of economic activity, tax "escapes" or tax evasions. On the other hand, the decreasing of income from taxes may result in the state's inability to finance numerous areas, thus impeding indirectly the development of the national economy. The tax system has to be rationally constructed on the basis of tax rules, to the extent enabling it to trigger the desirable reaction of business entities, stimulate entrepreneurship and economic growth, and, concurrently, curb unemployment and shadow economy. The only way for the proper performance of the state's redistribution function through the tax system is to detect early and correct any occurring irregularities. The objective of the paper is to present the basic characteristics of the PIT system and the way of their measurement, in order to assess and compare the tax systems, and the redistribution function of PIT in particular. The statistical analysis of the tax system should be the basis for any changes aimed at the elimination of undesirable effects of the tax system in force.(original abstract)
2
Content available remote International Sharing Economy: the Case of AirBnB in Czech Republic
80%
EN
The concept of the sharing economy in accommodation business, an explosively growing business model, influences housing and hotel markets worldwide. The aim of this paper is to investigate the size of the AirBnB sector in Prague, to identify a potential disruption of the accommodation market and the potential scale of tax evasion of the AirBnB users, to state the need for additional regulation in this field. The research data were collected using the method of webscrapping from AirBnb website, then validated using the AirDNA database (18 586 units, 1 048 585 records, April 2016 to March 2017). The tax evasion was measured through authors' own model. The main results are as follows: through the offer of accommodation via AirBnB platform in Prague is extensive and compatible with the capacity of Prague hotels; the average occupancy rate in Prague is highly above the values of 14 largest European cities; 80% of the real estate units offered through the AirBnB platform do not represent the case of the usual sharing economy, but are a subject to taxes. The data on Prague substantially outstrips the European average, thus indicating to a potentially significant misuse of the AirBnB platform and a low-scale associated potential tax evasion. Czech legislation is well prepared for sharing economy. 7.4% of the AirBnB users control 39.56% of all accommodation options offered via this platform in Prague.(original abstract)
3
80%
|
|
nr nr 52
131-142
XX
Funkcjonowaniu spółki osobowej może towarzyszyć konieczność zawarcia umowy z jej wspólnikiem. W praktyce najczęściej zawieranymi umowami między spółką a jej wspólnikiem są umowy sprzedaży, pożyczki, najmu, dzierżawy, umowy oświadczenie usług czy też umowy o pracę. Pomimo transparentności spółek osobowych na gruncie podatków dochodowych, w sytuacjach, gdy wspólnik zawiera umowę ze spółką pojawiają się problemy dotyczące skutków podatkowych takich transakcji. Dotyczą one konieczności oceny skuteczności umów, sposobu rozliczania przychodów i kosztów związanych z umową, kwalifikacji przychodów wynikających z tych zobowiązań do konkretnych źródeł wskazanych w ustawach czy ryzyka związanego ze stosowaniem regulacji dotyczących cen transferowych.(fragment tekstu)
EN
The paper considers the tax consequences of dealings between partners and partnerships on the ground of Polish Income Taxes Acts. Partnerships are fiscally transparent, but to the partners of those entities transactions will impact the tax consequences. As a rule, members of partnerships may recognize revenues and costs associated with the agreement. This doesn't concern contracts entered into with the civil partnership. For certain transactions between a partner and his civil partnership, the partner is treated as not being a member of the partnership. Conclusion of such contracts may cause the risk of transfer pricing regulations.(original abstract)
XX
Ustalanie podstawy wymiaru podatku dochodowego w drodze szacunku jest zadaniem bardzo skomplikowanym i odpowiedzialnym. Zaprezentowane powyżej metody nie wyczerpują w całości omawianej problematyki. Organy skarbowe w swojej praktyce mogą stosować w celu ustalenia dochodu podatnika także inne metody, które odbiegają od przedstawionych wcześniej typowych sposobów szacowania, ale pewne wskaźniki i schematy myślowe stanowiące podstawę analiz pozostają nie zmienione. Różnice między teorią a praktyką wynikają z faktu, iż inspektorzy nie dysponują zazwyczaj wystarczającą ilością informacji, aby zastosować wypracowane przez teoretyków metody w czystej postaci. (fragment tekstu)
XX
W artykule poruszono zagadnienie opodatkowania dochodów osiąganych przez wspólników spółek osobowych w Polsce. Zidentyfikowano główne obszary problematyczne, które - ze względu na niedostateczny zakres normatywnych uregulowań, nadmierną ogólnikowość i nieprecyzyjność przepisów podatkowych - można uznać za jedną z istotnych wad ograniczających atrakcyjność spółek osobowych jako formy prowadzenia działalności gospodarczej. Identyfikacja tego rodzaju trudności jest niezbędnym wstępnym etapem dla określenia przyszłych pożądanych kierunków zmian w obszarze opodatkowania dochodów osiąganych przez spółki osobowe.
EN
Polish regulations concerning income taxation of partnerships require changes. These changes should be synchronized with the civil law. The current collection of tax regulations, which can hardly be described as a system, is incoherent and unclear. The specificity of partnership taxation justifies the creation of an independent thematic chapter in the construction of Polish tax enactments. The amendment could result in the clarification and standardization of the practice of tax law. Moreover this procedure might straighten the sense of justice in taxation.(original abstract)
EN
Corporate income tax is an important part of the tax system. It is also important source of budget revenues. In the European Union, Corporate Income Tax is not strictly standardised, which allows the governments of individual countries to pursue their own policy in this regard. The purpose of this paper is to identify similarities and differences in Corporate Income Tax and its construction in Poland and compare it with French, British and German CIT's. In this article subject, object and rates of the tax were presented, which vary depending on the country. Another important part of this work is to present the taxation of dividends in studied countries. Taxation of dividends is a controversial phenomenon and this is the reason why it is often mentioned by economists and politicians. The article also present the share of the corporate income tax in total tax revenues and total budget revenues.(original abstract)
8
Content available remote Environmental Taxation as a Policy Instrument for Green Growth
80%
|
|
nr z. 3
35-45
EN
The article is devoted to environmental taxation as a tool for green growth and assistant to solve environmental issues of the world and Ukraine in particular. Nowadays, the world's economic growth goes side by side with environmental protection, and taxation aims to become an economic instrument to stop large-scale over-use of energy and consider effective resource utilisation, expand the share of organic farming and move towards "green" economy. The paper identifies the main groups of environmental taxes in the EU countries, analyses the European experience of the economic impact on the environment protection, examines possible ways of environmental taxation reforming in Ukraine, based on successful foreign experience. (original abstract)
XX
Omówiono możliwości rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście polityki fiskalnej. Szczególną uwagę zwrócono na rolę dochodu, będącego podstawą opodatkowania.
EN
The article discusses development opportunities of SMEs in the context of fiscal policy. Special attention is paid to the potential role of taxable income calculation which principles may affect company development. The construction of taxation base, especially for income tax, may largely influence decisions made by economic entities. The important aspects are both the definition of income and shaping the level of taxable income by means of individual aspects of taxation technique. The author analyses selected aspects of designing taxation base as applied in Poland and some UE countries. (original abstract)
|
|
nr z. 108
69-81
XX
Wzajemne transakcje pomiędzy oddziałem a centralą (w ramach przedsiębiorstwa) powinny być zasadniczo rozliczane na zasadach rynkowych, co ma na celu właściwe rozgraniczenie dochodu wypracowanego przez przedsiębiorstwo pomiędzy dwie odrębne jurysdykcje podatkowe: państwo położenia oddziału i państwo rezydencji przedsiębiorcy (wniosek z art. 7 ust. 2 KM-OECD). Jeżeli transakcja wewnętrzna nie skutkuje wzrostem zysków (wartości) z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa, czyli nie znajduje przełożenia na obrót zewnętrzny, to powinno następować jedynie przypisanie kosztów (bez marży zysku) obu częściom przedsiębiorstwa (wniosek z art. 7 ust. 3 KM-OECD). W państwach członkowskich OECD stosowane są dwa konkurencyjne podejścia, tj. odrębnego funkcjonalnie podmiotu (tzw. the functionally separate entity approach) oraz istotnej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (tzw. the relevant business activity approach). Z raportu OECD w sprawie przypisania dochodów zakładowi wynika postulat zrównania zasad stosowanych przy rozgraniczaniu zysków pomiędzy centralą a zakładem, z zasadami obowiązującymi samodzielne pod względem prawnym podmioty powiązane. Wyraziłem pogląd, że na gruncie dotychczas zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w stosunkach wewnętrznych centrala-zakład nie może jednak pozostać bez znaczenia fakt, że obydwie części przedsiębiorstwa stanowią jeden podmiot prawa. Dlatego nieograniczone obowiązywanie zasady arm's length powinno doznać ograniczeń, aby zagraniczny zakład nie rozpoznawał dochodu, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo jako całość realizuje stratę. Rozpoznanie dochodu powinno następować dopiero w momencie sprzedaży zewnętrznej lub likwidacji tych składników. Na dzień realizacji podatkowej powinno następować też przypisanie marży zysku stosownie do wykonywanych funkcji (zakresu podjętych działań) przez obie części przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with businesses run abroad, and in particular the issues connected with the isolation of tax jurisdiction, and also the method and moment of determination of the taxable income in an international company. In the OECD members states there are two competing approaches: the functionally separate entity approach and the relevant business activity approach. OECD is clearly in favour of the settlement between the company and its foreign plant made on the basis of the rules applied in legally independent related companies. Within the internal relations of the same company, it is not insignificant that both parts of the company (the headquarters and plant) are one legal entity. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest omówienie rzadko spotykanego w literaturze podziału podatników ze względu na ich postawę wobec opodatkowania. (fragment tekstu)
EN
The aim of the study is to introduce different types of taxpayers' behaviours: voluntary correct paying taxes, voluntary wrong paying taxes, avoiding taxes and evading taxes. The article was divided in five parts: introduction, fundamental types of taxpayers' behaviors, M.G. Allingham i A. Sodano oraz S. Yitzhaki model, evading taxes and the awareness of the benefit and punishments, summary. Each type of taxpayers' behaviours was described and compared with each other. The analysis of the decision of obeying tax duties by taxpayers was made using the model worked out by M.G. Allingham, A. Sandmo and S. Yitzhaki. Research was carried out as to the scope of the connection between evading taxing and the awareness of the benefits and the punishment in Poland. Tax risks to the state were pointed out in the final part. (original abstract)
12
Content available remote Tax system performance in the Republic of Serbia
61%
|
|
tom 3
45-47
EN
Determination of Serbia to join and integrate into European Union (EU) calls for further reforms in economic laws and standards, among which, taxation policy takes one of the top places. After many years of preparations and delays, the Republic of Serbia adopted a set of laws in the field of taxation policy. However, achieved results are not sufficient to provide full-fledged tax system consistent in its taxation structure and attractive to FDI.(original abstract)
13
Content available remote Casino Taxation in a Normative and Economic Context: the Case of Poland
61%
EN
The aim of this article is twofold. First, it provides an overview of theoretical background of casino taxation. Second, it analyses the provisions of the Act regulating casino taxation in Poland and evaluates the consequences of the new Gambling Law in force since 2010. The first section of it discusses motives, outcomes and forms of casino taxation, taking into account inter alia the assumptions of optimal tax theory. It then deals with Polish regulations concerning the organisation of gambling in casinos and gambling tax design. The last section of the article analyses the scale of operation of Polish casinos, their revenues and the tax due on gambling activities. (original abstract)
EN
This paper main question is whether decisions of Slovak companies about cross-border financial restructuring are affected by taxes. Using a questionnaire survey we investigated the opinions of Slovak companies' managers on the selected tax provisions related to cross-border transactions. The aim was to determine whether taxes represent a major obstacle for cross-border financial restructuring. We have extracted the factors by means of exploratory factor analysis, then we have verified the differences in the identified factors between the companies of different size and level of indebtedness, and by employing logistic regression we have investigated the dependence between performing cross-border restructuring and the identified tax factors. We concluded that Slovak companies perform cross-border restructurings that are currently also tax-motivated. The intended changes of tax provisions that facilitate international tax planning will have adverse impact on motivation to perform cross-border financial restructuring operations by Slovak companies. (original abstract)
XX
Regulacje podatkowe przewidują możliwość zastosowania różnych metod oszacowania podstawy opodatkowania. Są one stosowane wobec osób, które nie prowadziły w ogóle ewidencji podatkowej, ewentualnie nie prowadziły jej w prawidłowy sposób. Rozważyć można również innowacyjne sposoby wykorzystania takich metod nie tylko wobec podatnika, ale także jego spadkobierców. W razie śmierci podatnika zobowiązanie podatkowe nie wygasa. Daje to możliwość zastosowania szacowania podstawy opodatkowania wobec spadkobierców podatnika, który nie wywiązał się prawidłowo z ciążących na nim obowiązków podatkowych. Celem artykułu jest ocena możliwości zastosowania metod szacowania podstawy opodatkowania w przypadku spadkobierców. (fragment tekstu)
EN
The financial crisis has caused the increase of the public deficit. Different ways of increasing f tax income can be implemented. To this ways belong the counteracting of the tax fraud. One way the tax base assessment. The methods of the tax base assessment were presented. The rules for responsibility of the heritage receiver for tax liabilities were described. The factors influencing the using of the methods of the tax base assessment in case of proceeding against the heritage receiver were described. (original abstract)
|
|
nr nr 11
40-46
XX
Od 1.01.2019 r. w polskim porządku prawnym obowiązują przepisy dotyczące raportowania o schematach podatkowych - dalej przepisy MDR. Przepisy te przewidują także obowiązek retrospektywnego raportowania. Już po ponad roku od wejścia w życie przedmiotowej regulacji ustawodawca zaczął prowadzić prace nad jej nowelizacją. Niniejszy artykuł stanowi analizę dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących retrospektywnego raportowania oraz wprowadzonych w tym zakresie zmian. Zdaniem autorki wprowadzone zmiany nie tylko nie rozwiązują żadnych problemów związanych z retrospektywnym raportowaniem o schematach podatkowych, ale mnożą kolejne trudności i wątpliwości. Dodatkowo nakładają na podmioty zobowiązane do raportowania nowe, nieproporcjonalne i nadmiernie represyjne obowiązki, przerzucając tym samym ciężar odpowiedzialności za błędy legislacyjne ustawodawcy na raportujących. (abstrakt oryginalny)
EN
Since 1 January 2019, in Polish legal order there have been provisions on reporting tax schemes (MDR provisions). These provisions also introduce a duty to report them retrospectively. As soon as slightly over a year after the regulation in point entered into force, the work on amending it started. This article analyses the provisions on retrospective reporting in the version applicable so far and the amendments introduced in this regard. According to this author, not only do the amendments fail to solve any problems relating to retrospective reporting of tax arrangements, but they also add multiple difficulties and doubts. Additionally, they impose new, disproportionate and excessively repressive duties on the entities obliged to report, thus shifting the burden of liability for legislative errors made by the lawmakers onto the reporting entities. (original abstract)
XX
Głównym celem opracowania jest przedstawienie kontrowersji wokół wprowadzenia w UE podatku do transakcji finansowych. Przedstawiono istotę tego podatku, przesłanki przemawiające za jego wprowadzeniem w UE i oczekiwane z tego tytułu efekty fiskalne. Przedmiotem analizy są też argumenty przemawiające przeciwko opodatkowaniu transakcji fiskalnych. Szanse, iż w UE będzie obowiązywał podatek od transakcji finansowych są nieduże. Dlatego należy poszukiwać pozafiskalnych metod ograniczenia transakcji spekulacyjnych szkodliwych dla realnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to analyze the current proposals of the financial transaction lax in Europe. The mechanism behind the tax together with pros and cons of the lax are briefly outlined. As it seems highly unlikely that the tax will be introduced therefore nonfiscal solutions to prevent the negative influence of the speculative investments on economy are recommended. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone problematyce opodatkowania nieruchomości mieszkaniowych w Wielkiej Brytanii. Obowiązująca struktura systemu opodatkowania nieruchomości w Wielkiej Brytanii ukształtowała się na początku lat 90., kiedy to rząd J. Majora zniósł podatek poll tax, zastępując go, opartym na formule ad valorem nowym świadczeniem, podatkiem council tax. Pozostałe nieruchomości (niemieszkalne) objął nowy podatek non-domestic rate. Opracowanie ukazuje ogólną charakterystykę podatku na rzecz rady - council tax jako podstawowego źródła dochodów własnych samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii. Ponadto przedstawia jego konstrukcję, zasady poboru oraz dane statystyczne dotyczącego jego wysokości. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper tackles the problem of real estate taxes in England. The current tax system was introduced in 90s by John Major government and consists of council tax and non-domestic rate tax. The paper focuses on council tax and identities it as the basic source local council revenue. It presents (1) the construction of the tax, (2) the principles governing the collection of the tax and (3) the tax rates. (original abstract)
XX
Nie ma stabilnej polityki podatkowej w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw. Ustalanie stawek podatkowych jest decyzją polityczno-fiskalną i związane jest z ilością pieniędzy, jaka potrzebna jest w danej chwili w budżecie państwa. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w opracowanej strategii podatkowej możemy przeczytać, że system podatkowy ma pełnić przede wszystkim cele fiskalne, a inne, tj. redystrybucja, stabilizacja, wspieranie pewnych działań powinny mieć zawsze znaczenie drugorzędne. Zdaniem A. Gomułowicza, przesłanką budowy systemu podatkowego nie może być rozwiązywanie problemów dotyczących bieżącej sytuacji budżetu, ponieważ cel fiskalny może spowodować, że inne wartości, które powinien system podatkowy chronić nie będą respektowane w należyty sposób. I chociaż J. Głuchowski uważa, że termin "funkcja fiskalna" ma znaczenie dużo szersze i zawiera różne treści jak np. polityka społeczna i ekonomiczna a także różne formy podziału dochodu narodowego, to w omawianym przypadku mamy jasność co do znaczenia tego określenia. Nie ma więc stabilnej polityki podatkowej i kontynuacji jej przez kolejne rządy. Znawcy tematu dobrze ocenili reformę podatkową przeprowadzoną w latach 1989-1993, ale w dziesięć lat po reformie podatkowej w ocenie przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów stwierdzono, że system podatków dochodowych jest skomplikowany, niejasny, niejednolicie traktuje źródła przychodów, co deformuje wybór kierunków działalności.(fragment tekstu)
20
Content available remote Obowiązek ewidencji i opodatkowanie działalności gospodarstw rolnych
61%
|
|
nr nr 108
17-31
XX
Autorka w artykule stawia za cel poznanie opinii rolników w zakresie wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie, a w szczególności obowiązku ewidencji, a także przybliżenie i analizę proponowanego rozwiązania opodatkowania podatkiem dochodowym oraz problemu ewidencji działalności gospodarstw rolnych. Jednym z narzędzi realizacji celu jest analiza aktualnych przepisów prawnych i proponowanych zmian oraz poglądów naukowców i praktyków życia gospodarczego. Drugim z kolei jest analiza opinii rolników w kwestii opodatkowania i ewidencji działalności gospodarstw rolnych. Badaniu poddano grupę 120 rolników z centralnych i wschodnich regionów Polski. Badaniu poddano także grupę 20 małych biur rachunkowych w tych regionach w celu uzyskania informacji w kwestii usług prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych w rolnictwie. Niniejszy artykuł jest wstępem do dalszych badań autorki w zakresie zagadnienia rachunkowości i opodatkowania gospodarstw rolniczych. (fragment tekstu)
EN
Foreshadowed introduction of income tax on agricultural farm activities has caused an avalanche of questions on: how should records and accounting of economic events in these farms be kept? Is it profitable for farmers or should it rather plunge them? Is agricultural tax more suitable than income tax? The article is an attempt to answer some of the nagging questions on the basis of researching legal acts, opinions of experts and those most interested - farmers. (original abstract)
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.