Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Taxonomic indicators
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The aim of the article is to propose a simple Taxonomic Measure of Sustainable Development and to measure its relation with the time allocation. The research follows the scheme: i) the construction of the TMSD; ii) the regression analysis of the TMSD and time allocation variables; iii) the comparative analysis of the TMSD in 2004 and 2012 followed by the interpretation of the results. The authors formulated the thesis about the relation between the level of sustainable development and the time allocation. The research shows that the more equal time allocation between men and women, the more sustainably developed the economy. This is probably because women live in a more sustainable way than men1. Also, the measure illustrates well how strongly differentiated the BSR countries are in terms of sustainable development. The most favourable situation was observed in Scandinavian countries and Norway. In most of the countries the level of sustainable development rose over the time of observation.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest propozycja podejścia w badaniu zależności między aspektami społeczno-gospodarczymi a zjawiskiem migracji oraz jego zastosowanie w analizie migracji wewnętrznych w Polsce w latach 2004-2011. Obejmuje ono konstrukcję modelu grawitacji z wykorzystaniem miernika taksonomicznego. Umożliwia określenie poziomu istotności, siły i kierunku oddziaływania aspektów społeczno-gospodarczych na ruch migracyjny. Ludność województw o wyższym poziomie rozwoju regionalnego jest bardziej mobilna terytorialnie. Słaba sytuacja regionu stanowi czynnik hamujący ruch migracyjny. Najważniejszym czynnikiem przyciągającym ludność jest sytuacja regionalnego rynku pracy, najmniej istotnym - warunki bytowania. Największy przepływ odbywa się między regionami sąsiadującymi. W okresie prosperity krajowe przepływy mają charakter rozproszony i jednokierunkowy. W okresie kryzysu ulegają one stabilizacji i zacieśnia się grupa województw docelowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present a proposal of two-stage approach for determining dependencies between socio-economic aspects and migration phenomena and also to make an attempt to apply it in the analysis of internal migrations in Poland in 2004-2011. A construction of econometric gravity model using taxonomical measure has been presented. Significance, intensity and impact direction of selected socio-economic aspects on domestic migration flows have also been identified. Inhabitants of economically better developed voivodeships are much more mobile territorially; a poor situation of a region is an impeding factor of migratory movement. Regional labour market situation constitutes a deciding reason of population inflow, while a standard of living plays a negligible role. Migration scope is relatively slight in Poland, significant population flows take place between neighbouring regions. Economic cycle affects an intensity of domestic population flows. During the period of prosperity the flows seem to be more dispersed and one-way in their nature, while in the period of economic crisis they stabilize and a group of destination regions is getting narrowed down. (original abstract)
XX
Celem tego opracowania jest analiza rozwoju ekonomicznego powiatów w województwie podkarpackim w oparciu o wskaźniki taksonomiczne dotyczące czterech zmiennych makroekonomicznych: stopy bezrobocia rejestrowanego, majątku trwałego brutto per capita, inwestycji per capita oraz płac w latach 2002-20071. Układ opracowania przedstawia się następująco: - W punkcie drugim omówione zostaną wskaźniki taksonomiczne oparte na metrykach: euklidesowej, miejskiej oraz hiperbolicznej. - Punkt trzeci zawiera klasyfikację powiatów w województwie podkarpackim pod względem wskaźników taksonomicznych. - W czwartym punkcie opracowania podjęta zostanie analiza przestrzennego zróżnicowania następujących zmiennych makroekonomicznych: stopy bezrobocia rejestrowanego, majątku trwałego brutto per capita, inwestycji per capita oraz płac realnych. - Punkt piąty zawiera porównanie przestrzennego zróżnicowania analizowanych zmiennych makroekonomicznych. - Szósty punkt zawiera podsumowanie oraz ważniejsze wnioski. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the paper is to analyze economic development of administrative subregions (powiaty) of the Podkarpackie voivodship by means of some taxonomic indicators regarding four macrovariables: registered unemployment rate, fixed assets per capita, investment outlays per capita, and wages in the years 2002-2007. The investigation enabled division of all the sub-regions into coherent groups with respect to their economic advancement, which might be helpful while elaborating regional policy plans. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest zbadanie dynamiki zmian relatywnego poziomu rozwoju gmin województwa szczecińskiego w latach 1992-1998. W celu zbadania przestrzennego zróżnicowania i dynamiki relatywnego poziomu rozwoju gmin województwa zastosowano taksonomiczny miernik rozwoju, który zastępuje opis badanych obiektów za pomocą wielu cech opisem za pomocą jednej agregatowej wielkości. Umożliwia to poza uszeregowaniem obiektów, również ich podział na grupy o zbliżonym poziomie rozwoju. (fragment tekstu)
EN
In the article author presented the application of taxonomic measure calculation in the studies of dynamics of level of development in the municipalities of Szczecin's province, in the period of 1992-1998. Calculated values of the measure were a base for analysis of dynamics of level of development. The linear trends were estimated for each individual municipality. The objects were divided into three groups: with significant positive slopes, insignificant positive slopes and negative slopes. Presented analyses show positive tendencies in level of development and economic growth in the region in general. (original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki analizy porównawczej poziomu życia w 14 krajach Europy w latach 1970-1972. Badania empiryczne ograniczono do 11 wskaźników cząstkowych poziomu życia (mieszkalnictwo, wyżywienie, zdrowotność, komunikacja, kultura, edukacja, bezpieczeństwo i stosunki społeczne). W badaniach wykorzystano metody taksonomiczne do klasyfikacji obiektów (krajów) i ich podziału na jednorodne grupy z punktu widzenia osiągniętego poziomu życia.
EN
In order to classify the countries according to the attained living standard eleven partial indicators were collected, which represented its most important elements, such as: housing, food, health, communication, culture, education, safety, and social relations. The data bank formed that way included eleven diagnostic characteristics of fourteen member countries of the European Union (except Luxemburg), collected for the years 1970-1992, which totalled 3542. Then, after the standardization of the collected diagnostic characteristics (indicators) the countries were divided into groups, considering the similarity of the attained living standard. For the purpose of the studies taxonomix methods were used, such as the method of k-means, the method of the closest neighbourhood, and Ward's method. Each year the fourteen countries were divided into five groups, taking into account the similarity of their living standards. Then, changes occurring from year to year within these groups were observed. (original abstract)
XX
Jakość życia natomiast zawiera te wszystkie elementy życia człowieka, które wiążą się z istnieniem człowieka, byciem kimś i odczuwaniem różnych stanów emocjonalnych, wynikających z posiadania rodziny, kolegów, przyjaciół. Jakość życia jest zatem wyrażana przez całokształt potrzeb, których zaspokojenie wpływa na zadowolenie z życia. Jest to więc kategoria subiektywna, którą bardzo trudno zmierzyć ilościowo.Do sumarycznego charakteryzowania omawianego zjawiska złożonego wykorzystuje się zwykle zmienne syntetyczne (tzw. taksonomiczne mierniki jakości życia). Zastąpienie zbioru wielu zmiennych objaśniających jakość życia ludności przez zmienną syntetyczną może nie tylko zmniejszyć liczbę tych zmiennych, ale także wyeliminować nadmierne ich skorelowanie. (fragment tekstu)
EN
On the ground of the theoretical discussion of the standard of living measurement and analysis, the author gives the standard of living indicator proposal, useful in the dynamic, empirical, statistical investigation. The measure is based on the multivariate statistical (taxonomic) methodology. (original abstract)
8
75%
XX
Ważnym elementem wpływającym na współczesny obraz wsi jest materialna sytuacja jej mieszkańców, wynikająca głównie ze zmian, które zachodzą na rynku pracy. Dlatego głównym celem niniejszego opracowania jest próba oceny tych zmian w Polsce w latach 2004-2015. Dokonano również porównania badanego zjawiska z sytuacją w krajach Unii Europejskiej w roku 2014. Ponadto przeprowadzono liniowe porządkowanie za pomocą taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga. Wykorzystanie metod taksonomicznych pozwoliło na podział krajów Unii Europejskiej na grupy typologiczne podobne pod względem badanego zjawiska. W niniejszym opracowaniu wykorzystano literaturę przedmiotu oraz dane źródłowe pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu. Wyniki badań przedstawiono w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej.(fragment tekstu)
EN
The aim of the article was to evaluate changes in the labour market in rural areas in Poland in the years 2004-2015. By using of Hellwig's taxonomic measure of development it was shown the position of Poland, in terms of the examined phenomenon, in comparison with other EU countries. The study is based on figures from the Central Statistical Office and Eurostat. Analyzing ten years of Polish participation in the EU it can be observed that the employment rate in the country increased by more than 10%, and the unemployment rate fell down by almost half. Comparison of the situation on the labour market in rural areas in Poland with other EU countries is not optimistic, because our country has one of the highest unemployment rates and relatively low employment rate.(original abstract)
XX
Sytuacją finansową przedsiębiorstw oraz ich grup stale są zainteresowani wszyscy interesariusze. Podstawowe wskaźniki, które są brane pod uwagę przy ocenie sytuacji finansowej, to rentowność, płynność finansowa, niezależność finansowa i ryzyko. Analiza każdego ze nich z osobna nie zawsze daje jednoznaczne wyniki. W takim przypadku pomocne są metody syntetyczne. Do takich metod należy rangowanie z wykorzystaniem taksonomicznej miary rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania dynamicznej wersji taksonomicznej miary rozwoju w porównawczej, kompleksowej ocenie sytuacji finansowej działów oraz ocena występujących na przestrzeni trzech lat zmian w tym zakresie. Dane wykorzystane do opracowania rankingu działów pochodzą ze wskaźników sektorowych Komisji Analizy Finansowej Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przygotowywanych we współpracy z InfoCredit oraz z Głównego Urzędu Statystycznego. (abstrakt oryginalny)
EN
Financial performance of companies and their groups is of major interest to all stakeholders. As a result, they assess categories such as profitability, financial liquidity, financial independence, and risk. Separate analyses carried out for each of those elements alone do not always deliver conclusive findings, which is where synthetic methods are helpful. A ranking based on the taxonomic measure of development is one of such methods. The aim of the paper is, firstly, to present opportunities for using a dynamic version of the taxonomic measure of development in a comparative and complex assessment of financial performance in PKD divisions (Polish Classification of Activity), and, secondly, to evaluate changes in this area in the years 2014-2016. The data used for developing the ranking were sourced from the joint publication of industry indicators by the Financial Analysis Commission at the Research Council of the Accountants Association in Poland and InfoCredit, and from the Statistics Poland. (original abstract)
10
Content available remote Zastosowanie wykładników Lapunowa do wyznaczania portfeli optymalnych
75%
XX
Jednym z najbardziej istotnych narzędzi stosowanym w inwestowaniu jest analiza portfelowa. Jej głównym celem jest dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego. W ostatnich latach, obok klasycznej metody Markowitza, badacze rozwinęli zarówno metody będące modyfikacjami tej koncepcji, jak i stworzyli nowe, alternatywne narzędzia. Innym zaproponowanym tu podejściem jest zastosowanie miary identyfikacji chaosu polegającej na wyznaczeniu największego wykładnika Lapunowa. Celem artykułu jest konstrukcja portfela optymalnego z zastosowaniem największego wykładnika Lapunowa, miary TMAI oraz portfela Markowitza(abstrakt oryginalny)
EN
Portfolio analysis is one of the most important techniques for investing in the capital market. Its main goal is to diversify the investment risk. In addition to the classical concept of Markowitz, researchers have developed methods which are its modifications, but they have also created new, alternative tools. An alternative approach proposed in the paper is the use of the measure for identifying chaos, i.e. the largest Lyapunov exponent. The paper aims to construct optimal portfolios determined based on the largest Lyapunov exponent, the TMAI measure and the Markowitz portfolio.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest analiza zróżnicowania warunków życia w Polsce w perspektywie lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowań między powiatowych w województwie łódzkim. Na podstawie dwóch syntetycznych mierników warunków życia: TMR (taksonomiczny miernik rozwoju) oraz LHDI (Local Human Development Index) dowodzimy, że Łódź może spełniać funkcję "lokomotywy" rozwoju województwa w znacznie mniejszym stopniu niż inne duże miasta w Polsce. Warunki życia w powiatach województwa łódzkiego analizujemy na podstawie miernika LHDI, opracowanego przez UNDP Polska oraz na podstawie skonstruowanego przez nas syntetycznego miernika rozwoju (TMR) w oparciu o dane z Banku Danych Lokalnych. Wyniki uzyskane na podstawie LHDI dowodzą, że powiaty łódzkie lokują się na dalekich pozycjach w Polsce pod względem poziomu rozwoju. Nasze obliczenia oparte na analizie dynamicznej wskazują, że w latach 2005-2010 miało miejsce wyrównywanie poziomu warunków życia w powiatach województwa łódzkiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to analyze the diversity of living conditions in Poland with particular emphasis on differences between districts in the Łódź region. Based on the two synthetic measures of living conditions TMR (aggregate index of development) and LHDI (Local Human Development Index) We provide evidence that the city of Łódź may act as a "locomotive" for the development of the region to a much lesser extent than other large cities in Poland. Living conditions in the districts of the province of Łódź looked at the LHDI developed by UNDP, Poland, and at the TMR, developed by us on the data from the Local Data Bank. Results obtained from LHDI prove that districts creating region of Łódź are located at distant positions in ranking of Polish districts. Our calculations based on dynamic analysis shows that in the period 2005-2010 living standard in the districts of the Łódź region was leveled. (original abstract)
XX
Celem badań było przedstawienie klasyfikacji województw Polski ze względu na poziom rozwoju demograficznego na wsi oraz w miastach, w ujęciu dynamicznym. Wykorzystano, w tym celu taksonomiczny miernik rozwoju pozwalający opisać zjawisko złożone za pomocą jednej liczby, tzw. wartości zmiennej syntetycznej. W obrębie uporządkowanego zbioru obiektów wydzielono podzbiory obiektów podobnych w latach 2000, 2005, 2010, a także oceniono zgodność układów porządkowych wykorzystując współczynnik korelacji rang Spearmana. W ostatnich latach liczba ludności w Polsce ulegała nieznacznym wahaniom, przy jednoczesnym zróżnicowaniu terytorialnym wskaźników demograficznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Comparative analysis of places occupied by particular province considering a synthetic measure of demographic development allow us to say that exists high compatibility of obtained results in years for both the rural areas and the cities, and poor in comparison between rural areas and the cities. Indicates also varied in terms of the level of demographic development both in the rural areas and in the cities. In recent years the population has fluctuated slightly in Poland, while the territorial diversity of demographic indicators. The study shows the classification of the Polish provinces due to the level of development of the rural areas and the cities, in terms of the dynamic. There was used a taxonomic meter of development allowing to describe complex phenomenon with help of one number, so called value of synthetic variable. Within a structured set of objects, subsets of similar objects were selected in the years 2000, 2005, 2010, and also rated compliance of order systems using the Spearman correlation coefficient. Comparative analysis of places occupied by particular province considering a synthetic measure of demographic development allow us to say that exists high compatibility of obtained results in years for both the rural areas and the cities, and poor in comparison between rural areas and the cities. (original abstract)
EN
Countries with a developing market economy show a fall in state involvement in the functioning of the financial markets and, as a consequence, in the shaping of the credit policy pursued by banks. The latter, therefore, face the essential problem of an independent creation of a credit policy, while retaining fundamental requirements connected with the so-called safe risk level. The article presents a conception of the construction of a so-called map of credit risk, which makes it possible to render objective assessments undertaken during decision-making connected with providing credit. The map in question is constructed upon the basis of the values of select taxonomic measures applied in comparative analysis. (original abstract)
14
Content available remote Taksonomiczny miernik rozwoju (TMR) z uwzględnieniem zależności przestrzennych
75%
XX
Tematyka artykułu dotyczy zagadnienia wykorzystania taksonomicznego miernika rozwoju w przestrzennych analizach ekonomicznych w warunkach występowania zależności przestrzennych. Dodatnie zależności przestrzenne obserwowane są dla większości zjawisk ekonomicznych. Wymusza to uwzględnienie tych zależności w konstrukcji miernika, w wyniku czego otrzymywany jest przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju (pTMR). W związku z powyższym celem artykułu jest wypracowanie propozycji konstrukcji przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju. Zależności przestrzenne uwzględnione zostaną w konstrukcji miernika poprzez wykorzystanie potencjalnej siły interakcji między regionami Dzięki temu przestrzenny taksonomiczny miernik rozwoju pozwalać będzie na określenie tendencji w kształtowaniu się analizowanych zjawisk. Zaproponowana w artykule konstrukcja przestrzennego taksonomicznego miernika rozwoju zastosowana została w przestrzennym badaniu poziomu rozwoju gospodarczego podregionów w Polsce w 2011 roku. Przeprowadzona analiza pozwoliła na ocenę sytuacji gospodarczej w Polsce oraz określenie tendencji w rozwoju gospodarczym podregionów. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the article concerns the question of the use of a taxonomic measure of development (TMD) in spatial economic analyses under the conditions of spatial dependence. Positive spatial dependence is observed for the majority of economic phenomena. This forces the inclusion of this dependence in the construction of the measure, thus providing a spatial taxonomic measure of development (sTMD). Therefore, the aim of this article is to develop a proposal for the construction of a spatial taxonomic measure of development. Spatial dependence will be ta ken into account in the design of the meter by using the potential strength of the interaction between the regions. As a result, a spatial taxonomic measure of development will allow the trend in the analyzed phenomena to be determined. The construction of the spatial taxonomic measure of development proposed in the article was applied in the study of the spatial economic development level of Polish subregions in 2011. The analysis allowed us to assess the economic situation in Poland and to identify trends in the economic development of subregions. (original abstract)
XX
Podstawą specjalizacji regionu są warunki środowiskowe, kulturowe, jak również potencjał demograficzny, społeczny i gospodarczy oraz rozwój infrastruktury. Artykuł przedstawia klasyfikację powiatów Małopolski uwzględniającą poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Do oceny powiatów wykorzystano taksonomiczny miernik rozwoju. W uporządkowanym zbiorze powiatów wydzielono podzbiory podobnych obiektów.(abstrakt oryginalny)
EN
Environmental, cultural conditionings, as well as demographic, social and economic potential and development of infrastructure are the basis of regional specialization. The paper presented classification of poviats in the Małopolska considering development of social-economic level. To estimate poviats it was used taxonomic meter of development. Within the limits of ordered set of poviats, there were separated subsets of similar objects.(original abstract)
XX
W pracy niniejszej będzie podana propozycja odmiennej, krokowej procedury konstruowania taksonomicznego miernika rozwoju. W przedstawionej dalej metodzie nie ma podziału na dwa odrębne etapy: dobór cech diagnostycznych i obliczanie realizacji zmiennej syntetycznej. W każdym kroku proponowanej procedury dokonywana jest zarówno redukcja wstępnie zadanego zbioru cech diagnostycznych, jak i konstrukcja miernika syntetycznego. Przeprowadzona redukcja cech ma na celu: eliminację cech powielających informacje dostarczane przez inne cechy, a więc silnie ze sobą skorelowanych, eliminację cech powielających informacje zawarte w zmiennej syntetycznej utworzonej w poprzednim kroku, a więc mocno z tą zmienną skorelowanych, eliminację cech będących nośnikami informacji zbyt przypadkowych, a więc zbyt słabo skorelowanych z utworzoną w poprzednim kroku zmienną syntetyczną.(fragment tekstu)
EN
The paper concerns to problem of construction of taxonomic development measure. In this paper a proposition of the iterative procedure of construction of this measure is presented. In the each step the reduction of initial variables list and construction of synthetic measure based on the received list of variables is made. The reduction of the variables tends to: elimination of the most correlated variables, elimination of the variables the most correlated to the development measure, elimination of the variables the less correlated to the development measure. (original abstract)
XX
Sytuacją finansową i wynikami finansowymi przedsiębiorstwa zainteresowane są różne grupy podmiotów życia gospodarczego. Zastosowanie taksonomicznych miar w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa może pozwolić na uzyskanie szybkiej i pełnej informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dlatego też w tym artykule omówiono taksonomiczne miary sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The financial condition and the results of operations of business enterprises are of interest to many groups. Taxonomical measures of the financial situation of business enterprises enable fast and easy assessment of the financial situation, as well as financial comparison between enterprises. From this reason, this article describes taxonomical measures of the financial situation. (original abstract)
XX
Rosnące znaczenie gospodarek azjatyckich na arenie międzynarodowej w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jest faktem niezaprzeczalnym. Celem niniejszego artykułu było zbadanie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego siedemnastu gospodarek należących do szeroko pojętego regionu Azji Wschodniej. Analiza przeprowadzona została na podstawie taksonomicznego miernika rozwoju Hellwiga z wykorzystaniem dwudziestu trzech zmiennych diagnostycznych. W celu porównania pozycji osiąganych przez poszczególne gospodarki w regionie w ciągu lat do pomiaru wykorzystano dane statystyczne z 2007 i 2016 roku. Badanie potwierdziło bardzo dużą dysproporcję w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów regionu. Do zdecydowanych liderów zaliczyć można tutaj: Singapur oraz Hongkong, natomiast do krajów najsłabiej rozwiniętych Mjanmę oraz Timor Wschodni. Jednocześnie należy zaznaczyć, że badanie nie obejmowało Korei Północnej i Tajwanu ze względu na trudność w uzyskaniu danych statystycznych dla tych państw(abstrakt oryginalny)
EN
The growing importance of Asian economies in the international arena over the past few decades is undeniable. The purpose of this article was to examine the level of socioeconomic development of seventeen economies belonging to the East Asian region. The analysis was based on the Hellwig's taxonomic measure of development using twenty-three diagnostic features. In order to compare the positions achieved by individual economies in the region over the years, the statistical data from 2007 and 2016 were used for the measurement. The study confirmed a large disproportion in the socio-economic development of analysed countries. The leaders in the region are Singapore and Hong Kong, while the least developed countries are Myanmar and East Timor. At the same time, it should be noted that the study did not include North Korea and Taiwan because of the difficulty in obtaining statistical data for these countries(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania rozwoju ekonomicznego województw i powiatów w latach 2002-2011, z wykorzystaniem taksonomicznych wskaźników rozwoju oraz z uwzględnieniem zależności historyczno-politycznych, terytorialnych (odległość od centrów zarządzania) i gospodarczych, co pozwoliło na poszerzenie oceny i wnioskowania. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is to analyze the spatial differentiation of economic development of voivodships and poviats in the period 2002-2011 using taxonomic indicators. The inference based on historical-political, territorial (distance from the center management) and economic, which allowed for the expansion of and more flexible assessment. Analyses are based on homogeneous characteristics. For measuring were selected statistically stable variables: average salary, number of entities in the REGON registry (per 1000 inhabitants), the unemployment rate and sold production per capita, the gross value of fixed assets and investments. Using diagnostic variables were established indicators of economic development of the various local government units. The result of the work is the ranking voivodships and poviats, taking into account long-term conditions. (original abstract)
EN
When a shared storage system is used, the selection of locations from which products should be picked becomes a significant decision problem. Every storage location can be described using several criteria, such as: storage time, distance from the I/O point, degree of demand satisfaction, the number of other products to be picked near the analysed location, or others. Based on such criteria, a synthetic variable can be created to rank all these locations; the highest-ranking one is selected. Such a ranking is created using the Generalised Distance Measure (GDM); the selected locations and the picker's route based on them are compared to the results obtained using the Taxonomic Measure of Location's Attractiveness (TMAL). Both route length and picking time are compared. Also, the influence of the system of criteria weights within each method on the route length and the picking time is analysed using simulation methods.(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.