Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2695

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 135 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  recykling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 135 next fast forward last
1
Content available remote Recykling po polsku
100%
PL
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morksiej z dnia 28 lutego 2000 roku określiło zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg i mostów. W artykule opisano szerzej ww problematykę.
PL
Idea recyklingu oraz trend eko w designie są dziś już nie tylko kaprysem projektantów, ale realną potrzebą i świetnym sposobem na pozyskanie nowych surowców do przetworzenia. Dlatego bardzo dobrym rozwiązaniem w świecie sztuki jest ponowne użycie złomu w celu wykreowania praktycznych dzieł, wykorzystywanych w codziennym życiu.
3
Content available remote Czy "zielone" dyrektywy ochronią środowisko naturalne?
63%
PL
Problematyka wszelkiego rodzaju odpadów, ich utylizacji i recyklingu jest od dłuższego czasu objęta regulacjami Unii Europejskiej w postaci stosownych dyrektyw. W ostatnich latach dyrektywy te zostały wdrożone do prawodawstwa polskiego na drodze ustaw i rozporządzeń ministrów gospodarki lub ochrony środowiska. Przekonali się o tym chociażby ci, którzy wymienili sprzęt elektryczny lub elektroniczny, np. przy zakupie nowej lodówki.
4
Content available remote Recykling ścieków w gospodarstwach domowych i budynkach użytkowania zbiorowego
63%
PL
Woda zdatna do picia często wykorzystywana jest lekkomyślnie, a każde ograniczenie jej zużycia może przynieść korzyści zarówno obecnemu, jak i przyszłym pokoleniom. Możliwe jest wtórne wykorzystanie wód zużytych w gospodarstwach domowych i budynkach użytkowania zbiorowego. Woda wykorzystana do mycia ciała, kąpiele (ok. 36% dobowego zużycia wody) może być użyta np. do spłukiwania misek ustępowych (ok. 30% dobowego zużycia wody). Jednak konieczne jest tu odpowiednie jej przygotowanie dla powtórnego użycia. Na świecie wykorzystywane są różne układy podczyszczania ścieków i wód recyrkulowanych oparte na procesach filtracji, sorpcji, dezynfekcji, biofiltracji i reaktorach biologicznego oczyszczania ścieków. Ich wykorzystanie może zmniejszyć zużycie wody pitnej do ok. 60%.
EN
Drinking water is often used carelessly and any limitation of its use can bring benefits both to present and future generations. It is possible to reuse water used in households and collective use buildings. Water used for washing the body and baths (approximately 36% of the daily consumption of water) can be used e.g. for flushing toilets (about 30% of the daily water consumption). However, it is necessary to prepare the water for reuse. In the world different systems of sewage and recirculated water treatment are used, based on filtration processes, adsorption, disinfection, biofiltration and biological wastewater treatment reactors. Their use can reduce the consumption of drinking water to approximately 60%.
PL
10 października 2007 r. weszła w życie Ustawa z 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 176, poz. 1236), zmieniająca art. 14 Ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202 i nr 175, poz. 1458).
PL
Obecnie w produkcji i wykorzystaniu PVC obowiązują standardy ochrony środowiska, które w przypadku innych materiałów znajdują się dopiero w fazie eksperymentów.
8
Content available remote Recykling zalecana forma odzysku odpadów opakowaniowych
63%
PL
W ostatnich 15 latach na świecie obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania recyklingiem odpadów. Związane jest to m.in. z zaniepokojeniem spowodowanym przyrostem ilości odpadów, ograniczoną pojemnością składowisk, zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku spalania odpadów oraz generalnym ocenianiem działań na rzecz ochrony środowiska. Oprac. na podstawie "Waste Management Worls" 2/7/2005.
PL
Od wdrożenia pierwszych polityk odnoszących sie do recyklingu minęło już 10 lat. To wystarczający czas, aby ich realizację poddać ocenie. Każdy z 14 prezentowanych w artykule krajów przyjął inne mechanizmy promocji recyklingu, które wynikają z różnic geograficznych, demograficznych i prawnych, możliwości przemysłu, zapotrzebowania na materiały pochodzące z recyklingu oraz stanu infrastruktury w gospodarce odpadowej i zachowań społeczności.
PL
Dostosowanie polskiej gospodarki odpadami do standardów UE wymaga znacznego zmniejszenia strumienia odpadów organicznych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania. Niezbędne będzie intensywne rozwijanie selektywnej zbiórki bioodpadów i wybudowanie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów organicznych o przepustowości 430 tys. Mg w Zgorzelcu, w latach 2000-2001.
PL
Wielokrotne przetwórstwo mieszanin polietylenów powoduje stopniową degradację polimeru. Proces ten można spowolnić przez dodatek inhibitorów. Celowe wydaje się sprawdzenie zbadanych dodatków inhibitujących w warunkach produkcyjnych lub poszukiwanie innych związków tak, aby znaleźć najbardziej efektywne.
EN
The autor discusses a waste recycling unit to be used for processing or recovering materials from mining, metallurgical and building waste thus reducing costs of new investments. It can be installed in the vicinity of a deposit area or at bituminous filler producing plants.
PL
Rosnące w ostatnim czasie zainteresowanie problematyką przetwarzania odpadowego materiału organicznego prowadzi do coraz śmielszych poszukiwań nowego typu urządzeń do recyklingu. Urządzeń, które rozwiązałyby problem przetwarzania trudnych do rozdrobnienia tradycyjnymi układami nożowymi odpadów wielko- lub małogabarytowych, zanieczyszczonych ziemią, kamieniami czy metalem, pozostając jednocześnie w zgodzie z obecnymi standardami ekologicznymi.
PL
W pracy omówiono podstawowe problemy recyklingu, zwłaszcza w Polsce. Stwierdzono, że poziom recyklingu jest niski. Opisano problemy szczegółowe: recykling poliuretanów, materiałów płynowych (oleje silnikowe i przekładniowe, paliwa i płyny chłodnicze). Zaproponowano odzysk (wtórne zastosowanie) zespołów napędowych. Opracowano system komputerowy do obsługi stacji recyklingu, z zastosowaniem baz danych MS Access i edytora MS Word.
EN
The paper presents general problems of reccling, especially in Poland - the level of recycling is low. Detailed problems: recycling of polyurethan, of fluid materials (engine and gear oils, fuel and brake fluid) are described. Recovery of complex vehicles units are proposed. Information system for recycling plant is MS Access data base, which also used MS Word.
PL
Czynnikami środowiskowymi, które sprzyjają lokalizacji firm zajmujących się recyklingiem w naszym kraju są ilości wytworzonych i selektywnie zgromadzonych odpadów oraz koszty ich zbierania i transportu. Ważne są również kwestie dotyczące świadomości ekologicznej oraz ekonomiczne determinanty funkcjonowania w danej rzeczywistości. W Polsce recykling tworzyw sztucznych skoncentrowany jest w głównej mierze w dwóch obszarach – województwach mazowieckim i śląskim.
EN
Environmental factors that favour the location of recycling companies in our country, are the quantities of produced and selectively collected waste and the cost of collection and transportation. There are also important issues concerning environmental awareness and economic determinants of functioning in a given reality. In Poland, the recycling of plastics is concentrated mainly in two areas - Mazovia and Silesia.
PL
Zmiany społeczne i gospodarcze zachodzące w kraju są pochodną podobnych procesów które miały już miejsce w Europie Zachodniej. Presja społeczna wymusza na przedsiębiorstwach coraz większą dbałość o środowisko naturalne. Równocześnie działające mechanizmy wolnego rynku, stwarzają konieczność poszukiwania przez firmy oszczędności na każdym etapie procesu technologicznego, zmuszają je do stosowania alternatywnych sposobów wykorzystania materiałów dotychczas powszechnie uważanych z odpady. W artykule przedstawiono problemy i zagrożenia jak również możliwości, szanse i uwarunkowania gospodarcze wynikające z realizacji projektów przemysłowych wykorzystania odpadów budowlanych. Powyższe zagadnienia zostaną zaprezentowane na podstawie doświadczeń Legmetu w prowadzeniu recyklingu budowlanych materiałów odpadowych.
EN
Social and economic changes taking place in Poland now are the result of similar processes which happened in western Europe in the past. Social pressure has forced companies to take greater care o1 natural environment. At the same time, the mechanisms of free market make it necessary for the companies to reduce costs at each stage of their production processes, which results in their attempts to apply alternative methods of utilizing materials which so far have been commonly regarded wastes. The article will deal with the problems and threats as well as possibilities, opportunities and economic conditions being the effect of the projects carried out in order to utilize building wastes in industry. The above issues will be presented based on Legmet's two-year experience in the area of recycling various waste materials.
PL
W efekcie przeprowadzonej analizy ekobilansowej określono poziom oddziaływań środowiskowych zidentyfikowanych dla technologii recyklingu zużytych samochodowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Wszystkie wyniki zostały przedstawione w odniesieniu do przyjętej jednostki funkcjonalnej - 1 Mg zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych poddanych procesowi recyklingu, zgodnie z przyjętymi założeniami badań. Wyniki analizy zostały przedstawione w punktach środowiskowych, co daje możliwość ich porównania w celu wskazania procesów i działań w stopniu większym lub mniejszym wpływającym na środowisko. Przedstawienie wyników ekobilansu umożliwia wskazanie procesu najbardziej przyjaznego środowisku.
EN
As a result of the conducted eco-balance analysis, the level of identified environmental impacts for the recycling technology of disused automotive lead-acid batteries, has been determined. All results are presented in relation to the adopted functional unit - 1 Mg of the disused lead-acid batteries subjected to the recycled process in accordance with the adopted test assumptions. The analysis results have been presented at the environmental points, which makes it possible to compare them in order to identify processes and activities affecting the environment to a greater or lesser extent. Presenting the eco-balance results enables the identification of the most environmentally friendly process.
first rewind previous Strona / 135 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.