Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 650

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  woj.lodzkie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
PL
W artykule prezentuje się syntetyczne wyniki wstępnych badań przeprowadzonych w 2009 r. w 12 miastach woj. łódzkiego liczących powyżej 25 000 mieszkańców. Celem artykułu jest przedstawienie potrzeb miast oraz działań samorządów lokalnych w zakresie rewitalizacji. Zakres przedmiotowy artykułu obejmuje określenie powierzchni obszarów wymagających rewitalizacji, ich struktury typologicznej i funkcjonalnej oraz planowanych i realizowanych działań rewitalizacyjnych. Cel badań realizowano metodą ankietową, uzupełnioną wywiadem kwestionariuszowym oraz obserwacją terenową. Badania wykazały, że istnieją trzy typy koncepcji działań rewitalizacyjnych: wyspowy, wielkopowierzchniowy i mieszany. Dominacja zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w strukturze typologicznej badanych obszarów wynika ze wskazywania do rewitalizacji obszarów śródmiejskich, w tym historycznych układów rozplanowania. Niewielki udział w powierzchni przeznaczonej do rewitalizacji mają natomiast tereny poprzemysłowe. Większość miast ma dobrze rozpoznane potrzeby w zakresie rewitalizacji i dysponuje lokalnymi programami rewitalizacji, ale w nielicznych zaobserwowano znaczniejsze zaawansowanie działań rewitalizacyjnych. W planowanych działaniach nacisk położono na aspekt techniczny, a marginesowo traktowano aspekt kulturowy, społeczny i gospodarczy. Proponowane kierunki rewitalizacji zmierzają do ożywienia przestrzeni publicznych oraz do zwiększenia powierzchni terenów mieszkaniowo-usługowych i usługowych kosztem terenów mieszkaniowych, poprzemysłowych i nieużytków.
EN
The article presents results of preliminary research conducted in year 2009 in 12 cities of Lodz region with population over 25 000 inhabitants. The goal of this article is the recognition of cities needs and necessary local government actions in a field of revitalization. The topic of the article covers the recognition of areas in need of revitalization, their typological and functional structure, in addition with listing of the planned and current actions of revitalization. The goal of the research was achieved by poll, supplemented by interview using a method of a questionnaire, in addition to area observation. The completed research indicated that there exist 3 types of conception of revitalization: insular, large surface size and mixed. In the researched areas the domination of degraded housing areas in typological structure is an outcome of indicating the areas of revitalization that are downtown, including the historical layouts. Small share in indicated for revitalization areas have post-industrial areas. Majority of the cities have well recognized needs in area of revitalization and have had administered the Local Programs of Revitalization, in few a greater advanced revitalization actions were observed. In planned actions the pressure was put on technical aspect and the cultural, societal and economical aspects were marginal. The proposed direction of revitalization is heading towards revival of public spaces and towards expanding of housing service and service areas, at the expense of housing, post-industrial and wasteland areas.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.