Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  osłona gazowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W rozprawie przedstawiono problem kształtowania gazowej osłony łuku spawalniczego. Istotą problematyki jest identyfikacja i proces modelowania strumienia ochronnego oraz osłony właściwej jako obiektu badań.
EN
The monograph presents the problem of modelling of gas coverage in the gas-shielded -are welding. The essence of the problem lies in the examination of the hydrodynamic properties, the identification and the modelling process of the shielding gas jet and the gas shielding of the arc as a technical object. The study is the result of a research programme of the International Institute of Welding IIW/IIS entitled "study on the efficiency of shielding gas and influence of welding gun on the efficiency of the gas shielding". The fundamental part of the monograph describes the technological characteristics of the shielding gas stream, which forms after escaping from the welding nozzle according to the conditions of the variable technological welding process. Based on the results of the examination of the concentration profile of the shielding gas components, the transformation in comparison with the mathematical model of a free gas jet as well as according to abductive logics, the study presents the modelling process of the shielding gas body as the (infinite) quantity of the gas coverages of the shielding gas stream. The result of the shap modelling process of the shielding gas jet is a mathematical model of the shielding gas body, essential and adequate with regard to the supposed population of simple welding nozzles. This model can be used directly for the calculation of the technological variables of the welding arc gas shielding and be integrated in the control systems for the output of shielding gas in modern welding installations. The developed method makes it possible to directly measure the value (diameter) of the gas coverage, with the empirical indication of two characteristic quantities of the shielding gas body, that is the extent of the shielding and its upper and lower bounds, i.e. the gas coverage with the biggest dimensions in the entire quantity. The model of the shielding gas body makes it possible to choose and control technological variables such as the flow rate of shielding gas, the diameter of the welding nozzle and the distance between the nozzle and the parent metal and it offers in addition the possibility to optimize these variables. The study presents a method for the evaluation of the welding nozzles and guns on the efficiency of gas shielding, developed in connection with the modelling process. This is followed by an evaluation based on defined indicators of the quality of the gas shielding and a comparison of the shielding effect of simple welding nozzles chosen from a catalogue. Two annexes complete the monograph. The first annex offers an extensive description of the shielding gas jet escaping from the welding nozzle on the basis of an examination method typical for the jet theory (examination of the mean and fluctuating component of velocity profile). The second annex contains a catalogue of simple welding nozzles developed in connection with the research methodology for the modelling of gas coverage and the verification of the mathematical model of the research object.
3
Content available remote Spawanie stali SPW drutami proszkowymi w osłonie gazowej
100%
4
Content available remote Efektywność metalurgiczna osłony gazowej łuku spawalniczego
88%
PL
Omówiono jedną z właściwości kształtowania osłony łuku spawalniczego, który umownie określono mianem efektywności metalurgiczne] osłony. W odróżnieniu od znanego aspektu metalurgicznego gazu osłonowego, efektywność metalurgiczna osłony jest rozumiana jako cecha przenikalności składników powietrza przez strumień ochronny do powierzchni materiału rodzimego. Przedstawiono własną metodę i stanowisko do badań profilu koncentracji strumienia ochronnego oraz wyznaczony, według przyjętej definicji, profil współczynnika przenikania powietrza do strefy wrażliwej. Rozkład współczynnika przenikania pozwala na określenie poziomic stężeń składników atakujących materiał wrażliwy i planowanie dalszych badań nad strefą wrażliwą złącza spawanego w komorach z regulowaną atmosferą. Analiza problemu efektywności metalurgicznej osłony jest uważana za podstawę do planowania badań nad temperaturą wrażliwości materiału rodzimego.
EN
In work it was described one from propriety of formation of arc gas shielding, which name of efficiency of metallurgy was gualified conventionally. In distinction from well-known aspect of metallurgy shielding gas, understood of metallurgy efficiency is as feature of permeability of components of air through protective stream to surface of parent metal. In work own method and research stand to investigations of profile of concentration of protective stream as well as appointed, having accord to receive definition, profile of coefficient of penetration of air to sensitive zone were introduced. Schedule of coefficient of penetration permits onto qualification of contour lines concentrations of attacking components parent metal and planning of further investigations above sensitive zone of welded joint in chambers from regulated atmosphere. Analysis of problem of metallurgy efficiency is recognised for basis to planning of investigations above sensitivity temperature of parent metal.
PL
Wzrost zużycia blach stalowych galwanizowanych cynkiem lub aluminium w takich dziedzinach, jak: przemysł samochodowy, instalacje wentylacyjne, urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze, sprzęt gospodarstwa domowego, budownictwo, przemysł okrętowy i spożywczy zmusza wykonawców do poszukiwania coraz to doskonalszych metod fączenia zapewniających wysoką jakość i właściwości technologiczne.
6
Content available remote Wybrane aspekty osłony gazowej w spawaniu aluminium
75%
PL
Scharakteryzowano wybrane wtaściwości gazów stosowanych w spawaniu aluminium. Analizowano energię jonizacji gazów, wpływ gazu osłonowego oraz rolę napięcia powierzchniowego na granicy faz na kształt spoin, kierunku konwekcji w jeziorku spawalniczym w zależności od wartości współczynnika temperaturowego napięcia powierzchniowego, wpływ przewodności cieplnej argonu i helu na wielkość rdzenia łuku elektrycznego i kształt spoin. Stwierdzono, że wysoka przewodność cieplna helu zwiększa efektywność przenoszenia ciepła w łuku elektrycznym, co sprzyja zmniejszeniu ilości pęcherzy gazowych w spoinach aluminiowych oraz zwiększeniu prędkości i wydajności spawania, a niska energia jonizacji argonu zapewnia łatwe zajarzanie łuku elektrycznego i jego stabilność podczas spawania. Stosunek zawartości tych gazów w mieszance osłonowej wpływa bezpośrednio na kształt uzyskanych spoin i wysokość nadlewu.
EN
Selected properties of gases used in aluminium welding were characterized. lonisation energy of gases, influence of shielding gases and the role of surface tension at the phase boundary on the weld shape, influence of convection direction in the weld pool relative to the temperature coefficient value of surface tension, influence of thermal conductivity of argon and helium on the dimension of the electric arc core and on the weld shape were analysed. It was found out that high thermal conductivity of helium makes heat transfer efficiency in electric arc grow, which fosters decrease in the number of gas bubbles in aluminium welds and increase in welding speed and efficiency, and Iow ionisation energy of argon guarantees easy striking the arc and its stability during the welding process. The ratio of these gases in the shielding mixture has the direct impact on the shape of the welds obtained and the height of the excess weld metal.
7
Content available remote Perspektywy rozwoju robotyzacji spawania łukowego w osłonie gazowej
75%
PL
W artykule podjęto tematykę zmian w podejściu do procesów robotyzacji w aspekcie spawania łukowego w okresie zmian ustrojowych oraz współczesnych wymagań stawianych stanowiskom zrobotyzowanym. Przedstawiono również doświadczenia i spostrzeżenia autora o wieloletnim doświadczeniu w robotyzacji procesów spawalniczych.
EN
The article deals with changes in the approach to the processes in terms of robotic arc welding during the political changes and the requirements of modern robotic applications. The article presents the author's experience and insights of many years of experience in the robotic welding processes.
8
Content available remote Wybrane aspekty strefy wrażliwej złącza spawanego
75%
PL
W pracy podano genezę i definicję strefy wrażliwej złącza spawanego oraz jej aspekty analityczne i techniczne. Strefa ta obejmuje taką część obszaru spawania, która wymaga izolacji przed niekorzystnym oddziaływaniem powietrza. Granicę strefy wyznacza temperatura wrażliwości, która stanowi właściwość materiału rodzimego podczas spawania. W pracy przedstawiono znaczenie wprowadzonych pojęć dla kształtowania osłony gazowej łuku spawalniczego.
EN
This paper presents the genesis and definition of a weld sensitive zone and its theoretical/technical aspects. The sensitive zone spreads over that part of the welding area requires protection against the destructive influence of air. The boundary of the sensitive zone is determined by the sensitiveness temperature being a property of the parent metal. The weightiness of above concepts in the gas shield problem is presented.
PL
Określenie wpływu natężenia prądu oraz wskaźnika oksydacyjnego osłon gazowych na sposób przechodzenia metalu, kształt i wymiary jeziorka. Wyznaczono kinetyczne parametry charakteryzujące przechodzenie metalu w łuku spawalniczym. Wyniki badań pozwalające określić związek pomiędzy przenoszeniem materiału elektrodowego przez łuk a reakcjami metalurgii spawania.
EN
Determination of the influence of current intensity and the oxidizing index of gas shields upon the way of metal transfer, shape and dimensions of the weld pool. Kinematic parameters characterizing the metal transfer in the welding arc. The examination results quoted permit to determine the relation between the transfer of the electrode material through the arc and the reactions of welding processes.
10
Content available remote Dobór osłony gazowej do spawania metodą MAG blach stalowych
75%
PL
Omówiono wyniki badań doboru mieszanin gazowych do spawania metodą MAG blach stalowych. Na podstawie analizy ekonomicznej stwierdzono, że oszczędności wynikające z zastosowania mieszanki M23 wynoszą ok. 16% kosztów wykonania spoin pachwinowych i 9% dla spoin doczołowych.
EN
Results of tests relating to the selection of gas mixtures for MAG welding of steel sheet metal. The economic analysis shows that the savings resulting from the application of the M23 mixture amount to about 16% of the costs of making fillet welds and to 9% for butt welds.
PL
W artykule przedstawiono zależność pomiędzy dyszą gazową, a korpusem uchwytu spawalniczego stosowanego w metodzie MAG. Omówiono problemy, które pojawiają się podczas usuwania odprysków z końcówki dyszy. Nieodpowiednie jej dopasowanie, pojawianie się nieszczelności (straty mieszanki gazowej) czy w konsekwencji powstawanie niezgodności spawalniczych w spoinie to najważniejsze z nich. Przeprowadzono i opisano badania mające na celu ukazanie przyczyn i skutków takiego stanu rzeczy wraz z określeniem, ubytków w skali dwóch miesięcy.
EN
In the above article a relationship between a gas nozzle, and a body of a welding holder used in the MAG method is presented. The problems which occur during a removal of chips from the end of the nozzle are described. The key problems are as follows: improper adjustment of the nozzle, appearance of a leakage (loss of a gaseous mixture) or an occurrence of welding discrepancies in the welds. Tests were made and described to show the causes and results of the above problems with an assessment of the losses within two months.
PL
Zaproponowano kryteria oceny parametrów statycznych badanych sygnałów oraz skuteczności działania z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej. Wyniki badań potwierdziły możliwość wykrycia braku osłony łuku na podstawie analizy rejestrowanych cyfrowo parametrów spawania.
EN
A proposal of the criteria of assessment of the static parameters of signals under test and effectiveness of the criteria influence using an artificial neural network. Test results confirmed a possibility of detecting a lack of the shield of arc on the basis of an analysis of digitally recorded welding parameters.
13
Content available remote Rozważania nad zaleceniami doboru wydatku gazu osłonowego
75%
14
Content available remote Początki spawania w osłonach gazów
75%
15
Content available remote Spawanie stali Hardox w wybranych osłonach gazowych
63%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nieniszczących oraz badań własności mechanicznych, udarności, twardości i makrostruktury złączy spawanych ze stali Hardox wykonanych metodą MAG w różnych osłonach gazowych.
EN
The paper presents the results of non-destructive tests and mechanical properties, toughness, hardness and macrostructure tests of welding joints of Hardox steel, welded in various gas shields.
16
Content available remote Praktyczne aspekty spawania stopów aluminium
63%
PL
Scharakteryzowano właściwości aluminium mające wpływ na spawalność stopów aluminium. Omówiono wybrane aspekty spawalności stopów aluminium, metody spawania stopów aluminium, dobór materiału dodatkowego, przygotowanie elementów, dobór osłony gazowej, podgrzewanie wstępne. Na podstawie danych literaturowych oraz badań własnych wytyczono szereg praktycznych wskazówek służących prawidłowemu przygotowaniu procesu spawania stopów aluminium.
EN
The properties of aluminium affecting aluminium alloys weldability were discussed. Selected aspects of aluminium alloys weldability, welding methods of aluminium alloys, selection of additional material, preparation of the elements, selection of a gas shield, pre-heating were presented. A number of practical tips for proper preparation of aluminium alloys welding process were detailed.
PL
Przedstawiono wyniki optymalizacji warunków zastosowania specjalnych podkładek ceramicznych do spawania aparatury z blach ze stopu niklu C-22 w osłonie gazu obojętnego. Podkreślono zalety ich użycia, tj. uzyskanie nieutlenionego przetopu, zapewnienie stałej wysokości grani, łatwość stosowania i możliwość wielokrotnego użytku.
EN
The results of optimization of special ceramic backings application for welding the Ni C-22 alloy sheets in inert gas has been presented. The advantages of their using i.e. obtaining the unoxidized butt joins with constant height, simplicity of application and possibility of reusing were stressed.
18
Content available remote Badania warunków spawania pod wodą metodą lokalnej komory suchej
51%
PL
Zastosowanie do spawania pod wodą metody lokalnej komory suchej stanowi alternatywę dla mających znacznie większe znaczenie praktyczne metod spawania w warunkach mokrych. Zwiększenie zakresu stosowania procesów spawalniczych przy miejscowym odizolowaniu obszaru spawania od wody uwarunkowane jest nie tylko opracowywaniem nowych rozwiązań konstrukcyjnych, ale także poszerzaniem stanu wiedzy o przebiegu procesu, m.in. poznawaniem warunków panujących we wnętrzu komory i określaniem współzależności między nimi. Otrzymywanie złączy o odpowiednim poziomie jakości wymaga stabilności procesu spawania, a ta zależy od zapewnienia stałych warunków wewnątrz lokalnej komory suchej. W artykule scharakteryzowano spawanie podwodne metodą lokalnej komory suchej ze zwróceniem szczególnej uwagi na budowę głowicy spawalniczej oraz przedstawiono wyniki badań własnych polegających na obserwacji zjawisk zachodzących podczas napełniania wnętrza komory gazem osłonowym. Dzięki zastosowanej metodyce określono czas konieczny do wyparcia wody z komory i uzyskania warunków właściwych do rozpoczęcia procesu spawania.
EN
Application of the local dry cavity method in underwater welding is an alternative for other more significant welding methods in water conditions. The increasing range of using welding processes with local isolation of welding area from water requires developing new design solutions. It also needs to expand knowledge about the process include knowledge of the conditions prevailing in the interior of the cavity and defining correlation between them. Preforming joints with appropriate level of quality requires stability in welding process. This is possible due to ensure constant conditions in the interior of the local dry cavity. This article describes underwater welding using local dry cavity method with big attention paid to the construction of the welding head. Furthermore, results of own research which involve observation of phenomena occurring during the filling of interior cavity with shielding gas has been presented. Due to used methodology it was possible to determine time needed to displace water from the cavity and obtain required conditions to begin welding process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.