Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 157

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Wypadki przy pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono problemy związane z organizacją działań na miejscu akcji podczas wypadków z użyciem sprzętu ochrony dróg oddechowych. Przeanalizowano założenia teoretyczne i praktyczne doświadczenia z działań. Wskazano na najważniejsze zadania i procedury działań jakie należy przedsię- wziąć i zastosować w celu skutecznego ratowania strażaków, którzy ulegli wypadkom zagrożenia w strefie wymagającej pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Podkreślono ważność działań profilaktycznych, w tym nadzorowania pracy ratowników. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the problems associated with the organization of Rapid Intervention Team at firegrund when the firefighters use respiratory protective equipment. Author analyzed the theoretical assumptions and practical experience of this activities. It pointed out the most important tasks and procedures of rescue methods during the action with firemen involved in accidents in hazard zone. (original abstract)
XX
Poruszono problemy związane z problematyką wypadków przy pracy rolniczej. Zwrócono uwagę na zagrożenia, które mogą się pojawić podczas wykonywania czynności związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Przedstawiono najczęstsze przyczyny i skutki zdarzeń wypadkowych w rolnictwie. Opracowanie stanowi także analizę porównawczą zjawiska wypadkowości przy pracy z wybranymi krajami zachodniej Europy. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper concerns the existing problems in scope of accidents at work in agriculture. The main reasons and results of accidents at work in this sector have been presented. The range of its definitions has been changed. Authors have stressed main hazards which may occur during the farming. In comparison to selected west European countries, must be stated that not only in Poland the agriculture caused the most number of accidents. Coming to conclusion - there 's a downward trend in Poland in the accident occurance in agriculture, unfortunately, the technological development may get stronger. (original abstract)
XX
Praca zdalna i hybrydowa nie doczekały się jeszcze precyzyjnej definicji i uregulowań w Kodeksie pracy, mimo że od prawie roku ich funkcjonowanie w firmach jest stałą praktyką. W związku z tym pracodawcy muszą spełnić konkretne obowiązki w obszarze BHP, co wcale nie jest takie proste. Z jakiego powodu? (fragment tekstu)
4
Content available remote Problemy bezpieczeństwa i higieny pracy a wypadki przy pracy
100%
XX
Coraz częściej praca staje się skrajnie nienaturalna, bo pozbawiona różnorodnej aktywności i zmiennego wysiłku. Wykonywane czynności narzucają zatrudnionym długotrwałą statyczną pracę mięśniową, która jest niezbędna do stabilizacji i zrównoważenia postawy ciała oraz wykonywania precyzyjnych zadań.(fragment teksu)
EN
GUS' statistics as well as literature reports, own researches and observations have shown that implemented health and safety regulations in the work legislation managing systems as well as the risk evaluation of the work positions in smaller institutions did not bring a significant improvement of the conditions of work safety. New attitude to health and safety at work legislation issues did not cause the limitation of a number of people injured in accidents in general, and also in fatality and serious accidents. Taking into account the accident rate Silesian Province is also and still at the top of the provinces. The work that has been done so far in the aid of improving health and safety at work legislation does not limit the amount of accidents both on the European and world scale. It should be suitable to think that, among other things, weight of activities, in this range, has been transferred to promote health and safety at work legislation issues and evaluation of the occupational hazard, training and informing. Increasing the community awareness with regard to ensure safe and hygienic work and keeping good health has became the aim of the international, domestic and local campaign. It' s a pity that earlier a lot of mistakes and negligence in this field have been made.(original abstract)
XX
W pracy przedstawiono zagrożenia dla zdrowia i życia rolników wynikające z różnorodności prac wykonywanych w gospodarstwie. W szczególności skupiono się na przyczynach wypadków i zagrożeniach występujących w stosunku do osób zajmujących się obsługą zwierząt. Na ilość wypadów ze zwierzętami i w otoczeniu zwierząt wpływ ma sposób podejścia do zwierząt, ich stan fizjologiczny i ich sytuacje stresowe. Wypadki wynikają również ze stanu technicznego budynków inwentarskich i ich wyposażenia. Do wypadku dochodzi głównie w małych gospodarstwach rolnych o przestarzałej technologii produkcji. Innymi przyczynami występowania wypadków i chorób jest brak przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wypadki są spowodowane również sprzętem do przygotowania pasz i usuwania gnojowicy. Mimo zabezpieczeń udział wypadków związanych z obsługą zwierząt osiąga rocznie około 18% całkowitej ilości odnotowanych zdarzeń w rolnictwie. (abstrakt oryginalny)
EN
The risks to the health and life of farmers arising from the diversity of the work done on the farm were presented in the paper. In particular there was focused on the causes of accidents and hazards to persons involved in the handling of animals. The physiological state of animals and stress of animals influences to the amount of accidents with animals. Accidents also stem from the technical condition of livestock buildings and their equipment. The accidents occur mainly in small farms with outdated technology. Other causes of accidents and diseases is the lack of respect for the principles of health and safety. For accidents occur also because of equipment for feed and slurry removal. The proportion of accidents related to handling of animals annually reaches approximately 18% of the total reported events in agriculture, although of security used. (original abstract)
XX
Istnieje szereg metod służących do rozpoznawania i ograniczania możliwości popełniania błędów przez człowieka, jednak większość z nich pozwala jedynie na ogólne wskazanie przyczyn niezgodności. Celem artykułu jest analiza praktycznych możliwości zastosowania metody HERCA (Human Error Root Cause Analyses), podejmującej problem analizy błędów popełnianych przez człowieka. Przedstawiono charakterystykę działania metody, która polega na łatwym klasyfikowaniu przyczyn błędów zaistniałych w przedsiębiorstwie, ocenie ich pod względem liczebności dla poszczególnych kategorii i dobraniu odpowiednich środków zapobiegawczych. W artykule zaprezentowano praktyczne zastosowania metody, jako narzędzia uzupełniającego, dla wymagań stawianych przedsiębiorstwom przez systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także inne systemy doskonałości przedsiębiorstw. Na przykładzie studium przypadku wskazano, że HERCA pozwoliła na zmniejszenie błędów ludzkich o 40%. Scharakteryzowano cechy metody, takie jak prostota wdrożenia i jednoczesna skuteczność, które sprawiają, że HERCA może być z powodzeniem stosowana nie tylko do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także dla osiągnięcia lepszej jakości wyrobów i efektywności pracy, eliminując straty związane z przestojami, awariami czy też wadami w produkcie. (fragment tekstu)
EN
There is a number of methods for identifying and reducing the possibility of human error, but most of them allow only a general indication of the reasons for nonconformities. The article describes the method of dealing with the analysis of human error which is HERCA (Human Error Root Cause Analyses). HERCA allows for the percentage distribution of the specific causes of errors and the selection of appropriate preventive tools. Presented in the article is a practical application of the method as a complementary tool for company requirements in the field of occupational safety and health management systems and other models of companies' excellence. The authors characterized features of the method such as simplicity of implementation and simultaneous efficiency, which make HERCA useful not only for the improvement of occupational safety and health, but also for achieving a better quality of products and efficiency by eliminating losses associated with downtime, malfunctions or defects in the product. (fragment of text)
7
100%
XX
Bezpieczeństwo staje się coraz częściej analizowanym zagadnieniem związanym z pojęciem pracy. Powodem tego jest wciąż bardzo duża liczba wypadków przy pracy. Celem artykułu jest analiza statystyczna charakteryzująca wypadki powstałe przy pracy w Polsce w latach 1993-2008. Dodatkowo artykuł został wzbogacony o prognozę liczby wypadków przy pracy w Polsce na rok 2009 wyznaczoną metodą minimum błędu ex ante. ( abstrakt oryginalny)
EN
Safety becomes much more frequently analyzed issue connected with the concept of work. Big number of accidents at work is the reason for that situation. The aim of the article is the statistical analysis describing accidents at work in Poland in years 1993-2008. Additionally t he a rticle h as b een e nriched by t he p rognosis of number of accidents at work in Poland for year 2009 set method minimum of mistake ex ante. (original abstract)
XX
W artykule skupiono się na wybranych aspektach ekonomicznych związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy. Na przykładzie wypadków zarejestrowanych w latach 2002-2007 w PGE Elektrownia Bełchatów S.A. przedstawiono strukturę kosztów bezpośrednio związanych z wypadkiem. Przeanalizowano również wpływ działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wysokość składki na ubezpieczeniowej.(abstrakt oryginalny)
EN
In the paper some of economic aspects occupational safety was taken to consideration. Based on the industrial accidents register in period 2002-2007 from Power Plant Bełchatów structure of connected costs was presented. Some considerations were shown to understand the areas where the costs of safety can occur and what is important for estimation of insurance premium level. (original abstract)
XX
Na terenie działania OR KRUS w Płocku z roku na rok zmniejsza się liczba śmiertelnych zdarzeń wypadkowych w rolnictwie. W latach 1999-2001 w wypadkach ginęli najczęściej mężczyźni w przedziale wiekowym 40-49 lat, a najbardziej niebezpiecznym miejscami pracy w gospodarstwie było podwórze. Poprawiła się terminowość zgłaszania wypadków. W latach 1999-2000 ponad 60% ogółu zdarzeń zgłoszono w terminie do 14 dni. (abstrakt oryginalny)
EN
In the area of activities performed by OR KRUS in Płock there are less and less death ending accidents at work in agriculture. In the period of 1999-2000 mostly men between 40 and 49 years old were the victims of work in the farm is a yard. The length of the period of reporting about accidents has improved. More than 600% of all accidents were reported within 14 days in 1999-2000. (original abstract)
XX
Celem pracy jest przeanalizowanie wypadków na obszarze działania Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia w Gostyninie w latach 2009-2011 z uwzględnieniem przyczyn ich powstawania. W pracy scharakteryzowano również działalność prewencyjną PT KRUS Gostynin w zakresie wypadków rolniczych. (fragment tekstu)
EN
Accidents in agriculture is an important socio-economic problem. They have a negative impact on the processes of modernization in agriculture. Carried out in the article the analysis showed that the area cowered by local branches of the Agricultural Social Insurance Fund in Gostynin in the analyzed period the number of accidents fell by 61[%]. Preventive measures affect the reduction of accidents in agriculture. (original abstract)
11
75%
EN
Purpose: The objective of the study is to use selected data mining techniques to discover patterns of certain recurring mechanisms related to the occurrence of occupational accidents in relation to production processes. Design/methodology/approach: The latent class analysis (LCA) method was employed in the investigation. This statistical modeling technique enables discovering mutually exclusive homogenous classes of objects in a multivariate data set on the basis of observable qualitative variables, defining the class homogeneity in terms of probabilities. Due to a bilateral agreement, Statistics Poland provided individual record-level real data for the research. Then the data were preprocessed to enable the LCA model identification. Pilot studies were conducted in relation to occupational accidents registered in production plants in 2008-2017 in the Wielkopolskie voivodeship. Findings: Three severe accident patterns and two light accident patterns represented by latent classes were obtained. The classes were subjected to descriptive characteristics and labeling, using interpretable results presented in the form of probabilities classifying categories of observable variables, symptomatic for a given latent class. Research limitations/implications: The results from the pilot studies indicate the necessity to continue the research based on a larger data set along with the analysis development, particularly as regards selecting indicators for the latent class model characterization. Practical implications: The identification of occupational accident patterns related to the production process can play a vital role in the elaboration of efficient safety countermeasures that can help to improve the prevention and outcome mitigation of such accidents among workers. Social implications: Creating a safe work environment comprises the quality of life of workers, their families, thus affirming the enterprises' principles and values in the area of corporate social responsibility. Originality/value: The investigation showed that latent class analysis is a promising tool supporting the scientific research in discovering the patterns of occupational accidents. The proposed investigation approach indicates the importance for the research both in terms of the availability of non-aggregated occupational accident data as well as the type of value aggregation of the variables taken for the analysis. (original abstract)
XX
Artykuł ma na celu omówienie prawnych podstaw pracowniczego obowiązku trzeźwości jako warunku zachowania bezpieczeństwa w pracy. Obowiązkowi temu powinny odpowiadać dostępne pracodawcy narzędzia kontrolne. Narzędzia te powinny w realny sposób wpływać na przestrzeganie zasady trzeźwości w pracy, nie naruszając jednocześnie dóbr osobistych pracownika. Tematem artykułu jest ocena dopuszczalności prowadzenia rutynowych kontroli, które mogą stanowić skuteczne narzędzie prewencji wypadkowej, jednakże wzbudzają liczne kontrowersje w doktrynie prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to discuss the legal basis for an employee's obligation to stay sober as a condition of safety at work. Employer control tools should be assigned to that obligation. These tools should have a real impact on the observance of the principle of sobriety at work, without prejudicing employees' personal rights. In particular, the article assesses the admissibility of routine controls which can be an effective tool for accident prevention, but which are controversial in legal doctrine. (original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu przedstawiono znaczenie kształtowania kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie w aspekcie przyczyn wypadków przy pracy oraz oceny ryzyka zawodowego. Zwrócono uwagę przede wszystkim na różne poziomy kultury bezpieczeństwa, a więc analizę tej problematyki na płaszczyźnie społeczeństwa, przedsiębiorstwa oraz jednostki, jak również wskazano na związek pomiędzy kulturą bezpieczeństwa a ilością oraz przyczynami wypadków przy pracy w Polsce. Wyszczególniono ponadto czynniki, które kształtują kulturę bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, zarówno na poziomie zarządzania, jak również samych pracowników.(abstrakt oryginalny)
EN
This study presents the importance of shaping of the safety culture in the company in the aspect of causes of accidents at work and occupational risk assessment. Special attention was paid to the different levels of safety culture, ie the analysis of this issue at the level of society, company and individuals, as well as the relationship between the safety culture and the number and causes of accidents at work in Poland. The factors that shape the safety culture in the enterprise, both at the management level as well as the employees themselves, are also specified.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zmiany w liczbie wypadków rolniczych z uwzględnieniem zdarzeń zachodzących z udziałem podstawowego źródła napędu maszyn i urządzeń rolniczych jakim jest ciągnik rolniczy. Przedstawione wyniki oparte są o dane publikowane przez KRUS i obejmują czas od momentu przystąpienia Polski do UE do roku 2013. Z zebranych danych wynika zmniejszenie ogólnej liczby wypadków przy jednoczesnym stałym udziale procentowym ciągników rolniczych w ich strukturze. (abstrakt oryginalny)
EN
Alterations in work accidents reported in agriculture taking into account the accidents involving the basic source of power i.e. an agricultural tractor were presented in the research paper. The results presented were based on the data published by KRUS and covered the period from Poland's access to EU till 2013. According to the gathered data it follows that the total number of accidents decreased while proportion of tractors involved remained stable in their structure. (original abstract)
XX
Zarządzanie bhp jest definiowane jako świadome działania nastawione na zredukowanie ryzyka utraty życia lub zdrowia pracowników w środowisku pracy do akceptowalnego poziomu, a następnie utrzymanie go na takim samym lub niższym poziomie. Najważniejszym czynnikiem każdego systemu zarządzania są ludzie. To właśnie oni są bezpośrednio narażeni na ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek wypadku przy pracy. Branża odlewnicza uważana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych z uwagi na wielość występujących zagrożeń i duże ryzyko zawodowe. W niniejszej pracy przedstawiono pojęcie „współczynnik wypadkowości pracy” (WWPt), który pozwala na ocenę zmian w wypadkowości pracy z uwzględnieniem zmian w wielkości zatrudnienia. (streszcz. oryg.)
EN
Health and safety at work management is defined as conscious activities towards reducing risk of losing employees’ life or deteriorating health in working environment to acceptable rate and then keeping it at the same level. The most important factor of each system there are people. They directly expose their lives as a result of accidents at work. Founding industry is thought as a one of the most dangerous because of many treats and higher health hazard. In this paper we present the term of “coefficient of accident rate at work” (CAW) which allows estimate changes of accident at work rate with consideration of changes in size of employment. (original abstract)
XX
Wśród wielu negatywnych procesów i zjawisk społeczno-ludnościowych współczesności odnotowujemy szybkie powiększanie się subpopulacji osób o ograniczonych zdolnościach do życia we współczesnym społeczeństwie. Są to najczęściej także ludzie o ograniczonej zdolności do pracy i wymagający często zabezpieczenia tak środków egzystencji jaki opieki osób drugich, określane mianem osób niepełnosprawnych. Ich dokładne zliczenie statystyczne nastręcza jednak trudności i na ogół nie ma w tym względzie statystyk pełnych, odnoszących się faktycznie do ogółu osób niepełnosprawnych. Dostępne statystyki mają jednak swoją wymowę, jak chociażby ta, z której wynika że w ostatnim piętnastoleciu udział rent inwalidzkich w ogólnej liczbie emerytur i rent w kraju jest prawie stały i kształtuje się na poziomie 38-39%, co uznać należy za wskaźnik niepokojący i budzący zastanowienie co do jego uwarunkowań. Ostatnie piętnastolecie przyniosło w Polsce dość znaczne powiększenie się tej populacji, czego pośrednim statystycznym wyrazem jest fakt znaczącego przyrostu rent inwalidzkich, których liczba absolutna ulega wzrostowi.
EN
Author has debated on the subject of the distressing, from the point of view of the society, phenomenon of the increase in the number of the handicapped and the disabled. This problem has been analysed with the special account to the growing number of handicapped persons, who are not necessarily classified as disabled front legal point of view. Especially, the "third disability group" should be stressed here, data of Social Insurance Office comprising the information about the currently granted benefits and the results of the recent microcensus of 1984 concerning disability being the Bource meterial. Author considers the analysed phenomena to be a very special problem, on which social policy and social services of finis should be focused. Simultaneously with the extension of the range of social insurance benefits there should be improved the organization of rehabilitation process in the firms, which employ the disabled and handicapped persons. (original abstract)
17
Content available remote Struktura sezonowości wypadków przy pracy w przemyśle spożywczym
75%
XX
Artykuł opisuje czynniki zewnętrzne mogące mieć wpływ na wypadkowość przy pracy w sektorze spożywczym województwa łódzkiego. W tym celu dokonano oceny związku między miesiącem w roku, dniem tygodnia a liczbą wypadków przy pracy. Badaniem zostały objęte duże przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego na terenie województwa łódzkiego. Jak wynika z przeprowadzonych badań w latach 2008-2012 branżą, w której przeciętna liczba wypadków była najwyższa, jest branża wytwarzanie wyrobów mleczarskich. Najczęściej wypadki przy pracy zdarzały się w marcu, maju i lipcu, czyli w miesiącach, w których branża spożywcza prowadzi na ogół najbardziej intensywną produkcję. Ponadto uwzględniając dni tygodnia najwięcej wypadków przy pracy zdarzyło się w poniedziałki, często także występowały w piątki. Mogło to być spowodowane rozpoczynaniem procesów produkcyjnych na początku tygodnia oraz zmęczeniem pracowników pod jego koniec. (abstrakt oryginalny)
EN
This article describes the external factors that may affect accidents at work in the food sector of the Lodz Region. For this purpose, the relationship between the month, the day of the week and the number of accidents at work was assessed. The survey covered large food processing enterprises in the Lodz region. (original abstract)
XX
W praktyce przyjmuje się bezdyskusyjnie dopuszczalność pociągania pracodawcy przez pracownika do odpowiedzialności za szkodę spowodowaną wypadkiem przy pracy na zasadach prawa cywilnego. Autorka przedstawia, że w samej doktrynie prawa pracy jednolitość taka nie występuje. Referując dwa skrajne poglądy co do omawianej materii, podejmuje próbę wskazania dalszych argumentów, które mogą przemawiać tak za jednym, jak i za drugim stanowiskiem. W konkluzji wskazuje, że pewną drogą rozstrzygnięcia tego sporu mogłaby być wypowiedź Sądu Najwyższego, który stojąc jednoznacznie na stanowisku o dopuszczalności uzupełniającej odpowiedzialność pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy na podstawie przepisów prawa cywilnego, jak dotąd w żadnym ze swoich orzeczeń nie skonfrontował swojej argumentacji z argumentacją przeciwników jego poglądu. (abstrakt oryginalny)
EN
In case of employee complaint against employer for the accident at work practical application of the low implies adoption of the civil law. Author states, that such a compatibility does not exist in the labor law doctrine. Describing two opposing standpoints undertakes effort to list additional arguments supporting each of them. In conclusions author presents possible solution, which could be the judgments of the Supreme Court who confirms supporting usage of the civil law in above cases, but till now never confronted opposing arguments. (original abstract)
EN
This paper aims to label industrial accidents as white-collar crime in Bangladesh apparel industry, where occupational health and safety provisions are mostly brushed aside by the factory owners. The study incorporates theory and evidence from over 92 sources from the of criminology, legal systems, occupational health and safety systems, and industrial accidents. The study observes a severe leniency and negligence among the factory owners in advocation and adaptation of these provisions which can be labelled as white-collar crime.(original abstract)
XX
Aktywność zawodowa uczniów i studentów stanowi ważny element rynku pracy. Autor artykułu rozważa w tym kontekście zasadność objęcia uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia, wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tego tytułu, a także ubezpieczeniem wypadkowym, jeżeli zostały przez nich złożone deklaracje o przystąpieniu do wymienionych ubezpieczeń. W ocenie autora analiza danych statystycznych dotyczących przyczyn wypadków w pracy oraz osób w nich poszkodowanych uzasadnia potrzebę umożliwienia objęcia uczniów i studentów dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Autor podejmuje zatem próbę wskazania optymalnego kierunku zmian, formułując dwie propozycje podlegania tych osób ubezpieczeniom społecznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The working activity of pupils and students is an important element of the labor market. Their situation on the labor market in terms of social insurance resulting from the contracts under which they are employed is far from satisfactory. Working pupils and students up to the age of 26 are not entitled to social security cover as such; while in the event of a long-term illness or accident at work, they are left completely without insurance cover. The author of the article argues for a change in the law and relevant legislation to allow working pupils and students to join voluntary insurance and disability schemes that would provide cover in the event of unforeseen events. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.