Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 88

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Protection of personal goods
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
XX
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) powstał w odpowiedzi na nasilające się zapotrzebowanie skoordynowania i określenia ram współpracy części służb i formacji ratowniczych współdziałających podczas zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu obywateli. Obecnie funkcjonuje on w Polsce jako jeden z trzech głównych systemowych elementów ratownictwa. W opracowaniu przedstawiono ramy funkcjonowania KSRG ze wskazaniem zależności współdziałania z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Systemem Powiadamiania Ratunkowego. Artykuł obejmuje następujące aspekty organizacji KSRG: • zadania realizowane przez system, • poziomy funkcjonowania systemu, • odpowiedzialność za jego organizację i nadzór nad systemem, • potencjał systemu ze szczególnym uwzględnieniem jednostek do niego włączonych oraz z nim współpracujących, • rolę stanowisk kierowania PSP, • kierowanie działaniem ratowniczym, • plany ratownicze, • odwód operacyjny. W publikacji odniesiono się również do wymagań i kryteriów dla jednostek aspirujących do włączenia w jego strukturę. W podsumowaniu dostrzeżono, że obecny kształt systemu to wynik dwudziestu lat jego rozwoju, a fakt, że funkcjonuje on równolegle z innymi systemowymi rozwiązaniami mającymi za priorytet organizację ratownictwa i niesienia pomocy w sytuacji zagrożeń, powoduje, że należy dążyć do scalania rozwiązań i doskonalenia współdziałania podmiotów powołanych do niesienia pomocy obywatelom państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The National Fire and Rescue Service (KSRG) was founded as a response to a growing need to coordinate and define the cooperation frameworks between different rescue services working together during life-threatening interventions. Currently it operates in Poland as one of the three main rescue schemes. KSRG functioning has been described in this article, highlighting the mutual dependence between it and National Ambulance Service and Emergency Alert System. The article covers the following aspects of ksrg organization: • actions carried out by the service, • different levels of the service operation, • managing and monitoring, • capability of the system with particular stress on many different incorporated rescue units and those cooperating with it, • the importance of the PSP management positions, • management of rescue operations, • rescue plans, • operational resources support. A reference is also made to the incorporation requirements and the criteria for the aspiring rescue units. It is highlighted in the conclusion of the article that the current shape of the system is a result of 20 years of its development and the fact that it operates together with other rescue organisations focused on helping out in life-threatening situations means that all rescue units should strive for unity and cooperation improvement. (original abstract)
2
Content available remote Wizerunek sportowca
80%
XX
Wizerunek jest jednym z dóbr osobistych wskazanych w art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, pozostając tym samym pod ochroną art. 24 k.c. Wizerunkowi, jak i pozostałym dobrom osobistym pierwotnie przypisywany był niemajątkowych charakter. Niemniej jednak, wraz z rozwojem gospodarczym, dostrzeżono elementy majątkowe prawa do wizerunku. Obecnie, prawie na każdym spocie reklamowym można dostrzec, jako postać pierwszoplanową, wizerunek popularnej osoby, zachęcających do zakupu reklamowanego dobra materialnego. Zjawisko to zwane komercjalizacją dóbr osobistych, doprowadziło do wykształcenia w doktrynie pojęcia wizerunku komercyjnego. Celem artykułu jest przedstawienie zasad wykorzystywania wizerunku sportowca na tle art. 81 ustawy prawo autorskie oraz art. 14 ustawy prawo sportowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The image is one of the personal property referred to section 23 of the Polish Civil Code. It remains under the protection of section 24 of the Polish Civil Code. Originally, its non -pecuniary nature was the attribute of image. However, with economic development, the doctrine and jurisdiction noticed element of property rights of the image. Currently, in almost all advertisements, the advertising agencies show the image of the popular people, who encouraging the purchase of the advertised goods. This phenomenon is called the commercialization of personal rights. It has led to creation by the doctrine a concept of commercial image. The aim of the article is to describes the sportsman's right of the image on the basis of section 81 of the Law on Copyright and Related Rights and section 14 of the Law sport. (original abstract)
3
Content available remote Doręczenia w sprawach z zakresu prawa prasowego
80%
XX
Doręczenia w sprawach prasowych stanowią skomplikowaną i kontrowersyjną materię. Błędy popełnione w tym zakresie mogą być bardzo brzemienne w skutki. W skrajnych sytuacjach będą oznaczały zniweczenie szans na dochodzenie słusznych żądań zainteresowanych. Troska o terminowość i poprawny sposób dokonania doręczenia ma szczególne znaczenie w przypadku sprostowań i odpowiedzi prasowych. Z tej przyczyny należy - w zakresie omawianej dziedziny prawnej - pochylić się nad trzema najważniejszymi aspektami doręczeń oświadczeń woli prawa materialnego: sposobem doręczenia, czasem doręczenia i miejscem doręczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
Delivery of lawsuit notices for press court cases are a complicated and controversial subject. Error made in this area can result in grave consequences. In extreme cases it can lead to a dismissal of a court case and the end of someone's attempts to protect their rights. A timely and correct way of delivering notices is especially imperative regarding disclaimers and answers in the press. Because of this, in case of press legal matters, the article discusses three most important aspects regarding delivery - means of delivery, time and place. (original abstract)
EN
The paper discusses the role and place of private companies offering services related to people and property protection in the Slovak internal security system. The paper outlines the Slovak system of internal security, its institutions, entities and formations and presents organizational and legal basis for functioning of private security entities in the Slovak Republic. Additionally, the paper presents procedures of applying for a license which entitles the holder to start a business in the security sector and to perform tasks written down in the catalogue of services for private security industry. The text is completed with statistics related to the activities of private security companies with respect to security and public order in Slovakia. The paper was prepared as a part of a research and innovation project within operational project Horizon (2020-FCT-2015, No: 700688) Understand the Dimensions of Organized Crime and Terrorist Networks for Developing Effective and Efficient Security Solutions for First-line-practitioners and Professionals.(original abstract)
XX
W artykule poruszono problem naruszenia prawa do wizerunku dla celów reklamy i jego konsekwencje.
XX
Zastosowano stan regulacji prawnej sprowadzający się do jednego przepisu. W Kodeksie Cywilnym zastosowano jedyny przepis bezpośrednio dotyczący dóbr osobistych od osób prawnych, który nakazuje do ochrony dóbr osobistych od osób prawnych stosować odpowiednio przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych.
EN
Protection of personal property of legal persona is based on the regulations of the article 43 of the Civil Code which requires that regulations concerning the protection of personal property of natural persons are "properly" used. The catalogue of legal persons included in the Civil Code is limited and drawn up exclusively from the viewpoint of the protection of property interests and raises doubts as to its usefulness with respect to personal property. The solution put forward in the present article resolves itself into the acceptance that the article 43 of the Civil Code creates a specific notion of legal status identical with the legal capacity with respect to personal property. (original abstract)
EN
The methodological outlets of Armed Forces work understanding are based on an analyse of social institutions (army, police, etc.), which are created for defence and protection of the society. It is a brief analysis of competency, material, personal and active components, emphatically personal. Representative features of professional work in Armed Forces and requirements resulted from specific work position. First of all is general knowledge, specific skills and experiences and personal qualities and conditions which are being gained in the military educational, institutions and in the praxis, too. The last part describes the importance of the human factor especially as a selection, professional preparation for the job and realisation of the profession in the Armed Forces.(original abstract)
XX
Nazwa należy, obok dobrej sławy, do tych dóbr osobistych osób prawnych, które najczęściej stają się przedmiotem naruszenia. Autor przedstawił prawne interpretacje podstawowych funkcji nazwy osoby prawnej, a także różne przykłady naruszania ich.
EN
The name of a corporate body performs the following functions: 1) the identifying function, 2) the personifying function, and 3) the continuation function. The character of these functions is normative, i.e. their violation means the infringement of the name right. The identifying function makes it possible to express an organizational structure - and a corporate body is such a structure - as a whole and to ensure it the participation in social relations. The personifying function embodies the image of a corporate body which it gains in social and economic life. The continuation function explains the phenomenon of the right to preserve the name on the part of a corporate body the personal substratum of which underwent significant changes. (original abstract)
XX
Omówiono europejskie standardy ochrony prywatności. Przedstawiono zasady ochrony prywatności w prawie polskim. Wyjaśniono znaczenie ochrony prywatności w polityce społecznej i zadania ochrony prywatności w stanowieniu i stosowaniu prawa socjalnego. Ostatnia część artykułu dotyczy przestrzegania prawa do prywatności przez polityków społecznych.
EN
Privacy protection is an important issue in social policy and it plays an essential role in constituting and executing of the social law. The paper discusses European standards of privacy protection and compares them with those provided for in Polish law. Some examples of how the privacy protection law has been observed by social politicians are presented.(JW)
XX
Jednym z podstawowych obowiązków dziennikarskich jest ochrona dóbr osobistych osób trzecich. Pozaustawową okolicznością wyłączającą naruszenie dóbr osobistych przez prasę jest uzasadniony interes publikacji. Dziennikarze chętnie powołują się na tę okoliczność, niestety, nader często interpretując ją jako zainteresowanie opinii społecznej daną sprawą, co w świetle obowiązującego orzecznictwa i stanowiska doktryny nie stanowi wystarczającej przesłanki wyłączającej bezprawność.(abstrakt oryginalny)
EN
The journalists have an obligation to protect personal right of third parties. The legitimate importance is non-statuory circumstances excluding illegality of personal rights violation by the press. The journalists rely on it very often in their publications, unfortunately understanding it as a social interest in the matter. There is a clear need of defi ne the meaning this vague legal concept, upon the existing case law of the Polish Supreme Court and representatives of legal doctrine.(original abstract)
XX
Praca często wymaga poświęcenia czasu i energii. Pracownik, chcąc równie mocno angażować się w życie rodzinne i sprostać oczekiwaniom stawianym rodzicowi, łatwo może popaść we frustrację. W artykule przedstawiono program wspierania równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Opisano trzy kategorie omawianego programu: czas pracy, miejsce pracy oraz ogólne wspieranie środowiska pracy.
XX
Książka Marka Puwalskiego zatytułowana "Prawo do prywatności osób publicznych" nie stanowi kompleksowego ujęcia zagadnienia prywatności. Jest kolejną pozycją, która w sposób niemal szczątkowy przybliża obraz chronionego dobra. Autor konsekwentnie - w myśl tytułu opracowania - koncentruje swe rozważania na zagrożeniach i naruszeniach prywatności osób publicznych, które, pozostając w centrum zainteresowania opinii społecznej, narażone są na ingerencję z zewnątrz w ich osobiste, rodzinne życie, a nawet w sferę intymną. Nie pozostając odosobniony w swych twierdzeniach, autor dostrzegł wyraźny konflikt między ochroną prywatności osób publicznych a prawem do informacji i wolnością prasy. Zatem pryzmatem, przez który poddaje ocenie tytułowe dobro osób fizycznych, pozostaje pogodzenie (czy może raczej wyważenie) tych jakże ważnych w społeczeństwach demokratycznych praw i wolności. (fragment tekstu)
XX
W niniejszej publikacji autor zastanawia się nad dopuszczalnością ingerencji sądu w formę materiału prasowego. Inspirację dla tych rozważań stanowi jeden z ostatnich wyroków Sądu Najwyższego, w którym sąd ten uznał, że zastosowanie przez dziennikarza w jego artykule chwytów retorycznych nadających tekstowi wymowę demagogiczną uzasadnia pociągnięcie autora tego materiału prasowego do odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu naruszenia czci jego bohatera. (abstrakt oryginalny)
EN
The author considers the admissibility of a court intruding upon the form of press material. The impulse for this article was a recent decision of the Supreme Court declaring that the use, by a journalist in his text, of rhetoric which imparted a tone of demagogy to the text, could be the basis for civil liability of the author for infringing the good name of the person described in the press material. (original abstract)
14
Content available remote Jacek Wierciński, Niemajątkowa ochrona czci
60%
XX
VIonografia J. Wiercińskiego stanowi z pewnością jedną z najważniejszych pozycji poświęconych tematyce ochrony czci. Wśród wielu zalet tej dysertacji należy wymienić jej precyzyjny układ oraz obszerne i kompetentne omówienie przez autora doktryn kilku wybranych państw. Szczegółowej analizie zostały poddane takie zagadnienia, jak: pojęcie czci i przesłanki jej naruszenia, podział wypowiedzi na twierdzenia o faktach i opinie, pojęcie bezprawności i okoliczności ją wyłączające oraz roszczenia niemajątkowe^ W swoich rozważaniach J. Wierciński nie ograniczył się przy tym tylko do zreferowania poglądów nauki i dorobku orzecznictwa. Czerpiąc inspirację z literatury zachodniej, autor ten sformułował wiele postulatów reformy istniejącego systemu. Są to zarówno propozycje nowelizacji przepisów, jak i ich odmiennej interpretacji. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego materiału jest przedstawienie doświadczeń, jakie z ochrony prywatności w sieciach komputerowych, szczególnie w Internecie znalazły się w dorobku prawnym państwa tam, gdzie Internet się narodził, a więc w USA. Porównawczo przedstawiono również wybrane rozwiązania prawne z tego zakresu w Kanadzie.
16
Content available remote Ochrona dóbr osobistych w orzecznictwie sądów
60%
XX
Na kanwie wybranych orzeczeń sądów autor rozważa zagadnienia związane z ochroną dóbr osobistych. Analizuje, jakie przepisy prawa chronią dobra osobiste takie jak: prawo do ochrony życia prywatnego, prawo do wolności myśli, sumienia, prawo do wyrażania opinii i wolności słowa. Na podstawie orzecznictwa sądów i poglądów doktryny podejmuje próbę określenia czym są dobra osobiste, kiedy dochodzi do ich naruszenia. Wskazuje okoliczności wyłączające bezprawność ich naruszenia. Sygnalizuje także, jakie roszczenia przysługują w przypadku naruszenia dóbr osobistych i co sąd ustala w procesie o naruszenie dóbr osobistych. Autor prezentuje pogląd, że sprawiedliwość w ochronie dóbr osobistych realizuje się przez mądre stosowanie prawa, które ma odpowiedni fundament aksjologiczny. (abstrakt oryginalny)
EN
The author discusses issues related to the protection of personal interests against the background of selected court decisions. He analyses which provisions protect personal interests such as: the right to privacy, the right to freedom of thought, freedom of conscience, the right of expressing opinions and freedom of speech. On the basis of court jurisprudence and the doctrine he attempts to define what personal interests are when it comes to their violation and indicates the circumstances excluding the illegality of their violation. He indicates also which claims are available in the event of infringement of personal interests and what the court determines in the trial on infringement of personal interests. The author holds the view that justice in the protection of personal interests is realized by wise application of the law, which has an adequate axiological foundation. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest wskazanie dóbr osobistych jednostek samorządu terytorialnego i analiza uprawnień przysługujących gminie (powiatowi, województwu) w przypadku naruszenia tych dóbr. Jednostka samorządu terytorialnego jest osobą prawną w rozumieniu prawa cywilnego, do której zastosowanie mają przepisy dotyczące osób prawnych, o ile ustawy samorządowe nie zawierają odmiennych regulacji. (fragment tekstu)
EN
A territorial self-government unit is a juridical person in understanding of civil law, to which regulations concerning juridical persons are applied, if the self-government acts do not contain different regulations. Among provisions of the Civil Code referring to juridical persons, thus also to the territorial self-government units, there is certainly included norm of art. 43 C.C. permitting to apply adequately to juridical persons the provisions on protection of personal goods and chattels of physical persons. In the article there were characterised basic personal interests of communes (districts, self-government voivodeships) and indicated powers vested in these units in case of infringing their personal interests. (original abstract)
XX
Recenzowana monografia Jędrzeja Skrzypczaka jest ambitną i erudycyjną próbą zmierzenia się materii prawa z wyzwaniami determinizmu technologicznego w sferze mediów. Autor w swojej wszechstronnej i wnikliwej analizie aktów normatywnych, orzecznictwa, a także bogatej literatury przedmiotu przedstawia nowy model ochrony dóbr osobistych w erze nowych mediów. Proponuje - za Arystotelesem - aby w dobie cyfryzacji mediów, gdy wymiana informacji i opinii następuje na niespotykaną dotąd skalę, zachować złoty środek między prawem do wolności i krytyki mediów a ochroną dóbr osobistych podmiotów prawa. (fragment tekstu)
XX
W artykule zwrócono uwagę na zagadnienie poszerzenia treści art. 21 projekt pierwszej księgi Kodeksu cywilnego o dwa ściśle ze sobą związane dobra osobiste, tj. nietykalność i integralność. Proponowane poszerzenie treści zbioru dóbr osobistych potwierdza dotychczasowe stanowisko doktryny, co do potrzeby zagwarantowania szczególnej ochrony cennym dla jednostki i narażonym na szczególne zagrożenie wartościom w postaci wskazanych dóbr. Z przedstawionej analizy prowadzonej na podstawie międzynarodowych aktów i dokumentów oraz orzecznictwa ETPC wynika, że pojęcie integralności jest niewątpliwie zakorzenione w podstawowych prawach człowieka, takich jak godność, wolność, prywatność, a jego zakres interpretacyjny jest bardzo szeroki, pozwalający na wyodrębnienie rozmaitych ujęć i postaci integralności, m.in. integralności biologicznej, genetycznej, moralnej, seksualnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The study examines the issue of extending the proposed wording of article 21 in the draft of book one of the Civil Code on two closely related personal rights - inviolability and integrity. The proposed extension of the contents of the catalogue of personal rights confirms the position of the doctrine to this point in time as regards the need to guarantee the particular protection for individuals and the threat to the personal rights layed out therein. Done in accordance with international acts and documents and ETPC case law, the analysis leads to two main conclusions. First, the concept of integrity is undoubtedly rooted in basic human rights including dignity, freedom, and privacy; and, second, its scope is very broadly interpreted, allowing for a diversity of concepts and forms of integrity to be differentiated. These include biological, genetic, moral, and sexual integrity.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest wprowadzona nowelą z dnia 8 grudnia 2017 r. klauzula niekaralności przekroczenia granic obrony koniecznej przez odpierającego zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc (art. 25 §2a k.k.). Niekaralność dotyczy działań obronnych, skierowanych przeciwko zamachowi polegającemu na naruszeniu miru domowego: wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub zamachowi poprzedzonemu wdarciem się do tych miejsc. Dotyczy tego rodzaju obiektów pozostających we władaniu osób prywatnych, a nie instytucji państwowych samorządowych lub społecznych. Klauzula ta nie ma zastosowania w wypadku, gdy przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące, co daje gwarancję jej nienadużywania w praktyce. Autor ocenia to rozwiązanie pozytywnie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the clause on immunity from prosecution for exceeding the limits to the right of self-defence by a defendant repulsing an assault consisting in a break-in to a flat, premises or a fenced area adjoining them or an assault preceded by a break-in to those places (Article 25 §2a CC), which was introduced by the amendment of 8 December 2017 to the Criminal Code. Immunity from prosecution is applicable to defensive activities against an assault consisting in the violation of possessory rights in real property: a break-in to a flat, premises, a house or an adjoining fenced area or an assault preceding a break-in to those areas. It is applicable to the facilities that natural persons dispose of and not to state, self-government and social institutions' ones. The clause is not applicable in the event of flagrant exceeding the limits to the right of self-defence, which is a guarantee that it will not be misused in practice. The author expresses approval of the solution.(original abstract)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.