Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 211

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metodyka badan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
PL
Przedstawiono poglądy dotyczące metodyk badań podstawowych. Wskazano, iż uzyskane wyniki mogą być interpretowane w sposób dowolny, zależny od wiedzy i rozsądku badacza.
EN
Opinions on the research methods were reviewed and the problem of applying basis sciences knowledge in agricultural disciplines was pointed out. It was emphasized that in data files the information which could provide significant scientific progress should be carefully selected from randomly collected data overflow. Such accidental data may lead to doubtful or false conclusions on investigated problem. Uncritical usage of statistical methods was also contested. Special attention was paid to the absence of universal criteria to evaluating scientific character of particular experimental Works.
6
Content available A method for testing strain of corn grain in mass
100%
EN
A measurement system has been designed and built for testing a strain of corn grain in mass. A method of measurements has been proposed. The effect of moisture content on corn grain strain measurement results was shown. Testing was carried out on two corn hybrids: Kb-270 and Beko-210 and for four different cylinder volumes at application of 6.8 MPa maximum stress for straining grain in mass. Results of tests have been statistically elaborated and graphically demonstrated in the form of regression curves.
PL
Opracowano i wykonano stanowisko badawcze do określania odkształcenia masy ziarna kukurydzy. Zaproponowano metodykę pomiaru. Stwierdzono wpływ wilgotności ziarna na wielkość odkształcenia jego masy. Badania przeprowadzono na dwóch mieszańcach kukurydzy Kb-270 i Beko-210. Rezultaty eksperymentu zostały opracowane statystycznie i graficznie zademonstrowane w formie krzywych regresji.
PL
Dla efektywnej realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) i realizacji strategii równoważenia regionalnych potrzeb wsi i rolnictwa, niezbędny jest rozwój badań i wdrożeń dotyczących przemian w infrastrukturze i wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Trzeba aktualizować i opracowywać nowe, możliwie proste, metodyki i metody porównań poziomych i pionowych pomiędzy badanymi obiektami przestrzennymi, tj. sołectwami, gminami czy rejonami (powiatami) w wybranym regionie (województwie) czy makroregionie kraju. Zaproponowano przeprowadzać oceny porównawcze z podziałem na: – charakterystyki badanych obiektów (np. gmin), – ich rozwoju infrastrukturalnego, – wielofunkcyjność badanego obszaru wiejskiego. Charakteryzowanie badanych obiektów (gmin) proponuje się poprzez oszacowanie przynajmniej 10 czynników dotyczących powierzchni (ogólna, leśna, UR, TUZ i jakości gleb) oraz mieszkańców i ich gospodarstw domowych związanych i niezwiązanych z gospodarstwami rolniczymi. Dotychczasowy rozwój poziomu infrastrukturalnego technicznej gminy da się określić 10 czynnikami, których parametry można oszacować liczbami procentowymi (%) w stosunku do liczby gospodarstw domowych w gminie. Charakteryzowanie wielofunkcyjności gminy można by ustalać wg miejsc i struktury zatrudnienia czy źródeł utrzymania mieszkańców. Zaproponowano uwzględnianie 15 źródeł utrzymania „etatów” pracowniczych i 20 czynników oceny stopnia wielofunkcyjności gminy. Niezbędne dane wejściowe do ocen poziomu infrastruktury technicznej i wielofunkcyjności gmina można uzyskać z materiałów Narodowych Spisów Powszechnych (NBP) i Powszechnych Spisów Rolnych (PSR) z 1996 i 2002 r. oraz z aktualnych danych statystycznych gromadzonych w samorządach terytorialnych. Podjęto próby wyliczania syntetycznych parametrów (wskaźników) liczbowo charakteryzujących poziom rozwojowy badanego obszaru oraz poziom jego infrastruktury i wielofunkcyjności. Zaproponowana nowa metodologia oparta jest na studiach literatury oraz obserwacjach terenowych kilku wybranych gmin. Te propozycje metodyczne, przed ich zaleceniem do praktycznego lub edukacyjnego stosowania, muszą być zweryfikowane w trakcie badań szerszej zbiorowości gmin. Niezbędne jest też prowadzenie studiów i badań podstawowych nad poprawnym metodycznie określeniem współzależności pomiędzy parametrami charakteryzującymi przestrzeń, infrastrukturę i wielofunkcyjność obszarów wiejskich w różnych regionach kraju.
EN
For more efficient realization of the National Plan of Development and the strategy of equalizing regional needs of rural areas and agriculture it is necessary to develop applied research on changes in the infrastructure and multifunctional character of rural areas. It is necessary to update and develop new methodologies and methods of horizontal and vertical comparisons of the studied space objects, i.e. villages, communes or regions (counties) in a selected region (province) or macro region of Poland. A comparative assessment has been suggested with a division into: – characteristics of studied objects (e.g. communes), – their structural development, – multifunctional character of the studied rural area. Proposed characteristics of researched objects (communes) should by based on an assessment of at least 10 factors pertaining to the area (total area, forest, arable area, permanent grasslands and soil quality) and rural dwellers, their households connected and unconnected with farms. A hitherto development of commune technical infrastructure can be determined using 10 factors, the parameters of which may be assessed by percentage numbers (%) in relation to the number of households per commune. Characterizing of commune multifunctional character may be established according to jobs and employment structure or sources of income of the inhabitants. It was suggested to consider 15 sources of income “employment” and 20 factors of assessment of a commune multifunctional character. The input data necessary to assess the level of technical infrastructure assessment and multifunctional character of communes may be obtained from material of the National Census and Agricultural Census from 1996 and 2002 and recent statistics accumulated by territorial self-governments. Attempts have been made at stating synthetic parameters (indices) numerically characterizing the development level of the studied region and the level of its infrastructure and multifunctional character. Suggested new methodology bases on literature studies and field observations in several selected communes. The methodological suggestions should be verifies through research on a greater group of communes before they could be used in practice. It is necessary to conduct studies and basic research on proper determination of interrelations between parameters describing space, infrastructure and multifunctional character of rural areas in different parts of the country.
EN
In the agricultural research various problems exist and there is a great deal of means of their solving. Although the field experiment is an essential element of agricultural research allowing to solve both theo­retical and practical problems, reduction of the number of experiments as well as the expansion of science and technology brought about changes of the manner of research and of the methods of analysis and synthesis. Therefore, on the one hand the integration of research and its comple­mentation can be observed, on the other the substitution of one means and experimental processes for another is occuring.
EN
A detailed research of the fiat palsa mire on the Kola Peninsula (vegetation, stratigraphy of deposits, pollen analysis, age and genesis of mire), conducted by mire researchers from the Institute of Biology, Russian Academy of Sciences in Petrozavodsk, under the guidance of Professor G .A. Elina, allowed to distinguish six stages of palsa mire development (9ka BP). The temporal-spatial stages of palaeovegetation in two study areas (Tumannoye and Lovozero) were analysed for the following intervals: 8500, 5500, 3000 and 1000 BP. Six models of palaeovegetation development for the Kola Peninsula and Karelia were differentiated: tundra - forest-tundra; tundra - northern taiga; tundra - central taiga; tundra - central southern taiga; tundra - southern taiga; tundra – subtaiga.
PL
W artykule omówiono zalety zastosowania nawozów o spowolnionym działaniu w uprawie roślin ozdobnych uprawianych w pojemnikach oraz drzew hodowanych w szkółkach i sadach. Zwrócono uwagę na parametry procesu mające wpływ na efektywność przeprowadzanych badań. Przedstawiono proces otoczkowania nawozów rolniczych jako proces bezciśnieniowej granulacji. Opracowano schemat stanowiska badawczego, urządzenia do bezciśnieniowej aglomeracji nawozów rolniczych i ogrodniczych. Zaproponowano metodykę badania nawozów, w warunkach laboratoryjnych, umożliwiająca wstępną ocenę parametrów użytkowych otrzymywanych produktów.
EN
The article describes the advantages of slow-release fertilizers in the cultivation of ornamental plants grown in containers and trees grown in nurseries and orchards. Attention was paid to the process parameters affecting the efficiency of tests. The encapsulation process of agricultural fertilizer is presented as a pressureless process of granulation. Diagram of test bench and equipment for pressureless agglomeration of agricultural and horticultural fertilizer is developed . Fertilizer research methodology is proposed, in laboratory conditions, allowing a preliminary assessment of functional parameters of obtained products.
20
88%
PL
Wdrażanie wielotarczowych rozdrabniaczy surowców, materiałów i tworzyw rolniczo- spożywczych rozpisano w postaci konstrukcyjnej procedury obejmującej potencjał ludzki, techniczny, energomaterialny i sterowniczy. Zaprezentowano najważniejsze zasady i struktury metodyki badań potencjałów efektywności rozdrabniania nasion na paszę. Metodyka ta ma na celu uwzględnienie zmienności wskaźników opisujących potencjalne możliwości w ramach modelu rozdrabniania.
EN
Application of a multiple disccutting mill as a crumbling mechine in processing of agricultural goods requires out preliminary constructional test based on people, technology, materials and sevis potential. Principles of the method and the model for testing comminution of cereal grain to feed are presented in the paper. Mathematical methods aiming at consideration of the set of variables potential in the model of the process are described.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.