Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 42

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  SO2
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Zbadano wpływ zawartości SO2 w ilości 100 i 500 ppm na szybkość utleniania w powietrzu trzech gatunków stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9 i X53CrMnNiN20-8), stosowanych aktualnie do wyrobu zaworów w silnikach spalinowych. Badania przeprowadzone zostały w temperaturze 1173 K, tj. w maksymalnej temperaturze pracy zaworów w silnikach diesla. Stwierdzono, że proces korozji w tych warunkach nie przebiega ściśle według prawa parabolicznego za wyjątkiem stali X33CrNiMn23-8 zawierającej najwięcej chromu. Wykazano równocześnie, że obecność śladów siarki w atmosferze reakcyjnej zwiększa szybkość utleniania wszystkich trzech gatunków stali. Najbardziej wyraźny wpływ zaobserwowano w przypadku stali X50CrMnNiNbN21-9 zawierającej najmniejszą ilość chromu.
EN
The influence of 100 and 500 ppm of SO2 in air atmosphere on high temperature corrosion of steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9 and X53CrMnNiN20-8), utilized for the production of valves in diesel engines, has been investigated. These experiments have been carried out at 1173 K, i.e. at maximum temperature of valves, operating in diesel engines. It has been found that under these conditions the corrosion process did not follow exactly parabolic rate law with the exception of X33CrNiMn23- 8 steel, containing maximum chromium concentration. In addition, it has been found that the presence of SO2 in oxidizing atmosphere increases the corrosion rate. The most important influence has been observed in the case of X50CrMnNiNbN21-9 steel, containing the lowest concentration of chromium.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań szybkości utleniania stali Crofer 22APU przeznaczonej do budowy interkonektorów w ogniwach typu SOFC. Badania kinetyczne prowadzono w zakresie temperatur pracy ogniw paliwowych (600-900oC) w atmosferach o zmiennej zawartości SO2 w powietrzu.
EN
This work presents the results of the TG analysis of the Crofer 22APU steel at high temperature in a mixture of air of a varying SO2 content, temperature range of 600- 900oC.
EN
The present paper proposes a CFD model to study sulphur dioxide (SO2) absorption in seawater. The focus is on the treatment of marine diesel engine exhaust gas. Both seawater and distilled water were compared to analyze the effect of seawater alkalinity. The results indicate that seawater is more appropriate than distilled water due to its alkalinity, obtaining almost 100% cleaning efficiency for the conditions analyzed. This SO2 reduction meets the limits of SOx emission control areas (SECA) when operating on heavy fuel oil. These numerical simulations were satisfactory validated with experimental tests. Such data are essential in designing seawater scrubbers and judging the operating cost of seawater scrubbing compared to alternative fuels.
PL
Artykuł prezentuje zależności średniodobowych stężeń S02 w uzdrowisku Inowrocław od wybranych elementów meteorologicznych: temperatury, kierunku i prędkości wiatru w okresie 1991-1993.
EN
The article presents dependence of air pollution concentration (S02) in Inowrocław health resort on selected meteorological elements: the air temperature, wind directions and wind speeds - in the period 1991-1993.
PL
W artykule przedstawiono badania adsorpcji SO2 na sorbentach otrzymanych z popiołów lotnych. Celem badań było określenie parametrów adsorpcji SO2 na sorbentach stałych i zastosowanie tego procesu w doczyszczaniu spalin z SO2. Proponowana przez autora metoda doczyszczania pozwala nie tylko na doczyszczenie spalin przed utylizacją i skła-dowaniem CO2, ale również pozwala na zagospodarowanie odpadów z energetyki z korzyścią dla środowiska poprzez syntezę sorbentów z popiołów lotnych. Na bazie popiołów lotnych zostały otrzymane m.in. zeolity Na-A i Na-X, które następnie zostały użyte w procesie adsorpcji SO2. Zmiennymi parametrami procesu adsorpcji SO2 była temperatura i czas zarówno adsorpcji jak i wygrzewania próbek.
EN
The article presents the adsorption of SO2 on sorbent obtained from fly ash. The purpose of the study is to determine the adsorption parameters of SO2 on solid sorbents and to apply this process for the purification of exhaust gas. A proposed method by the authors purifies exhaust gas before the utilization and storage of CO2 but allows the utilization of waste to the benefit for the environment through the synthesis of sorbents from fly ash . From fly ash were obtained zeolite Na-A and Na-X, which were used in the adsorption process of SO2. The variable parameters of the SO2 adsorption were the temperature and time of adsorption and annealing the samples.
PL
Utleniano stop na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al w atmosferze powietrza i atmosferze powietrza z dodatkiem 1% SO2. Wytop stopu poddano obróbce plastycznej i wygrzewaniu rekrystalizującemu w 1000°C w atmosferze argonu. Proces utleniania prowadzono w temperaturze 900 i 1100oC przez 24 h. Stwierdzono, że na powierzchni próbek tworzy się dwuwarstwowa zgorzelina, zbudowana z NiO, Al2O3 oraz spinelu NiAl2O4. Wielkość przyrostu masy próbek zależy od składu atmosfery oraz temperatury. Dominującym procesem jest tworzenie się NiO. Stwierdzono, że niewielka ilość SO2 obniża szybkość korozji badanego stopu, co jest związane z reakcjami zachodzącymi na powierzchni zgorzeliny.
EN
An alloy based on the Ni3Al intermetallic phase matrix was oxidized in an atmosphere of air and in air containing 1% SO2. The alloy melt was subjected to plastic working and recrystallizing annealing at 1000°C under an atmosphere of argon. The oxidation process was carried out at 900 and 1100oC for 24 hours. It was found that two-layer scale composed of NiO, Al2O3 and NiAl2O4 spinel was formed on the sample surface. The rate of the sample weight increment depended on the composition of the atmosphere and temperature. The dominant process was the formation of NiO. Small amounts of SO2 were observed to reduce the corrosion rate in the investigated alloy, which was associated with reactions occurring on the surface of scale.
PL
Zanieczyszczenia środowiska naturalnego wpływa na komfort życia, szczególnie na terenach zurbanizowanych. Na całym świecie prowadzi się działania, których celem jest poprawa istniejącego stanu. Ochrona środowiska ma również szczególne znaczenie w polityce Unii Europejskiej. Prowadzi się liczne działania mające na celu zachęcać do tworzenia ekologicznej gospodarki, a także dbać o zdrowie i dobrobyt ludzi. Wprowadzanie zaostrzonych norm oraz finansowe wspieranie ekologicznych projektów ma istotny wpływ na wiele gałęzi gospodarki, szczególnie w zakresie przemysłu, transportu, czy produkcji energii. W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań związanych z predykcją zmian wartości stężenia SO2 w powietrzu atmosferycznym. W badaniach posłużono się danymi pomiarowymi ze stacji monitoringu powietrza w Gliwicach. W eksperymentach sprawdzano możliwość wykorzystania sztucznych sieci neuronowych typu PNN.
EN
Environmental pollution has a particular impact on the comfort of life, especially in urban areas. Around the world, efforts are aimed at improving this situation. Particular importance in the policy of the European Union is protecting the environment. Its activities are designed to encourage companies for creating a green economy, as well as care for the health and prosperity of people. The introduction of more stringent standards, and financial support for environmental projects have a significant impact on many sectors of the economy, especially in the field of industry, transport, and energy production. The article presents results of preliminary studies related to the prediction of changes in the concentration of SO2 in atmospheric air. Researches was based on the data on concentrations of pollutants and meteorological conditions recorded by an automatic station monitoring the air quality in Gliwice. The possibility of using PNN artificial neural networks were tested in the experiments.
PL
W pracy przedstawiono wynika badań morfologii zgorzelin utworzonych na stali Crofer 22APU w atmosferach o zmiennej zawartości SO2 oraz w czystym powietrzu, w zakresie temperatur 600-900oC. Badania składu i morfologii utworzonej warstwy zgorzeliny przeprowadzono za pomocą TEM, EDX i SEM.
EN
This work presents the results of the morphology analysis of the scale formed on Crofer 22APU steel at high temperature in in a mixture of air of a varying SO2 content, temperature range of 700-900oC. The analyses of the phase composition and morphology of the formed scale layer were conducted with the use of TEM, EDX and SEM.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań radioizotopowych z wykorzystaniem SO2 znaczonego promieniotwórczym izotopem siarki 35S. Celem eksperymentów radioznacznikowych było uzyskanie informacji o transporcie siarki przez zgorzelinę narastającą na stali Crofer 22APU w czasie wysokotemperaturowego utleniania w atmosferach zawierających SO2.
EN
This work presents the results of the radioisotopes analysis of the sulphur transport in the scale formed on Crofer 22APU during high temperature oxidation in SO2. In the investigation the 35S radioisotope was used as a marker in SO2.
EN
Content of 9 heavy metals in grassland ecosystem on 5 sites was studied. Samples of the above-ground plant part, tiller zonle, root and soil were evaluated. At the same time SO2 and NO2 concentrations were measured. Samples were taken monthly over the growing season. There were observed differences in individual plant parts and soil as well. Heavy metal content is higher in the soil and roots than in the above-ground biomass. Because soil and roots are stable, heavy metals can accumulate in roots and soil for a long period until the system achieve a dynamic balance. On the other hand above-ground biomass regenerate every year. Results of monitoring show that heavy metal content increase with rising altitude. Measurement of emissions has been carried out at same sites for more than 10 years and includes a period of a striking decrease of industry emission, mainly from power station. A marked decrease of SO2 pollution and a slight increase of NO2 pollution were observed. In mountain regions there is observed that areas at lower altitudes are less polluted by SO2 in comparison with areas located at higher altitudes. Pollution of Orava region is documented too. Besides its own source of pollution, this region was influenced by high emission receiving from the Katowice-Ostrava industry region. At present there is evident that the influence of winter temperature inversion in mountain regions where the pollution increases in closed valleys.
PL
Badano zawartość 9 metali ciężkich w ekosystemach użytków zielonych usytuowanych w 5 miejscach. Oceniano próbki części nadziemnych roślin, warstwy ornej, korzeni i gleby. W tym samym czasie mierzono stężenie SO2 i NO2. Próbki pobierano co miesiąc w ciągu sezonu wegetacyjnego. Zaobserwowano różnice między poszczególnymi częściami roślin i glebie. Zawartość metali ciężkich była większa w glebie i korzeniach niż w nadziemnej biomasie roślin. Ponieważ gleba i korzenie są stalymi elementami, metale ciężkie mogą akumulować się w korzeniach i glebie przez długi okres dotąd, aż system osiągnie równowagę dynamiczną. Natomiast nadziemna biomasa regeneruje się co roku. Wyniki monitoringu pokazują, że zawartość metali ciężkich zwiększa się ze wzrostem wysokości n.p.m. Prowadzono pomiary emisji w tych samych miejscach przez ponad 10 lat i obejmowały one okres silnego zmniejszenia emisji przemysłowych, głównie z elektrowni. Zaobserwowano wyraźne zmniejszenie zanieczyszczenia SO2 i nieznaczne zwiększenie zanieczyszczenia NO2. W rejonie górskim stwierdzono, że obszary położone na mniejszej wysokości n.p.m. są mniej zanieczyszczone SO2 niż obszary zlokalizowane na większych wysokościach. Zostało też udokumentowane zanieczyszczenie regionu Orawa. Poza własnymi źródłami zanieczyszczeń, na region ten oddziałuje duża emisja z rejonu przemysłowego Katowice-Ostrawa. Zimowa inwersja temperatury w rejonie górskim powoduje zwiększone zanieczyszczenia w pobliskich dolinach.
EN
The aim of this study is to present disaggregation for SO2 and PM2.5 emissions from small domestic sources. As suggested by Dong and Liang [5], the problem is to analyse air emission from scattered sources (households). Data submitted for Poland [14] indicate that small domestic boilers are one of main sources of air pollutant emission. Their shares in 2013 national total were about 34% for SO2 and 51% for PM2.5 respectively. Results from [21] underline the significance of that source. Moreover, the current analysis found connection between small domestic combustion and air quality worsening in local scale. Despite the fact, solid fuels will remain the main energy resource in the near future [22]. To carry out presented analysis, we used emission data submitted for international purposes [14] and selected statistics published by the Central Statistical Office of Poland [15, 16]. Selected data were derived also from study carried out by Hławiczka et al. [9] for Polish-Czech Republic border region.
PL
Celem niniejszej pracy jest prezentacja dezagregacji emisji SO2 and PM2.5 do powietrza z gospodarstw domowych. Wyniki pracy [5] wskazują, że występuje problem z małymi źródłami emisji rozmieszczonymi przypadkowo. Dane o emisji krajowej [14] wskazują, że spalanie paliw w gospodarstwach domowych jest jednym z głównych źródeł emisji SO2 PM2.5 do powietrza (udziały w roku 2013 to odpowiednio: 34% SO2 oraz 51% PM2.5). Wyniki [21] podkreślają rolę tego źródła emisji. Ponadto obecnie prowadzone analizy potwierdzają zależność pomiędzy emisją z gospodarstw domowych a jakością powietrza w skali lokalnej. Pomimo tego, węgiel pozostanie w najbliższej przyszłości głównym źródłem energii [22]. W celu przeprowadzenia analizy wykorzystano dane o emisji krajowej [14] oraz wybrane statystyki krajowe [15, 16]. Część danych zaczerpnięto z wyników badań Hławiczki i in. [9] dla regionu przygranicznego Polska-Czechy.
EN
In order to improve the efficiency of power generation system and reduce CO2 emissions power plants work at high temperature and pressure. Under such conditions modified steel 9Cr, which fulfils the requirements concerning creep resistance, isused. However, Cr2O3 formed on the steel does not protect the construction material in the atmosphere which contains CO2 and SO2. The aim of the experiment was to study the behaviour of P91 steel in CO2 atmosphere with the addition of 1% and 5 vol.% of SO2 at different temperatures (700, 800 and 900°C). It was concluded that the corrosion rate of P91 steel is increasing with a rise in temperature. Scales formed in CO2 atmosphere at 900°C contain a mixture of iron oxides in the outer layer and chromium-iron spinel in the inner layer. The FeS and Ni were found in the inner zone of scales formed in SO2 atmosphere.
PL
Przedstawiony materiał badawczy stanowi próbę zastosowania modelu Calmet/Calpuff do obliczeń poziomu imisji pochodzącej z wysokich emitorów punktowych. W sposób ogólny przedstawiono metodykę gaussowskich modeli obłoków. Przeprowadzono również obliczenia rozprzestrzeniania się SO2 w atmosferze dla stałej i zmiennej emisji.
EN
The presented research material is the attempt of application Calmet/ Calpuff model to calculating pollutant concentration from high point sources. In the paper Gauss puff model was generally described. There was also calculated dispersion of air pollutant (SO2) in atmosphere from source with constant and variable emissions.
EN
Wastes of most marble types are distinguished with their superior CaCO3 content and potential to utilize them as an alternative to limestone. Control of SO2 using marble wastes in wet flue gas desulphurization (WFGD) units of coal fired thermal power plants is an important opportunity. In this study, nine types of marble wastes were evaluated in terms of their ability to dissolution (reactivity) in an acidic environment. The reactivity was expressed as fractional conversion with time with respect to the chemical composition and particle distribution of wastes as well as temperature and pH of solution. Dissolution reaction rate constants were also computed. Reactivity of the wastes varied significantly with chemical compositions of the marble types. The same marble type displayed different dissolution profiles as a function of test conditions (fineness, temperature, pH). Higher contents of CaCO3 and Fe2O3 positively influenced dissolution ability and rates, whereas increased MgCO3 content had adverse effects. The changes in particle size, temperature and pH influenced the reactivity. The reactivity increased with decreasing particle size. Also, higher temperature and increased acidity favored dissolution ability of the marble wastes. Our results showed that under optimized conditions marble wastes, having a higher content of CaCO3 and low content of MgCO3, are potential SO2 sorbent alternative.
EN
This study addresses estimation of emission rates and concentrations of SO2, CO and NO2 gases emitted from Daura Refinery (DR), Daura Power Plant (DPP) and South of Baghdad Power Plant (SBPP) by calculating the fuel discharge. The estimations were made by using the Gaussian plume model of dispersion at distances within 10 km from the pollution source for January, April, July and October 2017 under two stability conditions, slightly stable and moderately unstable. The effect of wind speed and direction as well as the ambient temperature of the surrounding air on the dispersion and transmission of air pollutants were also investigated. It was found that the unstable conditions are better for dispersing out atmospheric pollutants. The results showed that Zafarania District was the most affected by pollutants emitted from DR and BSPP while Daura District was more affected by DPP due to the prevailing wind direction. It was also found that an increase in wind speed leads to a decrease in the concentration of pollutants. The concentration of pollutants is inversely proportional to the height of the chimney, the speed of the gas leaving the chimney, while it is directly proportional to the diameter of the chimney. DPP has higher emission rates than DR and SBPP while at the surface level, the pollutants concentrations emitted from DR are greater than those emitted from DPP and SBPP.
16
Content available remote Flow charateristics of a low NOx emission burner
71%
EN
Recent technological changes in the Polish power industry have created opportunities for reducing NOx and CO emissions, but - at the same time - created another operation problem: sulphur corossion of boilers' rear water-wall. This has been the motivation for performing a detailed study of the air flow and pulverized coal transport in low-NOx burners. A measuring stand was built inside a real medium power OP-230 boiler equipped with a low-NOx burner to measure the velocity field at the burner's outlet and to prepare experimental characteristics of the burner. To extend the description, a numerical model of the burner was constructed and numerical calculations were executed by means of the Fluent program. Numerically calculated velocity profiles were compared with the results of measurements. Further investigations of the low NOx burner included the flow of the air-pulverized coal mixture. The measured concentration of the coal dust was compared with numerically predicted distribution of particles. Both the measurements and the calculations have shown a highly non-uniform concentration of particles at the burner outlet. The obtained results have been helpful in formulating recommendations to improve burner geometry.
PL
Przeprowadzono badania doświadczalne absorpcji dwutlenku siarki z jego mieszaniny z azotem w module membranowym typu "hollow fiber” firmy Hoechst Celanese o krzyżowym przepływie cieczy w przestrzeni między kapilarnej. Powierzchnia właściwa membran wynosiła ponad 2200 m2/m3. Osiągnięto wysokie stopnie absorpcji SO2 mimo, że cieczą absorbującą była woda. Stwierdzono że dla masowego stosunku przepływu faz, L/G, powyżej 10, stopień absorpcji nie zależy od tego parametru i jest równy prawie 100 %.
EN
The absorption of SO2 from N2 in water was studied in a hollow fiber module, new development of Hoechst Celanese Corporation, which is characterized by cross flow fluid. The gas and liquid flows were countercurrent. The amount of SO2 absorbed was high even for a SO2 - water system. Analyses of experimental date showed that above value 10 of L/G the absorption didn’t depend on this parameter, because it is high as 100 %.
18
Content available remote Oddziaływanie emisji ditlenku siarki i tlenków azotu na zakwaszenie gleb Polski
71%
PL
Przeanalizowano wartości emisji ditlenku siarki i tlenków azotu w Polsce w latach 1980-2004. Z tych danych obliczono ładunki protonów H+, powstające z opadu ditlenku siarki i tlenków azotu. Uzyskane dane wskazują, że w analizowanym ćwierćwieczu sumaryczny ładunek protonów wodoru, powstający z opadu SO2 i NOX, uległ obniżeniu z 4,38 (1980 r.) do 1,80 kmol H+ • ha-1 (2004 r.). Na tak liczący się spadek wartości tego ładunku wpłynęła 70% redukcja emisji SO2 i 40% NOX. Pomimo widocznej redukcji ładunku H+, powstającego w efekcie oddziaływania analizowanych czynników antropogennych, presja zakwaszenia gleb w Polsce nie uległa wyraźnemu zahamowaniu. Po części może to wynikać z faktu, że w tym samym czasie aż o około 70% obniżono emisję pyłów mających charakter alkaliczny.
EN
The levels of sulphur dioxide and nitrogen oxides emission in Poland in the years 1980-2004 were presented. This data was used to determine charges of H+ protons, which are created as the result of sulphur dioxide and nitrogen oxides precipitations. The obtained data indicate that in the analysed 25 years the total charge of hydrogen protons resulting from precipitations of SO2 and NOX decreased from 4.38 (1980) to 1,80 kmol H+ • ha-1 (2004 r.). This significant decline of the proton charge was influenced by a 70% reduction of SO2 emission and 40% reduction of NO, emission. Despite a noticeable reduction of H+ charge which is created as a result of the effect of the analysed anthropogenic factors the soil acidification pressure in Poland was not materially restricted. This may be partially attributable to the fact that simultaneously the emission of alkalme dusts was decreased by 70%.
EN
In this paper, a new method for enhancing the pool boiling heat transfer coefficient of pure liquid, based on the gas injection through the liquids has been introduced. Hence, the effect of gas dissolved in a stagnant liquid on pool boiling heat transfer coefficient, nucleation site density, and bubble departure diameter has experimentally been investigated for different mole fractions of SO2 and various heat fluxes up to 114 kW/ m2. The presence of SO2 in captured vapor inside the bubbles, particularly around the heat transfer surface increases the pool boiling heat transfer coefficient. The available predicted correlations are unable to obtain the reasonable values for pool boiling heat transfer coefficient in this particular case. Therefore, to predict the pool boiling heat transfer coefficient accurately, a new modified correlation based on Stephan-Körner relation has been proposed. Also, during the experiments, it is found that nucleation site density is a strictly exponential function of heat flux. Accordingly, a new correlation has been obtained to predict the nucleation site density. The major application of the nucleation site density is in the estimating of mean bubble diameters as well as local agitation due to the rate of bubble frequency.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.