Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 280

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Kształcenie zawodowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote Stan i potrzeby szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie oferty edukacyjnej oraz potrzeb placówek kształcenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim. Ankietę przeprowadzono w ramach projektu badawczego pt. "Diagnoza oferty i potrzeb placówek edukacyjnych województwa zachodniopomorskiego w obszarze szkolnictwa zawodowego", zrealizowanego w 2014 r. we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. Badanie przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem technik PAPI (wywiadu bezpośredniego) oraz CATI (wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo). Ankietowaniem objęto: zasadnicze szkoły zawodowe, technika, placówki przysposabiające do pracy zawodowej, licea profilowane, szkoły policealne i uczelnie wyższe. Respondenci odpowiadali na 24 pytania dotyczące potencjału szkolnictwa zawodowego oraz jego potrzeb dydaktycznych i infrastrukturalnych, a także współpracy z pracodawcami w województwie zachodniopomorskim. W wyniku badania stwierdzono m.in., że placówki szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim są niedoinwestowane. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at presenting the educational offer and the needs of vocational education institutions in Zachodniopomorskie voivodship. The survey within the framework of the research project Diagnosis of the offer and needs of educational institutions in Zachodniopomorskie voivodship in the area of vocational education, was conducted in 2014 in cooperation with the Voivod-ship Labour Office in Szczecin. The study was performed with diagnostic survey method using PAPI (traditional interview) and CATI (computer assisted telephone interview) techniques. The survey covered basic vocational and technical schools, institutions preparing for work, specialised secondary and post-secondary schools as well as universities. The respondents answered 24 questions concerning the potential of vocational education, its didactic needs and infrastructure, as well as cooperation with employers in Zachodniopomorskie voivodship. The results of the survey showed, i.a. that the institutions of vocational education in Zachodniopomorskie are underfunded. (original abstract)
2
Content available remote Psihologìčnij komponent profesìjnoï osvìti
100%
EN
The article deals with the problem of humanization of higher education. It is about the importance of social, motivational and emotional intelligences of students in higher education as important components of their training. Different approaches to understanding intelligence are considered, and a sketch of the relationship between social needs, personal motives, and psychological culture of personality is also provided. In the conclusion section, the need for professional psychological competences of future specialists is outlined. The lack of such competences increases the need for practical teaching of psychological disciplines at universities. (original abstract)
XX
Europa, która od wielu lat znajduje się w czołówce regionów najchętniej odwiedzanych w sezonie urlopowo-wypoczynkowym, powinna gwarantować wysoką jakość świadczonych usług turystyczno-hotelarskich. Aby zapewnić właściwy poziom obsługi coraz bardziej wymagających gości, należy zainwestować swój kapitał nie tylko w odpowiednią infrastrukturę, ale przede wszystkim w odpowiednio wykształconą kadrę. Unia Europejska, dostrzegając korzyści z lokowania swojego kapitału w edukację, wprowadziła program Leonardo da Vinci, którego ideą było wspieranie szkolnictwa zawodowego. Głównym celem artykułu jest przedstawienie programu Leonardo da Vinci jako nowoczesnej formy kształcenia kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego poprzez identyfikację zasobów wiedzy i umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych zdobytych przez uczniów odbywających staże w europejskich hotelach, restauracjach i biurach podróży. Badanie przeprowadzono metodą obserwacji oraz analizy dostępnych dokumentów źródłowych, wykorzystano także wyniki badań zawarte w polskiej i anglojęzycznej literaturze przedmiotu. Przeprowadzone badanie pozwoliło również wysnuć wniosek, iż fundusze unijne wpływają nie tylko na rozwój jednostki, ale także na rozwój całego społeczeństwa, jak również są siłą napędową współczesnej gospodarki. W artykule sformułowano wnioski oraz wskazówki do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)
EN
Europe, which has been at the top of the list of the most popular countries visited during the peak season, should guarantee high quality of hotel and tourist services. To provide services at the appropriate level to more and more demanding guests it is necessary to invest capital not only in the proper infrastructure but above all in properly educated staff. The European Union noticing benefits from investing capital in education, has launched Leonardo da Vinci programme which idea was to support vocational schools. The main aim of this paper is to present Leonardo da Vinci programme as a modern form of staff training for the needs of tourist services by identifying knowledge, skills, personal and social competencies acquired by students on internships in European hotels, restaurants and travel agencies. The research was conducted by observation and analysis of available source documents, results of the research included in Polish and English literature have been used as well. The result of this study indicates that European Union Funds influence not only the development of individual but also the whole society. Moreover, these funds are considered as a driving force of the contemporary economy. In this paper conclusions were presented and implications for the future research were formulated. (original abstract)
XX
Poszukując wykwalifikowanych kandydatów do pracy, Solaris Bus & Coach SA od lat prowadzi klasę w systemie dualnym w szkole zawodowej i inżynierskie studia dualne na Politechnice Poznańskiej. Od uruchomienia obu programów firma zatrudniła już 60 uczniów zawodówki, a niektórzy zdążyli awansować na stanowisko brygadzisty. (fragment tekstu)
XX
W XXI wieku pracodawcy wymagają od kandydatów na konkretne stanowiska przede wszystkim doświadczenia. Teoria poznana na studiach często ma niewiele wspólnego z pracą, jaką wykonuje się po ich zakończeniu. Ideą zrealizowanego w roku akademickim 2011/2012 pilotażu Programu L.I.F.E, łączącego rzeczywistość uczelnianą i biznesową, jest zmiana tej sytuacji. Pilotaż przeprowadził Instytut Wiedzy i Innowacji, a wzięło w nim udział ponad 270 studentów, pięć uczelni wyższych i 52 firmy. (abstrakt oryginalny)
6
Content available remote Zastosowanie metod wspomagających proces kształcenia na uczelni wyższej
100%
XX
Zastosowanie systemu Axapta oferuje studentom wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, technik wytwa-rzania z obszaru technologii. Student nabywa umiejętności organizowania kom-puterowo zintegrowanych systemów i procesów wytwarzania oraz potrafi za-rządzać systemami produkcyjnymi, np. z zastosowaniem metod MRP I, MRP II, alokacją stanowisk produkcyjnych. (fragment tekstu)
EN
The chapter provides tools such as simulation and computer tools that are used as a method of supporting the process of education at the University of Technology. The authors describe the use of building blocks to simulate the production process in the classroom teaching. Then is described the computer program Microsoft Dynamics AX 2009.(original abstract)
EN
This paper discusses the significance of vocational guidance in the process of making vocational choices by students of junior high schools and adults who see the possibility of retraining as an opportunity of getting a job. The significance of activities related to vocational guidance was assessed on the basis of available publications. Legal basis underlying functioning of vocational guidance institutions was analysed and the individual educational stages in the process of vocational orientation were studied. The article presents the results of empirical studies showing low efficiency of guidance institutions, which is mostly evident in the process of making educational decisions by students of junior high schools. The article ends with conclusions that aim to increase the efficiency of activities related to this subject.
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących ustawicznego kształcenia zawodowego, które było przeprowadzone w krajach Unii Europejskiej. Polska włączyła się w badanie poprzez udział w pilotażu, przeprowadzonym na terenie województwa pomorskiego. Badaniem objęto około 2100 podmiotów gospodarczych, na ogólną liczbę około 6500 podmiotów.
XX
Izba Rzemieślnicza w Łodzi jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości - zrzeszającą 31 cechów i 3 spółdzielnie rzemieślnicze, zlokalizowane na terenie 24 powiatów województwa łódzkiego. Podstawowym zadaniem Izby jest zapewnienie zrzeszonym w niej członkom wszechstronnej pomocy wspomagającej ich działalność gospodarczą. W artykule omówiono działalność Izby.
XX
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na udział instytucji doradztwa i poradnictwa zawodowego w procesie podejmowania decyzji zawodowych uczniów gimnazjów oraz osób dorosłych, dla których istotną szansą na pozyskanie pracy jest możliwość przekwalifikowania. Problem właściwego udziału doradztwa zawodowego staje się bardziej aktualny w kontekście dużych zmian, które nastąpiły po 1 września 2012 roku wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Wykorzystano tu niektóre informacje pozyskane z badań empirycznych informujących o wpływie działań instytucji doradczych na wybór kierunku kształcenia wśród gimnazjalistów. (fragment tekstu)
EN
This paper discusses the significance of vocational guidance in the process of making vocational choices by students of junior high schools and adults who see the possibility of retraining as an opportunity of getting a job. The significance of activities related to vocational guidance was assessed on the basis of available publications. Legal basis underlying functioning of vocational guidance institutions was analysed and the individual educational stages in the process of vocational orientation were studied. The article presents the results of empirical studies showing low efficiency of guidance institutions, which is mostly evident in the process of making educational decisions by students of junior high schools. The article ends with conclusions that aim to increase the efficiency of activities related to this subject. (original abstract)
11
Content available remote Skutki niepowodzeń edukacyjnych uczniów szkół zawodowych
100%
XX
W artykule poruszono wciąż istniejące zjawisko niepowodzeń edukacyjnych uczniów szkół zawodowych, a ściślej - przedstawione zostały skutki niepowodzeń edukacyjnych oraz środki zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym. Przybliżono zarys historyczny badań nad tym zagadnieniem. Omówiono oddziaływanie niepowodzeń edukacyjnych na losy życiowe i zawodowe jednostki w kontekście wymogów współczesnego świata, rynku pracy. Wskazano ponadto środki zaradcze, jakie powinny być podjęte, aby ograniczyć występowanie niepowodzeń edukacyjnych u uczniów szkół zawodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses a continuous phenomenon of students' failures in vocational education and presents the consequences of such failures and remedies for preventing them. It further presents the historical background of the researched problem. The effects of educational failures in students' lives and their professional careers in the ever changing labour market are also shown together with the preventative measures that should be taken in order to limit the number of failures. (original abstract)
XX
Debata środowiskowa o tym, czy przyszli dziennikarze powinni być przygotowywani bardziej pod kątem teoretycznej wiedzy, czy praktycznych umiejętności, trwa w Polsce w zasadzie od samego początku pojawienia się zorganizowanego kształcenia dziennikarzy, a więc już od prawie stu lat. Biorą w niej udział zarówno opowiadający się za koniecznością utrzymania istotnego znaczenia teorii, jak i ci, którzy przytaczają wiele argumentów przeciw, z których przynajmniej część jest znacząca i ponadczasowa. Artykuł prezentuje stanowisko nauczycieli akademickich kształcących w ramach kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna wobec wybranych aspektów praktycznego wymiaru kształcenia w Polsce przyszłych dziennikarzy. (abstrakt oryginalny)
EN
There has been an ongoing debate concerning the education of future journalists since this discipline was first introduced at our universities over 100 years ago. The issue discussed is whether future journalists should be taught more theory or more practical aspects. There are advocates of both concepts and numerous significant arguments for and against. This article presents journalism and social communication studies academic teachers' points of view on aspects of practical dimension of educating future journalists in Poland. (original abstract)
XX
Pracownicy znający holenderski, fiński, ukraiński czy estoński są dziś na wagę złota. Znalezienie odpowiednich kandydatów jest jednak wyzwaniem dla działów HR. Brakuje bowiem osób potrafiących łączyć kompetencje biznesowe z językowymi.(abstrakt oryginalny)
XX
Obok takich tematów jak sześciolatek w szkole, dziewczyny na politechnikach, likwidacja gimnazjów i gender w szkołach, w ostatnim czasie w edukacji dużo miejsca poświęca się na dyskusję o kształceniu zawodowym na poziomie ponadgimnazjalnym. Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy technika w obecnej postaci powinny istnieć i czy mają szansę przetrwać, umożliwiając uczniom styczność z przedsiębiorstwem, czyli prawdziwą naukę zawodu, przez zaledwie 4 tygodnie w ciągu 4 lat nauki. (fragment tekstu)
EN
The subject of this paper is vocational education in vocational high schools in Poland and its aim is to argue that presently vocational high schools fai l at providing their students with qualifications necessary to work in their profession of choice. The problem is important as the unemployment rate among young people is high while the employers claim there is a deficit of qualified workforce on the labour market. The paper presents the results of a survey carried out among vocational high school students which showed that 95 % of students believe that 4 weeks of apprenticeships is insufficient. Given the opinions of the employers and the results of the survey among the vocational high school students, it seems surprising that the changes made to the vocational core curriculum were not more substantial. (original abstract)
XX
Rozwój nauki, dynamiczne zmiany w organizacji, technice i technologiach produkcji, nowe rozwiązania w dziedzinie komunikacji, a także procesy integracji i globalizacji stanowią główne czynniki determinujące zakres i tempo przeobrażeń politycznych, ekonomicznych i społecznych w poszczególnych krajach, na kontynentach i w całym systemie światowym. Obserwowane przekształcenia zmieniają funkcjonowanie systemów politycznych, ekonomicznych oraz warunki, w jakich żyją społeczeństwa. W tym samym czasie rozwija się dynamicznie współpraca międzynarodowa i rośnie konkurencja, pojawiają się konflikty międzynarodowe i mnożą się sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu wielkich grup społecznych. Poszczególne kraje poszukują nowych rozwiązań umożliwiających zwiększenie swoich szans i redukcję wewnętrznych oraz zewnętrznych ograniczeń. W procesie przeobrażeń coraz bardziej widoczna i znacząca staje się rola czynnika ludzkiego. Kapitał ludzki oraz kapitał społeczny są już pojęciami trwale obecnymi w dyskusjach politycznych i ekonomicznych, stały się przedmiotem debat poświęconych rozwojowi współczesnych państw i społeczeństw. Wiedza i jej wykorzystanie w praktyce są postrzegane jako klucz do sukcesu gwarantujący osiągnięcie korzystnej pozycji w coraz bardziej rozszerzającej się rywalizacji międzynarodowej. Ten bardzo ogólny obraz zmieniającej się rzeczywistości nie jest już kwestionowany, nie prowokuje do sporów i dyskusji. Stanowi wiedzę ogólną opisującą w zagregowanej formie i bardzo ogólnej postaci, kierunek zmian zachodzących we współczesnym świecie. (fragment tekstu)
XX
W artykule omówiono problemy rozwoju zawodowej edukacji w drugiej połowie XIX - na początku XX w. w jednym z najważniejszych regionów Ukrainy - Jekatirinosławskoj guberni. Przedstawiono cele tworzenia szkół zawodowych jako szczególnego rodzaju szkół średnich w imperium Rosyjskim, walka zwolenników formalnej, klasycznej i zawodowej edukacji w sprawie ich tworzenia. Przeanalizowano odpowiednią transformację programów nauczania zawodowych uczelni ze względu na zmiany celów ich tworzenia zgodnie z "Regulaminem gimnazjów i progimnazjów resortu Ministerstwa edukacji narodowej" 1864 r., "Statut szkół zawodowych" 1872 r., "Statut szkół zawodowych" 1888 r., zmianą planów i programów szkół zawodowych w latach 1895-1906 w związku z omawianiem problemów reformy szkolnictwa średniego i zbliżeniem obu typów szkół średnich, zdecydowanie podzielonych przez reformę w latach 1871-1872. Przybliżono proces kształtowania się edukacji zawodowej w Jekatirinosławskoj guberni w latach 70-90. XIX w., związany z otwarciem pierwszej w regionie szkoły zawodowej, określono dynamikę jej rozwoju i wyniki działalności w pierwszym ćwierćwieczu istnienia. Znaczną uwagę poświęcono nowemu etapowi w rozwoju zawodowej edukacji na początku XX w., związanemu z otwarciem szkół zawodowych nie tylko w centrum guberni, ale i w miastach powiatowych i przemysłowych miasteczkach guberni (Mariupolu, Bahmucie, Juzowce, Ługańsku). W latach 1901-1917. było otwartych pięć nowych szkół zawodowych i za względu na tę ilość Jekatirinosławszczyzna zajęła jedno z pierwszych miejsc wśród dziewięciu ukraińskich województw. W artykule podkreśla się, że inicjatorami ich organizowania, w tym i prywatnych szkół zawodowych, zostały ziemskie i miejskie samorządy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the problems of the non-classical secondary education in the second half of the nineteenth - early twentieth centuries at one of the most important regions of Ukraine - Ekaterinoslav province. There are shown the goals of non-classical secondary schools as a special type of secondary schools in the Russian Empire, the fight of supporters of formal, classical education and non-classical secondary education in relation to their creation. The author analyzes the corresponding transformation of the curriculum of non-classical secondary education in accordance with the objectives of the changes of their creation. It was created in accordance with the "Charter of gymnasiums and Progymnasiums department of the Ministry of Education" 1864, "Charter of non-classical secondary schools" 1872, "Charter of non-classical secondary schools" 1888, the review of the plans and programs of non-classical secondary schools in 1895-1906 years and also in connection with the discussion of the reform problems of the secondary education and the convergence of two types of secondary schools, which were sharply divided by the reform of 1871-1872 years. The article describes the process of formation of non-classical secondary education at the Ekaterynoslav province in the 70-90 years of XIX century, which was related to the opening of the first non-classical secondary school in the region, which was initiated by Ekaterynoslav City Council, and also the article examines the dynamics of its development and activity results for the first quarter of its existence. The significant attention was given to new stage of the development of non-classical secondary education at the Ekaterynoslav province in the early twentieth century. It was connected with opening of non-classical secondary schools not only at the province centre, but at other cities and industrial settlements (Mariupol, Bahmut, Yuzovka, Lugansk). In the 1901-1917 years the Ekterynoslav province has occupied the leading place among nine Ukrainian provinces because at this period five new non-classical secondary schools were opened on its territory. The article is noted that the initiators of creation of such kind of secondary schools, including private non-classical secondary schools, were city and province (zemskoe) local government bodies. (original abstract)
17
Content available remote Kształcenie pracowników jako element zarządzania wiedzą
88%
XX
Na początku artykułu omówiono istotę zarządzania wiedzą oraz etapy rozwoju w organizacji. Następnie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród pracowników jednostek finansowych sądów rejonowych województwa zachodniopomorskiego, dotyczących możliwości podnoszenia kwalifikacji.
EN
Article shows important part of knowledge management in modern organizations. It points the need of knowledge rise through employee education, what guides the organization to wisdom and development. Author shows the results of the research in forensic institutions in West Pomeranian in the range of organizing trainings and courses as well as self education of the employed. (original abstract)
18
Content available remote Kształcenie zawodowe dla potrzeb praktyki - założenia a rzeczywistość
88%
XX
Kształcenie zawodowe jest istotnym elementem budowania konkurencyjnej gospodarki. Interakcje, jakie zachodzą pomiędzy trzema graczami: szkołami zawodowymi, przedsiębiorstwami oraz młodzieżą pokazują jak bardzo są oni wzajemnie od siebie zależni. Pierwsza część artykułu przedstawia aktualną sytuację szkolnictwa zawodowego oraz przykłady przedsiębiorstw, które napotykają problemy bezpośrednio związane z likwidacją szkół zawodowych. W drugiej części autor prezentuje możliwości wyboru drogi zawodowej przez młodzież i trudności związane z rynkiem pracy i wysoką stopą bezrobocia, jakie napotyka wchodząc w dorosłe życie. Trzecia część to prezentacja dobrych praktyk współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorstw, których możemy zaobserwować coraz więcej. (abstrakt oryginalny)
EN
Vocational education is an essential element In building a competitive economy. Interactions that occur three players: vocational schools, enterprises and Young people show how much they are interdependent. The first part of the article presents current situation of vocational education and examples of companies faced with problems directly related to the elimination of vocational school. In the second part the author presents a career choice for young people and the difficulties of the labour market and high unemployment rate faced going into adult life. The third part is a presentation of good practices of cooperation in vocational schools and companies which we can observe more and more. (original abstract)
19
Content available remote An empirical analysis of the training activities of firms
88%
EN
The purpose of the current study is to search for a link between the characteristics of firms' training activities and the characteristics of the organisations themselves. The validity of our hypothesis is examined on the basis of structured interviews. On the basis of the data we can state that the growth in the increase in the number of employees and the innovative nature of technology used have been accompanied by a parallel growth in the training behaviour of firms. In our study we attempt to study in detail the influence that the stage the firm is at on its life cycle curve has on the training provided to employees.(original abstract)
20
Content available remote Quality of Social Workers' Training: the Essence of the Issue.
75%
XX
Artykuł przedstawia i uzasadnia elementy procesu zapewniania jakości szkolenia zawodowego specjalistów w sferze społecznej. Jednocześnie zbadano mechanizm określania jakości świadczenia usług edukacyjnych w tym obszarze. Praca (w ramach opisowego projektu badań pracy społecznej) opiera się na analizie treści szkolenia przyszłych pracowników socjalnych w szkołach wyższych, a także na systematycznym podejściu jako zestawie powiązanych ze sobą elementów kształcenia zawodowego, które w swojej jedności mają zapewnić odpowiedni wynik. Autorzy zastosowali również metodologię "Kachobrus" (skrót od kachestvo obrazovatelnyh uslug ( jakość usług edukacyjnych)). Ustalono, że w procesie szkolenia przyszłych pracowników opieki społecznej kluczowymi zadaniami są stworzenie środowiska edukacyjnego efektywnego dla rozwoju kompetencji zawodowych przyszłego specjalisty, zapewnienie integracji wiedzy teoretycznej i szkolenia praktycznego, aby zwiększyć znaczenie pracy socjalnej, przedstawienie roli pracownika socjalnego jako ważnego w nowoczesnej polityce społecznej Ukrainy. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper reveals and substantiates the components in the process of ensuring the quality of specialists' professional training in the social sphere. At the same time, the mechanism of determining the quality of providing educational services in this area has been explored. The work (within the descriptive design of social work research) is based on the analysis of the content of future social workers' training in higher education establishments as well as on a systematic approach as a set of interrelated components of vocational education which in their unity ensure the appropriate result. The authors also applied the "Kachobrus" methodology (abbreviation from kachestvo obrazovatelnyh uslug (quality of educational services)). It was established that in the process of training future social workers the key tasks are to create an educational environment effective for the development of future specialist's professional competences, to provide the integration of theoretical knowledge and practical training, to instil the significance of social work, namely, to present the role of a social worker as important in modern social policy of Ukraine. (original abstract)
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.