Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 673

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Otoczenie przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
1
100%
XX
Zasadniczym celem artykułu jest dokonanie oceny sytuacji ekonomicznej spółek z sektora informatycznego z indeksu WIG-INFO w kontekście zmiany uwarunkowań makroekonomicznych, będących skutkiem załamania globalnej koniunktury gospodarczej. Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Zasadniczy okres badawczy obejmuje lata 2005-2008 (w niektórych przypadkach dostępność danych pozwalała na wydłużenie okresu badawczego do 2009 roku). W pierwszym punkcie artykułu przedstawiono teoretyczne aspekty związane z "efektem zarażenia" i problematyką wahań koniunkturalnych. Następnie dokonano krótkiej analizy sytuacji gospodarczej Polski w kontekście światowego kryzysu gospodarczego. W ostatnim punkcie artykułu dokonano oceny sytuacji ekonomicznej spółek z WIG-INFO. W artykule wykorzystano dane empiryczne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Eurostatu, Ministerstwa Gospodarki (MG), spółek z indeksu WIG-INFO i dane z portalu ekonomicznego. W artykule wykorzystano metody opisowe, porównawcze i miary dynamiki. (fragment tekstu)
EN
As the title suggests the article presents the economic situation of companies quoted in WIG-INFO stock exchange index in the face of change of macroeconomic situation in years 2005-2008. In the first part of the article not only the theoretical aspects of "the contagion effect" are shown but also business cycle problems are analyzed. What is more the macroeconomic measures in Poland are estimated. The results of research made by the author, that present the economic situation of companies quoted on stock exchange in Warsaw in WIG-INFO index, are shown in the last part of the article. (fragment of text)
XX
Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie wpływu wybranych czynników makrootoczenia na działalność przedsiębiorstw z branży mleczarskiej. Spośród wielu różnych czynników składających się na poszczególne elementy makrootoczenia wybrano: regulacje prawne i programy pomocowe Unii Europejskiej, zahamowanie tendencji wzrostowych eksportu oraz zmiany stylu życia i wzorców konsumpcji. Czynniki te najlepiej oddają bowiem specyfikę tej branży oraz w największym stopniu warunkują jej rozwój. (fragment tekstu)
EN
Macroenvironment includes political, economic, sociocultural and technological factors which affect all entities on the market. Companies are not able to change them, but they have to get used to them. This article presents the most important trends in the dairy sector and its environment. The author identifies them as opportunities and threats using PEST method. The most significant factors determining dairy industry development are the legal regulations, European Union funds, restrictions of export's growth and changing of life style and consumption patterns. (original abstract)
3
Content available remote Kongruencja cech otoczenia i kultury organizacyjnej przedsiębiorstw
80%
XX
Przedmiotem zainteresowania w artykule jest kultura organizacyjna przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach dynamicznych zmian w otoczeniu. Kulturę ze względu na dobór wymiarów i warunków jej stosowania określono mianem "kultury organizacyjnej ryzyka". Celem tego opracowania było udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące kongruencji kultury organizacyjnej i cech otoczenia przedsiębiorstw. Podstawą do przygotowania artykułu są badania kompleksowe w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012; Nr NN 115 319838. Badania mają charakter reprezentatywny, dotyczyły średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na obszarze kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject matter of the article is the organisational culture of companies operating in the dynamically changing environment. In accordance with the selection of the dimensions and the conditions for its application, the culture has been termed as the organisational culture of risk. The aim of the article is to present the congruence of organizational culture and the influence of environment on the companies' activities in the future. The article is based on multifaceted research, founded by The Polish Ministry of Education's grant No. NN 115 319838 ( in the years 2010-2012). The research has been carried out on a statistically representative sample of large and medium-sized enterprises located and operating in Poland.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych dotyczących zmienności otoczenia przedsiębiorstw. Zidentyfikowano skalę otoczenia stabilnego przewidywalnego, otoczenia zmiennego przewidywalnego oraz otoczenia zmiennego nieprzewidywalnego w przekroju otoczenia rynkowego, technologicznego i społecznego. Badania dotyczyły 368 firm wyodrębnionych ze względu na rodzaj działalności (produkcyjne, usługowe, handlowe i prowadzące działalność mieszaną) oraz ze względu na ich wielkość, mierzoną poziomem zatrudnienia (duże, średnie, małe i mikro). Podano przykład wyników badań kojarzących zidentyfikowaną turbulencję otoczenia firm z ich orientacją strategiczną (rynkową i zasobową). (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of empirical research concerning enterprises' environment volatility. The scale of stable, predictable environment, turbulent, predictable environment, and turbulent, unpredictable environment in the scope of market environment, technological environment, and social environment was identified. The research included three hundred and sixty-eight companies distinguished due to the type of activity (manufacturing, service, trade, and mixed companies) and also due to their size measured by the level of employment (big, medium, small, and micro- sized enterprises). The example of results linking identified environment turbulence of companies with their strategic orientation (market and resource orientation) was given. (original abstract)
5
Content available remote Zachowania przedsiębiorcze a otoczenie instytucjonalne - mechanizmy
80%
XX
Gospodarki transformujące się są dowodem na to, że opłacalność nieproduktywnych lub wymijających form przedsiębiorczości jest większa niż produktywnych. Przedsiębiorcy są wyczuleni na okazje przedsiębiorcze, ale w warunkach otoczenia instytucjonalnego o niskiej jakości te okazje nie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Zachowania związane z pogonią za rentą, np. omijanie podatków, stają się nieodzowne do przeżycia firmy lub utrzymania się na rynku. W pewnym sensie takie działania również przyczyniają się do utrzymania się gospodarki na etapie wzrostu czy chociażby do zapobiegania regresji.(fragment tekstu)
EN
In this paper the ways in which entrepreneurial behaviour is manifested in institutional contexts of different quality is presented. Taken the assumption of Baumol that the supply of entrepreneurs in each economy is constant, and that there are changes in the share of productive and unproductive entrepreneurship in this supply, it is emphasized that the quality of institutional framework determines the outcomes of entrepreneurship on the macro level. It is argued, that entrepreneurial behaviour may not necessarily lead to new start ups or breakthrough innovations. It can be manifested in all possible forms regarding ways of changing, avoiding institutional requirements. It is also posited, that even if some of these bring value added on the level of individual entrepreneur, they may not necessarily result in economic growth, as individual incomes are only distributed as an element of rent-seeking behaviour.(original abstract)
XX
W artykule przedstawiono koncepcję rozpoznawania szans i zagrożeń na podstawie wzorców sytuacji o odpowiedniej zdolności prognostycznej. Wzorce te są tworzone przez uogólnianie modeli wiedzy bezpośredniej (płytkiej) oraz przez uszczegółowianie modeli wiedzy głębokiej. Praktyczne zastosowanie tej koncepcji przedstawiono na przykładzie identyfikacji zagrożeń występujących w realizacji dużych przedsięwzięć w wybranym przedsiębiorstwie. Spośród dużych przedsięwzięć wybrano rozbudowę i modernizację systemu informatycznego przedsiębiorstwa. Z przedsięwzięciem tym jest związany archetyp systemowy: doraźne nakłady i odroczone korzyści. Na podstawie archetypu utworzono modele dynamiki systemowej, a informacje o zagrożeniach pozyskano na podstawie symulacji badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article a conception of identifying chances and threats based on standards of the situation about the adequate prognostic fitness was presented. These models are being created by generalizing models of the direct knowledge (shallow) and through the specialization of models of the profound knowledge. The practical application of this concept was introduced on the example of the identification of threats appearing in the completion of big undertakings in the selected company. Out of big undertakings an expansion and a modernization of a computer system of the enterprise were chosen. With the undertaking a system archetype is associated with it: the temporary expenditure and postponed benefits. Based on the archetype models of system dynamics were created, and information about threats was obtained based on research simulations. (original abstract)
XX
Przedstawiono analizę empiryczną opartą o wyniki dwóch badań. Pierwsze przeprowadzono w 1992, drugie w 1999 roku. Porównano bariery rozwoju MSP w 1992 i w 1998 roku.
EN
The paper presents empirical analysis based on the findings of two researches. The first research was carried out in 1992, the second one in 1999. The constraints to small- and medium-sized enterprises development in 1992 and 1998 are compared. (MN)
XX
Wartość przedsiębiorstwa w zmiennym otoczeniu jest wyższa jeżeli firma posiada możliwość elastycznej reakcji na zmianę warunków zewnętrznych. Wycenę elastyczności zawartą w rozwiązaniach organizacyjnych, technologicznych i prawnych można dokonać przy pomocy metod opcyjnych. Jedną z podstawowych trudności w metodach opcyjnych jest równoczesne występowanie opcji prostych i ich wzajemne oddziaływanie. W artykule przeanalizowano przypadek wyceny złożenia opcji kontynuacji i wypowiedzenia umowy dzierżawy i jej wpływ na wartość firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
Company value in volatile environment is higher if company has possibility and opportunity of flexible reaction to unstable environment. Valuation of flexibility incurred in company organisation, technology and contracts could be carried out with use of option valuation methods. One of the basic difficulty in real option valuation is occurrence of many real option concurrently and their interaction. Valuation of simple option combination with independent tree path is carried out. The case of combination of simple options of tenancy period extension and tenancy abandon is analysed and their impact on company value is calculated. (original abstract)
XX
Mikrootoczenie przedsiębiorstwa turystycznego tworzą: konkurenci, dostawcy, pośrednicy, nabywcy i społeczności. Autorka omawia kolejno podmioty z mikrootoczenia przedsiębiorstwa i stosunki zachodzące między nimi.
EN
The micro-environment of the tourist enterprise is created by competitors, suppliers, agents, purchasers and the communities. Relations with the micro-environment are formed by variable quantities dependent on it. The tourist enterprise maintains competitive relations with its competitors. With its purchasers, suppliers and agents is maintains its relations on a tender basis. Touristic services cause a significant complexity of the micro-environment in the tourist enterprise. Its analysis is made possible by M.E. Porter's model researching the 5 competitive powers in the sector. Relations with the purchasers as well as the building - up of a profitable image amidst the communities have undergone particular evolution.(original abstract)
XX
Ocena wpływu czynników zewnętrznych ma w dużej mierze charakter jakościowy, mimo że wiele elementów tej oceny można skwantyfikować, to całościowa ocena wpływu wszystkich czynników ma charakter kierunkowy. Ocena otoczenia zakładu ubezpieczeń ma podobne zadanie jak rating krajowy w przypadku ratingu kredytowego, powinna oszacować poziom ryzyka, na jaki jest narażony zakład ubezpieczeń działający na danym rynku. Szczególnie w obrocie międzynarodowym zwraca się uwagę na kraj pochodzenia zakładu ubezpieczeń. Ocena ta ma za zadanie przede wszystkim zidentyfikować elementy, które w przyszłości mogą potencjalnie zagrozić pozycji finansowej zakładu ubezpieczeń. Dlatego też spośród wszystkich czynników zewnętrznych oddziałujących na zakłady ubezpieczeń przedstawione zostały te, których negatywny wpływ może być najbardziej znaczący. (fragment tekstu)
XX
Metody budżetowania powinny być dostosowane do zmienności otoczenia, w których działają przedsiębiorstwa. Ponadto ważne jest, aby budżetowanie było podporządkowane zasadniczemu celowi przedsiębiorstwa, którym jest tworzenie wartości dla właścicieli i przyjętej strategii. Najogólniej można stwierdzić, iż podejście zastosowane do wspomagania zarządzania powinno się charakteryzować:- elastycznością wystarczającą do szybkiej reakcji na nieprzewidywalną zmianę,- wielowymiarowością zachęcającą do współpracy, a nie do kategoryzacji,- uaktualnianiem umożliwiającym szybkie i pewne podejmowanie decyzji w zakresie okazji rynkowych oraz fuzji i przejęć,- przedsiębiorczym nastawieniem, które eliminuje przekonanie, iż jeżeli coś nie jest zawarte w budżecie, to nie można tego zrobić.Aby wymienione postulaty były spełnione, konieczne jest przyjęcie odpowiednich metod budżetowania, które muszą być na tyle elastyczne, aby z jednej strony nie ograniczały menedżerów w wykorzystywaniu szans na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa, a z drugiej strony stanowiły podstawę do stworzenia skutecznego mechanizmu motywacyjnego oraz kontrolnego. (fragment tekstu)
EN
In the article author tries to match different budgeting methods with a degree of business environment changeability. Author claims that the more changeable the business environment the more flexible budgeting methods we need to use. In companies operating, for example, in high technology industries where the business environment is very unstable, it is possible to replace traditional budgeting with other performance measurement like balanced scorecard. (original abstract)
XX
W artykule omówiono konieczność badania otoczenia, zwłaszcza w okresie kryzysu. Przedstawiono też przedmiot badania otoczenia oraz analizę słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes the necessity of doing research on environment, especially during the period of crisis. The author analyzes strengths and weaknesses of an enterprise. (original abstract)
XX
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie jaki wpływ mają zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa na jego możliwości rynkowe.
XX
Rozwój rynku telekomunikacyjnego wymaga ciągłych inwestycji, które stają się odpowiedzią na nowe wyzwania stawiane przez użytkowników. Podejmując decyzje o inwestycjach, operatorzy muszą poddać analizie wiele czynników, aby osiągnąć zamierzone zyski. Zaliczyć do nich możemy m.in. te wynikające z otoczenia makroekonomicznego i regulacyjnego. Wpływają one na ryzyko i niepewność podejmowanych decyzji. Na rynku telekomunikacyjnym, z uwagi na jego ponadprzeciętną dynamikę rozwoju, jeszcze większe znaczenie nabierają cytowane słowa Hirshleifera dotyczące inwestycji. Odnośnie do otoczenia ogólnogospodarczego należy zwrócić uwagę na fakt, że nie nastąpił gwałtowny spadek ogólnego poziomu wydatków inwestycyjnych w okresie krótkookresowego pogorszenia się koniunktury gospodarczej w 2009 roku. Świadczy to przede wszystkim o zauważalnej przez operatorów konieczności inwestowania, jako odpowiedzi na rosnące potrzeby użytkowników. Należy negatywnie ocenić wciąż utrzymującą się dywersyfikację regionalną inwestycji infrastrukturalnych, promującą obszary Polski o wyższych dochodach czy niższym poziomie bezrobocia. Z otoczenia makroekonomicznego niepokój mogą wzbudzać problemy związane z finansami publicznymi. W badanym okresie decyzje inwestycyjne operatorów były również determinowane przez działania regulatora.
EN
The principal aim of the article is an assessment of investments of operators in the telecommunication market in Poland during 2006-2010. An argument for this theme is important role of the telecommunication sector in process of bringing up the economic efficiency and building the knowledge-based economy. It's necessary to research the level of investment activity of telecommunication operators in this sector, because they have to cope with challenges of market in macroeconomic and regulation conditions.(original abstract)
XX
Celem badawczym niniejszego artykułu jest próba określenia potencjalnej si wpływu poszczególnych czynników i procesów zachodzących w sferze ekonomiczne makrootoczenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw w branży hodowlano-nasiennej. (fragment tekstu)
EN
In the article the author presents eight factors from the economic surroundings and their potential power of the influence on the performance of firms from the line of plant raising. The research was done in April 2005. The author used the analysis of continuity of the surroundings in it.From the analysis of continuity of the economic surroundings one can ascertain that analysed factors with different can by force bear on the vitality of the line of the plant raising. An only leading factor concerning the potentially large power of the affirmative influence is the height of the level of first-hand surcharges to the farming production. The potentially large by force negative influence is characterized by the negative tendency of development in the profitability from the leadership of the agricultural activity and the process of the height of the standard of prices on resources to the farming production. (original abstract)
16
80%
XX
Rynek chiński od 1978 r., a zatem od momentu rozpoczęcia przemian i wprowadzania reform w Chinach, szeroko otworzył się na wymianę międzynarodową, a tempo wzrostu gospodarczego w tym kraju znacznie wzrosło. Według produktu krajowego brutto (PKB) per capita Chiny wykazują stały wzrost. Chiński produkt krajowy brutto per capita po skorygowaniu parytetu siły nabywczej w roku 2014 wyniósł 12608,87 dolarów, a średnie PKB per capita od roku 1990 do 2014 wyniosło 5476,62 dolarów3. Mimo że w ostatnich latach tempo wzrostu PKB jest nieco słabsze, to w dalszym ciągu handel wewnętrzny oraz międzynarodowy generuje zapotrzebowanie na budowę centrów logistycznych, czyli obiektów przestrzennych spełniających konkretne funkcje, wraz z właściwą organizacją oraz infrastrukturą. Realizowane są w nich różnorodne usługi logistyczne, do których można zaliczyć: magazynowanie, rozdzielanie, przyjmowanie i wydawanie towarów4. Typowe centrum logistyczne powinno wobec tego posiadać takie obiekty, jak magazyny, kolejowe terminale kontenerowe, place składowe, a także miejsca świadczenia usług celnych i inne. Lokalizację centrów można wyznaczyć za pomocą tradycyjnych metod. Do znanych oraz najczęściej wykorzystywanych metod wspomagających proces wyznaczania lokalizacji centrum logistycznego należą takie metody, jak: metoda niehierarchicznej analizy skupień, przekształcona formuła problemu transportowego, czyli model Huffa oraz wyznaczenie promienia obszaru ciążenia. Z kolei metodą, która pozwala w sposób kompleksowy uwzględnić różnorodne czynniki wpływające na lokalizację, jest metoda PESTE. (abstrakt oryginalny)
EN
The Chinese market since 1978, so since the start of transition and reform in China, opened up widely to international trade, and economic growth in this country has increased significantly. According to the gross domestic product (GDP) per capita, China shows a steady increase. Chinese gross domestic product per capita adjusted to purchasing power parity in 2014 was $ 12,608.87 and the average GDP per capita from 1990 to 2014 amounted to $ 5,476.62. Although in recent years the pace of GDP growth has been weaker, still the domestic and international trade generate demand for the construction of logistics centers, or spatial objects that meet specific functions, along with the appropriate organization and infrastructure. There are run various logistics services, which include: storage, separation, receiving and issuing goods. Typical logistics center should, therefore, have facilities such as warehouses, railway container terminals, storage areas, as well as the place of supply of services, customs and others. The location of centers can be determined by conventional methods. Well-known and most widely used methods of supporting the process of determining the location of the logistics center include the following: the method of non-hierarchical cluster analysis, transformed into a formula transport problem, i.e. the Huff's model and determination of the radius catchment areas. Whereas the method which comprehensively allows to take into account a variety of factors influencing the location is PESTE. (original abstract)
17
Content available remote Funkcjonowanie małego przedsiębiorstwa w ewolucyjnym otoczeniu
80%
XX
Sytuacja gospodarcza naszego kraju spowodowała zmiany zarówno w otoczeniu, jak i w samym działaniu przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku. Przeobrażenia te są szczególnie dotkliwe dla małych firm, które borykają się z licznymi problemami związanymi z działalnością na rynku i przezwyciężeniu trudności będących konsekwencją kryzysu ekonomicznego. Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest funkcjonowanie małej firmy usługowej działającej w branży teleinformatycznej na terenie województwa śląskiego. Firma Delta Telkom działa na rynku już od ponad dwudziestu lat. W artykule przedstawiono i omówiono wyniki badań przeprowadzonych w wybranej firmie, dotyczących specyfiki jej funkcjonowania w ewoluującym otoczeniu.(abstrakt autora)
EN
Economy situation of our country caused changes in the enterprises' environment as well as in actions undertaken by enterprises operating in the market. These transmutations affect mostly small enterprises. They have to face different problems caused by their market and overwhelm difficulties caused by the economic slowdown. In the paper teleinformation small enterprise operation in the Silesian Voivodeship is presented. Delta Telkom has been present in the market for last 20 years. The paper includes presentation and discussion of research conducted in the enterprise. They covered the areas of the enterprise functioning within evaluating environment.(author's abstract)
XX
Celem opracowania jest przedstawienie opinii właścicieli całorocznych obiektów noclegowych działających na terenie województwa lubelskiego na temat wpływu otoczenia międzynarodowego na rozwój przedsiębiorstw świadczących usługi noclegowe. Ocena sytuacji została dokonana na podstawie badań własnych zrealizowanych metodą CATI w kwietniu i w maju 2018 roku. Przedsiębiorcy rzadko dostrzegają szanse i zagrożenia, które wynikają z otoczenia międzynarodowego. Wydaje się, że często myślą oni "w sposób lokalny". Działania prorozwojowe wynikające z otoczenia międzynarodowego najbardziej pozytywnie ocenili respondenci z gmin miejsko-wiejskich. Przynależność do struktur międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, daje wiele możliwości rozwoju. Badani przedsiębiorcy powinni być bardziej aktywni w monitorowaniu unijnych form wsparcia i ubieganiu się o projekty unijne.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the opinions of owners of year-round accommodation facilities operating in the Lublin voivodeship, concerning the impact of the international environment on the development of enterprises providing accommodation services. The assessment is based on the author's own research conducted with the use of the CATI method in April and May 2018. Entrepreneurs rarely see opportunities and threats related to the international environment. They seem to think "in a local way". Generally, the most positive feedback on pro-developmental actions related to the international environment is provided by respondents from urban-rural communes. Membership in international structures, including the European Union, gives a lot of opportunities for development. The entrepreneurs participating in the survey should be even more active while monitoring EU forms of support and applying for EU projects.(original abstract)
XX
Otoczenie przedsiębiorstwa obejmuje wszystko to, co zawiera się w jego środowisku zewnętrznym. W jego skład wchodzą zjawiska i procesy zachodzące w tym środowisku oraz elementy o charakterze podmiotowym. Wszystkie komponenty otoczenia tworzą określone warunki działania przedsiębiorstwa i wywierają wpływ na całe przedsiębiorstwo albo na jego części. Istotne jest, że zależność występująca pomiędzy otoczeniem a przedsiębiorstwem nie jest jednokierunkowa. Z jednej strony otoczenie oddziałuje bowiem na przedsiębiorstwo, a z drugiej - przedsiębiorstwo oddziałuje na otoczenie. Wśród składowych otoczenia można wyróżnić takie, które wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw konstruktywnie. Tego typu elementy otoczenia tworzą określone szanse rozwojowe dla przedsiębiorstw i sprzyjają ich działalności. Niemniej jednak w otoczeniu przedsiębiorstw znajdują się również zmienne o charakterze destruktywnym. Przeplatają się one wzajemnie z konstruktywnymi komponentami otoczenia i utrudniają rozwój przedsiębiorstw, a nawet mogą zagrażać ich egzystencji. Zarówno konstruktywne, jak i destruktywne składniki otoczenia przedsiębiorstw ulegają zmianom. Zmiany te od drugiej połowy XX w. cechują się wysoką dynamiką. Na przestrzeni tego okresu, w stosunku do poprzednich lat, wzrosła częstotliwość wprowadzanych nowości oraz skrócił się czas wdrażania innowacji. Nastąpiły wyraźne przeobrażenia w sferze organizacji produkcji, powiększył się zakres automatyzacji, a także wzrosło zapotrzebowanie na informację. Równocześnie zwiększyła się złożoność struktury otoczenia przedsiębiorstw i nasiliła się konkurencja na wszystkich rynkach, niezależnie od ich wielkości. Ponadto ciągłym zmianom zaczęły ulegać potrzeby i gusty nabywców. W takich okolicznościach niezwykle trudne stało się identyfikowanie przez przedsiębiorstwa szans i zagrożeń pojawiających się w otoczeniu. Problematyka dotycząca otoczenia przedsiębiorstw jest eksplorowana zarówno na płaszczyźnie ekonomii, jak i w naukach o zarządzaniu. Ze względu na zmienność otoczenia ciągle weryfikuje się wiedzę w tym obszarze. W obrębie prowadzonych analiz otoczenie rozpatruje się w różnych wymiarach - na poziomie makro-, mezo- oraz mikroekonomicznym. Zgłębia się relacje występujące pomiędzy przedsiębiorstwem i jego otoczeniem. Bada się również poszczególne składowe otoczenia i ich oddziaływanie na funkcjonowanie przedsiębiorstw. W rozdziale tym podjęto się analizy otoczenia przedsiębiorstwa z pespektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. Głównym celem badań stała się systematyzacja czynników otoczenia przedsiębiorstw w tym ujęciu. Ponadto badanie miało na celu identyfikację instytucji, które mogą determinować zachowania współczesnych przedsiębiorstw. Opracowanie zostało podzielone na cztery zasadnicze części. Po wprowadzeniu, w następnej sekcji, przedstawiono istotę nowej ekonomii instytucjonalnej. W drugiej części artykułu zaprezentowano rodzaje instytucji, jakie wyróżnia się na gruncie tego nurtu. W kolejnej części dokonano przeglądu czynników otoczenia przedsiębiorstw z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. Autorka wyodrębniła tam dwa wymiary otoczenia, w obrębie których przedsiębiorstwa mogą prowadzić analizy szans i zagrożeń występujących w ich otoczeniu. Podsumowanie zawiera natomiast syntetyczne wnioski z podjętego badania. Wskazano w nim również obszary badawcze, które można eksplorować w przyszłości. (fragment tekstu)
XX
Zdaniem E. Masłyk-Musiał można wyodrębnić dwie kategorie przedsiębiorstw, w zależności od sposobu w jaki reagują one na zmiany pojawiające się w otoczeniu. Są to firmy, które jedynie dopasowują się do zmian zachodzących w otoczeniu i przekształcają się dopiero wtedy, gdy stare metody przestają działać, oraz takie, które uznają, że trzeba się stale zmieniać, bo zmienia się rynek. Te drugie nazywa organizacjami w ruchu, a do ich cech zalicza: • Wyczucie i umiejętność diagnozowania sytuacji rynkowej - szybkie reagowanie na płynące z zewnątrz impulsy pobudzające do zmian i na wewnętrzne zmienianie się w sposób planowy i ciągły; • Radzenie sobie z dużą niepewnością działania - przychylne postawy wobec zmian większości interesariuszy; • Przedłużenie w cyklu życia organizacji tzw. fazy młodości - takie cechy jak zapał, energia, odwaga świeżość spojrzenia, pomysłowość". Wraz ze zmianami demograficznymi, wzorcem pracy i kryteriami podejmowania decyzji o zakupie, konsumenci zaczynają przenosić się do tych konkurentów, którzy najlepiej zaspokajają ich potrzeby i oferują najwyższą wartość. Aby osiągnąć poziom adaptacji niezbędny by efektywnie funkcjonować i reagować na zmiany w preferencjach konsumentów organizacje muszą przejść od stanu stabilnego osiągniętego w czasie stabilności do stanu płynnego, który pozwala na wprowadzenie pożądanych zmian w strukturze i zachowaniach. (fragment tekstu)
EN
Companies nowadays function in a changing and turbulent environment. This fact is known to practically every organization. However not all of them make use of this knowledge while making dictions concerning the market strategies they are going to choose. In this article there are some clues what to do to survive in such an unstable environment. They are based on two theories: the chaos theory and the complex adaptive systems theory. There are also some actions to be taken to enhance adaptability and improving it's competitive position. (original abstract)
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.