Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 342

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Budget revenue
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
Zanalizowano strukturę dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego za lata 1999-2000.
XX
W artykule poruszony został problem z zakresu prognozowania dochodów budżetowych w Polsce po uprzednio przeprowadzonej analizie danych pierwotnych w ujęciu miesięcznym w latach 2011- -2018. Dane do badań pozyskano z Głównego Urzędu Statystycznego. Badania rozpoczęto od analizy i oceny danych dotyczących dochodów budżetowych w Polsce w ujęciu dynamicznym. Następnie na podstawie uzyskanych ocen wybrano metody prognostyczne. Metody zostały poddane analizie i ocenie. Wybrano najlepszą, którą wykonano prognozowanie szeregu pierwotnego. Uzyskane prognozy dochodów budżetowych pozwolą na precyzyjniejsze opracowanie budżetu. Tym samym nastąpi poprawa bilansowania się zaplanowanych potrzeb, w tym dochodów z podniesionymi wydatkami. Dalsze rezultaty badań przedstawiono w podsumowaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the authors raises an issue related to the forecasting of budget revenue in Poland after previous analysis of primary data on a monthly basis from 2011-2018. The research data was obtained from the Central Statistical Office; and initiated with the analysis and evaluation of data concerning budget revenue in Poland dynamically. Then, on the basis of the results, prognostic methods were selected, which were then analyzed and evaluated. The best one was selected and applied in order to conduct the forecasting of the original series. The obtained budget revenue forecasts will allow for more accurate budgeting. Thus, the balance of planned needs, including revenues, with increased expenses will improve. The results obtained in the research were presented in the summary.(original abstract)
EN
The objective of the study is to analyse and evaluate the legislation in force governing the sources of revenues of metropolitan associations. The statutory catalogue of the sources of revenues of metropolitan associations includes funds derived from local authorities that, to a limited extent, may be influenced by the bodies of metropolitan associations or the bodies of member municipalities. In the course of research, with the application of the dogmatic-legal method supplemented with an empirical-analytic method, the following hypothesis has been verified: a potential lack of relevance of funds, in static terms, with respect to the scope of public tasks of metropolitan associations as provided for by the Act may be adjusted jointly by their bodies and their members. The principles of the amounts and collection of subscriptions from the municipalities in the Górnośląsko (Upper-Silesian)-Zaglębiowska Metropolis, the proportion of personal- income tax receipts from natural persons residing within said municipalities, and the procedure under which subsidies are made from municipality budgets to metropolitan association budgets have been presented. It has been determined that the main source of revenues is the proceeds of personal-income tax. Subscriptions have been found to be of supplementary importance, whereas subsidies from municipality budgets have not been recorded. (original abstract)
XX
Dochody wykonane jednostek samorządu terytorialnego stanowią wyznacznik rozwoju lokalnych firm oraz poziomu zasobności mieszkańców. Analiza dochodów oraz przygotowanie prognoz i scenariuszy ich wielkości jest elementem procesu lokalnego planowania rozwoju. W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania na temat wpływu dochodów budżetowych na proces planowania rozwoju. W oparciu o rzeczywiste dane dokonano analizy oraz opracowano prognozy kształtowania się dochodów budżetowych w gminach województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem Szczecina i Koszalina. (abstrakt oryginalny)
EN
Revenue of units of local governments are a determinant of development of local firm and the level of inhabitants' wealth. The analysis of revenue and the preparation of forecasts of their size is an element of process of local development planning. The article presents theoretical considerations on the influence of budgetary revenue on the process of development planning. Based on real data the formation of budget revenue of West Pomeranian voivodeship communes (including Szczecin and Koszalin) is analyzed and forecast. (original abstract)
EN
Purpose - The purpose of this article is to assess the level and structure of excise tax on alcohol in European countries in the context of the implementation of the fiscal objective (increase in budget revenues) and the non-fiscal objective (striving to reduce alcohol consumption by reducing economic availability of alcohol). Research method - In order to illustrate the significance of the impact of alcohol excise taxes on state budget revenues (realization of the fiscal objective), an analysis of the level and structure of alcohol excise taxes in EU countries was carried out. In addition to the traditional tabular and graphical analysis, a study was conducted to determine the impact of excise taxes on the economic availability of alcohol in each country (realization of the non-fiscal objective), taking into account both differences in annual net income expressed in euros and in annual net income expressed in PPS (Purchasing Power Standard) for ethanol. Results - The analysis carried out shows that despite the harmonization of alcohol excise taxes in the European Union (EU) member states, there are numerous differences in the application of excise taxes, in the level of excise-derived budget revenues and in the degree of impact of excise taxes on the economic availability of alcohol. There is still some room in the European alcohol taxation system for further harmonization of rates, harmonization of exemptions and categorization of certain products, and more effective use of this instrument in the alcohol policy of individual countries. Originality /value /implications /recommendations - The originality of the presented approach is due to the comprehensive presentation of the impact of excise taxes on alcohol on the realization of the fiscal and non-fiscal goal in EU countries. (original abstract)
EN
The main subject of the present article is evaluating the current system of budget revenues in large independent cities in the light of their assigned objectives and possibi-lities of meeting them in time of crisis. Only two of the cities' objectives are considered: 1) revenues as an instrument to influence the development of cities; 2) revenue equalization among local self-govemment units. A preferable solution in times of crisis is property tenure and rental of premises, as they involve the smallest risk related to the lowering of revenue. (short original abstract)
XX
Uwarunkowania funkcjonowania miast polskich w ostatnich latach dość znacznie się zmieniły. Przyciąganie nowych użytkowników i jednocześnie utrzymywanie dotychczasowych to podstawowe cele funkcjonowania polskich metropolii. Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała, iż należy zmienić podejście do problemów atrakcyjności i konkurencyjności regionu, metropolii czy miasta. W zasadzie horyzont krajowy, zwłaszcza dla miast dużych, nie jest już adekwatnym punktem odniesienia w poszukiwaniu metod poprawy konkurencyjności i przyspieszenia rozwoju danej jednostki miejskiej. Umiejętność reakcji na nowe wyzwania idące z otoczenia, istnienie liderów lokalnych, warunki środowiskowe, zasoby ludzkie i infrastrukturalne to główne wyznaczniki, które będą decydowały o poziomie atrakcyjności, a tym samym o konkurencyjności danego regionu, aglomeracji, miasta. Aby sprostać takim wyzwaniom, zachodzi konieczność takiego lokowania zasobów zarówno publicznych, jak i prywatnych (jako użytkowników), by zapewnić ciągłość procesu podnoszenia konkurencyjności. Przesłanek tego podejścia jest wiele, ale do najważniejszych należy zaliczyć zmienność otoczenia (ponieważ otoczenie nie stoi w miejscu), a przez jego ewoluowanie wymuszana jest konieczność dostosowywania się do zmieniających się warunków. Kiedy jest to proces ciągły, to posiadane zasoby mogą być wystarczające, aby zachować ten cykl stopniowego dostosowywania się do zmian w otoczeniu miasta. Przy konieczności gwałtownego dostosowywania się do warunków rynkowych zwykle zasoby są niewystarczające, co powoduje stopniowe obniżanie się poziomu konkurencyjności danego miasta. Stąd ciągłe poszukiwanie instrumentów, które ograniczone zasoby pozwalają wykorzystać w sposób jak najbardziej efektywny, jest zjawiskiem pożądanym. (fragment tekstu)
EN
In the paper there are some questions and problems considered if it is possible to use progress methods and techniques of budgeting for raising the competitiveness of our cities. It appears, that program budgeting is one of the planning methods of budget which enables to increase the efficiency of public expenditures. A proper allocation of public resources is one of important factors that raise the attractiveness and competitiveness of Polish metropolis. (original abstract)
8
Content available remote Local Authorities' Funds as Sources of Revenues of the Metropolitan Association
100%
EN
The objective of the study is to analyse and evaluate the legislation in force governing the sources of revenues of metropolitan associations. The statutory catalogue of the sources of revenues of metropolitan associations includes funds derived from local authorities that, to a limited extent, may be influenced by the bodies of metropolitan associations or the bodies of member municipalities. In the course of research, with the application of the dogmatic-legal method supplemented with an empirical-analytic method, the following hypothesis has been verified: a potential lack of relevance of funds, in static terms, with respect to the scope of public tasks of metropolitan associations as provided for by the Act may be adjusted jointly by their bodies and their members. The principles of the amounts and collection of subscriptions from the municipalities in the Górnośląsko (Upper-Silesian)-Zaglębiowska Metropolis, the proportion of personal- income tax receipts from natural persons residing within said municipalities, and the procedure under which subsidies are made from municipality budgets to metropolitan association budgets have been presented. It has been determined that the main source of revenues is the proceeds of personal-income tax. Subscriptions have been found to be of supplementary importance, whereas subsidies from municipality budgets have not been recorded. (original abstract)
9
Content available remote Analysis of fiscal competitiveness in Lithuania’s municipalities
88%
EN
Nowadays municipal revenue management and administrative issues are more important and problematic. It is noted that in Lithuania’s separate municipalities collected budget revenues, formed budget expenditure, set borrowing limits, allocated from the state budget financial resources (grants) are significantly different. In order to determine reasons for these differences, it is appropriate to analyze the municipal fiscal competitiveness and identify fiscal competitiveness factors of individual Lithuanian municipalities. Understanding municipal fiscal competitiveness factors helps to explain why some municipalities more successfully than others increase tax revenue level and financial - social opportunities of their populations. This scientific article is funded by the Research Council of Lithuania according to the project „The evaluation of municipalities’ fiscal competitiveness in the context of economic growth” (2015-2018), registration No. MIP-013/2015.
XX
Artykuł omawia rozbieżności występujące w planowanych i realizowanych dochodach budżetowych.
XX
W artykule przedstawiono ulgi podatkowe i preferencje podatkowe w podatkach dochodowych (PIT oraz CIT) w Polsce w latach 2010-2015. Przez ulgi podatkowe rozumiano możliwości zmniejszania dochodu lub obliczonego podatku o określone wielkości (głównie na podstawie ustawy o danym podatku). Ulgi od dochodu zmniejszały podstawę opodatkowania, a więc wpływały pośrednio na wysokość podatku. Ulgi od podatku powodowały obniżenie podatku o kwotę ulgi. Przez preferencje podatkowe rozumiano natomiast odstępstwa od przyjętego w danym kraju standardu podatkowego. Zarówno ulgi podatkowe, jak i preferencje podatkowe są ważnymi instrumentami polityki fiskalnej sprzyjającymi realizowaniu funkcji regulacyjnej oraz stymulacyjnej podatków. Powodują one jednak zmniejszenie dochodów budżetowych z tytułu podatków, chociaż czynią to w różnym stopniu. W artykule scharakteryzowano wielkość, strukturę i tendencje kształtowania się ulg oraz preferencji podatkowych, a także podjęto próbę ich oceny. Ukazano też, w jakim stopniu wpłynęły one na zmniejszenie się dochodów budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents tax relief and tax preferences in income taxes (PIT and CIT) in Poland in the years 2010-2015. Tax relief is understood as the possibility of reducing the earned income or calculated tax by certain amounts (mainly under the Act on tax). Income relief reduced the amount of the tax base, and thus indirectly affected the amount of tax. On the other hand, tax relief led to a tax reduction by the amount of the relief. In turn, tax preferences were interpreted as derogations from the country's tax standard. Both tax relief and tax preferences are an important instrument of fiscal policy that is conducive to implementing tax regulatory and stimulating functions. However, they cause a decrease in budget tax revenues, if to varying degrees. The article characterises the size, structure and tendency of the development of tax relief and preferences, as well as the extent to which they have contributed to the reduction of budget revenue from personal income tax and corporate income tax.(original abstract)
12
Content available remote Budżet miasta Garwolin w latach 2010-2013
75%
XX
Obszarem zainteresowania niniejszego opracowania jest rola, zadania oraz ich realizacja przez gminy, które są podstawowym elementem samorządu terytorialnego w Polsce. Realizowanie zadań, jakie są na gminy nakładane przez przepisy prawa odbywa się poprzez konstruowanie oraz wykonywanie budżetów samorządowych. Celem badawczym artykułu jest próba oceny sytuacji finansowej miasta Garwolin w latach 2010-2013. Wykorzystane do tego zostały podstawowe miary statystyczne, takie jak: wskaźniki struktury oraz indeksy dynamiki w zakresie analizy dochodów budżetowych, a także miary finansowe, takie jak: wskaźnik samodzielności dochodowej oraz nadwyżki operacyjnej, dzięki którym możliwa jest ocena sytuacji finansowej miasta oraz panujących w tym zakresie tendencji. (fragment tekstu)
EN
At the time of the introduction of the reforms of the local government in 1990, the municipality started functioning. They are a key element of local government in Poland. Their task is to conduct local fiscal policy and execution, imposed on them their own and commissioned tasks. The main purpose of the submitted article is classification of communities' incomes, as sources of fulfillment of their tasks, indicators, used to assess the financial condition of municipalities and the analysis of the structure and dynamics of city Garwolin incomes and level of its income independence and operating surplus. The study hypothesis was put into the research, according to which in the period 2010-2013 the growth of income and the level of income independence of the city Garwolin have been characterized by a positive trend. There is an attempt of it's verification by using ratios, presented in the methodological part of the article. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie, jakiego rodzaju powiązania mogą zachodzić między bankiem i gminą oraz w wyniku których powiązań zachodzą przepływy finansowe, a także przedstawienie na przykładzie Poznania w latach 1991-2004: 1) jakiego rodzaju i w jakiej wysokości przepływy finansowe wystąpiły między samorządem miasta i podmiotami sektora bankowego, 2) z jakiego rodzaju bankami władze samorządowe podejmowały współpracę w tym względzie. Tak określonym celom podporządkowany został układ opracowania. Opracowanie jest podzielone na dwie zasadnicze części. W pierwszej z nich omówiono rodzaje powiązań między gminą a bankiem, w efekcie których zachodzą przepływy finansowe, w drugiej zaś analizie poddano przepływy środków między budżetem Poznania i bankami w latach 1991-2004. (fragment tekstu)
EN
The contacts between a municipality and a bank can take different forms but the result, however, is usually cash flow. Cash flow between a municipality and a bank is a direct outcome of the municipality having an account with the banks; therefore the banks render services such as: budget related services, depositing free financial means, granting loans and credits for current operations as well as future investments. The cash flow increases the volume of means to be used by local authorities, however, it also creates obligatory fees to be paid such as: account related fees, commissions on banking operations and interest on current and long-term credit. Municipalities need banks not only to deposit their temporarily free funds and take credits for current operations and future investments but also to have access to more complicated and complex services and to get assistance with cash flow management. (original abstract)
XX
Przedstawiono katalog zadań realizowanych przez województwa i źródła ich finansowania. Przedmiotem rozważań są dochody województw z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, a celem jest zbadanie zakresu zróżnicowania tych dochodów na terenie Polski. Okres badawczy obejmuje lata 1999-2004.
EN
The main object of the consideration are provinces' revenues as a part of state tax revenues and their regional differentiation in Poland. The analysis' period includes years between 1999 and 2004. The author presents a set of data concerning the provinces' amounts of own revenues and participation sizes in income from state taxes with reference to tasks and macroeconomic changes in the provinces.(original abstract)
XX
Przedstawiono podział dochodów publicznych między państwo a samorząd terytorialny jako główny element kształtowania systemu finansów publicznych. Pierwszoplanowe znaczenie ma pionowy (wertykalny) podział dochodów, drugim podziałem jest poziomy (horyzontalny), który ma znaczenie uzupełniające. Omówiono alternatywne metody programów dotowania samorządu terytorialnego takie jak: proporcjonalnie do podatków zapłaconych w danej jednostce, algorytm, ogólne lub częściowe pokrycie kosztów, decyzje ad hoc.
EN
On the first place, the author describes the main aspects of vertical and horizontal distribution of revenues. Secondly, a reader is acquainted with alternative forms of grants for local self-government. Grant distribution systems have two dimensions: the method of determining the size of the divisible pool and the method of determining the distribution among local governments. The attention is paid to four methods of allocating the divisible pool among eligible units: origin of collection of the tax, formula, total or partial reimbursement of costs, ad hoc decision.(original abstract)
XX
Celem opracowania jest wskazanie na czym polega zarządzanie wpływami w przedsiębiorstwie. Omówione zostało planowanie i kontrolowanie wpływów. Przedstawiono i opisano skuteczne metody przyspieszające ściąganie należności od kontrahentów. Wśród nich takie jak: sprzedaż na przedpłaty czy zaliczki, sprzedaż za gotówkę, kontrolowana sprzedaż z odroczonym terminem zapłaty, skuteczna windykacja należności oraz wykorzystanie technik sprzedaży należności. Przytoczone zostały również dane finansowe pozwalające na ocenę tego, jak przedsiębiorstwa radzą sobie w przypadku problemów z odzyskaniem należności. (abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of this paper is to describe what the management of incomes in an enterprise is. There are described planning and controlling incomes. There are shown and described effective methods precipitating the collection of receivables. There are such examples as: sale to advance payments and advance payments, sale for cash, controlled sale with the postponed payment day, effective vindication of receivables and using sales techniques of the amount due. In this paper there was also shown financial statistics allowing for the evaluation how enterprises deal with in case of problems with receivables amount due. (original abstract)
17
Content available remote Zmiany stawek podatku od towarów i usług a realizacja funkcji fiskalnej
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy wprowadzonymi zmianami stawek podatku od towarów i usług a realizacją funkcji fiskalnej. Zakłada się, że wprowadzone zmiany m. in. zmiana stawek podstawowych podatku mają charakter profiskalny i przyczyniają się do wzrostu wpływów budżetowych z tego podatku. W wyniku analizy zostało wykazane, iż istotnie podniesienie stawki podatku od towarów i usług zwiększyło wpływy podatkowe do budżetu państwa, ale tylko na okres jednego roku. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to investigate the relationship between recent changes in the legal structure of tax on goods and services and the realization of the fiscal functions. It is assumed that the changes include change in the basic rate of tax are pro fiscal and contribute to the growth of budget revenue by that tax. The result of analysis actually demonstrated that raising tax rates increased tax revenues to the state budget but only for a period of one year. (original abstract)
18
Content available remote Wpływ zmian w podatku pit na budżety największych metropolii w Polsce
75%
XX
W artykule pochylono się nad zagadnieniem wpływu zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, a konkretniej na zwolnieniu od niego osób do 26. r. życia oraz obniżeniu dolnej stawki tego podatku z 18 do 17%. Omówiona nowelizacja niesie skutki nie tylko dla budżetu państwa ale także dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, i to właśnie na przykładzie kilku największych miast na prawach powiatu w Polsce została przeprowadzona analiza dochodów i wydatków w projektach budżetu na 2020 rok w porównaniu do lat poprzednich. Pod uwagę wzięto szczególnie zestawienie dochodów z podatku PIT bezwzględnie ale także jako procent dochodów ogółem, z wydatkami majątkowymi oraz nimi jako procent wydatków ogółem. Miało to na celu w sposób analityczny potwierdzenie lub obalenie tezy jakoby ulgi w omawianym podatku wpłynęły na zahamowanie inwestycji. Jednak mimo pracy przy danych liczbowych, należy pamiętać o złożoności budżetu i szeregu aspektów na niego wpływających, dzięki czemu wysnute wnioski można wówczas przyjmować jako rzetelne i oparte na pewnych trendach z lat ubiegłych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issue of the impact of changes in PIT, particularly of the exemption from the tax of persons under 26 years of age and the decrease of the lower threshold from 18 to 17%. The changes do not only affect the state budget but also the budgets of local government entities. The presented analysis of revenues and expenditure in draft budgets for 2020 with the comparison with the figures from previous years was conducted for some of the Polish biggest cities with county rights. The author analyzed the revenues from PIT in absolute terms and as percentage of total revenues as well as absolute assets-related expenditure and assets-related expenditure as percentage of total expenditure. The objective was either to confirm or reject the thesis that the above exemptions resulted in the reduction of investments. However, apart from working on figures, one should remember about the complexity of budgets and various factors that have an impact on them; only then can the conclusions be considered as reliable and based on some trends from previous years. (original abstract)
XX
Gminy w Polsce funkcjonują w warunkach wysokich potrzeb inwestycyjnych, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym. Spoczywa na nich także obowiązek realizacji szerokiego zakresu zadań bieżących, stanowiących zasadnicze obciążenie budżetu gminy. Możliwości finansowania zadań są niewspółmiernie niskie w stosunku do skali istniejących potrzeb. W tych warunkach przed władzami gmin stoi poważne zadanie zwiększenia efektywności wydatków budżetowych. Możliwość racjonalizacji gospodarki budżetowej jest wypadkową wymienionych w referacie czynników, uwidaczniających się zarówno w płaszczyźnie dochodowej, jak i wydatkowej budżetu. Wymaga konsekwentnego podejmowania zintegrowanych działań, których skutkiem jest wzrost dochodów budżetu gminy oraz poprawa efektywności ich wydatkowania. Zewnętrzne uwarunkowania wprowadzania przedsięwzięć racjonalizujących gospodarkę powinny być ukierunkowane na wzrost autonomii finansowej jednostek samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)
20
Content available remote Public Sector Budget Exemplified by the State-Owned Schools in Golądkowo
75%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych elementów budżetu sektora finansów publicznych na przykładzie państwowej jednostki budżetowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. Szkoła w Golądkowie będąc jednostką budżetową, realizując wydatki, zobowiązana jest do przestrzegania zasad regulujących zagadnienia wydawania środków finansowych przez jednostki budżetowe. Podstawową zasadą jest dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie, zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny. Ponadto zasadą wydatkowania środków budżetowych jest wydatkowanie ich w granicach uchwalonych przez organ prowadzący szkołę. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present selected items of public sector budget exemplified by the state-owned Jadwiga Dziubińska Agricultural Education Centre Schools in Golądkowo. When spending its financial resources, the schools in Golądkowo, which are financed from the state budget, are obliged to comply with public finance regulations. The basic principle is that they should spend funds within the limits specified in the budget, in agreement with the planned allocation, in a purposeful and economical way. In addition, there is a rule that funds should be spent within the limits decided by the governing authority. (original abstract)
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.