Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 150

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zróżnicowanie płac
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
1
Content available remote The Differentiation of Wages in Polish Economy in the Years 2005-2012
100%
XX
Celem opracowania jest charakterystyka i ocena zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce w latach 2005-2012. Przeanalizowano poziom wynagrodzeń w przekroju sektorów własności, sektorów ekonomicznych, zawodów, poziomu wykształcenia, stażu pracy i płci. Pozwoliło to wskazać główne, ekonomiczne i społeczne, przyczyny różnic między wynagrodzeniami, co może mieć znaczący wpływ na zmiany struktury zatrudnienia w polskiej gospodarce. (abstrakt oryginalny)
EN
The study characterized and analysed the differentiation of wages in Poland in the years 2005-2012. The analysis present changes of the level of wages in connection with such criteria as sections of economic activity, owner-ship sectors, occupations, sex, level of education and work experience. The analysis will make it possible to reflect on the main socio-economic reasons for wage differentiation, which may have a significant impact on the change of employment structure in Poland. (original abstract)
XX
W artykule autor przedstawił składniki oraz źródła danych o kosztach pracy, omówił przeciętne koszty pracy przypadające na 1 zatrudnionego oraz ich udział w wartości produkcji bądź ogólnych kosztach.
XX
Liderem pod względem wysokości uposażeń na wszystkich szczeblach hierarchii firmy jest branża farmaceutyczna. Poziom uposażeń w stolicy jest najwyższy w Polsce. Artykuł publikuje wyniki badań uposażeń w różnych firmach.
XX
W artykule podjęto próbę wyznaczenia optymalnego zróżnicowania płac w 16 województwach w latach 1999-2015. Optymalność to w niniejszym badaniu maksymalny poziom łącznej produktywności czynników produkcji (total factor productivity - TFP). Zróżnicowanie płac było mierzone współczynnikiem Giniego. Postawiono i potwierdzono dwie hipotezy: 1) relację zróżnicowania płac i TFP opisuje funkcja paraboliczna z maksimum; 2) funkcje paraboliczne różnią się - w województwach występują różne optymalne zróżnicowania płac. W artykule próbujemy odpowiedzieć na pytania: Jak wyznaczyć optymalne zróżnicowania płac? Czy lepiej pogrupować województwa o hipotetycznie podobnym optymalnym zróżnicowaniu płac, czy też lepiej zastosować wystandaryzowaną zmienną opisującą zróżnicowanie płac? Konkluzja brzmi: lepiej zastosować zmienną wystandaryzowaną. Jak się wydaje, wniosek ten jest uniwersalny. Pozwoli rozstrzygnąć spory odnośnie do tego, czy oddziaływanie zróżnicowania płac (lub dochodów) na poziom albo wzrost efektywności gospodarczej ma charakter negatywny, czy też pozytywny. Wyjaśni też, dlaczego wiele badań nie potwierdza występowania związku pomiędzy zróżnicowaniem płac (lub dochodów) a efektywnością gospodarczą. Przyczyną sprzeczności wyników, a czasem ich niekonkluzywności, jest, naszym zdaniem, zbyt uproszczona postać modelu - pomijająca dwie wyżej wskazane potwierdzone hipotezy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to determine the optimal wage differentiation in Poland's 16 regions from 1999 to 2015. In our study, optimality is a maximum level of total factor productivity. Wage differentiation was measured by the Gini coefficient. Two hypotheses were tested and confirmed: (1) the relationship between wage differentiation and TFP is described by the parabolic function with a maximum; (2) parabolic functions differ from each other, with different optimal differentiations for each region. In this article, we try to answer the question of how the optimal wage differentiation should be estimated. Is it better to group regions with a hypothetically similar optimal wage differentiation? Or is it better to use a standardised variable approach? We conclude that it is better to use a standardised variable. It seems that this finding has a universal significance. It will make it possible to resolve disputes about whether the relationship between the differentiation of wages (or income) and the level or dynamics of economic efficiency is negative or positive. It will also help explain why many studies do not confirm the link between wage (income) differentiation and economic efficiency. In our opinion, the contradictory, and sometimes inconsistent, results are due to the use of an overly simplified model - one that omits the two confirmed hypotheses.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza przestrzennego zróżnicowania wynagrodzeń przeciętnych według powiatów w Polsce w okresie 2009-2012. W opracowaniu wykorzystano metody GIS i ESDA w celu wizualizacji danych oraz identyfikacji interakcji przestrzennych zachodzących w kształtowaniu się wynagrodzeń w powiatach. Podjęto również próbę budowy wielorównaniowego modelu regresji przestrzennej, w którym dodatkowo wprowadzono obrazy przestrzenne zmiennych niezależnych. Zastosowanie modelu jako narzędzia analizy danych panelowych umożliwiło sformułowanie wniosków na temat wpływu wybranych zmiennych ekonomicznych na kształtowanie się wynagrodzeń przeciętnych w Polsce w badanym okresie, przy jednoczesnym uwzględnieniu oddziaływania aspektów przestrzennych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present results of spatio-temporal analysis of average wages in Poland. This analysis was done on poviat level in 2009-2012. Geographic information system and exploratory spatial data analysis tools are implemented for spatio-temporal data visualization and identification of spatial interactions that appear between poviats. Multiequation spatial autoregressive and cross regressive model is used to describe average wages according to selected socio economic variables(original abstract)
6
Content available remote Application of Classification Trees to Analyze Income Distribution in Poland
75%
EN
The aim of presented research is to identify factors that determine wages in Poland and to find out if gender pay gap exists, applying classification trees. For the grouping variable i.e. net income from the main place of employment we construct clusters of respondents that are created due to such features as: gender, education, employment contract, economic, occupation, additional job, size of enterprise, measured by the number of employees, age and job seniority in years. Investigation is provided applying data from the Polish Labor Force Survey in the years 2003, 2006 and 2009. (original abstract)
7
Content available remote Wage Effects of Overeducation: Evidence from Poland
75%
EN
The educational expansion in many advanced economies in the past few decades has triggered a debate on overeducation. The aim of the study is to provide an empirical evaluation of the wage effects of overeducation in different occupational groups. We also analyse whether these effects differ between genders. In order to achieve this, we use individual data from the Structure of Wages and Salaries by Occupations database of firms with 10 or more employees in Poland. We use data from the 2006-2014 waves of the survey. We calculate the impact of overeducation on wages using a Mincer-type wage regression model. We show that on average workers are rewarded for being overeducated, but the size of wage effects of overeducation differs among particular occupational groups. We show also that the choice of the method of measurement of overeducation affects the results. (original abstract)
XX
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych coraz częściej pojawiają się opinie o systematycznym wzroście nierówności płacowych, o pogarszaniu się sytuacji materialnej najuboższych rodzin i o postępującej frustracji, wyrażanej poczuciem społecznej niesprawiedliwości co do rozmiaru nierówności społecznych, jak i co do zasad i kryteriów "redystrybucji" bogactwa i biedy oraz szans na poprawę pozycji społecznej i materialnej. (fragment tekstu)
XX
Kurs walutowy jest obecnie używany w praktyce translacji dóbr i usług, aktywów, wynagrodzeń, czy PKB per capita. Jak wskazują ostatnie badania bezpośrednie zastosowanie kursu walutowego do konwersji tych wielkości ekonomicznych jest niewłaściwe i brak jest teorii umożliwiającej takie stosowanie kursu walutowego. W artykule zaprezentowano przede wszystkim problematykę translacji wynagrodzeń w przypadku krajów o zróżnicowanej produktywności pracy w przypadku pracownika naukowego oraz lekarza zatrudnionego w Polsce w porównaniu do amerykańskiego naukowca oraz angielskiego lekarza. Badania potwierdziły tezę, że bezpośrednie zastosowanie kursu walutowego do konwersji płac nie przynosi użytecznych informacji dla odbiorcy informacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Exchange rate as the medium of translation is commonly used in economics, finance and accounting. As recent studies shows the direct implication of the exchange rate to conversion of goods' prices, assets, GNP, GNP per capita or wages is inappropriate. The paper presents two different studies in case of Poland and the us and between Poland and the UK. The first study compares salaries of scientists in polish and American universities, the second wages of doctors in different stages of education in Poland and the UK. This has been compared to average prices of chosen goods' basket to study purchasing power of remuneration in healthcare sector in Poland and UK. (original abstract)
XX
Zróżnicowanie płac indywidualnych stanowi złożony i mający swe konsekwencje społeczno-ekonomiczne, problem. Stąd też konieczne jest nie tylko rejestrowanie wielkości zróżnicowania zarobków, jako rezultatu prowadzonej polityki płacowej, ale aktywne ich kształtowanie, zgodnie z potrzebami poszczególnych przedsiębiorstw i szerzej - gospodarki narodowej. (fragment tekstu)
EN
The author presents the basic criteria of the individual wage differentiation pointing to the necessity of their objectivization. Also the problem of the size of wage differentiation, which affects the realization of the motive function of wages, is considered.(original abstract)
XX
Jednym z istotnych zjawisk, które wystąpiły na polskim rynku pracy w ciągu ostatnich dwóch dekad, jest duży wzrost nierówności wynagrodzeń. W celu ustalenia jego potencjalnych przyczyn poddano analizie prosty model popytu i podaży. Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, ze wzrost popytu na wykwalifikowanych pracowników w połączeniu ze spadkiem znaczenia związków zawodowych są najlepszym wytłumaczeniem zaobserwowanego rozwoju tego zjawiska. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the significant Polish labor market developments in the last two decades has been the sharp rise in wage inequality. A simple supply and demand model is used to analyze potential causes of increased wage inequality in Poland. The empirical results generate conclusion that increased demand for skilled workers combined with declined trade unions power is the best explanation for the observed patterns of change. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ustalenie podstawowych prawidłowości w zakresie kształtowania się płac w Polsce w drugiej połowie lat 90-tych. Treść artykułu podzielono na trzy części. W pierwszej omówiono poziom płac nominalnych i realnych, druga dotyczy zróżnicowania przeciętnych wynagrodzeń a w trzeciej przedstawiono zróżnicowanie wynagrodzeń indywidualnych i rozpiętości płac.
EN
The purpose of the article is to define the basic regularities of the process of forming wages in Poland in the second half of the 1990s. The publication consists of three parts. The first part discusses the level of nominal and real wages; the second one characterizes the diversification of average wages. In the third part the diversification of individual remunerations and of wage differential are presented.(MN)
13
Content available remote Wynagrodzenia pielęgniarek w Polsce w latach 2010-2014
75%
XX
Wynagrodzenia pielęgniarek od lat budzą kontrowersje. Celem niniejszego opracowania jest analiza zmian poziomu wynagrodzeń pielęgniarek w Polsce w latach 2010-2014, przeprowadzona na bazie dostępnych danych statystycznych. W analizowanym okresie tempo wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek było najniższe, zarówno w porównaniu z przeciętnymi płacami osób pracujących w podmiotach gospodarczych zatrudniających powyżej 9 osób, jak i płacami pracowników pozostałych zawodów medycznych. Po uwzględnieniu stopy inflacji zaobserwowano w latach 2010-2014 spadek płacy realnej pielęgniarek o 2,3%. Dane pochodzące z różnych źródeł pokazują istotne różnice poziomu średniej płacy brutto pielęgniarek. Konieczne jest zatem przeprowadzenie kompleksowych i wiarygodnych badań dotyczących wynagrodzeń pracowników służby zdrowia. (abstrakt oryginalny)
EN
Nurses wages are controversial for years. The aim of the study was to analyze changes in the level of nurses wages in Poland in 2010-2014 based on available statistical data. In the analyzed period, the nurses salaries growth rate was the lowest, both in comparison with the average wages of people working in entities employing more than 9 persons and with wages of employees of other medical professions. After taking into account the inflation rate, 2.3% of decline in real nurses wages was observed in 2010-2014. Data from different sources show significant differences in the level of average nurses gross wages. It is therefore necessary to conduct comprehensive and reliable study on the salaries of workers in medical profession in Poland. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest ocena zależności przestrzennej zasięgu bogactwa w Polsce na poziomie podregionów. Szczegółowe cele to: ocena ogólnego podobieństwa podregionów ze względu na zasięg bogactwa oraz wyróżnienie grup podregionów podobnych do swoich sąsiadów oraz podregionów różniących się od swoich sąsiadów. W analizie wykorzystano statystykę globalną Morana oraz statystyki lokalne Morana. Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że podregiony Polski południowo- wschodniej tworzą klaster niskich wartości zasięgu bogactwa, czyli jest to grupa podregionów o niskich wartościach zasięgu bogactwa sąsiadujących z podregionami o równie niskim zasięgu bogactwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to estimate spatial correlation of richness range in Poland by subregions. Specific objectives are: the evaluation of the overall similarity of subregions due to range of richness and the division of the subregions into groups of subregions similar to their neighbours and subregions different from their neighbours. There were used global and local Moran statistics in the analysis. Based on conducted analysis it can be stated that subregions in south-eastern Poland form a cluster of low values of richness range (group of subregions with low values of richness range neighbouring with subregions with also low range of richness).(original abstract)
XX
Celem artykułu jest przeprowadzenie oceny różnic w poziomach wynagrodzeń oraz identyfikacja czynników, które miały wpływ na to zróżnicowanie w Polsce w latach 2006-2015. Analiza dotyczy zróżnicowania wynagrodzeń w województwach, w działach gospodarki narodowej, w gałęziach przemysłu oraz w grupach zawodów wykonywanych w Polsce. Wykorzystano do tego przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w Polsce. Na podstawie tych danych obliczono takie wskaźniki statystyczne, jak średnia, odchylenie standardowe oraz wskaźnik zmienności. Do przeprowadzenia analizy i oceny zastosowano dane statystyczne publikowane w Rocznikach Statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego za lata 2006-2015.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to assess the differences in wage levels and to identify the factors that influenced this diversification in Poland in the years 2006-2015. The analysis concerns the differentiation of wages in voivodeships, in branches of national economy, in industries and in professions joined in Poland. The average monthly gross wages in Poland are used for this. Based on these data, statistical indicators such as the mean, standard deviation and volatility index are calculated. I use the statistical data published in the Statistical Yearbook of the Central Statistical Office for the years 2006-2015.(original abstract)
16
Content available remote Wage Disparities in Poland : Econometric Analysis
75%
EN
The aim of our research is to identify determinants influencing wages in Poland in the years 2005 and 2009, and to find out if wages obtained by men and women depend on the same factors. Investigation is provided on the basis of data from the Polish Labor Force Survey, employing ordered multinomial logit models and exponential regression. (original abstract)
17
Content available remote Asymetria wynagrodzeń w Polsce. Ujęcie regionalne
75%
XX
Kształtowanie wynagrodzeń musi uwzględniać przepisy regulujące prawa pracy. Oznacza to, że dany poziom płac musi być zbieżny z przepisami dotyczącymi równouprawnienia, z których wynika między innymi, że nie należy różnicować płac ze względu na płeć pracownika czy też miejsce wykonywania pracy, o ile zakres obowiązków i posiadanych kwalifikacji jest identyczny. Od czasów, kiedy rola związków zawodowych jest znacząca, nacisk kładzie się na ujednolicenie płac.(fragment tekstu)
EN
Wages in Poland, like in other economic and social processes, are subject to radical changes. It concerns not only their level, pace and direction of changes, but also disproportions in the area of professional groups, gender and region. The aim of the study is to determine wage asymmetry in 2010, 2015 and 2018 (values for the first half of the year) using data published by Central Statistical Office in the Bulletin. Employment and remuneration in the national economy. The thesis that has been subjected to statistical verification is: In the conditions of the Polish economy, the remuneration is much lower in individual regions than its average value in Poland in general.(original abstract)
XX
Badanie dotyczy wynagrodzeń wypłacanych przez zakład pracy, a nie wynagrodzeń otrzymywanych przez zatrudnionego z kilku miejsc pracy. W prawdzie w publikacji przedstawiono większość metodologicznych aspektów postępowania, lecz nie są to informacje wyczerpujące. (fragment tekstu)
XX
Przedstawiono relacje miesięcznej i godzinowej wysokości wynagrodzeń kobiet w stosunku do wysokości wynagrodzeń mężczyzn w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Szczegółowo pokazano dysproporcje między stawkami godzinowymi między płciami w zależności od poziomu wykształcenia i przynależności do grupy zawodowej.
EN
Differences in rewards between sexes are problem, which refers many, if not all of societies. Women and men receive different rewards for work of similar- identical values, and woman, as a rule, lower. Policy equal treatments in process of work and formations of rewards is one from main pillars of Union's law. The EU created legal, structural and institutional base to lead a policy of equal chances. Legislative activities are however insufficient. Women, in spite of profitable settlements, earn less in comparison to men. Concentrating attentions on equal earnings of women and men results from fact, that just in this subject most brightly step out disproportions between sexes. This article describes relations between hourly rewards of women and men in context of professional groups. It also introduced relations of rewards in context of time of work and level of education. Conclusions sailing out from article confirm, that rewards of women are lower from rewards of men in context of time of work and level of education. The higher level of education leads to greater disproportions in earnings between sexes. Besides, rewards are lower also in context of professional groups. Women, as a rule, receive lower rewards than their colleagues working in these same professional groups and occupations. (original abstract)
EN
This study is an analysis of factors determining the level of employees' wages outside agriculture. The outcome of the survey led to an estimation of econometric models in which the explanatory variable was the age logarithm. Apparently, the level of wages depends on such factors as education, age (in the form of a polynomial of the second degree) and married status. Statistically, no essential impact of such variables as the unemployment rate in the voivodeship of residence, size of town, or ownership sector was found. Age-wage profiles were delineated upon the basis of the constructed models. The shape of those profiles shown in pertinent literature (upwardly convex) proved to be characteristic only for women. In the case of men, the profiles indicate a growth with age. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.