Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Sto lat i więcej zarządzania
100%
PL
Artykuł jest dyskusją o historii zarządzania jako nauki. Inspiracją stała się publikacja W. Kiechela, Sto lat zarządzania („Harvard Business Polska”, marzec 2013), w której została podjęta próba ukazania wszystkich istotnych koncepcji zarządzania w tym okresie. Omawiając wybory Kiechela, autor przypomina inne teorie i koncepcje, które jego zdaniem miały również ważne znaczenie dla rozwoju nauki o zarządzaniu w różnych okresach rozwoju gospodarczego.
2
Content available Edward Taylor – Outstanding Economist and Educator
100%
PL
Cel: refleksja and fenomenem kreatywności, aktywności, osiąganych wyników, rozległości wiedzy i zainteresowań polskiego Szkota Edwarda Taylora – wybitnego dwudziestowiecznego ekonomisty i dydaktyka. Uwagę zwrócono na obszary, gdzie jego wkład jest najważniejszy, na wyzwania, które wskazywał i podejmował – szczególnie w zakresie teorii i praktyki ekonomii oraz dydaktyki. Celem jest również ogląd aktualności myśli, przekonań i pragmatyk ich wagi i inspiracji dla współczesnych naukowców, dydaktyków, studentów oraz ogółu ludzi zainteresowanych ekonomią. Interesujące są nie tylko jego naukowe przekonania i dokonania, lecz także poglądy na tematy stanu międzywojennej polskiej ekonomii i akademickiego nauczania; działania związane z praktyką gospodarczą w okresie międzywojennym. W artykule ukazano jego pasje pozazawodowe i fascynacje życiem jako takim. Techniki badawcze: analiza porównawcza literatury (nie tylko ekonomicznej), dedukcji, indukcji, syntezy. Treści oryginalne: myśl liberalna w Polsce międzywojennej z trudem się przebijała przez mające swoich zwolenników ideologie totalitarne czy nacjonalizm i klerykalizm, tu i ówdzie faszyzujący. Po blisko stu latach, na przełomie drugiej i trzeciej dekady XXI wieku, mamy do czynienia z podobną sytuacją, której istotną przyczyną jest infantylizm ekonomiczny znacznej części społeczeństwa, podatnego na populistyczną demagogię i rozdawnictwo pieniędzy na rzecz dużych grup wyborców. Nauczanie ekonomii jest obiektywnie trudne, z różnych powodów. I wtedy i teraz nie daje na ogół dobrych rezultatów, co rodzi złe skutki społeczne i polityczne. Diagnoza i sposoby przeciwdziałania Taylora były właściwe. Warto je poznać bliżej i kontynuować. Wyniki: artykuł pokazuje wszechstronność Taylora, nie tylko wybitnego ekonomisty, dydaktyka, organizatora nauki, wydawcy i redaktora naczelnego długiej serii naukowych publikacji ekonomicznych, lecz także człowieka głęboko zaangażowanego i aktywnego na wielu polach (współzałożyciela Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, reformatora polskiej skarbowości, zwalczającego inflację, wspierającego gospodarkę morską i rozwijającego spółdzielczość, aktywnego działacza w zakresie samorządności terytorialnej; kreatora nowych idei, wartości i rozwiązań). Artykuł pokazuje jego wyjątkową interdyscyplinarność i aktywność. Wartości: promowane przez Taylora, tj. wiedza, prawda, niezależne myślenie, odpowiedzialność, kreatywność, patriotyzm, zaangażowanie, są godne upowszechniania także dzisiaj. JEL: A12, A20, O10, O11, P16 Acknowledgements: This research received no funds. Translated by Patrick Curran. Suggested Citation: Oleksyn, T. (2020). Edward Taylor – Outstanding Economist and Educator. Problemy Zarządzania (Management Issues), 18(2), 69–84. https://doi.org/10.7172/1644-9584.88.4.
EN
Purpose: The aim of this article is to reflect on the phenomenon of creativity, activity, output, extensive knowledge and interests of the Polish Scot, Edward Taylor – an outstanding economist and educator in the 20th century. I wish to draw attention to where his contribution was seen as the greatest and to the challenges that he indicated, particularly in the field of the theory and practice of economics. The aim is also to establish what thoughts of his have stood the test of time, which thoughts and convictions of his are still important and valid today, which may be an inspiration for contemporary Polish scientists, educators, students, and a wide range of readers who are interested in problematic economics, management, and political science issues. A brief description of the scientific output of professor E. Taylor is presented, as well as his opinions on the subject of the Polish economy and academic teaching, along with his non-professional interests, passions of life and interest in all facets of life. He could have been included in the liberal school of thought; in terms of a wide range of issues, his views were confluent with those of the most outstanding representatives of the Austrian School of Economics, albeit he didn’t belong to it. Design/methodology/approach: The following research techniques were used in the article: comparative analysis of literature (not only economic), deduction, induction, synthesis. Originality/value: Relatively original content: liberal thought in interwar Poland struggled to break through totalitarian ideologies, which had some supporters here, and also through nationalism and clericalism. After nearly a hundred years, at the turn of the second and third decades of the 21st century, things were generally similar. The reason for this is mainly the economic infantilism of a large part of society, susceptible to populist demagogy and the giving away of money by the current power. Teaching economics is objectively difficult for a variety of reasons. And then and now it does not generally produce good results. It means negative social and political consequences. Taylor’s diagnosis and counteractions were correct. They are worth getting to know better and continuing. Findings: The article shows the versatility of Taylor, who was not only an outstanding economist, educator, organizer of science, publisher and editor of a long scientific series, but also a man deeply involved in many different fields. He was a co-founder of the Polish Economic Society. He was a reformer of the Polish treasury. He fought against inflation and supported the development of the maritime economy. He was strongly involved in the development of cooperatives and territorial self-government. In each of these areas, he brought new ideas, values and solutions. His phenomenal interdisciplinarity and activity is shown. The values: promoted by Taylor are worth promoting today. They are: knowledge, truth, independent thinking, responsibility, creativity, patriotism, commitment. JEL: A12, A20, O10, O11, P16 Acknowledgements: This research received no funds. Translated by Patrick Curran. Suggested Citation: Oleksyn, T. (2020). Edward Taylor – Outstanding Economist and Educator. Problemy Zarządzania (Management Issues), 18(2), 69–84. https://doi.org/10.7172/1644-9584.88.4.
3
Content available Globalna gospodarka
100%
PL
Inspiracją dla tego artykułu była książka, napisana przez Mario Raicha, Simona L. Dolana i Jana Klimka, zatytułowana Globalna transformacja biznesu i społeczeństwa. Autorzy podejmują temat globalnej transformacji pod kątem przede wszystkim destrukcyjnych zmian, jakich już jesteśmy świadkami, i które mogą okazać się katastrofalne dla ludzkości, o ile nie zostaną w odpowiedni sposób ukierunkowane.
EN
The objective of this article is a presentation of human resource management at the Fiat Auto Poland plant in Tychy, a truly exceptional factory. Over the past two decades the plant has made gargantuan strides towards modernity and has become a member of the elite World Class Manufacturing club, becoming the best FIAT plant in the world. It was significantly luckier than Warsaw’s FSO whose empty factory halls are currently occupied by merchants evicted from the 10th Anniversary Commemorative Stadium
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.