Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Adaptacja społeczno-zawodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
XX
Celem rozważań zawartych w poniższym artykule jest zaprezentowanie koncepcji postrzeganego wsparcia organizacyjnego (POS) w kontekście wzmacniania skuteczności modelu mentoringu międzykulturowego, zaproponowanego przez Polish Psychologists' Association w Wielkiej Brytanii. Skupiono się na opisaniu procesu budowania postawy związanej z aktywnym uczestniczeniem w obcym kulturowo rynku pracy w kontekście teorii wymiany społecznej. Dyskusja będąca treścią artykułu prowadzi do sformułowania rekomendacji badawczych dotyczących szerszych, interkulturowych badań, eksplorujących opisany tutaj obszar, wykorzystujących zarówno osiągnięcia teorii zarządzania, jak i koncepcje psychologii społecznej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article examines the Perceived Organizational Support concept as an element of the Intercultural Mentoring Model - the program provided by Polish Psychologists' Association in London, UK. The light is shed on the described issues focusing on the process of creating the proactive approach towards career development strategy as well as on providing effective operational equipment for the group of PPA's Intercultural Mentors. The analysis ends with further research recommendations enveloping social psychology concepts enriched by management theories and applications.(original abstract)
XX
Autorka omawia proces integracyjny Polaków ze społecznością austriacką. Przedstawia dane statystyczne dotyczące nadawania Polakom obywatelstwa austriackiego, zatrudnienia i ich sytuacji mieszkaniowej.
EN
The author discusses the integration of the Polls living in Austria with the local community. Statistical data presented in the paper cover the following the granting of Austrian citizenship, employment and housing situation of the Polls. (JW)
EN
The Polish post-release assistance system for prisoners suffers from multiple dysfunctions, such as formalization, excessive bureaucracy, low flexibility, and a chronic shortage of funds. Attempts have been made to solve these issues by departing from a standard set of measures, introducing changes to the funding mechanism, improving personnel training, and ensuring a higher level of openness to more innovative measures. The first part of this paper describes the operations of the 'Mateusz' Re-adaptation Centre in Toruń, with a special focus on the 'Dąbrowski method' and on positive adaptation, which constitute the basis of the Centre's activities and are referred to as 'initial post-release prisoner assistance.' The second part of the paper presents the concept of social laboratories, through which the theoretical concepts of 'resilience' and 'empowerment' will be used to conduct a two- or three-year-long research at the Centre to prepare a proposal for reforming the Polish post-release assistance system and ensure improved flexibility, beneficiary empowerment and, above all, greater effectiveness in the rehabilitation process. (original abstract)
4
Content available remote Repatriacja z państw byłego ZSRR i proces adaptacji repatriantów w Polsce
100%
XX
W niniejszym artykule zostanie przedstawiona charakterystyka procesu repatriacji do Polski po roku 1990, a także ocena adaptacji repatriantów1. W części pierwszej artykułu zostaną przedstawione dylematy definicyjne wynikające z nieadekwatności stosowanych pojęć do opisu omawianej formy imigracji do Polski. Następnie opisane będą okoliczności tworzenia przepisów repatriacyjnych regulujących napływ obywateli państw-sukcesorów byłego ZSRR i ich niepolskich członków gospodarstw domowych. W dalszych częściach znajdą się informacje statystyczne oraz typologia problemów, z którymi najczęściej spotykają się członkowie repatrianckich gospodarstw domowych. W części piątej zostaną zaprezentowane propozycje zmian mogących usprawnić proces przesiedlenia repatriantów i prognozy związane z tą formą imigracji do Polski. W zakończeniu znajdą się konkluzje i wnioski dotyczące akcji repatriacyjnej po 1990 r.(fragment tekstu)
EN
This article reviews the immigration (repatriation, impatriation) of people of the Polish descent repatriated from the former Soviet Union and their adaptation process in Poland. In the first section, the author introduces methodological challenges related to definitions of the repatriation process. The second section presents the legal background of the repatriation. Next, the author discusses the repatriation process in the light of empirical data. In conclusion, some recommendations for changes in law and policy are given.(original abstract)
5
100%
EN
The aim of the paper was to identify factors influencing employees' adaptation, and evaluate the process in a selected company. The present study aims at establishing answers to questions on the need for the realization of adaptation, its course, and effectiveness of adaptive actions in the assessed company. While searching for answers to such questions, a review of literature and an empirical study were conducted. In order to carry out the empirical study, a case study method was employed, which constitutes a fundamental method of qualitative studies. Research results indicate that there is applied controlled adaptation in the present company. It resulted from benefits for the newcomer and the organization as well. It was observed that both the owners and the management of the assessed company devote particular attention to supporting newcomers in swift and positive adaptation. (original abstract)
XX
Z czego wynikają niepowodzenia związane z wchodzeniem pracowników do nowej organizacji? Jak zarządzać ryzykami związanymi z procesem adaptacji specjalistów menedżerów średniego i wyższego szczebla? (fragment tekstu)
XX
W opracowaniu podjęto temat adaptacji miejsca pracy personelu w warunkach organizacji systemu komunikacji wewnętrznej. Przedstawiono zarys teorii wprowadzania nowo przyjętych pracowników do ich środowiska pracy. Następnie omówiono wyniki badań dotyczących wykorzystywania komunikacji wewnętrznej do adaptacji pracowników w przedsiębiorstwach Polski Południowej.
EN
This article concerns employee workplace adaptation in terms of the organisation of the internal communication system. Besides outlining the theory of new employee adaptation to their work environment, the article sets out research findings concerning the conduct and outcome of adaptation to the organisational systems of southern Polish firms. Unfortunately, these findings do not paint an optimistic picture of the use of adaptation procedures - a branch of human resources management - in the firms where research was conducted. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest wprowadzenie tematyki zawodowej służby wojskowej w zakres zainteresowań absolwentów uczelni wyższych jako jednego z wariantów pracy zawodowej po zakończeniu edukacji. Jest nim również prezentacja istotnych problemów z adaptacją, na jakie narażeni są kandydaci do zawodowej służby wojskowej. (fragment tekstu)
EN
Recent years organizational changes in army caused officers to be recruited from other sources than solely from officer academies. The kind of "officer's postgraduate studies" have been founded which aim is to train MA civil graduates. The training lasts twelve months and prepares graduates to take on posts of professional soldiers. This solution reveals one negative fundamental aspect. On a large scale there have appeared problems of adaptation to the military environment in the period of candidate service as well as service on the first official post. Problems associated with the adjustment to the group life and obedience, identification with the organizational culture constitute basic impediments in obtaining high effectiveness on the part of young officers. (original abstract)
XX
Niniejsza praca jest próbą wskazania cech charakterystycznych polskiej emigracji do Wielkiej Brytanii, ze szczególnym uwzględnieniem problemów adaptacyjnych oraz, w miarę możliwości, wskazaniem metod ich eliminacji. (fragment tekstu)
EN
The paper contains the characteristic of the contemporary Polish emigration to the United Kingdom. The first part focuses on the extent and character of the 'earning trips' which have taken place in the recent years. The main part of this paper examines the cultural aspects of emigration of Polish people to the United Kingdom. (original abstract)
XX
Nie wystarczy pokazać, gdzie jest firmowa kuchnia i jak poprawnie wykonywać swoje służbowe obowiązki. Mimo wielu lat doświadczenia zawodowego i profesjonalizmu, nie każdy opiekun nowo przyjętych pracowników nadaje się do tej roli.(fragment tekstu)
11
Content available remote Polish Ummah? The Actions Taken by Muslim Migrants to Set up Their World in Poland
75%
EN
This report discusses the ways in which Muslim communities form in Poland, with particular emphasis on the role of migrant men and women from Muslim countries, broken down into activities carried out mainly by women and mainly by men. The division of activities sometimes goes beyond the patterns of Muslim communities in other countries. The specificity of the Muslim community in Poland is related to: the historical context of the origins of its creation, i.e. the presence of Polish Tatars, a small number of Muslims living in Poland, and their diversity in terms of countries of origin. (original abstract)
XX
Autorka poddała analizie rolę sieci społecznych w procesie migracji edukacyjnych przedstawicieli mniejszości litewskiej w Polsce do polskich i litewskich miast. Autorka wykorzystała wyniki badań terenowych, które prowadziła w latach 2012-2018 wśród osób należących do mniejszości litewskiej na Sejneńszczyźnie, które wyjechały na studia do litewskich lub polskich ośrodków akademickich. W perspektywie metodologicznej odwołała się do założeń etnografii wielomiejscowej, zaś w perspektywie teoretycznej - do koncepcji sieci społecznych oraz koncepcji etniczności. W artykule scharakteryzowała sytuację mniejszości litewskiej w Polsce oraz przeanalizowała rolę sieci społecznych w podejmowaniu decyzji o migracji edukacyjnej i w procesie adaptacji w miejscu studiów. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to explore the social networks of the young generation of Lithuanian minority and the role of social networks in educational migration patterns, both domestic migration and migration to Lithuania. The analysis is based on the ongoing fieldwork conducted among representatives of the Lithuanian minority, inspired by the "multi-sited etnography" tradition. The author discusses the socio-economic and demographic background of the Lithuanian community in Poland, and explains how the migration changes the identification and practices of migrants, with particular attention given to the adaptation process.(original abstract)
13
Content available remote Proces adaptacji społeczno-zawodowej nowego pracownika
75%
XX
Rozpoczęcie pracy w nowym miejscu jest dla pracownika dużym stresem związanym z konfrontacją z nieznanym dotąd otoczeniem i ludźmi. W procesie wprowadzania pracownika do pracy powinien brać udział nie tylko pracodawca, ale i cały zespół, podkreślając troskę, chęć pomocy i wsparcia w tak ważnym początkowym etapie. Również wyrozumiałość i wsparcie ze strony klientów jest cenne w początkowym etapie funkcjonowania w organizacji. W artykule podjęto próbę określenia uwarunkowań w procesie adaptacji społeczno-zawodowej nowego pracownika. (abstrakt oryginalny)
EN
Getting started in a new place is very stressful for an employee, associated with the confrontation with unfamiliar surroundings and people. In the process of implementation of a worker, not only the employer should be involved, but the whole team, highlighting concern, willingness to help and support at this important early stage. Also, understanding and support from the customers is important in the initial stage of operation of the organization. This paper attempts to identify determinants in the process of the socio-professional adaptation of a new employee. (original abstract)
XX
Prezentowany artykuł stanowi propozycję kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną lub osób z chorobami psychicznymi w lokalnym środowisku z uwzględnieniem aktywnej współpracy struktur samorządowych, podmiotów edukacji, pomocy społecznej i służb odpowiedzialnych za lokalną politykę zatrudnienia z sektorem przedstawicieli biznesu jako potencjalnych pracodawców oraz funkcjonującymi w regionie ośrodkami akademickimi. Opisywany model osadzony jest w paradygmacie humanistycznym i jego istotnych dla pedagogiki specjalnej pochodnych, tj. w paradygmacie społecznym, emancypacyjnym i normalizacyjnym (Krause, 2010, s. 118), uwzględnia więc te elementy współczesnej myśli społecznej, które próbują postrzegać osoby z niepełnosprawnościami w szerszym kontekście "inności" i "innych", w tym przypadku jednostek pozostających dotychczas poza normą i ich miejsca w społeczeństwie, ich prawa dokonywania wyborów, także w zakresie wyboru różnych form egzystencji (por. tamże). Opisywany w artykule model pozwala, w przypadku jego wdrożenia, na niezależne, samodzielne życie dużej grupy osób z niepełnosprawnościami, tworząc jednocześnie pragmatyczne i bardziej ekonomicznie uzasadnione rozwiązania w lokalnym środowisku. (abstrakt oryginalny)
EN
Presented article is above all a very specific proposal of comprehensive solutions in the field of social and professional activation of people with intellectual disability, may also be for people with mental illness in the local environment, including active cooperation of the self-government (schools, social welfare services and employment services) with the environment of local entrepreneurs, business and the university. Described model is embedded in the humanistic paradigm and its essential in special pedagogy, derived from the social paradigm, emancipation and normalization paradigm (Krause, 2010, p. 118), thus these elements in contemporary social thought, which try to perceive people with disabilities in the broader context of "otherness" and "other", in this case, individuals who have remained outside the norm and their place in society, their right to different forms of existence, choices and alternatives (Krause, 2010, p. 118). In general, it can be stated that the model described in this article allows for independent living of a large group of people with disabilities, while creating pragmatic and more economically justified solutions in the local environment. (original abstract)
XX
Programy wprowadzania nowych pracowników do organizacji są punktem krytycznym w całym procesie zatrudniania. Wymagają szczególnej pieczołowitości, żeby pracownicy szybko odnaleźli się w firmie, osiągnęli pełną efektywność i związali się na dłużej z pracodawcą. W firmach prowadzących masowe rekrutacje programy wprowadzania przypominają stały proces: pojawia się potrzeba standaryzacji, uproszczeń. W jaki sposób można połączyć pieczołowitość i prostotę, pokazuje przykład Centrum Usług Wspólnych Schneider Electric, gdzie program taki stworzono we współpracy z menedżerami liniowymi. (abstrakt oryginalny)
XX
Dwa lata temu - w pierwszym kwartale 2012 r. - powstał program adaptacyjny w Grupie Żywiec. Dzięki kompleksowemu podejściu służy zarówno pracownikom przyjętym na podstawowe stanowiska, jak i pracującym na nowych stanowiskach w wyniku awansu wewnętrznego czy relokacji. (abstrakt oryginalny)
17
Content available remote Kultura organizacyjna a proces adaptacji nowych funkcjonariuszy straży granicznej
75%
XX
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na proces adaptacji nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej. W dobie kryzysu każda organizacja szuka oszczędności i coraz większą uwagę zwraca się na czynnik ludzki. Szybki i skuteczny proces adaptacji może przynieść organizacji bardzo duże oszczędności jak również może przesądzić o dalszej pracy zawodowej funkcjonariusza. Źródeł sukcesu można dopatrywać się w wielu czynnikach lecz niewątpliwie jednym z najważniejszych jest kultura organizacyjna. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to draw attention to the process of the adaptation of new Border Guard officers. In the area of the crisis each organization is searching for cost savings and more attention is paid to the human factor. Fast and efficient process of adaptation can bring big amount of financial savings as well as can determine further officer's career. The sources of success can be sought in many different factors but the most important is the organizational culture. (original abstract)
XX
Rosnąca konkurencja międzynarodowa sprawia, że przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują wysiłki zmierzające do internacjonalizacji swojej działalności, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnic instytucjonalnych i kulturowych. Te ostatnie odgrywają szczególną rolę w podejściu do doboru oraz rozwoju pracowników, gdzie oprócz kryteriów merytorycznych pod uwagę muszą być brane osobowość oraz kompetencje behawioralne pracownika, wpływające na proces adaptacji oraz późniejszą efektywność w międzynarodowym środowisku pracy. Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie czynników indywidualnych, wpływających na adaptowalność pracownika, a także ocena, czy poziom umiędzynarodowienia środowiska pracy wpływa na decyzje poszczególnych osób oraz samych firm na wybór pracownika/pracodawcy. Studia literaturowe zostały uzupełnione wnioskami z badań prowadzonych w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS4/03179. (abstrakt oryginalny)
EN
As a result of growth of international competition, companies increases their affords to internationalize the business simultaneously paying attention on institutional and cultural differences. This is why one of challenges faced by contemporary organizations is to select and develop employees not only substantively competent, but also equipped with proper features, skills and behaviors having impact on adaptation process and further employees' performance in an international work environment. The aim of the article is to identify individual aspect of employee' adaptability and to assess if the level of the international work environment influences on recruitment decision. Literature studies are completed with empiric data, gather on the basis of the research project financed by National Research Center (NCN - DEC-2013/11/ N/HS4/03179). (original abstract)
XX
W artykule ukazano, że specyfika procesu adaptacji osobowości w systemach społecznych nie wyczerpuje cech jej elementów, takich jak osobista dojrzałość, zmiana warunków środowiska społecznego i określa interakcję składników strukturalnych adaptacji potencjału osobowości. Brak możliwości adaptacyjnych jednego z tych elementów wpływa na integralność procesu adaptacji człowieka. Ustalono, że na podstawie analizy składników strukturalnych adaptacji osobowości (dostosowanie pozycji społecznej, adaptacja do nowego środowiska społecznego, adaptacyjna potrzeba psychiczna) należy wyjaśnić rolę każdego z tych składników w procesie jego adaptacji. W procesie interakcji ze światem człowiek otrzymuje informacje, które są sprzeczne z istniejącymi obiektami i istnieje możliwość badania stanu dyskomfortu, który stymuluje poszukiwanie możliwości jego wycofania lub zmniejszenia. W tym celu można próbować obalić te informacje, zmienić swoje ustawienia, wyszukiwanie informacji w celu ustalenia spójności między dawnymi poglądami i innymi informacjami. W rzeczywistości, psychokorekcja, psychoterapia, szkolenia, z punktu widzenia adaptacji i rehabilitacji w różnych społecznych kontekstach (opieka medyczna, edukacja, szkolenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji), zgodnie z ogólnym celem doskonalenia organizacji procesu adaptacji i rehabilitacji człowieka, mają określony wpływ na psychikę tych lub innych działających środków. Proces ten odbywa się na podstawie decyzji rozwiązywania konfliktów, które doświadczane są subiektywnie. (abstrakt oryginalny)
EN
In article it is shown, that the specific character of the whole process of adaptation of the personality in the social systems is not exhausted by the peculiarities of its elements, such as personal maturity, changing the terms of the social environment, and is determined by the interaction of the structural components of the adaptive capacity of the individual. And disadaptation of one of these components affects the integrity of the process of adaptation of the person. Determined that, on the basis of the analysis of the structural components of the adaptation of the personality (adapted social situation, social adaptive need, mental adaptive need) it is necessary to clarify the role of each of these components in the process of its adaptation. According to supporters of cognitive psychology, in the process of interaction with the environment of the person receives the information, which contradicts the existing facilities, while experienced a state of discomfort, which stimulates the search of possibilities of its withdrawal or reduction. To this end, may begin attempts to refute the information received, change your own settings, search for additional information with the aim of establishing coherence between the former views and the other information. In fact, psycho-correction, psychotherapy, training, from the point of view of adaptation and rehabilitation in different social contexts (medical care, education, vocational training and improvement of skills) subject to the common goal of improving the organization of the process of adaptation and rehabilitation of the person in a specific action on the psyche of those or other operating means. This process is carried out at the decision of the resolution of the conflicts, which are experienced subjectively. (original abstract)
XX
Artykuł niniejszy opisuje wybrane aspekty planowania badań międzykulturowych w ujęciu interdyscyplinarnym. Intencją autorów było opisanie zagadnień związanych z przenikaniem się płaszczyzn teoretycznych pochodzących z nauk socjologicznych, antropologicznych oraz z różnych dziedzin psychologii a zatem na konieczność specyficznego podejścia do planowania badań i metodologii badawczej w tego typu problematyce. Autorzy odnoszą się do tradycji naukowej związanej z porównaniami międzykulturowymi i do problemów metodologicznych pojawiających się w tak ujętych projektach badawczych. Część praktyczna artykułu prezentuje badania finansowane ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2004/2005 jako projekt badawczy (abstrakt oryginalny).
EN
This article describes selected aspects of planning cross-cultural research through an interdisciplinary approach. The intention of the authors was to describe questions linked with the mutual penetration of theoretical planes stemming from the sciences of sociology and anthropology as well as various areas of psychology, and therefore to the need for a specific approach to planning studies and research methodology in the case of such questions. The authors make reference to scientific tradition connected with cross-cultural comparisons as well as methodological problems making their appearance in projects so approached. The practical part of this article presents research financed out of resources of the Scientific Research Committee over the years 2004-2005 as a research project. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.