Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 351

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Voivodship
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
Czy istnieje realna szansa, że na terenie województwa zachodniopomorskiego, kiedś uważanego za skrajnie położony region, obecnie za bramę ku zjednoczonej Europie, powstaną z prawdziwego zdarzenia, przykładem Doliny Krzemowej, klastry przemysłowe? Czy region ten potrafi wykorzystać swoje położenie oraz to, że do stolicy Niemiec jest bliżej niż do własnej? Czy takie oddalenie od sąsiada (a może raczej jego bliskość), który potrafił tak szybko i spraw ie rozwinąć swoją gospodarkę, powinno stanowić przykład do dalszej wytężonej pracy? Może warto spojrzeć na województwo zachodniopomorskie tak. jak patrzy na swój region - Meklemburgię-Pomorze Przednie - burmistrz Lócknitz, mówiąc: "Jedni patrzą na nasz region jako na region położony na końcu Republiki Federalnej Niemiec, ja z kolei uważam, że jest to jej początek".(fragment tekstu)
EN
The author of the text raises the question whether there is a chance that the Zachodniopomorskie region will become attractive region with industrial clusters. which were concentrated by competing firms linked to each other economically. Thanks to the cooperation smali and large enterprises can achieve much more than if they had to work separately. In a globalized world, in which the words of Heraclit "Panta rhei-everything flows, nothing stands in the place" are timeless. "global village" makes the world and humanity closer to each other. there must be pre-region analysis. search for the positive features and drawbacks which should be transformed to the advantages . The Chance of the region lies in the ability to provide potential investors with a highly qualified workforce. the good facilities and scientific research. reliable infrastructure binding region with the world. well-developed networt of institutions to support entrepreneurship. diverse and rich opportunities lor cooperation of localtompanies. The development of the region in today"s ecoomny has a key position. therefore buildingiis competitive advantages should be one of the key policy objectives of the local and regional levels.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest próba klasyfikacji aktualnego potencjału innowacyjnego regionu zachodniopomorskiego na tle innych regionów Polski. Na tle aktualnej sytuacji gospodarczej regionu zachodniopomorskiego (w kontekście oceny potencjału innowacyjnego) autor zaprezentuje w sposób syntetyczny wybrane aspekty determinujące rozwój potencjału innowacyjnego regionu. Z uwagi na objętość i charakter publikacji autor celowo zrezygnował ze szczegółowego opisu metodologii pomiaru oraz konstrukcji narzędzi pomiarowych czy też próby uchwycenia i oceny związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między determinantami wpływającymi na potencjał regionu czy wykazania barier rozwoju innowacyjności w regionie. Pierwszy aspekt jest szeroko opisywany w literaturze, drugi zaś jest przedmiotem innych publikacji autora.(fragment tekstu)
EN
It is widely recognized that, innovation is one of the key elements shaping the competitiveness of enterprises and one of the most progressive factors of development and socio-economic growth in the local and regional dimension. The importance of innovation for economic development is clearly emphasized in the creation of the economic policy of the European Union and supported by the assumptions of the Lisbon Strategy which aims is to build a European knowledge-based economy. The article described the current level of innovation will be the region of West and will be carried out to analyze and evaluate the major determinants of the development of the region.(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań nad atrakcyjnością województwa śląskiego jako miejsca lokaty kapitału zagranicznego na tle pozostałych polskich województw. Podjęto próbę identyfikacji obszarów pozytywnie wpływających na atrakcyjność inwestycyjną województwa śląskiego oraz takich sfer, które ograniczają jego atrakcyjność dla zagranicznych inwestorów. W badaniach zastosowano metodę taksonomicznej miary rozwoju Z. Hellwiga. (fragment tekstu)
EN
Due to insufficient inner accumulation of capital Poland needs considerable inflow of foreign capital. The overall investment attractiveness of Poland is quite high. One can however observe considerable differences among the Polish regions with respect to their attractiveness for foreign investors. An attempt has been made to evaluate relative investment attractiveness of the Polish voivodships. Research has been made for the year 2009. The chosen method of multivariate comparative analysis has been applied. The Silesian voivodship proved its highest investment attractiveness of all sixteen Polish regions. Both technical and social infrastructure as well as high level of economic development and high market readiness constitute the most important sources of the Silesian voivodship's advantages. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest ocena stopnia wykorzystania technologii informacyjno- -komunikacyjnych (ICT) w polskich przedsiębiorstwach. Badania zostały przeprowadzone w podziale na województwa i obejmowały lata 2009-2010. Takie ujęcie pozwoliło dokonać klasyfikacji jednostek terytorialnych ze względu na poziom wykorzystania technologii informacyjnych przez przedsiębiorstwa tam zlokalizowane. Z uwagi na wielokryterialny charakter badań do analizy wyników wykorzystane zostały metody wielowymiarowej analizy porównawczej w postaci metod porządkowania liniowego. Takie podejście pozwoliło na ustalenie hierarchii województw ze względu na stopień wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach(fragment tekstu)
EN
This article aims to assess the use of the ICT in Polish enterprises. This assessment was carried out by the province and covered the years 2009-2010. Such an approach helped to make the classification of territorial units taking under consideration the level of the use of the informative technologies by businesses located there. To analyze the results there were used multivariate comparative methods such as linear order methods. This comprehensive approach allowed to establish a hierarchy of regions due to the degree of the ICT usage in enterprises.(author's abstract)
XX
Celem pracy jest przedstawienie zmian poziomu rozwoju gospodarczego województw w okresie 2010-2019. Utrzymujące się od lat dysproporcje przestrzenne w zakresie rozwoju jednostek terytorialnych uzasadniają potrzebę takich badań, zwłaszcza w kontekście polityki wyrównywania regionalnych różnic rozwojowych. Badania prze- prowadzono na podstawie danych GUS. Zastosowano metodę porządkowania liniowego obiektów wielowymiarowych w ujęciu dynamicznym. Na podstawie dynamicznego miernika syntetycznego, który obejmował 13 wybranych cech diagnostycznych, sporządzono rankingi województw oraz obliczono skalę zmian w poziomie rozwoju województw. Badania potwierdzają dysproporcje w rozwoju gospodarczym województw. W 2019 r. najlepsza sytuacja pod względem przyjętego zestawu cech diagnostycznych panowała w województwach: mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, pomorskim i wielkopolskim, a najniższe wskaźniki odnotowano w województwach: lubelskim, podlaskim, warmińsko--mazurskim i świętokrzyskim. We wszystkich województwach poziom rozwoju gospodarczego wzrósł w badanym okresie, ale skala zmian była nierównomierna. Największy wzrost wskaźnika poziomu rozwoju nastąpił w województwach o najwyższym poziomie rozwoju, w wyniku czego wzrosły dysproporcje między województwami pod względem badanego zjawiska(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to present changes in the level of economic development of voivod- ships in the period 2010-2019. The spatial disproportions in the development of territorial units that have persisted for years justify the need for such research, especially in the context of the policy of leveling out regional development differences. The research was carried out on the basis of GUS data for 2010, 2014 and 2019. The method of linear ordering of multidimensional objects in a dynamic approach was used. On the basis of the dynamic synthetic measure, which included 13 selected di- agnostic features describing the economic situation, rankings of voivodships were prepared and the scale of changes in the level of development of voivodships in the analyzed period was calculated. The conducted research confirms the disproportions in the economic development of voivodships. In 2019 the best situation in terms of the adopted set of diagnostic features was in the follow- ing voivodships: Mazowieckie, Śląskie, Dolnośląskie, Pomorskie and Wielkopolskie, and the lowest rates were recorded in the following voivodships: Lubelskie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie and Świętokrzyskie. In all voivodships the level of economic development increased in the analyzed peri- od, but the scale of changes was diversified. The greatest increase in the development level indicator occurred in voivodships with the highest level of development, as a result of which the disproportions between voivodships in terms of the studied phenomenon increased(original abstract)
6
Content available remote Uwarunkowania rozwoju dostępności usług transportowych w regionie
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie głównych uwarunkowań dostępności usług transportowych w regionie.(fragment tekstu)
EN
Transport equipment (transport infrastructure and suprastructure), offer service and its organization can be considered as basic condition of development of the transport services accessibility in the region. Proper organization can increase the integration between transport modes, making the arrival time of one mode of transport and departure of the second is acceptable to the passenger. For the passenger it is also important to integrate the tariff system as a basis for the implementation of the joint ticket. Apart from transport conditions important place in the development of transport services accessibility play factors beyond transport. It comprises issues relating to the fi nancing of regional transport and legal conditions. Important in this regard seems to be the Law on collective public transport. As relevant to the issue of transport services accessibility can be considered to defi ne the carriage of general interest as a universally accessible transport service for public transport, performed by the operator to meet the current and continuing transportation needs(author's abstract)
7
Content available remote Zmiany w pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim.
80%
XX
Artykuł prezentuje istotne zmiany zachodzące w systemie pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w ostatnich 10 latach. Analiza tendencji uwzględnia wpływ zmian w prawie oraz specyfiki regionu. Dokonywany jest krytyczny przegląd kluczowych wskaźników systemu pomocy społecznej w odniesieniu do danych ogólnopolskich. Efektem jest uproszczony bilans sytuacji w pomocy społecznej województwa jako wynik wprowadzanych i koniecznych do wprowadzenia zmian.(fragment tekstu)
EN
The article presents essential changes which have taken place in the social assistance system of West Pomeranian Voivodeship for the past 10 years. The tendency analysis includes the infl uence of changes in legislature and the regional specifi cation. The key features of the social assistance system are critically reviewed with reference to the nationwide data, resulting in a simplifi ed balance of the voivodeship's social assistance situation, with regard to changes that have already been made and those which still need to be introduced.(author's abstract)
XX
Celem pracy jest przedstawienie procedury pozwalającej na obiektywne przerwanie procesu aglomeracji metodą Warda przez odrzucenie hipotezy statystycznej głoszącej, że badana zbiorowość jest jednorodna i nie powinna być dzielona na podzbiory. Podejście to zostało zaproponowane przez Sokołowskiego w 1992 r., a formuły wartości krytycznych podano dla liczby obiektów w = 49. (fragment tekstu)
EN
A one-sided homogeneity test allowing to stop an agglomerative process in Ward's method is presented in the paper. This approach has been proposed by Sokołowski in 1992, but critical values have been given only for n = 49. The results for n = 16 are presented in this paper. Rough critical values are found by analysis of data sets generated by the multidimensional normal distribution. Then they are smoothed using some analytical functions dependent on a number of object and the number of attributes. Functions appeared to fit extremely well. If hypothesis H0 about the homogeneity is not true then at some stage of sub-groups agglomeration process the agglomerative distances are greater then they should be assuming the hypothesis H0 is true. (original abstract)
XX
Materiał zawiera dane o województwach w 1998 r. i w I półroczu 1999 r. dotyczące liczby ludności, rynku pracy, przemysłu i budownictwa, rolnictwa oraz usług społecznych.
XX
Zasadniczy dylemat, w jaki sposób ukształtować ustrój organów administracji publicznej w województwie, rozstrzygnęła ustawa o samorządzie województwa i o administracji rządowej w województwie. Pojawia się pytanie, czy województwo można uznać za jednostkę samorządu terytorialnego?
XX
Badając poziom rozwoju społeczno-gospodarczego określonych regionów, należy mieć na uwadze, że jest on pewną wielowymiarową charakterystyką, bezpośrednio niemierzalną, natomiast opisywaną przez wiele zmiennych diagnostycznych, które powinny być merytorycznie z tym pojęciem powiązanych. Uporządkowanie regionów od "najlepszego" do "najgorszego" następuje na podstawie wartości opisującej poszczególne regiony (zmiennej syntetycznej, syntetycznego miernika rozwoju), otrzymanej z funkcji agregującej informacje zawarte w przyjętych zmiennych diagnostycznych. Jednym z głównych etapów procedury zmierzającej do otrzymania zmiennej syntetycznej jest ważenie unormowanych cech diagnostycznych, czyli przypisanie poszczególnym zmiennym wag określających ich znaczenie dla kryterium ogólnego w porównaniu z innymi cechami. Celem artykułu jest ocena zmian w czasie znaczenia wybranych zmiennych diagnostycznych opisujących rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych województw w Polsce na przestrzeni lat 2006-2016. W tym zakresie wykorzystano metody wchodzące w skład Wielowymiarowej Analizy Statystycznej.(abstrakt autora)
EN
The regional development is certain, complex and multidimensional statistics, ambiguously defined, and although it is frequently used, both in theory and practice, its measurement method remains inconclusive. Regions are ranked from "the best" to "the worst" on the basis of the value describing individual regions (synthetic variable, synthetic development measure), obtained from the function aggregating information included in the adopted diagnostic variables. One of main stages of the procedure aiming to obtain a synthetic variable is weighing of standardised diagnostic features, i.e. assignment of weights to individual variables, which weights determine their meaning for the general criterion compared to other features. The objective of the paper is to assess the changes in time of the selected diagnostic variables describing the socioeconomic development of the various provinces in Poland over the years 2006-2016. In this respect, the methods included in the Multidimensional Statistical Analysis were used.(author's abstract)
12
80%
XX
Wybór miejsca na organizację imprezy biznesowej stanowi jedną z pierwszych decyzji podejmowanych przez kreatorów spotkania. Odpowiednie miejsce eventu to bardzo często jeden z podstawowych elementów, który wpływa na końcowy efekt wydarzenia. Efekt ten uczestnicy imprezy ocenią w sposób pozytywny lub negatywny. Źle dobrana lokalizacja imprezy biznesowej może przecież ujemnie wpłynąć na odczucia konsumentów konkretnego produktu turystyki biznesowej. Województwo zachodniopomorskie nie jest zaliczane do regionów, które w pierwszej kolejności kojarzone są z przemysłem spotkań, co wcale nie znaczy, że nie dysponuje ono infrastrukturą w tym zakresie. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości lokalizacyjnych związanych z organizacją imprez biznesowych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz stanu wyposażenia hoteli w regionie w kontekście kreacji produktów turystyki biznesowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present and analyze location opportunities connected with organization of business events in Zachodniopomorskie Province and current state of hotels' facilities in the area with regard to creation of business tourism products. The article is divided into two parts, introduction and summary. In the first part focus is placed on analysis of typical and untypical locations for business events in Zachodniopomorskie Province. In the second part of the article analysis of research conducted for Ph.D. purposes is carried out. The research discussed comprises 70% of accommodations classified as hotels with conference facilities. It was conducted by Department of Tourism Management at the College of Management and Service Economy at University of Szczecin. Location of a business event is one of the first key decision organizers of a meeting have to make. The choice of place is a prerequisite to a successful event as premises contribute directly to participants' feelings and emotions. Bad location has bearings on consumers' perception of a product of business tourism. One can find accommodations and locations abound on the market. Offers vary from commonly associated with business meeting places to more sophisticated or unusual locations like ferries or museums. Each of the locations has its pros and cons that have to be taken into consideration while making the final decision about the place for a given business event. Zachodniopomorskie Province is not one of those regions immediately associated with the meeting industry. However, there exists infrastructure required by this particular branch of service economy. Zachodniopomorskie Province has a number of typical and untypical locations for business events, some of which deserved to be mentioned here. Szczecin has the oldest functioning cinema in the world as well as a World War II bunker located under Dworzec Główny - Main Railway Station and Szczecin's Shipyard, which vast halls can serve a perfect meeting's location. As one can observed, only interesting, unusual and surprising places are able to attract business events to so-called second-tier cities. (original abstract)
XX
W artykule przedstawione zostały wybrane dane dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicznej Polski w latach 1998-2002 oraz dane pochodzące z województw i ich podregionów za rok 2002, ukazujące różnice w poziomie ich rozwoju. Pokazano również sposób wykorzystania środków ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z podziałem na poszczególne województwa. (fragment tekstu)
EN
The political changes which started in 1989 in Poland affected the economic and social situation. These changes had a direct impact on the competitive position and growth of province. This paper describes general situation of provinces, especially the cities, which are the strongest part of the province. (original abstract)
XX
Wśród czynników wpływających na rozwój turystyki szczególną pozycję zajmuje polityka turystyczna. Polityka turystyczna to przede wszystkim działania państwa i innych podmiotów regulujących procesy społeczno-gospodarcze w sektorze turystycznym,a także dobór odpowiednich narzędzi i metod służących do osiągnięcia określonych celów ekonomicznych i pozaekonomicznych. Polityka turystyczna danego kraju czy regionu prowadzona jest przez podejmowani działań administracyjnych w gospodarce turystycznej. Zajmują się nią nie tylko rządy, ale również inne podmioty, organizacje i instytucje (osoby prawne prawa publicznego i prawa prywatnego). Rolę tych podmiotów określa zarówno ranga, jak i zakres podjętych celów polityki turystycznej. Ich działalność przyczynia się do popularyzacji turystyki i wzrostu jej znaczenia.W większości krajów europejskich zauważa się tendencje do rozdzielania funkcji zarządzających od wykonawczych. Najczęściej wyróżnia się dwa typy organów: Narodową Organizację Turystyczną(NTO) oraz Narodową Administrację Turystyczną(NTA). Narodowe Organizacje Turystyczne są instytucjami rządowo-samorządowymi zajmującymi się sprawami marketingu i promocji. Narodowa Administracja Turystyczna odpowiada za formuł owanie polityki turystycznej w ramach strategii gospodarczej administracji państwowej.Celem niniejszego artykuł u jest przedstawienie polityki turystycznej prowadzonej w Polsce i Niemczech na szczeblu krajowym oraz porównanie ich na szczeblu regionalnym w województwie zachodniopomorskim i Meklemburgii-Pomorzu Przednim.
XX
Druga część reformy terytorialnej kraju ustanawiająca od 1999 roku powiaty i samorządowe województwa zakończona została w momencie przeprowadzenia wyborów samorządowych i zaprzysiężenia nowych rad gmin, miast, powiatów i sejmików wojewódzkich, co miało miejsce w IV kwartale 1998 roku. Poprzedzona była ustanowieniem nowego podziału terytorialnego kraju oraz uchwaleniem ustaw ustrojowych i kompetencyjnych dla poszczególnych szczebli administracyjnych, umożliwiających przeprowadzenie wyborów według nowego porządku. Jednym z etapów prac było przeprowadzenie reformy powiatowej , która prowadzić miała do odbudowy więzi lokalnych, stanowiących podstawę społeczeństwa obywatelskiego i samorządu w skali ponadlokalnej. Dlatego też powiatom przedzielono realizację zadań lokalnych, przekraczających możliwości gminy(fragment tekstu)
EN
The article provides analyses of the ability of poviat towns in Pomeranian Voivodship to accomplish their functions on a higher than commune level. The research has been conducted from the perspective of the institutions which are described as essential for the performance of the public tasks for the benefit ot poviat towns and surrounding communes. The research part is preceded by theoretical discussions on the role of poviats in the administrative structure of Poland. Moreover, the article presents the network of poviats in Poland as well as the process of its evolution to its current structure(author's abstract)
XX
W artykule przedstawiono wyniki badań nad innowacyjnością województw.Innowacyjność przedstawiona została jako zmienna wielowymiarowa. Obiektem badawczym są województwa Polski. Źródłem pochodzenia danych są roczniki statystyczne województw, strona internetowa GUS oraz informacje uzyskane w Urzędach Statystycznych. Do badań wykorzystano dwie metody taksonomiczne, tj. Dendryt Prima i metoda Warda oraz wykres twarze Chernoffa. Okresem badawczym jest rok 2006. Obliczenia zostały wykonane w programach: Statistica 7.1 PI. oraz Excel(fragment tekstu)
EN
In the article the research results on innovativeness of the voivodeships of Poland have been discussed. Innovativeness has been described as the multidimensional variable. In the calculations the taxonometrical methods such as the Prim's dendrite and the Ward's method have been applied. Diversification of the chosen features has been presented in a graphical form by means of the Chernoff's faces. The year 2006 was the research period. All the calculations were made with the application of Statistica 7.1 Pl and Excel. On the basis of the previous research we can assume that the Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie and Lubelskie voivodeships are the areas of low innovativeness and competitiveness. Therefore, they are often described as the Eastern Poland. In this connection in the article some chosen results of analysis on innovativeness for this area have been discussed.(author's abstract)
17
Content available remote Uwarunkowania i ocena potencjału turystycznego województwa podlaskiego
80%
XX
Potencjał turystyczny jest najczęściej definiowany jako wszelkie elementy przyrodnicze i antropogeniczne oraz zachowania człowieka, które mogą stać się bodźcem dla rozwoju turystyki1. W szerokim rozumieniu tego określenia, elementami potencjału turystycznego są istniejące walory turystyczne, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne walory recepcyjne miejsca, na które składają się wszelkie elementy zagospodarowania turystycznego oraz dostępności komunikacyjnej, jak i całe otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze, stwarzające przesłanki dla pojawienia się w danym miejscu ruchu turystycznego. Zdaniem J. Kaczmarka, A. Stasiaka i B. Włodarczyka na potencjał turystyczny składają się zasoby strukturalne (walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne, dostępność komunikacyjna) oraz zasoby funkcjonalne (ekonomiczne, polityczne, kulturowe, społeczno- -demograficzne, psychologiczne, technologiczne, ekologiczne)2. Pojęcie potencjału turystycznego jest terminologicznie bliskie pojęciu atrakcyjności turystycznej, znacznie częściej używanemu w literaturze przedmiotu3. W artykule podjęto zagadnienie potencjału turystycznego obszaru województwa podlaskiego wraz z jego oceną dla potrzeb rozwoju turystyki.(fragment tekstu)
EN
In the article was taken an issue of the tourist potential exemplified by podlaskie province. The podlaskie province is situated in the north east part of Poland area. This is the region very attractive for tourism thanks to the lakes, forests and big national parks. For the analysis of the tourist potential used the method of bonitation. For this purpose selected 31 virtues connected with the natural and anthropogenic virtues, tourist development and with tourist movement. Basing on these virtues the bonitation's maps were constructed. The analysis of the tourist potential of the podlaskie province showed the concentration of the natural and anthropogenic potential in the communes located in the lake regions of the north east and north west part of the province. The next in the line the communes surrounded Białystok and in the limits of the Biebrzanski National Park have the big tourist potential. Besides it Białowieża is the commune with big potential of the tourist virtues and infrastructure. The analysis of the tourist movement showed the most visited communes are dispersed in the province area. The total indicator of the tourist potential showed the most attractive communes are concentrated in the north east of the province (Nowinka, Płaska, Krasnopol, Augustów), the next in the line in the surroundings of the province's capital Białystok (Wasilków, Supraśl). Besides it Łomża, Piątnica, Rajgród, Goniądz and Białowieża are the communes with the big tourist potential.(author's abstract)
18
80%
XX
Cechą charakterystyczną województwa podkarpackiego jest jego lokalizacja. Jest ono bowiem województwem wysuniętym najdalej na południowy wschód kraju, a w Bieszczadach na górze Kremenaros (1221 m n.p.m.) spotykają się granice Polski, Słowacji i Ukrainy. Współczesny wizerunek województwa kształtowało pogranicze, na którym te ziemie od zawsze funkcjonowały. Z różnorodności dziedzictwa kulturowego zrodziły się nieporównywalne z innymi regionami Polski walory kulturowe, istniejące na bazie atrakcyjnego turystycznie środowiska przyrodniczego. Za perłę podkarpackiej turystyki mogą bez wątpienia uchodzić obszary górskie polskich Karpat: Bieszczady, Beskid Niski. Duże walory krajobrazowe przypisuje się także pogórzom: Strzyżowskiemu, Dynowskiemu i Przemyskiemu. Natomiast północna część województwa, tj. Kotlina Sandomierska i przylegające do niej od wschodu Roztocze, obfituje w bogactwo zabytków kultury. Pojęcie "potencjał turystyczny" nie jest w literaturze przedmiotu jednoznacznie definiowane. Najczęściej używana definicja J. Kaczmarka, A. Stasiaka i B. Włodarczyka określa potencjał turystyczny jako wszystkie elementy środowiska geograficznego i zachowania człowieka, które mogą być wykorzystywane do uprawiania turystyki bądź do zajmowania się turystyką, czyli wszelkie zasoby strukturalne i funkcjonalne warunkujące rozwój turystyki na określonym terenie.(fragment tekstu)
EN
In the area of the Podkarpacie region there are some of Poland's most attractive tourism subregions. Outstanding tourist attractions certainly include the Bieszczady National Park, Lake Solina, the Palace and Park Complex in Łańcut, or the Old Town in Przemyśl. Basing on a range of attractions, various tourist products are prepared and described in many folders. Promotion includes both the whole region and its particular attractions, tourist routes, or localities. The most essential document concerning the region's tourist function is "Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013" - Strategy of Tourism Development for the Podkarpacie Region (Voivodeship) for the Years 2007-2013. However, do the informational materials focus on appropriate places and attractions? Are they suitably promoted? In this article, the Authors compare the scope of the region's promotion with an actual depiction of tourists' interest in the Podkarpacie region. The study uses current results of research on tourist traffic in the Podkarpacie region.(original abstract)
19
80%
XX
Współczesna turystyka jako zjawisko społeczne i gospodarcze opiera się na wielu czynnikach, do których należy między innymi zaliczyć "potrzeby człowieka i jego motywacje, czas wolny od pracy, siłę nabywczą ludności, urbanizację, stan środowiska przyrodniczego, środowisko społeczne, psychologiczne i socjologiczne, konsekwencje rozwoju cywilizacji, walory turystyczne, politykę państwa w dziedzinie turystyki, rozwój transportu"1. Jednym z ważnych czynników wpływających na rozwój turystyki w regionie są walory turystyczne, często zwane również "dobrami turystycznymi" bądź "zasobami turystycznymi". Wprawdzie każde z tych pojęć różni się nieco od siebie i zawiera inne treści, to jednak w ogólności można je uznać za walory turystyczne regionu. Walory turystyczne, uznane za atrakcje turystyczne, są dla regionu źródłem zaspokajania potrzeb turystów w zakresie wypoczynku, rekreacji, wycieczek krajoznawczych czy też lecznictwa sanatoryjnego. Przedmiotem zainteresowania turystów są zatem walory turystyczne stanowiące zasoby środowiska naturalnego i kulturowego oraz obiekty pozaprzyrodnicze, które stają się przedmiotem zainteresowania turystów i decydują o atrakcyjności turystycznej regionu.(fragment tekstu)
EN
A survey of spatial diversity of tourist attractiveness according to voivodeships (provinces) in Poland was conducted in 2008. A set of diagnostic variables characteristic of links with various branches of social and economic life has been selected. The analysis has been carried using taxonomic growth test. The distinction of measured objects has been made on the basis of synthetic measures and four typological groups including objects with similar level of development of the tested phenomenon were separated.(original abstract)
20
Content available remote The Entity Structure of the Cross -Border Tourism Product
80%
XX
Transgraniczny produkt turystyczny stanowi kompilację elementów potencjału turystycznego obszaru transgranicznego, które zaspokajają różnorodne potrzeby turystów. Funkcjonowanie transgranicznego produktu turystycznego jest determinowane przez wiele zróżnicowanych czynników, takich jak np. walory przyrodnicze i antropogeniczne, dostępność komunikacyjna, rodzaj i jakość infrastruktury turystycznej oraz paraturystycznej, czy jakość środowiska przyrodniczego. W proces kreowania wspólnego produktu zaangażowanych jest wiele podmiotów występujących po obu stronach granicy, m.in. regionalne i lokalne organizacje turystyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane rozwojem turystyki. Obszarami, które mogą kształtować wspólny produkt turystyczny jest województwo zachodniopomorskie oraz graniczący od zachodu kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec, Meklemburgia-Pomorze Przednie. W procesie kształtowania wspólnego produktu kluczową rolę odgrywają podmioty występujące na szczeblu regionalnym. Jednakże ze względu na odmienność systemu państwowego Polski i Niemiec, stopień ich zaangażowania w kreację transgranicznego produktu turystycznego jest różny. Celem artykułu jest wskazanie podmiotów biorących udział w procesie kreowania transgranicznego produktu turystycznego oraz określenie ich roli na przykładzie województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorze Przednie.(abstrakt autora)
EN
A cross-border tourism product constitutes a compilation of tourism potential elements of a cross-border region which satisfy various tourist needs. Functioning of a cross-border tourism product is determined by many diverse factors such as, e.g. natural and anthropogenic values, transport accessibility, a type and quality of tourism and paratouristic infrastructure or a quality of the natural environment. Many entities on both sides of the border are involved in the process of creating a common product, including regional and local tourism organizations, local authorities and other entities interested in the development of tourism. Regions that can develop a common tourism product are the West Pomeranian Province and bordering to the west, the German Federal State of Mecklenburg-Vorpommern. In the process of creating a common product, a significant role is played by entities at a regional level. However, due to the dissimilarity of the Polish and German government systems, the extent of their involvement in the creation of a cross-border tourism product is different. The objective of the article is to indicate entities involved in the process of creating a cross-border tourism product and to describe their role on the example of the West Pomeranian Province and Mecklenburg-Vorpommern(author's abstract)
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.