Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metody nauczania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
W 2009 roku, AMW z Gdyni oraz firma AREX Sp.z oo z Gdańska rozpoczęły realizację projektu badawczego, którego celem jest opracowanie oraz zbudowanie trenażera zestawów rakietowoartyleryjskich ZU-23-2MR Wróbel II. Projekt integruje nowoczesne metody kształcenia podchorążych AMW, jak również szkolenia celowniczych oraz spełnia wymagania współczesnego pola walki Artykuł odnosi się do roli trenażerów i symulatorów uzbrojenia w szkoleniu wojsk. Ukazuje ogólną charakterystykę wojskowych i technicznych wymagań stawianych trenażerom uzbrojenia w szczególności w odniesieniu do warunków morskich.
EN
In 2009 Naval Academy of Gdynia and AREX Company Ltd. of Gdańsk started a research project whose aim is to develop and build a simulator and training device of rocket-artillery sets ZU- 23-2MR Wróbel II. The project integrates modern methods of training cadets as well as military staff and meets modern battlefield requirements. The article refers to the role of training devices and simulators armament in the training of troops. It shows the general characteristic of military and technical requirements of training devices and simulators with particular reference to specifically marine conditions.
3
Content available remote Metody nauczania języków obcych
100%
PL
Nauczanie języków obcych jest zagadnieniem kompleksowym i nie da się porównać z nauczaniem innych przedmiotów. Zatem powinno się odbywać w sposób systematyczny, długotrwały, a sukces w jego opanowaniu zależy od wielu czynników, do których możemy zaliczyć: koncepcje dydaktyczne, nauczyciela, metody nauczania, ucznia i jego podejście do nauki.
4
100%
EN
Environmental education is a long process, involving all areas of activity of the child (cognitive, emotional, practical), and its effect should be comprehensive knowledge of the nearest environment and skills in proper behavior and evaluate the consequences of their actions. Taking into account the cognitive development of curiosity and natural interest of students is a good way to provide them with direct contact with various objects of the environment. Nature works very strongly in the realm of sensual and emotional, unforgettable experiences, diverse and deep experience, enjoy, admire, give respite, start the process of evaluating various natural objects and nature as a whole. In the natural environment, students can compare, search, investigate, collect, organize, evaluate, measure, count, touch, smell, and admire the experiment. Under the influence of material incentives (things and phenomena), acting directly on the senses, arise in the brain, psychological processes, such as impressions, insights and ideas. Cognitive curiosity and natural interest of students can not be left to the natural course of things. They develop only through ingenious and well-implemented teaching and educational work, as a result of conscious choice of methods and forms of education based on student activity. The implementation of environmental education they provide educational paths among which the most popular activities in the field.
PL
Procesy rewitalizacji w polskich miastach stanowią od wielu lat ogromnewyzwanie, zarówno w fazie przygotowawczej, jak i planistycznej i wdrożeniowej, a efektywne zarządzanie nimi sprawia wielu samorządom dużą trudność. Obecnie obowiązujące dokumenty strategiczne dotyczące rewitalizacji, jak: „Krajowa Polityka Miejska”, wytyczne dotyczące rewitalizacji na szczeblu ministerialnym oraz regionalnym dla okresu programowania 2014–2020 oraz przyjęta w 2015 r. ustawa o rewitalizacji wskazują wyraźne kierunki rozwoju tych procesów w Polsce. Bardzo ważne jest zatem, aby przygotować wykwalifikowaną kadrę w tym zakresie, która z jednej strony rozumie problematykę miejską, zasady gospodarki przestrzennej, problemy związane z degradacją miast, z drugiej zaś zna uwarunkowania prawne, instytucjonalne, organizacyjne i finansowe rewitalizacji oraz jest „wyczulona” na aspekty społeczne. Rozumie ideę partycypacji społecznej we współzarządzaniuobszarami oraz zna metody, narzędzia jej skutecznego uruchamiania, tak abymożna było faktycznie współbudować i współrealizować różne przedsięwzięcia i projekty wraz z mieszkańcami. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potencjał i potrzeby wynikające z praktyki rewitalizacyjnej jako aktualnie ważnego elementu kształcenia w ramach gospodarki przestrzennej. Autorki próbują nakreślić przydatny w praktyce rewitalizacyjnej profil absolwenta gospodarki przestrzennej oraz wskazać zakres wiedzy i umiejętności, jaki powinien posiąść podczas procesu kształcenia, a także jakie metody nauczania warto w tym przypadku wybrać.
EN
The aim of this article is to discuss the problem of teaching an informal style in a class of Polish as a foreign language at a basic level. The starting point was constituted by a comment about the status of Polish colloquial language in glottodidactics. Three aspects of the topic determined the scope of this article. The first one was to investigate the knowledge of informal style among foreigners and analyze the reasons why they want to know it. The second one was to present an idea for a class focused on teaching some elements of informal style. The third point was to draw some conclusions extracted from such a class and make some general remarks on the linguistic and cultural competence of foreigners who were already familiar with this style. The article is based on the teaching experiences of the author.
PL
W artykule przedstawiono problem nauczania stylu potocznego na lekcjach języka polskiego jako obcego na poziomie podstawowym. Punktem wyjścia tych rozważań było zwrócenie uwagi na status polszczyzny potocznej w glottodydaktyce. Kształt pracy wyznaczyły trzy zasadnicze punkty. Pierwszym było zbadanie znajomości stylu potocznego wśród obcokrajowców uczących się języka polskiego oraz dociekanie powodów, dla których chcieli ten styl poznać. Drugim – przedstawienie pomysłu na lekcję poświęconą nauczaniu elementów stylu potocznego. Trzeci punkt stanowiło sformułowanie wniosków płynących z takiej lekcji, a także opisanie spostrzeżeń ogólnych odnoszących się do kompetencji językowej i kulturowej obcokrajowców po przyswojeniu zagadnień stylu potocznego. Artykuł oparto na własnych doświadczeniach lektorskich autorki.
XX
Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza, rosnące oczekiwania w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz założenia do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym implikują poszukiwanie metod nauczania, które uatrakcyjnią model kształcenia w szkołach wyższych, zwiększą jego efektywność i będą odpowiedzią na wzrost aspiracji edukacyjnych młodzieży w Polsce. Celem artykułu jest zaprezentowanie przesłanek i zakresu wykorzystania tutoringu akademickiego w edukacji w obszarze rachunkowości. Podstawowe metody badawcze wykorzystane do realizacji tego celu to badania własne, w których wykorzystano kwestionariusz ankiety oraz studia literaturowe, a przy formułowaniu wniosków – metody dedukcji i syntezy. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że nie powinniśmy już pytać, czy należy wykorzystywać tutoring w nauczaniu rachunkowości na poziomie akademickim, ale w jakim zakresie i w jaki sposób, przy uwzględnieniu ograniczeń prawnych, organizacyjnych i finansowych, należy przejść od rozważań teoretycznych do praktycznych wdrożeń tej metody.
Horyzonty Polityki
|
2018
|
tom 9
|
nr 27
175-187
PL
  CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest poznanie opinii studentów kierunku pedagogika na temat kształtowania ich postaw przedsiębiorczych w proce­sie kształcenia akademickiego poprzez stosowanie określonych form i metod nauczania.   PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł stanowi prezentację opinii studentów kierunku pedagogika na temat stosowanych w procesie kształcenia akademickiego metod nauczania i ich oddziaływania na kształtowanie postaw i zachowań przedsiębiorczych badanych osób. Głównym problemem badaw­czym jest pytanie: jakie metody nauczania zdaniem studentów kształtują ich postawy przedsiębiorcze? Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu z wykorzystaniem techniki ankiety.   PROCES WYWODU: Wywód składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje charakterystykę i definicyjne ujęcie podstawowych pojęć z zakresu terminolo­gii. Druga przedstawia wyniki badań własnych, przeprowadzonych w grupie studentów studiów stacjonarnych na kierunku pedagogika.   WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Badani w różny sposób definiują istotę przedsiębiorczości. Blisko 80% respondentów łączy ją z własną działalnością gospodarczą, 12% traktuje jako zespół cech charakteru i pewne wrodzone pre­dyspozycje, aż 8% nie ma na ten temat zdania. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że studenci dostrzegają zależności między stosowanymi na uczelni metodami kształcenia a rozwojem ich cech i postaw przedsiębiorczych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Stosowane w procesie kształcenia uniwersyteckiego metody oraz formy nauczania kształtują okre­ślone postawy i zachowania przedsiębiorcze i mogą mieć pozytywny wpływ na sytuację absolwentów kierunku pedagogika na rynku pracy. W tym celu wskazane są zmiany dotyczące zarówno doboru metod, form nauczania, jak i częstotliwości ich stosowania przez nauczycieli akademickich w procesie kształ­cenia przyszłych nauczycieli-pedagogów.
14
75%
PL
W artykule przedstawiono częściowe wyniki badań w zakresie preferencji studentów i potencjału e-learningu mobilnego w szkołach wyższych. Badanie ankietowe zostało skierowane do dwóch grup respondentów: studentów oraz nauczycieli akademickich i było przeprowadzone w 2012 roku wśród 100 studentów oraz 36 nauczycieli akademickich na kilku uczelniach województwa zachodniopomorskiego. Niniejszy artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów. Wyniki dotyczące nauczycieli akademickich będą przedmiotem osobnego opracowania. W podsumowaniu zawarto wnioski w zakresie gotowości technologicznej studentów oraz preferowanych form i warunków kształcenia realizowanych z udziałem urządzeń mobilnych.
EN
This paper presents the partial results of research aimed to verify technological readiness and potential of mobile e-learning in higher education. The surveys carried out among one hundred students and 36 academic teachers at several universities of West Pomerania (Zachodniopomorskie) voivodship and was sent for two groups of respondents separately. This article contains the results of the survey conducted among the students. The results of the “teachers part” will be presented in a separate paper. The summary contains proposals for technological readiness of students and preferred forms and conditions of education implemented with the mobile devices.
PL
Artykuł podejmuje kwestie związane ze zmianą roli nauczyciela, którą wymusza charakter współczesnych przemian społecznych. Obecna forma edukacji oparta na schematycznym działaniu i „bezpiecznych” metodach nauczania nie odpowiada potrzebom pokolenia wychowanego w świecie nowych technologii. Wymagania stawiane współczesnym nauczycielom związane są z kreowaniem przestrzeni edukacyjnej ucznia, tak by wyzwolić w nim potrzebę samodzielnego formułowania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, pobudzić motywację, kształtować odważne podejmowanie decyzji oraz innowacyjność działania i myślenia.
XX
Article focuses on the changing role of the teacher, which affects the nature of contemporary social change. The current form of education based on the schematic action and “safe” methods of teaching, does not meet the needs of the generation brought up in the world of new technologies. Requirements for modern teachers are associated with the creation of the student's education, so as to trigger the need for questioning and seeking answers, stimulate motivation, develop bold decisions and innovative actions and thinking.
PL
Efektywność procesu dydaktycznego jest uzależniona zarówno od przekazywanych treści, jak i od wykorzystywanych metod. Metoda „studium przypadku” jest narzędziem dydaktycznym, które włącza studentów w naukę oraz zmniejsza dystans między teorią i praktyką. Celem badania była ocena wpływu metody „studium przypadku” na rozwój kompetencji biznesowych i zaangażowania studentów. Aby zrealizować ten cel, przeprowadzono badania ankietowe wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ich ocenie poddano wpływ tej metody na zrozumienie wiadomości teoretycznych i rzeczywistości gospodarczej, rozwijanie zdolności analitycznych, negocjacyjnych, pracy zespołowej i przywódczych oraz zaangażowanie na zajęciach. Analiza wyników pozwala zauważyć przewagę pozytywnych opinii studentów o tej metodzie. Najwyżej oceniono wpływ tej metody na zrozumienie wiadomości teoretycznych i zaangażowanie na zajęciach, a najniżej na rozwój zdolności negocjacyjnych i przywódczych.
EN
The effectiveness of the didactic process is dependent on both content provided and teaching methods used. The case study method is a didactic tool that makes students a part of the didactic process and reduces the distance between theory and practice. The objective of the research was to assess of the influence of the case study method on the development of student business competences and engagement. To achieve this aim, survey analyses were conducted among students of the Poznań University of Economics. They assessed the influence of the method on understanding economic theory and reality, the development of analytical skills, negotiation, teamwork, and leadership as well as engagement during classes. The analysis of results showed that positive student opinions regarding this method made up the majority. Highest marks were given to the influence of the case study method on understanding theoretical information and engagement during classes, while the lowest went to the impact of this method is on the development of negotiating and leadership abilities.
PL
Artykuł prezentuje założenia metodologii nauczania we francuskich szkołach architektury, wpisując się w szerszą problematykę różnic dydaktycznych w różnych krajach. Tematyka obejmuje założenia i metody, a nie program nauczania. W artykule, na przykładzie Ecole Nationale Superieure d'Architecture et de Paysage de Lilie, zaprezentowano dziesięć zagadnień, w tym podróże naukowe, atelier międzynarodowe i praktyki obowiązkowe. Wydaje się, że ocena skuteczności tych metod nauczania powinna być dokonana poprzez pryzmat jakości francuskiej architektury. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, czy w Polsce powinniśmy skorzystać z przedstawionych doświadczeń.
EN
The article considers the methodology of French architecture school describing differences in education in different countries. The subject is presented by 10 issues that concern aims and methods but not education program. Study trips, international studios and multiple internships in Ecole Nationale Superieure d'Architecture et de Paysage de Lille constitute some of analyzed aspects. It seems that the evaluation of the effectiveness of this didactics should based on the quality of French architecture. However, the remaining question is whether Poland should take advantage of presented experience.
19
Content available WebQuest – od informacji do wiedzy technicznej
75%
PL
Współcześnie dostęp do informacji jest właściwie nieograniczony, jednak problemem staje się „smog informacyjny”. Sytuacja taka powoduje, że współczesny uczeń, czy student znaczną część swojego czasu poświęca na przeskakiwanie z informacji na informacje, gromadząc je z różnym skutkiem i często nie analizując. W wielu przypadkach uczący się nigdy nie przechodzą z poziomu informacji na poziom wiedzy, kompletnie nie rozróżniając tych zagadnień i nie widząc problemu. Dodatkowo na proces uczenia nakłada się to iż cyfrowych tubylców uczą cyfrowi imigranci, nierozumiejący problemu uczących się. Rozwiązania tego problemu można poszukiwać w nowych metodach nauczania wykorzystujących nowe technologie. Wśród metod takich na uwagę zasługuje metoda WebQuest. W pracy opisano niniejszą metodę wraz z jej założeniami oraz wytycznymi do przygotowania i prowadzenia w kształceniu technicznym.
EN
Nowadays access to information is virtually unlimited, but the problem becomes "information smog". This implies that a contemporary pupil, or student significant part of his time spends on the jumping from information to information, gathering them with different results, and often without analyzing. In many cases, the learner will never move from information level on knowledge level, completely not noticing the difference between these issues and without seeing the problem. In addition, there is a problem that digital natives are taught by digital immigrants which don’t understand the learners’ problems. Solutions of this problem can be sought in new teaching methods using new technologies. Among such methods, WebQuest is worth noting method. The paper describes this method along with its assumptions and guidelines for preparing and carrying out at technical education.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.