Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 923

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wiedza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
PL
Wskazano na wagę "danych" i "informacji", a więc wiedzy, na przekształcenia otaczającej rzeczywistości, w tym w przedsiębiorstwach. "Nowa ekonomia" i jej konsekwencje dla przekształceń w przedsiębiorstwach i na rynku.
EN
The significance of ,,data" and "information", thus "knowledge" on the transformation of surrounding reality, including enterprises was pointed. The ,,New Economy" and its consequences on transformation in the enterprises and the market.
4
Content available Dynamiczna równowaga kapitału intelektualnego
87%
EN
W artykule zaprezentowano teoretyczne aspekty dynamiki składowych triady kapitału intelektualnego. Zaproponowano model procesu dynamicznej równowagi w postaci dwu- i trójwymiarowej spirali powiązanej z procesami dyfuzji wiedzy i uczenia się. Połączono także różne rodzaje uczenia się w formę mapy transferu wiedzy i uczenia się kapitału intelektualnego w przestrzeni współpracy organizacji.
EN
Both in literature, and for the economic practice, importance of immaterial resources and human capital is being emphasized in the activity of companies. They are these are considered too strategic factors, because they are influencing the value of subjects on the market. Contemporary companies more often and more often base their activity on immaterial resources, but particularly on knowledge. However the person has the special place and importance in the company since only he is able to get, to process information, to perfect and to transfer knowledge. Plurality existing in literature of the object and the variety of the interpretation of the subject taken up is pointing at big importance of these issues and her huge influence for shaping the value of companies. Chosen approaches to essence and the role in the organization of knowledge were discussed in the present report and they pointed at procedures and strategies of knowledge management.
PL
We wstępie artykułu przedstawiono wybrane właściwości zespołów pracowniczych, które sprawiają, że stają się one narzędziem generowania wiedzy w organizacjach. Następnie dokonano opisu nowych form organizacji pracy zespołowej, których głównym celem funkcjonowania jest realizacja zadań związanych z systemem zarządzania wiedzą w organizacji. W ostatniej części artykułu opisano wspólnoty pracownicze ukierunkowane na szerzenie wiedzy w organizacjach, które traktowane są jako pewna odmiana zespołów wiedzy.
EN
Introduction of the article is devoted to the selected characteristics of teams that make them instrument of knowledge creation in organizations. Then new forms of teamwork organizing, that the main purpose is to do tasks connected with organizational knowledge management's system, are described. The last part of the article deals with workers communities as the special form of knowledge teams, wich challenge is to spread knowledge in organizations.
PL
Artykuł koncentruje się wokół zagadnienia wiedzy i umiejętności studentów specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, które mają umożliwić im skuteczne i efektywne udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szczególną uwagę poświęcono kompetencjom diagnostycznym, rozumianym nie tylko, jako umiejętność rozpoznania stanu – jak jest, lecz także, jako umiejętność określania, dlaczego tak jest i podejmowania działań, aby ten stan zmienić. Na potrzeby badań posłużono się metodą nieformalnych, pisemnych testów osiągnięć szkolnych, które przeprowadzono wśród 216 studentów trzeciego roku, studiów pierwszego stopnia, kierunku pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Analizowany materiał, potwierdza dotychczasową wiedzę w tym obszarze i wskazuje, iż osiągnięcie pożądanego stanu wiedzy i umiejętności studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji, w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na uczelni wyższej nie jest efektywne. Uwarunkowania tego stanu rzeczy są wielorakie, zatem należy rozpatrywać te kwestie w szerszym aniżeli dotychczas kontekście.
PL
Celem artykułu jest zaproponowanie możliwości zastosowania rozwijanej przez autora techniki analizy obiektów z użyciem analogii przyczynowo-skutkowych w module monitorującym obiekty zewnętrzne, analizującym ich zachowanie i sterującym nimi. Niecodzienność techniki polega na tym, że prowadzi ona (w sposób automatyczny) zestawienia statystyczne informacji o monitorowanych obiektach i na tej podstawie umożliwia wykrycie przyczyn lub predykcję skutków obserwowanej serii stanów kolejnego podanego na wejściu obiektu. System monitorujący środowisko naturalne otrzymuje informacje o fizycznych obiektach, których stany w środowisku się zmieniają. Zmiany mogą być powodowane zarówno przez samą charakterystykę obiektu, jak i mogą powstawać w wyniku statystycznie poprawnej decyzji czynnika ludzkiego wobec fizycznego obiektu. Taka informacja może służyć za podstawę do poszukiwania sytuacji analogicznych występujących w przypadku innych, zadanych do rozważania obiektów i formułowania też o tych obiektach płynących z ich analogicznego zachowania. Zdefiniowany zostanie specjalny format kodowania wiedzy, przechowujący informacje o zestawieniach analizowanych obiektów. Proces pozyskiwania i formatowania wiedzy jest przeprowadzany w pełni automatycznie, jednak proponowany format wiedzy nadal umożliwia ingerencję eksperta dziedzinowego (wiedza jest czytelna). Wiedza zbierana jest na podstawie dostarczonych sygnałów będących prostą informacją o konkretnym parametrze konkretnego monitorowanego obiektu oraz o chwilowej wartości tego parametru. Kolejny obiekt poddany analizie będzie konfrontowany z posiadaną wiedzą i w przypadku wykrycia sytuacji analogicznych, charakteryzujących obiekty rejestrowane w przeszłości, możliwa będzie predykcja konsekwencji stanów obiektu oraz ustalenie czynników, jakimi należy zadziałać na obiekt w celu wymuszenia jego właściwej konfiguracji w przyszłości.
EN
This paper will discuss usage possibilities of a new (and still being designed) analogies detection technique in object steering processes. Proposed solution could be named extraordinary, because it will automatically analyse incoming information stored in simple facts, consisting of object name, timestamp, factor name and factor amount only, and will build a knowledge base just on that information. A special knowledge format, similar to rule-based knowledge structure will be defined. This format apart from modified Input Facts will include statistically collected Fact Trends definitions, special Fact-connecting Rules and Output Rule Descriptions. As a destination - data mining process will produce rules consisting of object attribute changes and object factor affection changes. These rules will be updated every time, when a new fact arrives. Any analogies between different rules, especially coming from different objects will be used for construction or modification of another kind output rules. Rules will hold information about object-behaviour analogies, stored in a cause-result order. An output rules format will also be suitable for human interpretation and modification, what should allow to manipulate and mix manually stored expert knowledge with automatically gained one. During the analysis process, current object's state (being controlled) will be compared with object schemes defined in knowledge base rules. Compatible rules will finally deliver parameter change solution, which has usually been performed in similar object situation during a learning process.
EN
Knowledge management in last time is seen as a condition of fast social and economic development. Full markets, products' changes, life of products, which still becomes shorter, problems with traditional management systems - it all makes, that sources of success in realization of enterprises' goals are being searched in constant perfecting of modern management systems, especially knowledge management. Knowledge managements high standing is a result of technological race for new products and better equipment. Choosing and using suitable instruments that support these processes is the key to knowledge management. Knowledge in modern world is an important, strategic factor. It helps to improve competitiveness of organizations, that work in a still changing and difficult environment. Transfer of knowledge is a result of clients' demands and expectations. Activity in learning is a factor, which supports the transfer of knowledge. Success of learning organizations depends mostly of ability of sharing this knowledge.
EN
The main objective of this paper is to identify the system of knowledge management in contemporary process organizations in business process perspective, especially with regard to technological and social conditions. Methodology is based on literature analysis and case studies. The integration of knowledge management technologies, concepts and methods into organizational business processes is challenging research issue today. The concepts of knowledge management and business process management should be analyzed jointly in the contemporary enterprises. Despite of the growing interest among researchers and practitioners of the concept of the knowledge management referring to business process management there is a lack of articles in this area. Appropriate approach to the modelling of knowledge management processes, as well as the use of IT tools, and a motivation system are of key importance for the introduction of this solution in organizations.
EN
The paper proposes concepts for measuring knowledge and artificial intelligence based on the notion of natural intelligence as defined and developed throughout ages. It discusses also prerequisites for the origin of artificial intelligence and virtual knowledge and points out difficulties encountered when attempts to introduce scales and measures in this area are undertaken. In view of a tremendous variety of ways in which the artificial intelligence and virtual knowledge manifest themselves and a multiplicity of methods in which they can be represented, their measures and scales can only be of fuzzy character and thus must be burdened with imprecision. The scales and measures presented in the paper relate to suitably classified sets of programs or algorithms, with appropriate specializations taken into account in accordance with the classification approved of by the State Committee of Scientific Researches.
PL
W obecnych czasach wiele przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę ze znaczenia wiedzy, widzi potrzebę zarządzania nią, a także traktuje jako strategiczny zasób. Organizacje powiększają swoje zasoby wiedzy w coraz bardziej świadomy sposób. Zdaniem Elżbiety Skrzypek zarządzanie wiedzą staje się podstawą twórczego myślenia, przenoszącego organizacje na wyższy stopień funkcjonowania [Skrzypek E., 2002, s. 34]. W oparciu o studia literatury wskazano, że wiedza stała się głównym czynnikiem wpływającym na konkurencyjność organizacji i wzrost osiąganych przez nią korzyści. Celem artykułu było przedstawienie wiedzy i zarządzania wiedzą oraz związanych z nimi wybranych problemów jako ważnych czynników w organizacji, a także określenie zainteresowania lubelskich organizacji obszarem zarządzania wiedzą i ukazanie stosowanych przez nie rozwiązań zarządzania wiedzą. Realizacji celu posłużyły wyniki badań przeprowadzonych w 2014 r. w organizacjach zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Z badań wynika, że niemal wszyscy respondenci zetknęli się z pojęciem „zarządzanie wiedzą”. Ankietowani wskazali jakie ich zdaniem korzyści może przynieść wprowadzenie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Odnieśli się również między innymi do takich czynników jak: dzielenie się wiedzą, innowacyjność, wykorzystywanie narzędzi wspierających zarządzania wiedzą w swoich przedsiębiorstwach. Wyniki badań dowodzą, że większość lubelskich organizacji dostrzega potrzebę zarządzania wiedzą i zarządza nią. Jest to niezwykle ważne z punktu widzenia innowacyjności i konkurencyjności organizacji.
EN
Nowadays, many organizations are aware of the importance of knowledge, they see the need for knowledge management and treat it as a strategic resource. Organizations are enhancing their knowledge resources in a conscious manner. According to E. Skrzypek knowledge management becomes the basis for creative thinking and transfers an organization to a higher level of functioning. Based on literature studies one can conclude that knowledge has become a major factor in the competitiveness of the organization and growth generated by the benefits thereof. The purpose of the article was to present knowledge, knowledge management and related issues as important factors in the organization. The next objective of the article was to determine whether organizations in the Lublin area are interested in knowledge management and inpresenting their experiences in this area. This was done using results of studies conducted in 2014 among or-ganizations located in the Lublin area. The research show that almost all the respondents encountered the concept of knowledge management. The respondents indicated that they believed the in-troduction of knowledge management could bring benefit for their organizations. They referred to some factors, such as: sharing of knowledge, innovation, using tools to support knowledge management in their organizations. The test results show that the majority of organizations in the Lublin area see the need for knowledge management. This is extremely important from the point of view of innovation and competitiveness of the organization.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z pozyskiwaniem i upowszechnianiem wiedzy w przedsiębiorstwie. Przedstawiono różne definicje wiedzy i spotykane kryteria jej klasyfikacji. Dokonując podziału źródeł wiedzy na wewnętrzne i zewnętrzne, zaprezentowano wyniki badań wskazujących najczęściej wykorzystywane źródła wiedzy oraz stosowane metody jej upowszechniania w przedsiębiorstwie.
EN
The paper presents issues related to the acquisition and dissemination of knowledge in the enterprise. The different definitions of knowledge were presented as well as encountered criteria for its classification. Distinguishing between sources of knowledge into internal and external ones, research results were presented indicating the most frequently used sources of knowledge and methods of its dissemination used in the enterprise.
15
Content available remote Innowacje jako czynnik sukcesu organizacji
80%
PL
W publikacji autor omawia następujące kwestie: miejsce innowacji w rozwoju organizacji, istotę innowacji, istotę zarządzania innowacjami i przez innowacje, innowacyjność polskich organizacji, rolę pracowników i klientów w procesie tworzeniu innowacji.
16
Content available EDUKACJA W ISLAMIE - RETROSPEKCJA
80%
PL
Nie ma religii bez edukacji. Wszystkie religie, zarówno te z przeszłości, jak i z doby współczesnej wychowują swoich wiernych. Proces edukacji przebiega zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Islam podkreśla znaczenie edukacji jako sposobu doskonalenia człowieka. Chcąc poznać dzisiejszy świat islamu należałoby zastanowić się nad jego przeszłością. Pierwsze wieki istnienia islamu przypadały na czas określany przez kulturę Zachodu jako średniowiecze. Ukształtowane wówczas dziedzictwo kulturowe, w tym edukacja, na stałe wpisało się w dzieje tej religii. I chociaż edukacja nie miała charakteru powszechnego, to jednak zawsze podkreślano jej rangę i znaczenie. Wiedza była u muzułmanów w dużej cenie. Warto było – jak mówi tradycja tej religii – przemierzać świat, docierając do rożnych miejsc, by spotkać tam nauczycieli posiadających autorytet. Znany jest wśród muzułmanów imperatyw, powtarzany od średniowiecza po dzień dzisiejszy: „Szukajcie wiedzy, chociażby w Chinach!” Muzułmanie cenili nauczycieli jako tych, którzy uczyli życia, postępowania i w ogóle myślenia zgodnie z literą Koranu. Święta księga islamu była zawsze najważniejszym podręcznikiem zdobywania mądrości i poddawania się woli Allaha. Ważną funkcję w kulturze islamu odgrywały szkoły, w tym madrasy (medresy) nauczające dzieci i młodzież prawd wiary i w ogóle religii.
EN
There is no religion without education. Educating the faithful has been an integral part of all religions in the past as well as in modern times. The education process takes place both in families and at school. Islam emphasises the importance of education as a method of man’s development. In order to understand the world of Islam today, one has to examine its past. The first centuries of the existence of Islam coincided with the mediaeval period in Western culture. The cultural heritage developed in that period, including education, became an integral part of Islam. Although education was not universal, its role and importance were always emphasised. Knowledge was valued by Muslims. According to Islamic tradition, it was worth travelling to various places across the world to meet renowned teachers. An injunction known among Muslims since the Middle Ages until today says: „Seek knowledge, even in China!” Muslims held teachers in high regard in that they taught people how to live, behave and think in accordance with the Koran. The holy book of Islam was the most important guide to attaining knowledge and submitting to the will of Allah. Schools, including madrasahs, were important places teaching the articles of faith, and religion in general, to children and youth.
EN
This article addresses the challenges associated with contemporary models of the indexing and classification of knowledge. The expansiveness and dissemination of new media, particularly that of the Internet, redefines, in the author’s opinion, key concepts such as knowledge, wisdom, and authority. The author hypothesises that knowledge activity increasingly ceases to be the principal domain of scientists and experts, and proffers a more collective‑type intelligence, as illustrated by the collectively‑created encyclopaedia – Wikipedia. Internet communities depreciate the value of objective knowledge by taking on the social tagging of context themselves. According to the author, these findings lead to theconclusion that we are moving from an elite, ‘cathedral model’ of knowledge creation, to a ‘bazaar’, in which every voice is important.
19
Content available remote Ocena stanu wiedzy młodych ludzi na temat HIV/AIDS
80%
EN
Introduction. Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) caused by human immunodeficiency virus (HIV) is one of the most serious infectious diseases on a global scale. Since the outbreak of the epidemic there was 78 million people infected with HIV, 35 million of whom have died. The AIDS control in Poland began in 1988. Aim. Assessment the knowledge level of young Polish people about AIDS. Materials and methods. The survey was conducted among 346 people utilizing the social media channels. They received 11 questions including the basic definitions, ways of infection and diagnosis of AIDS. Results. The results of our study confirm that people have insufficient knowledge of this serious disease. Less than 40% of all respondents could point the most common paths of infection and the time of first symptoms after exposure. Nearly 50% knew that AIDS and HIV are not equal terms. Conclusions. There is a need to raise awareness about HIV and AIDS. Young people should learn much more about mechanisms, symptoms and particularly prevention of this still untreatable disorder.
PL
Wprowadzenie. Zespół nabytego niedoboru odporności, AIDS (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome), wywoływany przez ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV, ang. human immunodeficiency virus) to jedna z najpoważniejszych chorób w skali świata. Szacuje się, że od wybuchu epidemii zakażeniu wirusem uległo 78 milionów ludzi, a około 35 milionów chorych zmarło. W Polsce epidemiologia i problematyka AIDS oraz HIV została podjęta w 1988 roku. Cel pracy. Ocena stanu wiedzy młodych ludzi na temat HIV i AIDS. Materiały i metody. Przeprowadzono ankietę internetową wśród 346 osób. Respondenci otrzymali 12 pytań na temat podstawowych pojęć, dróg zakażenia oraz diagnostyki AIDS. Wyniki. Wyniki ankiety potwierdzają, że wiedza młodych ludzi na temat HIV i AIDS jest niewystarczająca. Niecałe 40% ankietowanych potrafiło wskazać poprawnie główne drogi infekcji oraz prawidłowy przedział czasu pomiędzy ekspozycją a pojawieniem się pierwszych niespecyficznych objawów. Blisko połowa badanych miała świadomość, że pojęcia AIDS i HIV nie są tożsame. Wnioski. Istnieje potrzeba szerzenia wiedzy na temat HIV i AIDS, szczególnie wśród młodych ludzi. Tylko świadomość mechanizmu choroby, dróg zakażenia, a przede wszystkim możliwej profilaktyki, pozwoli na zminimalizowanie ryzyka zachorowania na chorobę, na którą obecnie wciąż nie wynaleziono remedium.
20
Content available Innowacje i postęp
80%
PL
Bez innowacji nie ma postępu ekonomicznego. Patrząc z perspektywy historycznej na rozwój gospodarczy świata, widać wyraźnie, że na najwyższy poziom wzniosły się te kraje, gdzie ludzka inwencja w sferze nowych produktów oraz metod ich wytwarzania była największa.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.