Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Prawo
|
2019
|
nr 329
603 - 622
PL
Swoboda kontraktowa obowiązuje w zamówieniach publicznych pomimo licznych ograniczeń. Dominują ograniczenia ustawowe, charakterystyczne dla parametrycznego sterowania gospodarką, natomiast indywidualna ingerencja administracyjna ma znaczenie drugoplanowe. W zakresie wyboru typu umowy ograniczenia są sporadyczne, ponieważ ustawa nie przesądza o tym, kiedy i jakich zamówień mogą udzielać jednostki sektora publicznego. Także przedsiębiorcy ubiegają się o poszczególne zamówienia na zasadzie dobrowolności. Zakaz transakcji bezpośrednich uzasadnia jednak dotkliwą pod względem biurokratycznym reglamentację procedur udzielania zamówień publicznych, choć wola stron ma tu znaczenie podstawowe, zwłaszcza przy konstruowaniu warunków proceduralnych, a ustawa działa jedynie uzupełniająco. Równie uciążliwe są ograniczenia swobodnego kształtowania treści umowy. Wzrasta zastosowanie klauzul obligatoryjnych, wymuszonych ustawowo, coraz bardziej rygorystyczne są normatywne zasady wykonywania zamówień publicznych, uzasadnione potrzebą wzmożonej ochrony interesu publicznego. Panująca w pozostałym zakresie swoboda nierzadko bywa nadużywana przez zamawiającego, który zawczasu projektuje postanowienia umowy. Dlatego istotne znaczenie praktyczne ma unormowana ostatnio możność zwalczania klauzul abuzywnych w trybie odwoławczym. Jednocześnie, wzmacniając zasadę realnego wykonania zamówienia wykluczającą możnością obchodzenia wyników przetargu, wprowadzono zakaz dokonywania istotnych zmian w umowach o zamówienia publiczne oraz przedwczesnego ich rozwiązywania. Niedogodności formalne i biurokratyczne łagodzić ma postępująca informatyzacja zamówień publicznych.
EN
Contractual freedom is present in public procurement despite various restrictions. The greatest restrictions come from the area of legislation, and are characteristic for parametric economic control, while individual administrative intervention is of secondary importance. As regards the choice of the type of contract, the restrictions are sporadic, because the Act does not state when and what kind of contracts may be awarded by public sector entities. Entrepreneurs also apply for individual contracts on a voluntary basis. However, a ban on direct transactions justifies highly inconvenient bureaucratic rationing of public procurement procedures, although the will of the parties is of fundamental importance here, especially when constructing procedural conditions, and the Act plays only a supplementary role here. Restrictions regarding the formulation of the content of the contract are equally burdensome. The use of mandatory clauses, imposed by law, is increasing, and normative principles of public procurement are becoming more and more rigorous, which is justified by the need for increased protection of the public interest. Freedom in the remaining areas is often abused by the contracting authority, who sets the provisions of the agreement in advance. Therefore, the recently regulated possibility of fighting abusive clauses in an appeal procedure is of great practical significance. At the same time, while strengthening the principle of real contract implementation, which excludes the possibility of circumventing the results of the tender, a ban has been introduced on making major changes to public procurement contracts and on premature termination of such contracts. The progressive computerization of public procurement is expected to alleviate formal and bureaucratic obstacles.
EN
The efficient organization of public procurement in contracting authorities has a direct impact on the effectiveness of their awarding and performance. The  principle of procurement efficiency has recently been placed in the catalogue of primary statutory principles, due to the persistent difficulties involved in its practical realization, resulting mainly from insufficient knowledge of its legal meaning. Difficulties, including scientific ones, are exacerbated by the necessary coupling of organizational solutions with the requirements of civil, administrative and labour law. For this reason, the aim of the article is to remove the existing cognitive gap, primarily in the scope of the legal meaning of the regulations, foundations and rules of functioning of the tender committee with regard to the position of its manager, the legal nature of individual official orders, and the status of ‘substantively competent’ employees acting on the side of the public contracting authority. This analysis enables several de lege ferenda conclusions and postulates to be formulated. In particular, it is necessary to define the legal meaning of public procurement regulations and instructions being issued to subordinate employees, the legal basis for the criminal and administrative liability of members of the tender committee and ‘substantively  competent employees’, in the name of the principle that the perpetrators are primarily responsible for irregularities, and the manager of the contracting authority at most for negligence of supervision. Moreover, it seems desirable to normalize the status of ‘substantively competent employees’, as more independent, employed taking into account the requirement of the necessary professional knowledge, experience and professional competences, and able to ensure the professional service of public procurement.
PL
Sprawna organizacja zamówień publicznych w instytucjach zamawiających rzutuje bezpośrednio na efektywność ich udzielania i wykonywania. Zasada efektywności zamówień trafiła ostatnio do katalogu nadrzędnych zasad ustawowych z uwagi na utrzymujące się trudności w praktycznym (organizacyjnym) jej urzeczywistnieniu, wynikające głównie z niewystarczającej znajomości jej znaczenia prawnego. Trudności, także naukowe, potęgują się w związku z koniecznym sprzężeniem rozwiązań organizacyjnych z wymaganiami prawa cywilnego, administracyjnego, a także prawa pracy. Dlatego celem artykułu jest usunięcie zaistniałej luki poznawczej, przede wszystkim w zakresie znaczenia prawnego regulaminów, podstaw i zasad funkcjonowania komisji przetaragowej na tle pozycji kierownika, charakteru prawnego indywidualnych poleceń służbowych oraz statusu pracowników „rzeczowo właściwych” działających po stronie publicznego zamawiającego. Dokonane ustalenia pozwalają na sformułowanie kilku wniosków i postulatów de lege ferenda. W szczególności w odniesieniu do instytucji publicznych niezbędne jest ustawowe określenie znaczenia prawnego regulaminów udzielania zamówień publicznych oraz poleceń wydawanych podległym pracownikom, podstaw odpowiedzialności karno-administracyjnej członków komisji przetargowej oraz „pracowników rzeczowo właściwych”, w imię zasady, że za uchybienia odpowiadają w pierwszej kolejności sprawcy, natomiast kierownik zamawiającego co najwyżej za zaniedbanie nadzoru. Ponadto pożądane wydaje się unormowanie statusu „pracowników rzeczowo właściwych” jako bardziej samodzielnych, zatrudnianych z uwzględnieniem warunku niezbędnej wiedzy fachowej, doświadczenia i kompetencji zawodowych, zapewniających profesjonalną obsługę zamówień publicznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.