Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 232

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  akustyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
1
Content available remote Transport energii w polu fali ultradźwiękowej
100%
PL
Podstawą opisu są równania transportu masy, pędu i energii wewnętrznej ośrodka stratnego. Do opisu procesów prowadzących do dyssypacji energii mechanicznej zastosowano operator absorpcji wiążąc go z tak zwanymi słabosygnałowymi współczynnikami absorpcji, powszechnie używanymi w akustyce do opisu zaniku energii składowej Fourierowskiego zaburzenia. Związek ten, ważny dla niniejszej pracy, jest szczegółowo dyskutowany w rozdziale IV. Wskazano na znaczenie różnicy między ciśnieniem w założonej, porównawczej (isoentropowej) przemianie ośrodka i "prawdziwym" ciśnieniem w rzeczywistym ośrodku stratnym. W rozdziale II sformułowano metodę ścisłego całkowania równania pędu. Uzyskane równanie jest uogólnieniem równania Bernoulliego na przypadek ośrodków stratnych i stanowi podstawę w pełni nieliniowego, potencjalnego opisu zaburzeń ośrodka stratnego, omawianego w rozdziale VIII. Równania potencjału akustycznego i ciągłości zostały sprowadzone do jednego nieliniowego równania falowego (z dokładnością do wyrazów rzędu trzeciego względem zaburzenia). Jednocześnie wyznaczono gęstość i prędkość dźwięku jako funkcje potencjału. Podano znane w literaturze przybliżenia otrzymanego równania. W rozdziale III przedstawiono, otrzymane na bazie równań transportu, równania zachowania energii całkowitej (w opisie potencjalnym) i energii dźwięku. Podano, nieznane w literaturze, wyprowadzenie na bazie równania propagacji, równania zachowania energii dźwięku. W rozdziale IV omówiono własności operatora absorpcji i współczynnika absorpcji. Pokazano, że słabosygnałowy współczynnik absorpcji jest wartością własną operatora absorpcji. Wynika stąd ważny wniosek, że operator absorpcji może być zrekonstuowany na podstawie pomiaru. Przykład takiej rekonstrukcji we wspólrzędnych przestrzennych dla ośrodka o absorpcji charakterystycznej dla tkanek miękkich i pewnych substancji biologicznych podano w dodatku A. Podstawowe znaczenie dla tej i następnych części pracy ma analiza równania dyspersyjnego (opis zlinearyzowany) i kwazidyspersyjnego (nieliniowy opis zaburzeń). Najważniejszy wynik tej pracy dotyczący zjawiska absorpcji energii dźwięku przedstawiono w rozdziale V. W rozdziale VI przeprowadzono faktoryzację otrzymanych równań w bazie funkcji Fouriera. Dodatkowo określono w ramach potencjalnego opisu ośrodka stratnego tak zwane "przybliżenie akustyczne". Zwrócono uwagę na dodatkowe zjawiska, które mogą być opisane (w pewnym zakresie) przez w pełni nieliniowy opis potencjalny.
PL
Akustyka pomieszczeń sakralnych jest dziedziną zaniedbywaną, czego rezultatem są wznoszone budowle o na ogól miernej akustyce. Fakt ten potwierdza brak typowej metody pozwalającej w sposób jednoznaczny określić warunki akustyczne istniejące we wnętrzu obiektów sakralnych. Do badań tego typu pomieszczeń stosowane są metody służące do oceny audytoriów i sal koncertowych. W opracowaniu przedstawiono przegląd metod, które obecnie mają zastosowanie. Zamieszczono także przykłady wyników badań akustycznych przeprowadzanych opisanymi metodami.
EN
Acoustics of sacral objects is a neglected field what results in newly constructed buildings of a rather poor acoustics. This fact finds its confirmation in the lack of a typical method, which would allow an explicit manner of assessment acoustic conditions inside buildings of a religio us worship. For investigations of such places methods used for auditoria and concert-halls are applied. The review of methods, which can be presently used is given in the paper. Examples of results of acoustic iiwestigations performed by means of the described methods are also included.
PL
Ochrona przed hałasem w budynku ma bardzo ważne znaczenie dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców. Dlatego szczególnie w budownictwie mieszkaniowym, hotelach, szkołach, szpitalach i biurowcach akustyka instalacji wymaga szczególnej uwagi.
EN
We are describing reverberation chambers for insulation measurement of Building Acoustic Laboratory in Gliwice. Modernization of chambers was done after our primary investigation using many adaptation within sound absorbing. New measurement equipment and new method to calculate isolation of vertical and horizontal partition was presented at the last phase.
PL
Artykuł przedstawia tematykę akustyki budynków na przykładzie kilku wybranych projektów modernizacji i rewitalizacji, które autor konsultował w zakresie akustycznym, między innymi budynku Hali Koszyki w Warszawie autorstwa pracowni JEMS Architekci. W artykule omówiono najczęściej spotykane problemy akustyczne w adaptowanych, modernizowanych i rewitalizowanych budynkach. Ponadto na przykładach pokazano poprawne rozwiązania akustyczne, jak też i skutki pominięcia aspektów akustycznych w trakcie projektowania.
EN
The article presents the topie of sound properties of buildings based on the example of several selected upgrading and revitalization projects which the author had the pleasure to consult in terms of acoustic properties, including the just completed Hala Koszyki building in Warsaw, by JEMS Architekci design studio. The article discusses the acoustic issues which are most commonly encountered in adapted, upgraded and revitalized buildings. In addition, certain examples are presented to demonstrate proper acoustic solutions, with the consequences of disregarding the acoustic aspects in the course of designing.
PL
Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej prognozowania oraz pomiarów izolacyjności akustycznej.
PL
Panele akustyczne stosowane w ekranach drogowych muszą spełniać odpowiednie wymagania normowe [l, 2]. Wymogi te sprawdzane są w warunkach laboratoryjnych zazwyczaj bez uwzględnienia wpływu czynników atmosferycznych.
8
Content available remote StoSilent - systemy akustyczne do wnętrz
80%
PL
StoSilent Panel to bezspoinowy system akustyczny do ścian i sufitów. Jego podstawowym elementem jest lekka, porowata płyta z granulatu silikatowego montowana na metalowej podkonstrukcji, która może być mocowana bezpośrednio do powierzchni przegrody lub podwieszana za pomocą regulowanych wieszaków. Możliwości systemu powiększa szeroka gama odmian płyty StoSilent Panel o różnorodnym oddziaływaniu akustycznym.
EN
Sound insulation problems in building constructions. Building partitions sound insulation requirements. Official documents and standards.
10
Content available remote Stanowisko robocze wspomagające projektowanie symulacji dźwięku
80%
PL
W opracowaniu zamieszczono uzasadnienie konieczności stosowania symulacji dźwięków we współczesnych symulatorach, zadania podsystemu symulacji dźwięku oraz zasady przygotowania biblioteki dźwięków i charakterystyk akustycznych tworzonej aplikacji symulacyjnej. Przedstawiona została również charakterystyka utworzonego w centrum symulacji i wizualizacji Komputerowej WAT stanowiska roboczego wspomagającego projektowanie symulacji dźwięku - jego struktura sprzętowa oraz wykorzystywane oprogramowania narzędziowe.
11
Content available remote Kolorowa pocztówka dźwiękowa
80%
PL
Impresje i nauka nowych działów fizyki w otoczeniu gwiazd muzyki country, za ścianą renomowanego i nowoczesnego studia nagrań w Nashville, Musie City USA. Poszukiwania fizyka wytłumaczenia możliwości słyszenia dźwięków gitary w kolorze zielonym.
EN
Impressions and study of new chapters of physics while surrounded by the stars of the country music, and behind the walls of the renowned and modern recording studio in Nashville, Music City USA. Search of a physicist for understanding the possibility of hearing the guitar tunes in green.
PL
W przegrodach dźwiękochłonno-izolacyjnych nie zawsze można zastosować materiały dźwiękochłonne w postaci płyt czy mat. Dlatego rozwiązania paneli akustycznych z warstwami materiałów ziarnistych, opracowane dzięki wieloletnim badaniom, znajdują zainteresowanie wśród producentów ekranów akustycznych i wykonawców zabezpieczeń przeciwhałasowych.
PL
Projektowanie budynków wymaga m.in. wiedzy na temat izolacyjności akustycznej rozwiązań stosowanych do wznoszenia ścian i stropów, a co za tym idzie - także spełnienia przez nie wymagań normowych.
15
Content available remote Oznakowanie okien znakiem CE ze względu na ich właściwości akustyczne
80%
PL
Ustanowienie zharmonizowanej normy PN-EN 14351-1:2006 "Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności" [1] wywołało wśród producentów niemałe poruszenie. Oznacza to bowiem, że począwszy od 1 lutego 2007 r. (daty zastosowania] możliwe jest oznakowanie okien znakiem CE pozwalającym na wprowadzenie ich do obrotu na całym rynku EAA, tzn. krajów UE oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Co więcej, od 1 lutego 2009 r. znakowanie to będzie obowiązkowe, a dotychczas wydane krajowe aprobaty techniczne utracą swoją ważność.
17
Content available remote Środowisko akustyczne w kuźni jako motywacja do zmiany teorii jej projektowania
80%
EN
The paper contains: introduction, working thesis, criteria of evaluation of the blasksmith shop's quality, the project's aim definition uses of material under studies, methods of evolution of the present state. The research proves necessity of conducting changes in the theory of the blacksmith design. The paper presents the theoretical basis. It points out the necessity of employing an acoustician at the work on blacksmith design
PL
W artykule wskazano różnice i zależności pomiędzy poziomem ciśnienia akustycznego a poziomem mocy akustycznej, jako dwóch najczęściej przedstawianych przez producentów urządzeń, jednostek głośności. Podano także podstawowe wzory empiryczne wraz z przykładami ich wykorzystania w technice klimatyzacyjnej.
19
Content available remote Poprawa izolacyjności akustycznej ściany dzielącej sale nauki muzyki
80%
PL
W artykule omówiono problem izolacyjności akustycznej w placówce edukacji muzycznej. Przedstawiono wyniki pomiarów wykonanych w sąsiadujących ze sobą salach nauki gry na fortepianie, znajdujących się w budynku Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Opisano efekty przeprowadzonej adaptacji akustycznej. Wykonano także analizę poprawy izolacyjności akustycznej pod kątem poziomów dźwięku różnych instrumentów muzycznych.
EN
The article discusses the problem of sound reduction index in a music education facility. It presents the results of measurements performed in adjacent piano teach-ing rooms, located in the building of the Faculty of Arts at the University of Zielona Gora. The article also describes the results of the conducted acoustic treatment and presents the analysis of sound reduction index improvement with regard to the sound levels of various musical instruments.
PL
Ochrona przed hałasem jest jednym z 6 podstawowych wymagań, jakie powinny spełniać budynki, dlatego też w skład właściwości użytkowych obiektu, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wchodzą jego właściwości akustyczne. Niestety, w praktyce projektowej bardzo rzadko zwraca się uwagę na te właśnie cechy. Poza niektórymi budynkami hotelowymi właściwie w żadnym innym typie budynku izolacyjność akustyczna nie jest w sposób jednoznaczny projektowana ani weryfikowana. Dotyczy to szczególnie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.