Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dyrektywa IPPC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
3
Content available remote Pozwolenia zintegrowane (IPPC) : procedura opracowania i przygotowania wniosków
100%
PL
Wymieniono najważniejsze zagadnienia związane z pozwoleniami zintegrowanymi (IPPC) - począwszy od koncepcji zintegrowanego podejścia do zagadnień ochrony środowiska, poprzez genezę i funkcje pozwoleń zintegrowanych, procedurę ich uzyskiwania, aż po zakres i treść wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, programy dostosowawcze i okresy przejściowe.
EN
Presented are the most important problems associated with integrated permission (IPPC) - beginning from the concept of integrated approach to environmental protection problems, through genesis and functions of integrated permissions, procedure of their acquiring, up to the range of contents of application for getting integrated permission, adapting programmes and transitional periods.
5
Content available remote Doświadczenia we wdrażaniu dyrektywy IPPC w zakładach koksowniczych
100%
PL
Przedstawiono wyniki oceny stanu techniki stosowanej przy produkcji koksu w Zakładach Koksowniczych „Przyjaźń" na tle „Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel" -Seville'2000 (BREF). Metodyka oceny polegała na: określeniu listy ocenianych procesów i instalacji, wykonaniu oceny jakościowej poszczególnych instalacji, porównaniu poziomu emisji zanieczyszczeń z instalacji zakładu na tle poziomów uznawanych w BREF za osiągalne oraz dokonaniu ostatecznej oceny ilościowej zgodności techniki stosowanej w zakładzie z zaleceniami BREF. Wyniki przeprowadzonej oceny potwierdzają możliwość produkcji koksu wielkopiecowego w ZK „Przyjaźń" w zgodzie ze współczesnymi wymogami ochrony środowiska.
EN
In the paper it is presented information of particular legal requirements as a result of Law of Environmental Protection relative to coking industry. On a base of carried out questionnaires it is presented analysis of convergence and a state of realisation of investments contained in restructuring programme in the aspects of the Best Available Technology (BAT) defined by EU. In a base of experiences of Polish and Danish project (Assistance to Poland on Implementation of the EU Directive on IPPC ) we present conclusions concerning formal and technical requirements of procedure for preparing motion for receiving „Integration Permission" and eventual discordance with BAT. We propose working out uniform directives of BAT for particular aspects of activities in environment protection in cokeries in order to compare them on the stage of making agree.
Aura
|
2003
|
nr 03
4-5
EN
Directive 96/61 EU on integrated pollution prevention and control (IPPC) belongs to the so-called framework EU legislation defining general principles of environmental protection. IPPC directive introduces uniform, Community-wide tools for prevention and full control over environmental impacts of economic activities. This directive is considered one of the most important EU legal acts, but its implementation is very difficult. The author discusses the principles of the application of the directive and relevant obligations of Member States.
PL
Dyrektywa 96/61 WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, Dyrektywa IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), należy do tzw. ramowych unijnych aktów prawnych, które określają generalne zasady ochrony środowiska. Dyrektywa IPPC wprowadza jednolite w skali Unii Europejskiej instrumenty zapobiegania i utrzymywania pod pełną kontrolą procesów oddziaływania na środowisko związanych z działalnością gospodarczą. Dyrektywa ta jest uważana za jeden z najważniejszych i najtrudniejszych do wdrożenia aktów prawnych Unii Europejskiej. Autor omawia zasady stosowania dyrektywy i obowiązki państw członkowskich w tym zakresie.
PL
Co prawda w polskim prawodawstwie w zakresie pozwoleń zintegrowanych brak jest odniesienia do systemu zarządzania środowiskowego, niemniej stanowi on ważny element najlepszych dostępnych technik. Obecnie w ustawie POś nie można znaleźć żadnych bezpośrednich odniesień do systemu zarządzania środowiskowego, chociaż zapisy ustawy nie wykluczają możliwości uznania SZŚ jako elementu najlepszej dostępnej techniki. W artykule omówiono podobieństwa w zakresie wymagań jakie stawia system zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz Dyrektywa IPPC. Czy rozwiązanie polegające na wprowadzeniu w Polsce obowiązku wdrożenia SZŚ w wersji brytyjskiej lub irlandzkiej byłoby korzystne? Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie należy przyjrzeć się tym wymaganiom normy ISO 14001, które najbardziej wiążą się z koncepcjami zawartymi w Dyrektywie IPPC.
EN
Environmental management systems seem to be an important part of best available techniques. Polish legislation does not refer to EMS, when describing requirements for IPPC permits. This article presents similarities between requirements of ISO 14001 and IPPC General Sector Guidance of the UK Environment Agency. Further on it indicates possible options for incorporating management requirements into the Polish IPPC system.
PL
Pozwolenia zintegrowane są nowoczesnym instrumentem wprowadzonym przez Dyrektywę Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. W pracy przedstawiono ważne elementy przy wdrażaniu pozwoleń zintegrowanych, szczególnie w przemyśle metalurgicznym. Określono instalacje w przemyśle metalurgicznym, wymagające pozwoleń zintegrowanych , a także podano kryteria oceny wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.
EN
The goal of the integrated permits - a new instrument introduced by European Union Integrated Pollution Prevention and Control, Directive - is to achieve a high level of the environmental protection as a whole. The work presents important elements of introducing integrated permits particularly in metallurgical industry. Best Available Techniques (BAT) are recommended for the production of iron and steel according to the requirements of the IPPC Directive.
12
Content available remote Ekotechnika w chemii i branży rafineryjnej
75%
13
Content available remote Najlepsze dostępne techniki BAT dla stalowni konwertorowej
75%
PL
Przedstawiono techniki, które uważa się za Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) w świetle Dyrektywy 96/61/WE o Zintegrowanym Zapobieganiu i Ograniczaniu Zanieczyszczeń (tzw. Dyrektywa IPPC), zalecane do stosowania w stalowniach konwertorowych, w celu systematycznej redukcji zanieczyszczeń oraz poprawy ekonomiki procesu. Opisano m. in. techniki odzysku energii gazu konwertorowego, obniżania zawartości cynku w złomie, odpylania konwertora i brykietowania pyłu oraz obróbki ścieków. Zwrócono uwagę na konieczność recyklingu pyłu konwertorowego z wysoką zawartością cynku.
EN
This paper presents techniques regarded as BATs in the light of Directive 96/61/WE concerning integrated pollution prevention and control (so-called IPPC Directive), recommended to be used in oxygen converter plants to provide systematic reduction in contaminations and improve the electric process economics. It describes, among other things, a converter gas energy recovery technique, technique for reduction in zinc content in scrap metal, converter dust extraction and briquetting technique and waste treatment technique. Attention was paid to the necessity of recycling the converter dust with high content of zinc.
14
Content available remote Najlepsze Dostępne Techniki BAT dla stalowni elektrycznej
75%
PL
Przedstawiono techniki, które uważa się za Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) w świetle Dyrektywy 96/61/We o Zintegrowanym Zapobieganiu i Ograniczaniu Zanieczyszczeń (tzw. Dyrektywa IPPC), zalecane do stosowania w stalowniach elektrycznych, w celu systematycznej redukcji zanieczyszczeń oraz poprawy ekonomiki procesu elektrycznego. Opisano m. in. techniki optymalizacji procesu elektrycznego, podgrzewania złomu, systemy zbierania emisji, dopalanie połączone z oczyszczaniem gazów, a także recycling żużli i pyłów stalowniczych. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność ograniczania emisji dioksyn i furanów z procesu produkcji stali w piecu elektrycznym.
EN
This paper presents techniques regarded as BATs in the light of Directive 96/61/WE concerning integrated pollution prevention and control (so-called IPPC Directive). recommended for using in electric steelworks to reduce any contaminations systematically and improve the electric process economics. The following techniques were described, among other things: electric process optimisation, scrap preheating, emission collection systems, afterburning in combination with gas purification as well as recycling of slags and steel dusts. Particular attention was paid to the necessity of reducing the emissions of dioxins and furans from the steel making process in electric furnace.
16
75%
PL
W artykule opisano stan prac nad projektem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych. Z powodu niskiego stanu zaawansowania realizacji Dyrektywę IPPC, Komisja Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu do Dyrektywy zmian w duchu strategii (better regulation) Trzy główne obszary zmian w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów: wzmocnienie roli BREFów przy określaniu wymagań najlepszych dostępnych technik dla indywidualnych instalacji, zaostrzenie wymagań dla dużych obiektów spalania (LCP), wprowadzenie nowych regulacji dotyczących ochrony gleb.
EN
The paper presents the status of proceedings concerning the Directive of the European Parliament and of the Council on industrial emissions. In view of the slow progress in the implementation of the IPPC Directive, the European Commission decided to revise the IPPC Directive in the spirit of a "better regulation" strategy. There are three main areas where changes in the currently valid legislation are proposed: strengthening of the role of BREFs in determining the requirements of the best available techniques for individual installations, tightening the requirements for Large Combustion Plants (LCP), new regulations concerning soil protection.
PL
Przedstawiono wieloletnie działania proekologiczne Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., w efekcie których ograniczono oddziaływanie kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w stopniu zapewniającym dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiskowych. Omówiono proces przygotowania wniosku o pozwolenie zintegrowane dla instalacji Zakładu Produkcyjnego w Płocku i wynikające z niego uwarunkowania dalszego funkcjonowania spółki.
PL
Omówiono nowe wymagania wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, stanowiącej nowelizację dyrektywy IPPC. Dotyczą one m.in. kwestii zapobiegania zanieczyszczeniom gleby i wód podziemnych. Biorąc je pod uwagę, a także obowiązujące w Polsce przepisy w zakresie ochrony gleb oraz przedłożony przez KE projekt dyrektywy ustanawiającej ramy dla ochrony gleb i zmieniającej dyrektywę 2004/35/WE, niezbędna jest poważna debata na temat rozwiązań systemowych w zakresie ochrony gleb w Polsce.
EN
Discusses the new requirements arising from the European Parliament and the Council 2010/75/UE of 24 November 2010 on industrial emissions, which is a revision of the IPPC Directive. They concern preventions of pollution of soil and groundwater. Taking them into account, as well as the rules in force in Poland to protect the soil and by the European Commission submitted a draft Directive establishing a framework for the protection of soil and amending Directive 2004/35/EC, it is necessary to serious debate on systemic solutions in the field of soil protection in Poland.
PL
Przedstawiono wyniki oceny stanu techniki stosowanej przy produkcji koksu w Zakładach Koksowniczych „Przyjaźń" na tle „Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel" -Seville'2000 (BREF). Metodyka oceny polegała na: określeniu listy ocenianych procesów i instalacji, wykonaniu oceny jakościowej poszczególnych instalacji, porównaniu poziomu emisji zanieczyszczeń z instalacji zakładu na tle poziomów uznawanych w BREF za osiągalne oraz dokonaniu ostatecznej oceny ilościowej zgodności techniki stosowanej w zakładzie z zaleceniami BREF. Wyniki przeprowadzonej oceny potwierdzają możliwość produkcji koksu wielkopiecowego w ZK „Przyjaźń" w zgodzie ze współczesnymi wymogami ochrony środowiska.
EN
In the paper it is presented information of particular legal requirements as a result of Law of Environmental Protection relative to coking industry. On a base of carried out questionnaires it is presented analysis of convergence and a state of realisation of investments contained in restructuring programme in the aspects of the Best Available Technology (BAT) defined by EU. In a base of experiences of Polish and Danish project (Assistance to Poland on Implementation of the EU Directive on IPPC ) we present conclusions concerning formal and technical requirements of procedure for preparing motion for receiving „Integration Permission" and eventual discordance with BAT. We propose working out uniform directives of BAT for particular aspects of activities in environment protection in cokeries in order to compare them on the stage of making agree.
20
Content available remote Ciągłe odlewanie aluminium a aspekty ochrony środowiska
63%
PL
W działalności GRUPY EKO-ŚWIAT ochrona środowiska jest traktowana priorytetowo. Dzięki przestrzeganiu wytycznych normy ISO 14001 oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań spełnione zostały w pełni normy europejskie i wymagania prawne zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (dyrektywa IPPC). W maju 2004 r. jako pierwsi w Polsce w branży odlewnictwa stopów aluminiowych uzyskaliśmy Pozwolenie Zintegrowane.
EN
Eko-Świat has implemented an integrated Quality and Environment Control System ISO 9001 and ISO 14001 including all the process occurring in the company, its influence on environment and employees. There is also a monitoring and measurements plan created on basis of the granted Integrated Permission
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.