Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Filipiny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
100%
PL
Celem tego fenomenologicznego badania jakościowego było ukazanie doświadczeń pracujących kobiet oraz kobiet liderek, które są ofiarami przemocy domowej. Niniejszy artykuł może zainspirować kobiety ze wszystkich środowisk i dać głos kobietom, które są ofiarami przemocy, by bronić swoich praw w promowaniu równości płci i rozwoju. W badaniu przeprowadzono szczegółowy wywiad, do którego wybrano pięć informatorek z Matanao, Davao del Sur. Badanie ukazane w artykule było badaniem fenomenologicznym, ponieważ zostały w nim wyjaśnione doświadczenia i perspektywy kobiet- liderek w kwestii przemocy domowej. Po przeprowadzonym badaniu kwestii uległo eskalacji w odniesieniu do narracji kobiet pracujących/liderek, które są ofiarami przemocy domowej, były to następujące kwestie: lęk i oznaki depresji, uprzedzenia, niska samoocena oraz złe usposobienie. Natomiast kwestie którymi kobiety te mogą się dzielić z innymi kobietami i naukowcami to między innymi: kwestionowanie szowinizmu, optymistyczne spojrzenie na życie, wiara w Boga, zasady przywództwa i różnice płci. przywódczynie kobiet, przemoc, przemoc domowa, Filipiny
2
88%
PL
Establishing American Colonial Government in thePhilippinesSummaryThe Philippines was the only American colony and its establishmentcaused a fierce debate in the United States on whether this complied withthe principles of American civil society. It was decided that returning thearchipelago to Spain or simply abandoning it was out of the question,and that the USA would retain its sovereignty over the islands whilepreparing the country for independence.This is in fact what happened. After the period of military strugglewith the forces of Emilio Aguinaldo, Americans began what would todaybe described as a nation-building process. Its most important components were the health system and education, along with the training ofadministrative staff, who assumed more and more responsibility. Thiswas in stark contrast with the behaviour of traditional colonial powers.While the process was somewhat slower than expected, and wasinterrupted by the outbreak of World War 2, the Philippines becameindependent soon after the war and the process of transition was conducted in an orderly fashion.The article, the first on the topic in Poland, analyses the successivephases in the building up of American colonial control of the Philippinesand its subsequent withdrawal.
PL
Filipiny są położone w strefie wilgotnego klimatu równikowego i zajmują kilka tysięcy wysp. każda z nich wygląda jak swego rodzaju wiecznie kwitnący ogród, mimo że nigdy jej atrakcyjności nie kreował żaden ogrodnik.
EN
This study assessed two signal processing methods on geomagnetic data to detect precursory signals appearing before the M6.9 Visayas, Philippines earthquake on 6 February 2012. It aimed to compare the polarization ratio analysis method with the diurnal variation ratio method in terms of reliability and efectiveness. The geomagnetic data were obtained from the MAGDAS magnetometer network for Cebu (CEB) and Legazpi (LGZ) stations which served as the primary and remote stations, respectively. The polarization ratio analysis method was performed on the primary station data to obtain power spectral density in an ultra-low-frequency range before fnding the ratio of vertical to total horizontal component. Meanwhile, the diurnal variation ratio method was used to calculate the diference between the daily maximum and minimum values. Then, the ratio of the daily diferences of the primary station to the remote station for each individual component was calculated. The disturbance storm time index which describes global geomagnetic activity originating from the Sun was utilized to verify that any observed geomagnetic fuctuations were not caused by solar-terrestrial efect. A precursory anomaly was found using the polarization ratio analysis method which appeared 2 weeks before the earthquake. It is concluded that this method might be efective and reliable in detecting geomagnetic anomalies preceding upcoming earthquakes. In contrast, although the diurnal variation ratio method did show perceivable fuctuations, the running averages were not statistically significant to be considered a precursor. The discrepancy between the analytical results of the two methods may be attributed to the detectability of the earthquake being studied which had a relatively low magnitude. Hence, future studies which utilize more earthquake events need to be conducted to reach a definitive conclusion.
EN
The author discusses the role of the Organisation of Islamic Cooperation in solving international conflicts on the example of the conflict on Mindanao in the Republic of Philippines. The article presents the essence of the organisation and its actions carried out in the name of peace with a detailed description of those which refer to the conflict on Mindanao. The aim of the article is to present the current activity for the sake of solving international conflicts connected with Muslim community. In the text the writer refers to the constant support given to the Muslim minority by Muslim states, which are also the members of the OIC. As much as those states do not get involved in joint undertakings on a big scale, they do show an extraordinary solidarity in the situation where the rights of Muslim community are broken in other countries.
PL
Autor omawia rolę Organizacji Współpracy Islamskiej w rozwiązywaniu konfliktów międzynarodowych na przykładzie konfliktu na Mindanao w Republice Filipin. W artykule przedstawiona zostanie istota organizacji i prowadzone przez nią działania na rzecz pokoju ze szczegółowym omówieniem tych działań, które odnoszą się do zagadnienia konfliktu na Mindanao. Celem artykułu jest zaprezentowanie współczesnej działalności na rzecz rozwiązywania konfliktów międzynarodowych związanych ze społecznością muzułmańską. W tekście autor odnosi się do stałego wsparcia udzielanego mniejszości muzułmańskiej przez państwa muzułmańskie, które są jednocześnie członkami OWI. O ile państwa te z reguły nie angażują się we wspólne przedsięwzięcia na dużą skalę, o tyle okazują wyjątkową solidarność w sytuacji, gdy łamane są prawa społeczności muzułmańskiej w innych państwach.
EN
This article explores caring through feeding as an important aspect of transnational family life, and analyzes the practices connected to sending food products home, supervising what the family eats, and changing consumption patterns. It focuses on Filipino migrants to the United States who maintain transnational ties with their families. With a history of colonial encounter, the United States has been a popular migration destination, and has also strongly influenced food consumption. The study shows the ways in which packages from abroad (balikbayan boxes) express love and care, and how they allow migrants to control food consumption of the family in the country of origin. By looking at the goods the immigrants put in the packages, and the way these are received, it is possible to uncover the dynamics of love, care, and intimacy in transnational families, which often translate into power, tensions, and control among family-members. The article analyses how food products sent in the packages work, bringing with them new ideas and practices, creating imaginaries of migration, and building the social prestige of the immigrant. Using the concept of “social remittances”, the article also shows the changing patterns of food consumption in the Philippines.
PL
Artykuł opisuje troskę na odległość poprzez karmienie jako ważny aspekt transnarodowego życia rodzinnego, a także analizuje praktykę wysyłania jedzenia do kraju pochodzenia, nadzór nad tym, co je rodzina, i jak zmieniają się wzorce konsumpcji. Bohaterami artykułu są migranci z Filipin do Stanów Zjednoczonych, którzy utrzymują silne związki transnarodowe ze swoimi rodzinami. Stany Zjednoczone, niedawny kolonizator, są jednym z najpopularniejszych krajów migracji i bardzo silnie wpływają na wzorce jedzenia na Filipinach. Poniższe studium przypadku pokazuje, jak paczki z zagranicy (balikbayan boxes) stają się wyrazem miłości i troski oraz w jaki sposób pozwalają one migrantom kontrolować konsumpcję jedzenia w rodzinie. Bliższe przyjrzenie się produktom przesyłanym z zagranicy i temu, jak są one przyjmowane, pozwala odkryć dynamikę miłości, troski i bliskości w transnarodowych rodzinach, w tym także to, jak przekładają się one na relacje władzy, napięcia i kontrolę pomiędzy członkami rodziny. Artykuł analizuje, co powoduje przesyłanie produktów z zagranicy – jakie nowe praktyki i idee produkty te ze sobą niosą, jak wytwarzają wyobrażenia o kraju migracji oraz jak budują prestiż migranta. Posługując się koncepcją „przekazów społecznych”, artykuł ten analizuje również zmieniające się wzory konsumpcji jedzenia na Filipinach.
PL
Przyjmując założenie, że rewolucja jest wydarzeniem apokaliptycznym, czyli świeckim wariantem religijnego mesjanizmu (Leszek Kołakowski), autor przygląda się obrazowi antykolonialnego buntu w filmie Lava Diaza Kołysanka do bolesnej tajemnicy (Hele sa hiwagang hapis, 2016). Punktem wyjścia jest tu hipoteza o pokrewieństwie mesjanizmu z radykalnymi ruchami społecznymi w krajach zależnych (Vittorio Lanternari, Eric J. Hobsbawm) oraz koncepcja historii w ujęciu Reynalda C. Ileta, który w książce Pasyon and Revolution zwrócił uwagę na konieczność namysłu nad materiałami pomijanymi w oficjalnej narracji – jak wiersze, pieśni, powieści, listy, podania ludowe – ponieważ pozwalają one na zrozumienie zdarzeń politycznych. Głównym pojęciem operacyjnym w analizie filmu Diaza jest kategoria czasu mesjańskiego, czyli rozszczepionego, który rozbija linearność i przyczynowość, zakłada współistnienie przeszłości niekoniecznie prawdziwych (Gilles Deleuze) oraz sprawia, że nie sposób odróżnić tego, co realne, od tego, co wyobrażone.
EN
Assuming that the revolution is an apocalyptic event, a secular variant of religious messianism (Leszek Kołakowski), the author of the article looks at the image of anti-colonial rebellion in Lav Diaz’s Lullaby to the Sorrowful Mystery (Hele Sa Hiwagang Hapis, 2016). The starting point is the hypothesis of the links between messianism and radical social movements in subaltern countries (Vittorio Lanternari, Eric J. Hobsbawm) and the concept of history as presented by Reynald C. Ileto, who, in his book Pasyon and Revolution, emphasized the need for considering materials omitted in the official narrative, such as poems, songs, novels, letters, and folk tales because they allow us to gain a better comprehension of political events. The central operational concept in the analysis of Diaz’s film is the category of ‘messianic’ or split time, which breaks linearity and causality by assuming the coexistence of pasts that are not necessarily true (Gilles Deleuze) and making it impossible to distinguish what is real from what is imagined.
EN
The “Prevention through Design” (PtD) concept considers construction safety during the design process. Several countries are currently practising PtD, including the UK, Singapore, Malaysia, Australia, and the USA, which is still not the case in the Philippines. The study presented in this paper aimed to indicate the current level of awareness of the PtD concept among the structural engineers and purposed to generate a basis of initiatives to introduce or improve the understanding and adoption of PtD in the Philippines. A knowledge, attitude, and practice (KAP) questionnaire was distributed to survey respondents selected through a snowball sampling method, consisting of structural engineers currently working in the Philippines. Sixty-one (61) structural engineers responded and were analysed in this study. Results indicated that PtD was relatively a new concept for most structural engineers in the Philippines. Similarly, the designers’ knowledge of the concept was still low. However, structural engineers viewed PtD as necessary and its implementation as essential in the construction industry. Despite the known concerns in the PtD implementation, structural engineers favoured the adoption of the concept. The paper also discussed challenges and key drivers for implementing PtD in the Philippines based on the questionnaire results and supporting literature reviews. The findings and methodology presented in this paper could serve as a baseline for a larger sample size covering other design trades, such as architectural, electrical, and mechanical design services leading to the broader adoption of PtD in the Philippines. Furthermore, the framework of this study could also apply to other countries with similar contexts.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.