Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 878

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bazy danych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
1
Content available remote EPLAN Data Portal - pożegnaj papierowe katalogi urządzeń i aparatury!
100%
PL
W procesie projektowania instalacji elektrycznych, automatyki przemysłowej, czy też pneumatyki znaczącą rolę odgrywają informacje o urządzeniach wykorzystanych w projekcie. Oznacza to dla projektanta czasochłonne "przerzucanie" papierowych katalogów producentów aparatury, "serfowanie" po sieci internetowej w poszukiwaniu makr lub widoków dla zabudowy, a ostatecznie ręczne wprowadzenie lub konwersje wyłuskanych danych. EPLAN Data Portal w znaczący sposób upraszcza proces doboru aparatury, udostępniając użytkownikom systemów EPLAN certyfikowane dane różnych producentów, skomasowane w jednym miejscu. Pobranie i importowanie danych to jak pstryknięcie palcami.
PL
O hurtowniach danych zwanych też magazynami informacji pisze się ostatnio dużo w czasopismach fachowych, twierdząc najczęściej, że są one uniwersalnym narzędziem potrzebnym w każdym przedsiębiorstwie. Czy tak jest w istosie?
3
Content available remote O rejestracji polskiego piśmiennictwa technicznego
63%
PL
W artykule omówiono bazy danych rejestrujące krajowe piśmiennictwo techniczne. Scharakteryzowano bazy: BazTech, SYMPO.net, BIMET, POLSIGLE oraz Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne, Dokonano analizy wykorzystania baz przez studentów AGH w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH.
EN
In the paper the Internet open access databases registering Polish technical literature were described. The following databases: BazTech, SYMPO.net, BIMET, POLSIGLE and also scientific and specialist Polish electronic journals were characterized. An analysis of the bases use by the AGH's students in the Main Library's Reference Department was made.
4
Content available Jakość bazy danych
63%
PL
Tematem artykułu jest pojęcie jakości bazy danych rozumianej jako jakość zgromadzonych w bazie danych. W artykule omówione są podstawowe cechy, jakimi można zdefiniować i na podstawie których określić jakość bazy danych. W artykule znajduje się próba odpowiedzi na pytanie, czy jakość bazy danych może być zła, oraz omówienie przyczyn i czynników powodujących ocenianie bazy jako bazy o niskiej jakości. Została również podjęta próba wskazania kierunków działań mających na celu podnoszenie jakości bazy. Na zakończenie omówiony został wpływ jakości bazy danych na działanie organizacji wykorzystującej daną bazę oraz skutki jej złej jakości.
EN
The subject of article is Data Quality understood as quality of data accumulated in database. Text contains definition of basic features and parameters which help to quality the quality of database. The article is trying to answer on questions whether the quality of database can be bad with discussion of causes and factors estimating database as database about Iow quality. There are described the directions of workings having on aim improving the quality of database. At the end of the article is placed discussion about influence of quality of database on the organization as well as results the bad quality of database.
5
Content available remote Organizacja bazy danych pomiarowych silników indukcyjnych
63%
EN
In this paper are presented: - basic information about data base; - steps of project of induction motors data base; description of table, fields of records and structure of the base: tables their unique and additional keys and relation between the tables; - description of program interface work used to preparing table and description of induction motors data base work. The base has all features of relational data base: - shows data in different forms as records with fields; - makes possible: sorting and filtering of them, printing from a form and coping marked records to another application (e. g. to Excel or to Word). The base is modern and valuable tool to do statistical works and to verification of electrical motors design methods.
PL
Wykorzystana w systemach informatycznych zarządzania technologia tzw. migawkowych baz danych nie zawsze jest wystarczająca ze względu na statyczny opis rzeczywistości. W artykule przedstawiono problemy reprezentacji zjawisk zmiennych w czasie w bazach danych oraz sposoby rozszerzenia modeli danych do modelu temporalnego. W drugiej części przedstawiono kilka praktycznych aspektów przetwarzania i odtwarzania stanów historycznych w temporalnej bazie danych.
EN
This work presents methods of data organization in database systems with regard to the time factor and their application in management systems, with reference to the theory of events in the description of reality.
PL
Artykuł prezentuje możliwości definiowania własnych typów danych w bazie danych, na której realizowane są aplikacje z grupy systemów wspomagających projektowanie, tworzenie oprogramowania, operującego na bazach wiedzy, multimediach itp. na przykładzie systemu Informix Universal Server. Autor prezentuje również przykłady baz danych, w których można stosować mniejsze możliwości.
EN
This work presents possibilities of defining individual types of data in the database for applications dedicated to assisted design, software development, operations on knowledge bases, multimedia, etc. The Informix Universal Server is discussed and examples of databases where these possibilities may successfully be exploited are included.
PL
Problemowe bazy danych w planowaniu przestrzennym, powstające przy okazji sporządzania określonego opracowania planistycznego dla danego obszaru, są pierwszym elementem informatyzacji procesu planistycznego. Zawierają one zwykle imponującą ilość uporządkowanych danych o terenie, które stanowią źródło szybkiego dostępu do informacji i narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przestrzennych. Na poziomie lokalnym podstawowymi dokumentami planistycznymi są: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako wyraz polityki przestrzennej władz gminy, oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - prawo miejscowe. Planowanie przestrzenne na tym poziomie ma szczególne znaczenie, gdyż tak naprawdę na szczeblu lokalnym zapada większość decyzji, tu zaczyna kształtować się przestrzeń. Obecnie, jak wynika ze statystyk, tylko 8% opracowań planistycznych sporządzanych jest w formie cyfrowej bazy danych. To niewielki procent, zakładając że informatyzacja procesu planistycznego może przynieść wiele korzyści. Doświadczenia pokazują, iż posiadanie przez gminę problemowej bazy danych może stanowić niewątpliwie sprawne narzędzie wspierające zarządzanie gminą przede wszystkim poprzez zapewnienie ciągłości, spójności procesu planistycznego, jego koordynację, jak również obniżenie kosztów oraz czasu - potrzebnych do sporządzania kolejnych opracowań planistycznych.Podstawowe bariery, jakie stają na drodze do usprawnienia procesu planistycznego na poziomie lokalnym, to: - brak ogólnodostępnej informacji o informacji, - trudności ze zdobyciem odpowiedniej jakości danych niezbędnych dla opracowań planistycznych,brak możliwości przesyłu i dystrybucji informacji drogą służbową przez Internet, - brak regulacji prawnych dotyczących możliwości sporządzania dokumentów planistycznych z uwzględnieniem technik komputerowych, telekomunikacyjnych (Internet), - brak wielu standardów dla powstających opracowań w formie cyfrowej. Odmiennej natury ograniczeniem są kompetencje w zakresie posługiwania się technikami GIS zarówno przez wykonawców opracowań, jak i sporządzających, opiniujących oraz uzgadniających dokumenty planistyczne.
EN
Topic-related databases in spatial planning that are created during preparation of the specific planning item for a given area, are the first elements of computerisation of the planning process. They usually contain quite an impressive amount of orderly data related to the terrain, and these data may constitute a source of quick access to information and a useful tool assisting in taking decisions about the space. The basic planning documents at a local level are the following: assessment of conditions and directions of spatial management as an expression of spatial policy of gmina (local community) authorities and local plans of spatial management - local law. Spatial planning at this level is of special importance because in fact the most decisions are taken at a local level, and here the shaping of space really begins. Currently, as the statistics show, only 8% of planning documentation is created in the form of a digital database. This is a low percentage if we assume that computerisation of the planning process may bring much benefit. Experience shows that a topic-related database in gmina can undoubtedly be an effective tool supporting gmina management, mainly thanks to assuring continuity, consistency of the planning process, its co-ordination, and lowering costs and time needed for preparation of further planning documentation. The principal barriers that hamper improvement of the planning process at a local level are: - Lack of broadly accessible information about information; - Difficulties with obtaining the relevant quality of data necessary for planning documentation; - Lack of possibilities of transfer and distribution of information using professional channels via Internet;Lack of legal regulations related to possibilities of preparing planning documents using computer and telecommunication techniques (Internet); - Lack of many standards for the documentation in a digital form. Another type of a barrier are competencies regarding the use of GIS technology both on the side of people preparing the analyses, and people preparing, assessing and approving planning documentation.
PL
W pracy omówiono zastosowanie systemu pracy grupowej Lotus Notes w Instytucie Sterowania i Techniki Systemów Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiono całokształt funkcji systemu. Szczególną uwagę zwrócono na bazy danych wspierając prace administracyjne dotyczące prowadzonej przez Instytut dydaktyki.
EN
In the paper we present the Lotus Notes groupware system deployment for supporting the basic functioning of the Institute of Control and Systems Engineering at the Technical University of Wrocław.
PL
W artykule omówiono możliwości wprowadzania do administracji szkolnej oprogramowania komputerowego wspomagającego jej pracę. Problem dotyczy wykorzystania dla administracji szkolnej programów z pakietu Office (Word, Excel i Access). Jako przykład realizacji podjętego zadania opisano projekt elementu bazy danych dla potrzeb sekretariatu szkolnego pod nazwą Informacje o pracownikach szkół.
EN
In this article it was discussed the possibilities of introductions of the software aiding the work of school's administration. The problem respects use of programs from Office packet (Word, Excel and Access) for administration of school. It was described project of element of database for school's secretariat need called: School's worker information as the example of taking problems.
11
Content available remote Zasoby i struktura geologicznej bazy danych
63%
PL
Omówiono przygotowaną przez pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego bazę "Naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne". Przedstawiono kryteria doboru czasopism do bazy oraz strukturę rekordu jak również szczegóły techniczne dotyczące przygotowania bazy (w programie MS Access) i jej udostępnienia w Internecie. Na podstawie danych o 599 tytułach zgromadzonych w bazie scharakteryzowano tematyka czasopism elektronicznych, ich częstotliwość oraz możliwości dostępu do pełnych tekstów.
EN
The article describes the,,Polish scientific and professional electronic journals" database created by researchers from the Silesian University. Journal selection criteria, record structure and technical details related to database development and publishing on the Internet were presented. On the basis of 599 journal titles gathered in the database, the contents, frequency and full text availability were characterized.
15
Content available remote Bibliograficzna baza danych - CYTBIN
63%
PL
Referat omawia problematyka tworzenia i udostępniania baz danych w Internecie na podstawie doświadczeń zdobytych przez autorów w czasie prac nad bibliograficzną bazą danych CYTBIN. Baza ta została zaprojektowana i zaimplementowana z wykorzystaniem programu Microsoft Access. Wyjaśniono przyczyny wyboru tego narzędzia, uwzględniając zarówno jego zalety jak i wady. Wiele miejsca poświęcono opisowi złożonej struktury bazy CYTBIN, wynikającej z natury trudnych w implementacji relacji charakterystycznych dla baz cytowań. Wybór programu MS Access jako narzędzia do projektowania i tworzenia baz danych zdeterminował pośrednio zastosowanie metod publikacji oniine związanych z tym oprogramowaniem. Najlepszym rozwiązaniem okazała się technika Active Server Pages (ASP). Przedstawiono korzyści i ograniczenia płynące z tego wyboru. Szczegółowo scharakteryzowano bezpłatny serwis lASPHost, umożliwiający udostępnianie baz danych MS Access z wykorzystaniem ASP. Wiele wysiłku twórcy bazy CYTBIN włożyli w przygotowanie kwerend. Opisano problemy z ich tworzeniem zarówno dla wersji offline jak i oniine bazy.
EN
The paper deals with the issues of database creating and web publishing on the example of CYTBIN bibliographic database which was designed and implemented in Microsoft Access. The authors give an explanation for choosing that database management system and discuss the advantages and disadvantages of this solution. They thoroughly explain the complex structure of the database, SQL queries and the use of Active Server Pages for database web publishing. Additionally, free web hosting services were discussed on the example of 1ASPHost.
PL
Artykuł przedstawia pewne informacje dotyczące korozyjnych baz danych i koncepcję, jak zbudować korozyjną bazę danych w Polsce.
EN
Paper presents some information concerning data bases of corrosion and a basic idea to build a date base of corrosion in Poland.
PL
Niniejsze opracowanie prezentuje niemal automatycznie proces, w jaki metodologia zorientowanej na obiekty Biznesowej Notacji Obiektów (BON) została wykorzystana do analizy dziedzin problemowych oraz w jaki sposób projekt programu zorientowanego na obiekty został odwzorowany bezpośrednio na odpowiednie tabele bazy danych na zasadzie jeden do jednego. Ostatnimi zdobyczami w zautomatyzowanym oprogramowaniu informatycznym są takie zagadnienia jak: wprowadzenie logicznych operacji księgowych bezpośrednio do odpowiednich tabel bazy danych, zapewnienie dostępu i przetwarzania danych logicznie w sposób automatyczny, stosując nieproceduralny (nieprogramowy) język SQL 92 bez wbudowywania go w inne języki programowe. Wyciągnięte zostały wnioski, jak istotna jest dokumentacja automatyczna dla rozwoju środowiska i środowiska pracy ostatecznego użytkownika, jak niezbędnymi narzędziami do tworzenia zintegrowanego systemu raportowania są biznesowe zasady automatyzacji pracy.
PL
Rozwijające się gałęzie przemysłu, handlu, medycyny, nauki wymagają składowania i przetwarzania ogromnych ilości danych. Dane są zwykle przechowywane w systemach informatycznych posiadających różne struktury i wykorzystujących różne modele danych (np. hierarchiczne, relacyjne, obiektowe), w dokumentach tekstowych czy arkuszach kalkulacyjnych.
PL
Zdajemy sobie generalnie sprawę ze znaczenia alfabetycznego szeregowania wielu list (baz danych). Nie trzeba nikogo przekonywać do wagi zagadnienia w odniesieniu do, na przykład, katalogów bibliotecznych czy urzędowych spisów podatników. Wszyscy również zdajemy sobie sprawę z powszechnego dążenia do informatyzacji wymienionych miejsc. Przyjrzyjmy się zatem przez chwilę, dwóm popularnym programom, które powinny wspierać użytkownika w czynności sortowania.
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.