Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sztuki walki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
1
Content available Kata – formy techniczne w nauczaniu karate
100%
PL
Perspektywę teoretyczną dla podjętych tu rozważań i analiz daje humanistyczna teoria sztuk walki i antropologia sztuk walki. Celem pracy jest analiza przydatności form technicznych w nauczaniu sztuk walki. Postawiono problem: Czy formy (kata) są dzisiaj niezbędne, aby właściwie nauczać karate? Uwzględnione zostały wypowiedzi mistrzów, ekspertów praktyki karate, oraz literatura przedmiotu. Jest to więc szeroka analiza dyskursu oraz własna długoletnia obserwacja uczestnicząca autora (ponad 30-letnia). Zdaniem większości ekspertów formy techniczne są wciąż właściwą metodą nauczania sztuk walki. Z drugiej jednak strony ćwiczenie tylko kata utrudniałoby pełne opanowanie tej sztuki walki. Przedstawiono też analizę pięciu form stylu Idokan. Stosunek ćwiczących do walki, kata i treningu bywa różny. Podobnie zróżnicowane są opinie ekspertów na temat kata – ich sensu i aktualnej przydatności. Większość ekspertów i autorów prac z literatury przedmiotu uznaje nieprzemijającą wartość form technicznych, jako metody nauczania karate i innych sztuk walki.
EN
A theoretical perspective for taken deliberations and analysis gives a humanistic theory of martial arts and martial arts anthropology. The aim of the study was to analyze the usefulness of technical forms for teaching martial arts. The problem is: Are forms (kata) required to properly teach karate today? Consideration will be given by expression of masters, experts of karate practice and literature. It is a broad analysis of the discourse and authors own long-term participant observation (over 30-year). Most experts agree that the technical forms are still the appropriate method of teaching martial arts. On the other hand kata exercise only hamper full mastery of the martial arts. An analysis of five forms karate Idokan style was presented, too. The ratio of trainees to fight, kata and training varies. Similarly diverse are the opinions of experts on the executioner – their meaning and current relevance. Most experts and authors of works of literature recognize the technical forms of permanent value, as a method of teaching karate and other martial arts.
2
Content available Droga sztuk walki a polityka
100%
PL
Jako perspektywę teoretyczną przyjęto wskazania antropolityki i humanistyczną teorię sztuk walki, z jednoczesnym nawiązaniem do dorobku nauk społecznych o sporcie. Artykuł zawiera wstępny opis problematyki, ze wskazaniem na pola dalszej, szczegółowej eksplikacji. Opracowane dane zostały zebrane metodami – obserwacji uczestniczącej, analizy treści literatury, analizy dokumentów i wywiadu. Związki sztuk walki z polityką występują zarówno w skali mię-dzynarodowej, jak i krajowej lub lokalnej. W pierwszym i drugim przypadku wynikają z polityki poszczególnych państw. Kraje powstania sztuk walki starają się zwykle promować swe narodowe tradycje. Ale także w działalności wielu organizacji sztuk walki możemy wyróżnić dwustronne oddziaływania – polityki organizacji na obszar zewnętrzny i sił zewnętrznych na działalność danej orga-nizacji. Sztuki wojenne zawierają myśl strategiczną. Wiedza ta miała przez wie-ki wpływ na politykę. Wpływ polityki państwowej na sztuki walki uwidocznił się zwłaszcza w krajach systemów totalitarnych, gdzie sztuki walki stawały się środkiem manifestacji siły danego kraju i systemu. Obecnie uwikłanie sztuk walki w politykę nie jest już tak wyraźnie widoczne.
EN
Indications of anthropolitics and "humanistic theory of martial arts" were adopted as the theoretical perspective, while reference to the achievements of the social sciences of sport were made. This is a preliminary description of the issue, preparing the field for further, detailed explication. The data was collected by means of the following methods - participant observation, content analysis of the literature, analysis of documents and survey diagnostic interview technique. Compounds of martial arts and politics are both at international as well as national or local levels. In the first and second case, it results from policies of individual countries. Countries where martial arts emerge usually try to promote their national traditions. But also in the activities of many martial arts organizations we can distinguish two-sided impact – policy organization in the outer region and the external forces on the activities of the organization. Martial arts include strategic thinking. This knowledge for centuries had an impact on policy making. The impact of public policies on the arts was manifested especially in totalitarian systems, where martial arts became the centre of strength demonstration of a country and a system. Today, martial arts involvement in politics is not so clearly visible.
3
100%
PL
Problem. Podjęto opracowanie o charakterze monograficznym, w celu wyeksponowania specyfiki jednej szkoły sztuk walki i ośrodka badań sztuk walki. Autor stara się określić, jak ten badany ośrodek/szkoła pełni swoją funkcję w perspektywie 30 lat działalności. Metoda – monograficzna, w której sięgnięto do kilku kategorii źródeł i opracowań. Metodą jest stadium pojedynczego przypadku, zarówno opisowe i oceniające, z obserwacją uczestniczącą i dokumentacją fotograficzną. Wyniki. Rzeszowski Ośrodek „Dojo Budokan” (RODB) był pierwotnie głównym klubem lub grupą sekcji, a następnie głównym ośrodkiem jednego ze stowarzyszeń, i działał w strukturach sportowych. Następnie, od roku 2000, uczestniczy także w działalności naukowej i wydawniczej. Wnioski. RODB działa podobnie, jak inne szkoły sztuk walki, ale nie ogranicza się do nauczania samoobrony, szkolenia sportowego lub usług rekreacyjnych. Działaniom nadaje ton lider. Realizowany jest szeroki program edukacyjny.
EN
Problem. A monographic study has been undertaken to highlight the specificity of one martial arts school and martial arts research centres. That is, the author tries to determine how this researched centre / school performs its function in the perspective of 30 years of activity. Method – monographic, which has reached into several categories of sources and studies. The method is the case study alone, both descriptive and evaluative, with participant observation and photographic documentation. Results. The Rzeszow Centre “Dojo Budokan” (RCDB) was originally a major club or group of sections, then the main centre of one of associations, and was active in sports structures. Then, since 2000, it also participates in scientific and publishing activities. Conclusions. The RCDB works similarly to other martial arts schools, but is not limited to self defence, sports training or recreational services. The leader gives a tone for the activity. A broad educational program is underway.
PL
Perspektywa teoretyczna. Perspektywę dla badań współtworzą tu: humanistyczna teoria sztuk walki, socjologia sportu, socjologia turystyki i systemowo-antropologiczna teoria turystyki. Cel. Problemem naukowym, podjętym przez autorów niniejszego studium, jest próba eksplanacji zjawiska turystyki pasjonatów kultury militarnej Europy w sytuacji, gdy oto „walki rycerskie” stały się dyscypliną sportową. Dla dookreślenia obszaru problemowego postawiono następujące pytania badawcze: 1. Jakie wartości wnosi dziedzictwo rycerstwa? 2. Jakie są przejawy aktywności dzisiejszych rycerzy i ich sympatyków? 3. Jakie jest aktualne wykorzystanie turystyczne zamków obronnych? 4. Jakie są perspektywy dla miłośników zamków i turniejów rycerskich? Metody. Zastosowano metody jakościowe – analizę treści literatury przedmiotu, metodę obserwacji uczestniczącej i analizę treści stron internetowych wybranych organizacji. Dodatkowo zastosowano metodę sądów eksperckich – sędziów kompetentnych. Sędziami tymi byli trzej czynni uczestnicy eventów rycerskich. Wyniki i wnioski. Dla dzisiejszych pasjonatów rycerstwa uprawianie średniowiecznych rekonstrukcji wnosi wartości poznawcze, etyczne (etyka normatywna, tradycyjne cnoty), z zakresu kultury fizycznej oraz ludyczne (zabawa, radość). Aktywność hobbystów przejawia się w udziale w eventach lub rzemiośle - wytwarzaniu ubrań i broni. Wykorzystanie turystyczne zamków jest jeszcze nie dość dobrze zorganizowane; rekonstrukcji historycznych mogłoby być więcej, przy różnych okazjach. Są jednak wszelkie szanse, że ruch bractw rycerskich nie zaniknie, lecz z ruchu żywiołowego przeistoczy się w bardziej zinstytucjonalizowany.
PL
Cel. Celem publikacji jest przedstawienie zagadnienia zawartości polskiego czasopisma,,Ido Movement for Culture. Journal of Martial Arts Anthropology” na przykładzie pierwszych pięciu lat (2011‒2015) jego istnienia. Pozwoli to prawdopodobnie na uzyskanie przynajmniej częściowej odpowiedzi na pytania o 1) wpływ ewentualnego zróżnicowania tematycznego na rozwój polskich periodyków naukowych w kontekście ich umiędzynarodowienia m.in. za pośrednictwem baz grupujących tego rodzaju czasopisma oraz 2) zasadność – z punktu widzenia współczesnej nauki – funkcjonowania tego typu czasopism. Wprowadzenie. Tematyka artykułu osadzona jest w kontekście socjologii wiedzy, a także informacji naukowej dotyczącej rozwoju współczesnych periodyków. Przedmiotem badawczym zaś jest czasopismo poświęcone kulturze fizycznej, turystyce kulturowej oraz wybranym naukom humanistycznym (filozofii, socjologii, historii, pedagogice i psychologii), które wyłoniło się z innego periodyku pt.,,Ido – Movement for Culture” ukazującego się w latach 2000‒2010. Periodyk ten, o zasięgu międzynarodowym, należy do stosunkowo wąskiej grupy czasopism naukowych kierowanych ku tematyce sztuk i sportów (rzadziej systemów typu combat) walki. Wydawany jest przez natomiast przez Komisję Badań Naukowych Stowarzyszenia Idokan Polska, pod auspicjami m.in. International Martial Arts and Combat Sport Scientific Society i International Association of Sport Kinetics oraz przy współpracy kilku innych instytucji (np. Uniwersytetu Rzeszowskiego). Metodologia. Jako metodę badawczą wykorzystano elementy analizy zawartości (również z elementami ilościowej i jakościowej analizy treści). Uzyskane dane przyporządkowano do odpowiednich kategorii wyznaczanych zawartością treściową badanego czasopisma i kategoryzacją przeprowadzaną przez samą redakcję i wydawcę. Przeanalizowano też strukturę autorów publikacji, zarówno ze względu na posiadane tytuły i stopnie naukowe, jak i tzw. czynnik umiędzynarodowienia. Badano również rodzaje zamieszczanych tam publikacji. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na zróżnicowanie tematyczne badanego czasopisma pod kątem omawianej tematyki wraz z łączeniem treści rozpatrywanych przez autorów w ujęciach interdyscyplinarnych. Jednocześnie można wysnuć wnioski o postępującym rozwoju tego periodyku zarówno pod względem prezentowanej zawartości, jak i obecności w najważniejszych bazach grupujących najlepsze czasopisma naukowe.
EN
Aim. One of the applications of sport psychology is to help to improve performance, learn and implement skills. The main goal of this study was to determine the effect of psychological toughness and self-efficacy in the acquisition of the martial arts leg kick skill. Materials. The present research was practical in terms of purpose, and correlation in terms of nature. The statistical population was all the martial arts athletes in the city of Tabriz, some 1480 in 2020, of whom 305 were selected randomly based on the Cochran formula. In this study, three questionnaires: self-efficacy, psychological toughness and acquisition skills, and the skill of the leg kick were used in taekwando and karate to collect data. The data was analyzed using the SPSS 20 software, regression test. Results. The results showed that psychological toughness and self-efficacy play a significant role in the acquisition of the martial arts leg kick by combat athletes. Self-efficacy and mental toughness are the most important characteristics of a successful athlete. Conclusion. Athletes can have a positive effect on their performance by increasing mental toughness and self-efficacy.
PL
Cel. Jednym z zastosowań psychologii sportu jest pomoc w poprawie wyników, uczenia się i wdrażania umiejętności. Głównym celem pracy było określenie wpływu odporności psychicznej i poczucia własnej skuteczności w nabywaniu umiejętności kopnięcia nogą w sztukach walki. Materiały. Niniejsze badania miały charakter praktyczny w odniesieniu do celu i korelacyjny w odniesieniu do ich charakteru. Populację statystyczną stanowili wszyscy zawodnicy sztuk walki miasta Tabriz w liczbie 1480 w 2020 roku, z których 305 zostało wybranych losowo na podstawie formuły Cochrana. W niniejszym badaniu, do zbierania danych zostały wykorzystane trzy kwestionariusze dotyczące: własnej skuteczności, odporności psychologicznej, umięjętności nabywania i opanowania techniki kopnięcia nogą w taekwando i karate. Ponadto do analizy danych wykorzystano test regresji za pomocą oprogramowania SPSS 20. Wyniki. Wyniki wykazały, że odporność psychiczna i poczucie własnej skuteczności odgrywają istotną rolę w przyswajaniu kopnięcia nogą przez zawodników sztuk walki. Własna skuteczność i odporność psychiczna są najważniejszymi cechami sportowca odnoszącego sukcesy. Wnioski. Sportowcy mogą mieć pozytywny wpływ na swoje wyniki poprzez zwiększenie odporności psychicznej i poczucia własnej skuteczności.
EN
Background. The theoretical perspective for this research is inspired by Humanistic Theory of Martial Arts, the anthropology of martial arts, the sociology of health, and the sociology of physical culture/sociology of sport. Aim. This research poses two research problems. The first research problem attempts to determine the significance of the social dimension of martial arts participation, comparatively, in Poland, the Czech Republic and the United States of America. The second research problem seeks the social determinants of attitudes towards health – the behavioural component. Methods. Respondents (n =112) were students of martial arts, combat sports and combat systems from the USA, Poland and the Czech Republic. A diagnostic survey was used – Questionnaire of Health Behavior of Martial Arts Students. The variables used for comparison in the chi-square tests were: education, types of martial arts, pro-health choices, cultural area and parental level of education. Results. Results showed that the level of education, cultural origin and health choices were not related to practising martial arts, combat sports and combat systems. Conclusions. The level of education did not affected respondents’ decisions to engage in practising combat sports and combat systems or martial arts (non-contact). Parental educational level, which is related to the social background, is related to practising combat sports and combat systems or martial arts (non-contact). There are no differences between cultural origin with regard to practising combat sports and combat systems or martial arts (non-contact); 4) There are no differences between cultural origin of people practising combat sports and combat systems or martial arts (non-contact) and healthy lifestyles.
PL
Podstawa teoretyczna. Perspektywa teoretyczna dla tego badania inspirowana jest przez Humanistyczną Teorię Sztuki Walki, antropologię sztuk walki, socjologie zdrowia i socjologię kultury fizycznej/socjologię sportu. Cel. W badaniu tym poruszono dwa problemy. Pierwszy z nich to próba określenia znaczenia społecznego wymiaru sztuk walki na przykładzie Polski, Czech i Stanów Zjednoczonych. Drugi problem badawczy dotyczy społecznych determinantów postaw wobec zdrowia (komponent behawioralny). Metody. Respondentami (n = 112) byli studenci sztuk walki, sportów walki i systemów walki (typu combat) z Polski, Czech i Stanów Zjednoczonych. W badaniu diagnostycznym użyto Kwestionariusza Zachowań Zdrowotnych Studentów Sztuk Walki. Zmiennymi użytymi dla porównania w testach chi-kwadrat były: edukacja, rodzaje uprawianych sztuk walki, wybory prozdrowotne, kulturowy obszar pochodzenia oraz poziomu wykształcenia rodziców. Wyniki. Poziom wykształcenia respondentów, pochodzenie kulturowe i wybory zdrowotne nie były związane z uprawianiem przez respondentów sztuk, sportów i systemów walki. Wnioski. Poziom wykształcenia nie decyduje o wyborze rodzaju uprawianych stylów walki. Poziom wykształcenia rodziców, który jest związany z pochodzeniem społecznym, jest związany z rodzaju uprawianych stylów walki. Nie ma różnicy między kulturowym obszarem pochodzenia a rodzajem uprawianych stylów walki. Brak też różnic w pochodzeniu kulturowym i zdrowym stylem życia osób uprawiających różne style walki.
8
Content available Jubilee of Shibu Kobudo in Poland 1995-2015
86%
EN
Aim. The aim of the research material was to provide a factual description and explanation of the functioning of the organization of martial arts, according to the 15th century tradition of Japanese fencing. This is Shibu Kobudo that has been operating in Poland for 20 years. A theoretical perspective was used for analysis and reflection and included: the history of physical culture, the sociology of culture, the humanistic theory of martial arts and the haplology and anthropology of martial arts. Methods. Analysis of sources and the content of the existing studies and literature on the subject was applied in the manuscript. This includes, among other things content analysis of documents, photographs, popular magazines and direct participation in the events described in this paper. In addition, the authors used the participatory observation method – as they are both participants in and direct observers of the described events. Results. Improved and supplemented factual descriptions (in relation to the subject matter of literature) are presented. The activities of pioneers and leaders, activists, organizers and teachers are set out. This is a particular asset for the classic martial arts (kenjutsu, kobudo) that may attract enthusiasts for the next meeting for practical studies. Important moments in the described history were illustrated by photographic material. Conclusions. This organization is rather small, exclusive and non commercial. It is not directly under the Japanese Honbu system but works autonomously. It is also more open to teaching the styles of other schools than the French Shibu.
PL
Problem naukowy. Celem pracy jest opis faktograficzny i wyjaśnienie funkcjonowania organizacji sztuk walki, nawiązującej do XV-wiecznej tradycji japońskiej szermierki. Jest to działające w Polsce od 20 lat Shibu Kobudo. Perspektywę teoretyczną dla podjętych tu analiz i refleksji współtworzą: historia kultury fizycznej, socjologia kultury, humanistyczna teoria sztuk walki, hoplologia i antropologia sztuk walki. Metoda. Zastosowano analizę źródeł i treści istniejących opracowań – literatury przedmiotu. Jest to m.in. analiza treści dokumentów, fotografii, popularnych czasopism, oraz wykorzystano relację bezpośrednią uczestnika opisywanych zdarzeń. Ponadto autorzy stosują metodę obserwacji uczestniczącej, jako jednocześnie uczestnicy i bezpośredni obserwatorzy części opisywanych zdarzeń. Wyniki. Przytoczono poprawiony i uzupełniony (w stosunku do literatury przedmiotu) opis faktograficzny. Wyeksponowano dokonania pionierów i liderów – działaczy, organizatorów i nauczycieli. Stwierdzono szczególny walor klasycznych sztuk walki (kenjutsu, kobudo), które przyciągają entuzjastów na kolejne spotkania dla praktycznych studiów. Istotne momenty opisanej historii zilustrowano materiałem fotograficznym. Wnioski. Opisana organizacja jest raczej mała, ekskluzywna, nieskomercjalizowana. Nie podlega bezpośrednio pod japońskie Honbu, lecz działa autonomicznie. Jest też bardziej otwarta na nauczanie innych szkół, niż Shibu Francuskie.
EN
Background. This article presents the results of multi-layered empirical research into martial arts as a form of physical activity for children and adolescents in the opinion of adult residents of Podkarpackie Voivodeship. A proper semantic and conceptual system was used for the work. The empirical study was conducted in May and June 2019. Problem. The main goal of the quantitative and qualitative research for this article was to explore the approach to martial arts as a possible form of physical activity for children and adolescents from the perspective of the opinions of parents or other adult residents of Podkarpacie. Method. The diagnostic survey method was used in this empirical study. The basic research tool was an anonymous questionnaire, consisting of 24 questions. Online techniques were used to conduct the survey. The quantitative range of the research group was n = 150 people - residents of Podkarpackie province. Statistical analysis was performed using χ2 (chi square) independence tests. The strength of the relationship between the analyzed variables was determined using Pearson’s C contingency coefficient. Results. The respondents emphasized that martial arts have a significant impact on mental health and in shaping the character traits of young people. According to the respondents, practicing martial arts increases the level of physical fitness of children and adolescents, and teaches elements of self-defence. Gender significantly differentiates martial arts assessments. Conclusions. Karate is the most popular martial art among the subjects. In turn, a large proportion of respondents felt that cycling or running are more suitable for children and young people than martial arts.
PL
Perspektywa. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki wielowątkowych badań empirycznych nad sztukami walki, jako formą aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w opinii dorosłych mieszkańców woj. podkarpackiego. W pracy zastosowano właściwy system znaczeniowy i pojęciowy. Badanie empiryczne przeprowadzono w miesiącu maju i czerwcu 2019 roku. Problem. Nadrzędnym celem badań ilościowych i jakościowych prezentowanego artykułu była eksploracja ujęcia sztuk walki jako możliwej formy aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z perspektywy opinii rodziców lub innych dorosłych mieszkańców Podkarpacia. Metoda. W badaniu empirycznym zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz anonimowej ankiety, składający się z 24 pytań. Do przeprowadzenia ankiety wykorzystano techniki online. Zakres ilościowy grupy badawczej to n=150 osób – mieszkańców woj. podkarpackiego. Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem testów c2 (chi kwadrat) niezależności. Siłę związku pomiędzy analizowanymi zmiennymi określono za pomocą współczynnika kontyngencji C Pearsona. Wyniki. Badani podkreślili, że sztuki walki mają istotny wpływ na zdrowie psychiczne i kształtowanie cech charakteru młodych ludzi. Według badanych uprawianie sztuk walki podnosi poziom sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, a także uczy elementów samoobrony. Płeć istotnie różnicuje oceny sztuk walki. Wnioski. Karate to najbardziej popularna sztuka walki wśród badanych. Z kolei duża część respondentów uznała, że jazda na rowerze lub bieganie są bardziej odpowiednim sportem do uprawiania przez dzieci i młodzież, niż sztuki walki.
EN
Aim. The aim of this study is to explain what “martial arts’ medicine” is, and provide a basis for discussion on its channels of transmission: how the knowledge and skills come to Europe. Background. The theoretical perspective for this paper is provided by the Humanistic Theory of Martial Arts, which contains an explanation of how the movement developed. Human health should be holistically analysed within the broad social context and as a process conditioned by a series of systemic relationships. Material and Method. Qualitative sociological methodology has been used in this study. The methods used include: analysis of literature and other sources; direct interviews (experts’ own words); analysis of the content of some systems of health practice; participant observations and other methods of observation and comprehensive interpretation. Results and Conclusions. The results show that transmission of this knowledge is an example of dialogue between the Far East (China, India, Japan) and the West (Europe). The Asian traditions come with martial arts and with a mode for alternative medicine. As in the ancient schools of martial arts modern Grand Masters teach martial arts along with medical knowledge. The channels of transmission are reduced to just a few of the organisations within the global martial arts’ movement.
PL
Problem. Autor badał jak różne systemy walki zmagały się w czasie i w przestrzeni, próbowały odnaleźć różne rozwiązania w kwestii przemocy napotykającej społeczności na co dzień, kultywując w tym samym czasie poczucie znaczenia człowieka bez społeczności niszczącej go. Jak to miało kształt w Wenezueli? Tego typu „praca emocjonalna” lub emocjonalna powściągliwość działa jako rodzaj „procesów cywilizujących” dla garroteros. Metody. Materiał do badania wynika z długofalowego projektu (4 wyjazdy studyjne, począwszy od 2 tygodni do 7 miesięcy w latach 1998 i 2013) dotyczącego zakresu walki na kije na wiejskich terenach Wenezueli. Zbieranie danych oparło się na półformalnych i nieformalnych rozmowach, jak i praktykach. Zastosowano również badania archiwalne i literatury przedmiotu w celu przedstawienia walki na kije w szerszym kontekście. Wyniki. Autorzy próbując znaleźć wspólną odpowiedź na pytanie, jakie cechy trzeba posiadać, aby dobrze walczyć na kije, doszli do wniosku, iż fascynacja tym sportem musi być „we krwi” i jest nieodłączną cechą. Jednak chęć nauczycieli do szkolenia i zapoznania studentów z zawiłościami garoty sugeruje, że cecha ta może być otwarta na zmiany. Zdolność i gotowość do „przejścia na ciemną stronę” lub świadome atakowanie istotnych lub wrażliwych obszarów ciała przeciwnika w celu szybkiego oraz sprawnego zakończenia walki, a także sposób w jaki taka skłonność jest kultywowana i zarządzana jest postrzegana jako istotna część szkolenia. W połączeniu z dążeniem do osaczenia i zaangażowania przeciwnika do walki, równie ceniona jest zdolność do utrzymania poczucia dystansu emocjonalnego, w celu poszukiwania i wykorzystania wszelkich słabości w obronie przeciwnika. Udane zdominowanie przeciwnika często powoduje przemożne uczucie uniesienia i radości, które mogą prowadzić do dalszego aktywnego poszukiwania okazji do testowania swoich umiejętności walki oraz odczuwania intensywnego uczucia energii i radości, które pochodzą z wygranej. Aby uczeń nie stał się zagrożeniem dla własnej społeczności umiejętność mediacji czyjejś reakcji w zależności od modalności walki jest traktowana niemal równie ważnie wśród garroteros. Dyskusja. Tradycyjne sztuki walki dotyczą przede wszystkim sprawności technicznej i moralności. Trening ciała i emocje towarzyszące walce przy zachowaniu sensu człowieczeństwa innych jest tym, co nazywa się „postępowaniem wojownika” (habitus). Adepci walk zapoznają się z zestawem lokalnie opracowanych ruchów ciała oraz wieloma dostępnymi rodzajami broni i uczą się kierować chęcią do wysokiego ryzyka, a także poczucia emocjonalnego oderwania podczas walki, jak również zdolnością do odwrócenia się od przyjemności związanych ze zwycięstwem. W ten sposób nie tylko poprawiają swoje umiejętności, ale także wzmacniają poczucie tożsamości poprzez określony zestaw ruchów. Ten rodzaj transmisji pokazuje, iż student został przeszkolony w określonym stylu lokalnym i że został uznany za moralnie godnego do ochrony społeczności go otaczającej. Wnioski. Biorąc pod uwagę miejscowe tradycje sztuk walki artykuł koncentruje się tworzeniu i doskonaleniu niezbędnego emocjonalnego nastawienia, przyjemności czerpanej ze zniszczenia przeciwnika, a następnie nabywania umiejętności pogodzenia tych cech, tak aby nie stać się zagrożeniem dla własnej społeczności. Na wiejskich terenach Wenezueli mężczyzn posługujących się garotą na przemian się bano lub otaczano szacunkiem, a umiejętności i wartości, które uosabiali, mogą posłużyć dzisiejszej młodzieży w walce z wrogim i zdradliwym niekiedy światem. Dotyczy to szczególnie terenów gdzie istnieje słaba kontrola państwa, natomiast ważna jest reputacja i prestiż, a umiejętności walki, obrony przed odwetem oraz znajomość negocjacji mogą zaważyć na życiu bądź śmierci. Ci którzy nie nabędą odpowiednich umiejętności są narażeni na przedwczesną śmierć, więzienie lub chorobę psychiczną. Głównym problemem stojącym przed młodymi ludźmi jest zreintegrowanie się ze społeczeństwem, a przed ich nauczycielami - wskazanie równowagi między emocjonalnym wyizolowaniem się a szacunkiem dla ludzkiego życia.
EN
Perspective. The analysis is carried out from the perspective of the social sciences, the core of which is sociology in its various forms. Both the theory of structural functionalism and symbolic interactionism were used, but also the theory of social conflict and others to a lesser extent, which are useful at various stages in the research procedure. Problem. The aim of the research is to try to describe and explain the relationships between political systems in two extreme forms (dictatorship – democracy) and martial arts and combat sports. Method. The basic research method is an analysis of the literature in the field of social sciences, devoted to the aspects of martial arts and combat sports that interest us. The idiographic and nomothetic methods as well as the inductive and deductive are also used, and are needed to describe and explain the phenomena and processes concerning the relationship between politics and martial arts and combat sports. Results. The development of martial arts and combat sports is determined by the political system. In dictatorships, they are used in an instrumental way and serve to achieve propaganda-political and military-utilitarian goals. In democracies, the development of martial arts depends on the needs and will of free citizens, who act as sovereigns and determine their development. Conclusions. The most favorable political environment for the development of martial arts and combat sports is liberal democracy, which creates formal and cultural conditions for citizens to pursue their interests and passions, including in the field of sports, martial arts, and combat sports.
PL
Perspektywa. Analiza prowadzona jest z perspektywy nauk społecznych, za rdzeń których uznano socjologię w jej różnych odmianach. Wykorzystano zarówno teorię funkcjonalizmu strukturalnego,symbolicznego interakcjonizmu, ale także teorię konfliktu społecznego oraz w mniejszym stopniu inne, które są przydane na różnych etapach postępowania badawczego. Problem. Celem badań jest próba opisu i eksplikacji zależności występujących między systemami politycznymi w dwóch skrajnych postaciach (dyktatura – demokracja) a sztukami walki i sportami walki. Metoda. Podstawową metodą badawczą jest analiza literatury z obszaru nauk społecznych, poświęconej interesującym nas aspektom sztuk walki i sportów walki. Wykorzystane są także metody idiograficzna i nomotetyczna oraz indukcyjna i dedukcyjna, niezbędne do opisu i wyjaśnienia zjawisk oraz procesów dotyczących relacji polityki i sztuk walki oraz sportów walki. Wyniki. Rozwój sztuk walki i sportów walki jest determinowany przez system polityczny. W dyktaturach są one wykorzystywane w sposób instrumentalny i służą realizacji celów propagandowo-politycznych i militarno-utylitarnych. W demokracjach rozwój sztuk walki uzależniony jest od potrzeb i woli wolnych obywateli, którzy występują w charakterze suwerena i decydują o ich rozwoju.Wnioski. Najbardziej sprzyjającym środowiskiem politycznym dla rozwoju sztuk walki i sportów walki jest demokracja liberalna, która stwarza warunki formalne i kulturowe do realizacji przez obywateli swych zainteresowań i pasji, w tym także w dziedzinie sportu, sztuk walki i sportów walki.
12
86%
EN
Perspective. The analysis is conducted from the perspective of social sciences, the core of which is sociology in its various orientations and varieties. The perspectives of structural functio- nalism, social interactionism, and social conflict and, to a lesser extent, some others that were useful in various parts of the research procedure, were used. Problem. The aim of the research is to attempt to characterize martial arts from the perspective of ethos and the axio- normative system, in other words, to use these concepts to describe this phenomenon, which is martial arts. Method. The basic research method is a critical analysis of the literature devoted to the aspects of martial arts that interest us, but also includes an idiographic method, necessary to describe various phenomena and processes occurring in martial arts, and a nomotetic method, necessary to construct certain general statements and to establish regularities of a more general nature. Results. The ethos of martial arts is patterns of thinking, behavior and actions that are binding and implemented in this community, and shared by its members. The ethos of martial arts is determined by such cultural components as values and norms, procedures, social institutions and roles, customs and morality. The composition of these components and the strength of their interaction play an important role. Conclusions. The ethos of martial arts, despite its significant embedding in tradition and customs, is shaped by patterns and mechanisms that shape the ethos of (post) modern societies, capitalist societies whose development is determined by the logic of socioeconomics, business, consumerism and media.
PL
Perspektywa. Analiza prowadzona jest z perspektywy nauk społecznych, za rdzeń których uznano socjologię w jej różnych orientacjach i odmianach. Wykorzystano zarówno perspektywę funkcjonalizmu strukturalnego, interakcjonizmu społecznego, konfliktu społecznego oraz w mniejszym stopniu innych, które były przydane w różnych fragmentach postępowania badawczego Problem. Celem badań jest próba scharakteryzowania sztuk walki z perspektywy etosu i systemu aksjo-normatywnego, innymi słowy, wykorzystania tych pojęć do opisu tego fenomenu, jakim są sztuki walki. Metoda. Podstawową metodą badawczą jest krytyczna analiza literatury poświęconej interesującym nas aspektom sztuk walki, ale także metoda idiograficzna, niezbędna do opisu różnorodnych zjawisk i procesów zachodzących na gruncie sztuk walki oraz metoda nomotetyczna, niezbędna do konstruowania pewnych konstatacji generalnych i ustalania prawidłowości o charakterze bardziej ogólnym. Wyniki. Etos sztuk walki to obowiązujące i realizowane w tej społeczności wzory myślenia, postępowania i działania, podzielane przez jej członków. Etos sztuk walki determinują takie składniki kultury, jak wartości i normy, procedury, instytucje i role społeczne, zwyczaje i moralność. Ważną rolę odgrywa kompozycja tych składników i siła ich oddziaływania. Wnioski. Etos sztuk walki, mimo znaczącego osadzenia w tradycji i obyczaju, kształtuje się według wzorów i mechanizmów, które kształtują etos społeczeństw (po)nowoczes- nych, społeczeństw kapitalistycznych, których rozwój determinuje logika socjoekonomii, biznesu, konsumpcjonizmu i medialności.
13
72%
EN
One feature of the spread of the Asian martial arts is that it is accompanied with a growth in bibliographic production resulting from increasing information intended for and demanded by new practitioners and scholars. The aim of the study article reports on was to present some of the Asian martial arts bibliographies and analyse their main features. Eleven specific bibliographies about Asian martial arts published from 1943 to 2013 were identified in the languages of Spanish, French, English, Italian and Portuguese. They were directly analysed, taking into account the following elements: (1) description and evaluation of the aims of the bibliography; (2) description, structure, coherence and innovation of its contents; (3) description of the methodology used for its preparation; (4) standardization, organization and presentation of the references; (5) format; and (6) assessment of how these aspects satisfy users’ needs. Their aims, contents, methodologies, structures and formats are widely different. We conclude from our analysis that from the decade of the 1940s until the contemporary period there have been several initiatives for compiling Asian martial arts bibliographies. In general, these initiatives have been isolated, scattered and varied in relation to their authors, aims, sources used, methodology or formal characteristics.
PL
Jedną z cech rozprzestrzeniania się azjatyckich sztuk walki jest towarzyszący im wzrost pozycji bibliograficznych wynikający ze zwiększenia się informacji przeznaczonych i porządanych przez nowych adeptów oraz naukowców. Niemniej jednak, istnieje tylko kilka bibliografii dotyczących azjatyckich sztuk walki, pomimo niekwestionowanego ich znaczenia. Celem niniejszej pracy było przedstawienie opisowe niektórych z tych publikacji i analiza ich głównych cech. Metoda. Badania dotyczyły specjalistycznych bibliografii o azjatyckich sztukach walki. Punktem wyjścia dla poszukiwań autorów były cztery prace bibliograficzne wymienione przez Brousse’a [2005], a następnie zbadano katalogi kilku bibliotek narodowych, encyklopedie sztuk walki oraz informacje w Internecie. Odnalezione publikacje zostały bezpośrednio zanalizowane, biorąc pod uwagę następujące elementy: (1) opis i ocena celów bibliografii; (2) opis, struktura, spójność i nowatorstwo treści; (3) opis metod stosowanych podczas przygotowywania; (4) standaryzacja, organizacja i prezentacja odnośników; (5) format; i (6) ocena, jak te aspekty spełniają potrzeby użytkowników. Wyszukiwanie opublikowanych bibliografii zostało ograniczone do języków hiszpańskiego, francuskiego, angielskiego, włoskiego i portugalskiego. Rezultaty. Znaleziono jedenaście szczegółowych bibliografii o azjatyckich sztukach walki publikowanych od 1943 do 2013 roku. W porządku chronologicznym były to pozycje opracowane przez: (1) Helen D. Jones – bibliografkę Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki [1943]; (2) Norwega Kjella Kjöstolfa [1950]; (3) Roberta W. Smitha – amerykańskiego, adepta sztuk walki, badacza, historyk i pisarza [Smith 1959]; (4) Bradleya J. Steinera tworcę systemu samoobrony American Combato (Jen-Do-Tao) i prezydenta Międzynarodowej Federacji Walki Sztuki walki [1979]; (5) Lisę Baldwin – amerykańską bibliotekarkę [1982]; (6) Norwega Kjella Sallinga, który podpisał poprzednią pracę jako Kjell Kjöstolf [Salling 1983]; (7) amerykańskich autorów Randy Nelsona i Catherine C. Whitaker [1988]; (8) Europejskie Towarzystwo Badań Naukowych Judo [1989]; (9) Rob Jakub – amerykańskiego adepta sztuk walki [2005]; (10) Hiszpanów: Gutiérrez-García, Brieva-Ortega i Pérez-Gutiérrez [2011]; oraz (11) Pérez-Gutiérrez Álvarez i Gutiérrez-García [2013]. Wnioski. Niniejsze badanie pokazuje podejmowane inicjatywy, na rzecz sporządzania bibliografii azjatyckich sztuk walkiod ok. 1940 roku do czasów obecnych. Były to pojedyncze, rozproszone i zróżnicowane próby w odniesieniu do ich autorów, celów, wykorzystywanych źródeł, metodologii lub cech formalnych. Przygotowanie analizowanych bibliografii jest głównie zależne od możliwości dostępu do informacji. Dokładniej, bezpośredni dostęp do dokumentów dotyczących sztuk walki jest niezbędny do przygotowania bibliografii, jeśli mają one zaprezentować coś bardziej znaczącego i użytecznego niż opis bibliograficzny dokumentu.
14
72%
EN
The aim of this study is to conduct a critical analysis of the ethics functioning in selected systems of martial arts. The theoretical perspective is based on the humanistic theory of martial arts, and the sociology and anthropology of martial arts. The main method of research is a content analysis of documents and specialised literature, which is complemented by a qualitative method i.e. the author’s long-time participant observation of the international martial arts environment. In terms of a diachronic and synchronic approach, old traditions of martial arts, Christian influences in the area and the question of what their ethos looks like today are consecutively analysed. Thanks to Christian axiology the ethos of chivalry seems to be a unique achievement of historical warrior culture. The philosophy of idō is presented in an interesting way, as a result of the specific synergies between the ideas of East Asian martial arts and European knighthood. In contrast, the contemporary budō includes an axiological canon, which today manifests itself in various ways. This is particularly true of the multiform world of martial arts.
PL
Celem pracy jest krytyczna analiza etyki funkcjonującej w wybranych systemach sztuk walki. Perspektywę teoretyczną stanowi tu humanistyczna teoria sztuk walki, oraz socjologia i antropologia sztuk walki. Główną metodą badań jest tutaj analiza treści dokumentów i literatury przedmiotu, co uzupełnia trzecia metoda jakościowa – długoletnia obserwacja uczestnicząca autora w międzynarodowym środowisku sztuk walki. W ujęciu diachronicznym i synchronicznym analizowane są kolejno dawne tradycje sztuk walki, wpływy chrześcijańskie na tym obszarze i kwestia, jak wygląda ich dzisiejszy etos. Dzięki aksjologii chrześcijańskiej etos rycerski wydaje się być wyjątkowym osiągnięciem wśród historycznych kultur wojowników. Interesująco przedstawia się filozofia idō, jako efekt swoistej synergii idei wschodnioazjatyckich sztuk walki i europejskiego rycerstwa. Natomiast dzisiejsze budō zawiera kanon aksjologiczny, który jednak przejawia się dzisiaj w różnorodny sposób. Tym bardziej dotyczy to wielopostaciowego świata sztuk walki
EN
Background. Kiai is a breathing technique, usually related to a short scream that aims to focus the martial artist’s energy in a given attack. However, the influence of kiai in the technical and physical aspects related to striking performance needs more evidence. Thus, the purpose of this study was to investigate the effect of kiai in the performance of vertical jumps, and reaction time (RT) for punches and kicks in amateur Karate athletes. Methods. Sixteen male amateur athletes aged 18.5 ± 4.3, body mass of 68.5 ± 10 kg, height of 1.7 ± 0.1 m, and 2.4±1.8 years experience in Karate were recruited. Five attempts at each technical action and three attempts at each vertical jump were performed with and without using kiai. The RT was measured by the TReaction® app and the vertical jumps by using a contact mat. Paired t-tests and Cohen’s d effect sizes were used to test differences between conditions, while ANOVA was applied to test differences between attempts for both RT and jumps. Results. No significant differences were found between kiai and control conditions for the countermovement jump (CMJ; p= 0.496), squat jump (SJ; p= 0.374), and drop jump (DJ; p= 0.147) performance. There was no evidence (p> 0.05) of significant differences between conditions for punch and kick Rts. Conclusion. The kiai technique does not promote or affect RT of punch, kick, and vertical jump performance in Karate athletes.
PL
Tło. Kiai jest techniką oddechową, zwykle związaną z krótkim krzykiem, która ma na celu skupienie energii zawodnika sztuk walki w danym ataku. Jednakże wpływ kiai na techniczne i fizyczne aspekty związane z efektywnością uderzeń wymaga więcej dowodów. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu kiai na wydajność skoków pionowych i czas reakcji (RT) dla ciosów i kopnięć u zawodników karate w kategorii amatorów. Metody. W badaniu brało udział 16 mężczyzn amatorów w wieku 18,5 ± 4,3 lat, o masie ciała 68,5 ± 10 kg, wzroście 1,7 ± 0,1 m i 2,4±1,8-letnim doświadczeniu w karate. Wykonano 5 prób każdej akcji technicznej i 3 próby każdego skoku pionowego, z użyciem i bez użycia kiai. RT była mierzona przez aplikację TReaction®, a skoki pionowe przez matę kontaktową. Do badania różnic między warunkami wykorzystano testypar t oraz wielkości efektu Cohena d, natomiast do badania różnic między próbami zarówno dla RT jak i skoków zastosowano ANOVA. Wyniki. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy kiai a warunkami kontrolnymi dla skoków z kontrruchu (CMJ; p= 0,496), przysiadu (SJ; p= 0,374) i podrzutu (DJ; p= 0,147). Nie wykazano również istotnych różnic między warunkami dla RT uderzeń i kopnięć (p> 0,05). Wnioski. Technika kiai nie ma wpływu na RT uderzeń, kopnięć i skoków pionowych u karateków.
16
72%
EN
Background and Aim. Flow experience is known as highly rewarding and pleasurable experience. It happens due to deep focus on an activity one is just performing. The person becomes one with the activity losing consciousness about time and is detached from the ego. The research purpose is to examine and compare flow in three different parts of Brazilian Jiu Jitsu training. Methods. The research included 136 respondents. For collecting data we used DFS-2 questionnaire (short version). It consists of nine questions corresponding to Csikszentmihalyi´s concept of nine dimensions. Data collection was done via on-line link and distributed through email and social network. Results. The results showed that there were significant differences between the parts of training in each dimension. In two dimensions (Merging of action and awareness and Loss of self-consciousness) the significant difference was found in all three parts of the training. In two dimensions (Challenge skill balance and Clear goals) the difference was found only in one case of three parts of the training when they have been compared to each other. Conclusion. Flow experience is definitely an area of study worth to pay attention to as the understanding the principles of it can bring better approach towards better quality of a training in any area of physical activity and beyond. For further and more complete data would be necessary to use a qualitative approach too.
PL
Tło i cel. Doświadczenie związane ze stanem uniesienia (przepływem) znane jest, jako wysoce satysfakcjonujące i przyjemne doświadczenie. Dzieje się tak ze względu na głębokie skupienie się na właśnie wykonywanej czynności. Osoba staje się jednością z wykonywaną czynnością, tracąc świadomość czasu i odrywając się od ego. Celem badań było zbadanie i porównanie tego stanu podczas trzech różnych części treningu brazylijskiego jiu-jitsu. Metody. Badaniami objęto 136 respondentów. Do zbierania danych wykorzystano kwestionariusz DFS-2 (wersja skrócona), składający się z dziewięciu pytań odpowiadających koncepcji dziewięciu wymiarów stworzonych przez węgierskiego psychologa Mihalya Csikszentmihalyi. Zbieranie danych odbywało się za pomocą internetu i rozpowszechniane było za pośrednictwem poczty elektronicznej i sieci społecznościowej. Wyniki. Wyniki pokazały, że istnieją znaczne różnice między częściami szkolenia w każdym wymiarze. W dwóch wymiarach (Połączenie działania i świadomości oraz Utrata samoświadomości) stwierdzono istotną różnicę we wszystkich trzech częściach treningu. W dwóch wymiarach (Wyzwanie dotyczące równowagi umiejętności i Jasne cele) różnica została stwierdzona tylko w jednym przypadku z trzech części treningu, gdy zostały one porównane ze sobą. Wnioski. Doświadczenie uniesienia (przepływu) jest zdecydowanie obszarem nauki, na który warto zwrócić uwagę, ponieważ zrozumienie jego zasad może zapewnić lepsze podejście do jakości szkolenia w dowolnej dziedzinie aktywności fizycznej i poza nią. Aby uzyskać bardziej kompletne dane, konieczne byłoby również zastosowanie podejścia jakościowego.
EN
Background. The kumite section or karate kumite is characterized by high-intensity activity, including explosive actions. Problem and Aim. Determine the magnitude of the effect on the physical performance of karate athletes of the application of two protocols: HIIT-SPRINT and HIIT-JUMP performed at the beginning of a training session (20 minutes) for six weeks. Methods. Both the HIIT-JUMP and HIIT-SPRINT group underwent a six-week HIIT program, while the CONTROL group continued with their regular karate training. The athletes performed the following tests: squat jump, countermovement jump, 5m and 10m line speed, change of direction, aerobic capacity and body composition. Results. Fat mass (kg) decreased in the HIIT-JUMP group (ES = -0.63), while the HIIT-SPRINT group reduced the percent of body fat (ES = -0.85). Jump height for the squat and countermovement jumps increased in the HIIT-SPRINT group (ES = 0.82 and 0.94, respectively) and 10-m test (ES = -1.14) and change in direction (ES = -0.60) times were reduced. The HIIT-JUMP group decreased their times for the 5-m and 10-m tests (ES = -0.97 and -1.07, respectively). The HIIT SPRINT group improved in the 5-m test compared to the CONTROL group (ES = 0.62). Conclusions. These results suggest that both HIIT modalities offer specific adaptations, and could be considered as complementary to the training of athletes.
PL
Tło. Sekcja kumite lub karate kumite charakteryzuje się wysoką intensywnością działania. Problem i cel. Celem badania było określenie wielkości wpływu zastosowania dwóch protokołów: HIIT-SPRINT i HIIT-JUMP na sprawność fizyczną zawodników karate wykonywane na początku sesji treningowej (20 minut) przez sześć tygodni. Metody. Zarówno grupa HIIT-JUMP jak i HIIT- SPRINT przeszły sześciotygodniowy program: trening interwałowy o wysokiej intensywności HIIT, natomiast grupa CONTROL kontynuowała swój regularny trening karate. Zawodnicy wykonali testy obejmujące: skok z przysiadem, skok w przeciwnych kierunkach, bieg po linii 5 i 10 m, zmianę kierunku, wydajność aerobową i analizę składu ciała. = -0,85). W grupie HIIT-SPRINT (ES = 0,82 i 0,94) i 10-metrowym teście (ES = -1,14) oraz zmianie kierunku (ES = -0,60) zmniejszyły się czasy skoków. W grupie HIIT -JUMP zmniejszyły się czasy dla testów 5 i 10-metrowych (ES = odpowiednio -0,97 i -1,07). Grupa HIIT SPRINT poprawiła się w teście 5-metrowym w porównaniu do grupy CONTROL (ES = 0,62). Wnioski. Wyniki te sugerują, że obie metody HIIT oferują szczególne możliwości adaptacyjne i mogą być uznane za uzupełniające do treningu sportowców.
EN
Background. This study aimed to describe and analyze the technical-tactical actions used by fighters who had already had experience in striking, grappling, and mixed combat sports when joining the Ultimate Fighting Championship® (UFC®). Methods. The present research analyzed 384 athletes’ performance, classified as grappling, striking, or mixed athletes during combat during their initial performance in UFC® (<3 months) and at a second time, (>6 months of UFC®). The analyzed data compared the striking, grappling, and mixed techniques, p<0.05. Results. Differences were found between groups regarding the percentage of actions, as athletes who entered from mixed combat sports backgrounds used a lower percentage of striking actions, in both the primary [41 (32.3; 51.5); p≤0.001] and secondary [40 (35.3; 46.0); p≤0.001] modules, as well as in grappling techniques [32.0 (17.5; 41.5); p≤0.001]; and high draw outcomes [1.0 (0.0; 3.0); p≤0.001]. For the outcomes, strikers ended the combat by knockout/technical knockout [8.0 (4.0; 11.0); p≤0.001]. For the secondary module, defeat [5.0 (1.0; 10.0); p≤0.001], tie [0.5 (0.0; 2.0); p≤0.001] and referee decision [4.0 (3.0; 7.0); p≤0.001] were predominate in the mixed athletes; knockout/technical knockout [7.0 (4.0; 10.0); p≤0.001] and submission [3.0 (1.0; 6.0); p≤0.001] predominated in strikers. Conclusions. The present results show that specific technical actions differentiate athletes who previously practiced striking and grappling combat sports. There is special attention given to athletes coming from mixed sports, who had a better pacing strategy but fewer attacks.
PL
Tło. Celem pracy był opis i analiza działań techniczno-taktycznych stosowanych przez zawodników, którzy mieli już doświadczenie w uderzeniach, grapplingu i mieszanych sportach walki w momencie dołączenia do Ultimate Fighting Championship® (UFC®). Metody. Obecne badania analizowały wyniki 384 sportowców, sklasyfikowanych jako grapplerzy, uderzający lub zawodnicy mieszanych sztuk walki podczas walk w początkowym okresie UFC® (<3 miesiące) i w dalszym okresie (>6 miesięcy UFC®).Analizowane dane porównywały techniki uderzania, grapplingowe i mieszane, p<0,05. Wyniki Stwierdzono różnice pomiędzy grupami w zakresie procentowego udziału akcji, gdyż zawodnicy startujący w mieszanych sportach walki stosowali mniejszy procent akcji z uderzaniami w modalności pierwotnej [41 (32,3; 51,5); p≤0,001] i wtórnej [40 (35,3; 46,0); p≤0,001], technik grapplingowych [32,0 (17,5; 41,5); p≤0,001] oraz wysokich wyników remisowych [1,0 (0,0; 3,0); p≤0,001]. Jeśli chodzi o wyniki to napastnicy kończyli walkę przez nokaut/techniczny nokaut [8,0 (4,0; 11,0); p≤0,001]. Dla modalności drugorzędnej były to: przegrana [5,0 (1,0; 10,0); p≤0,001], remis [0,5 (0,0; 2,0); p≤0,001] i decyzja sędziowska [4,0 (3,0; 7,0); p≤0. 001] przeważały u zawodników mieszanych; nokaut/techniczny nokaut [7,0 (4,0; 10,0); p≤0,001] i poddanie [3,0 (1,0; 6,0); p≤0,001] przeważały u napastników. Wnioski. Prezentowane wyniki wykazały, że specyficzne działania techniczne różnicują zawodników uprawiających wcześniej sporty walki wręcz i grapplingowe. Szczególną uwagę zwrócono na sportowców wywodzących się z dyscyplin mieszanych, którzy mieli lepszą strategię ustanawiania tempa, ale mniejszą liczbę ataków.
EN
Background. The scientific perspective for the study is the anthropology of tourism and the anthropology of martial arts. Aim. A cognitive question posed by this work is to obtain new knowledge about scientific and martial arts tourism. It should be a contribution in this area. Methods. It is a case study of a one-week seminar, with participant observation. A qualitative content analysis of the literaturewas also used. Results. A description and review of a cyclic scientific and methodological seminar with the main topic: “Cultural and sociological aspects in martial arts” is presented. It is shown as an event in the field of study and research into martial arts, scientific tourism, and martial arts tourism. It is a factual description of the operation of several national and international martial arts institutions, and a discourse on cultural dialogue. A unique manifestation of cultural dialogue, identified during the research is the artefacts decorating the flat of the leader of several martial arts organizations. The rest of the article is complemented with a discussion about various forms of educational tourism and related illustrations (photos of the events and places described). Conclusions. This German-Polish seminar provided participants with new knowledge and skills. The next steps for further cooperation were agreed upon. It was also another meeting of the leaders of several well-cooperating martial arts organizations. The seminar proved to be a success for both participants and; it was a highly evaluated event at the scientific, methodical, technical and organizational levels. The description was completed in total from three perspectives: that of the organizer-host, a guest-participant in the event, and an outside observer. This gave the opportunity to approach the subject as objectively as possible and in compliance with the methodological standards of the humanistic coefficient.
PL
Perspektywa teoretyczna. Ramę teoretyczną dla niniejszego studium dają antropologia turystyki i antropologia sztuk walki (rozwinięcie humanistycznej teorii sztuk walki). Cel. Problemem poznawczym tej pracy jest zdobycie nowej wiedzy o turystyce naukowej i turystyce sztuk walki. To powinien być przyczynek do stanu wiedzy w tak zakreślonym obszarze, oraz do socjologii sztuk walki. Metody. Jest to studium przypadku jednego, tygodniowego seminarium, z zastosowaniem jawnej obserwacji uczestniczącej. Ponadto wykorzystano metodę jakościowej analizy treści literatury przedmiotu – szerokiego dyskursu. Dodano też faktografię fotograficzną. Wyniki. Przedstawiono opis i recenzję cyklicznego seminarium naukowo-metodycznego, które tym razem miało za główny temat: „Kulturowe i socjologiczne aspekty w sztukach walki”. Zostało to ukazane, jako event z zakresu studiów i badań sztuk walki, turystyki naukowej, i turystyki sztuk walki. Jest to opis faktograficzny funkcjonowania kilku krajowych i międzynarodowych instytucji sztuk walki, oraz dyskurs dotyczący dialogów kulturowych. Specyficznym przejawem dialogu kulturowego, stwierdzonym w trakcie badań są artefakty zdobiące mieszkanie lidera kilku organizacji sztuk walki. Całość uzupełnia dyskusja o różnych formach turystyki edukacyjnej oraz materiał ilustracyjny (zdjęcia opisywanych zdarzeń i miejsc). Wnioski. Niemiecko-polskie seminarium dało uczestnikom nową wiedzę i umiejętności. Uzgodniono etapy dalszej współpracy. Było to jednocześnie kolejne spotkanie liderów kilku dobrze współpracujących organizacji sztuk walki. Seminarium okazało się wspólnym sukcesem uczestników i organizatorów; imprezą zasługującą na wysoką ocenę zarówno w aspekcie poziomu naukowego, metodycznego, technicznego i organizacyjnego. Opis zrealizowano łącznie z trzech perspektyw – organizatora i gospodarza, gościa – uczestnika wydarzenia, oraz osoby zewnętrznego obserwatora. Dało to możliwość ujęcia tematu możliwie obiektywnie i z zachowaniem metodologicznej normy współczynnika humanistycznego.
EN
Background. To analyze the effects of 16 weeks of Muay Thai training on the body composition of overweight/obese adolescents. Problem and Aim. The objective of study is to analyze the effects of 16 weeks of Muay Thai training on the body composition (fat mass, lean mass, and bone mass) of overweight/obese adolescents. Methods. Thirty-three overweight / obese adolescents, aged between 10 and 17 participated in the study, being allocated to the training (n=18) and control (n= 15) groups. Anthropometric measurements and body composition were measured using dual energy X-ray absorptiometry, in which the variables of body mass, body fat, fat mass, lean mass, density, and bone mineral content, were collected by total and by segment. Results. After 16 weeks of training with MT, the effect on a significant group, with changes in body mass was observed (ΔMT = 0.79; ΔControl = -0.21), body fat percentage (ΔMT = -2.89; ΔControl = -0.67), total fat mass (ΔMT = -1.78; ΔControl = -0.6), fat mass of the arms (ΔMT = -0.38; ΔControl = -0.01), trunk fat (ΔMT = -2.74; ΔControl = -0.16) and android fat (ΔMT = -2.8; ΔControl = -0.62). The mean total lean mass (MM) (ΔMT = 2.81; ΔControl = 0.27) and the MM of the legs (ΔMT = 1.2; ΔControl = 0.1). Conclusions. Training with MT caused significant increases MM in total and in the legs.
PL
Tło. Analiza wpływu 16-tygodniowego treningu Muay Thai na skład ciała młodzieży z nadwagą/otyłością. Problem i cel. Celem badania była analiza wpływu 16-tygodniowego treningu Muay Thai na skład ciała (masa tkanki tłuszczowej, masa beztłuszczowa i masa kostna) młodzieży z nadwagą/otyłością. Metody. W badaniu wzięło udział trzydziestu trzech nastolatków z nadwagą/otyłością, w wieku od 10 do 17 lat,przydzielonych do grupy treningowej (n=18) i kontrolnej (n=15). Pomiary antropometryczne i skład ciała mierzono za pomocą absorpcjometrii promieniowania rentgenowskiego o podwójnej energii, w której zmiennymi były: masa ciała, tkanka tłuszczowa, masa tkanki tłuszczowej, masa beztłuszczowa, gęstość i zawartość mineralna kości, łącznie i w poszczególnych segmentach. Wyniki. Po 16 tygodniach treningu MT zaobserwowano statystycznie istotne efekty w grupie związane ze zmianami masy ciała (ΔMT = 0,79; ΔControl = -0,21), procentowej zawartości tkanki tłuszczowej (ΔMT = -2,89; ΔControl = -0,67), całkowitej masy tkanki tłuszczowej (ΔMT = -1,78; ΔControl = -0,6), masy tkanki tłuszczowej ramion (ΔMT = -0,38; ΔControl = -0,01), tkanki tłuszczowej tułowia (ΔMT = -2,74; ΔControl = -0,16) i tkanki tłuszczowej tarczycy (ΔMT = -2,8; ΔControl = -0,62). Średnia całkowita masa beztłuszczowa (MM) wyniosła (ΔMT = 2,81;ΔControl = 0,27) oraz MM kończyn dolnych (ΔMT = 1,2; ΔControl = 0,1). Wnioski. Trening Muay Thai spowodował istotny wzrost średniej całkowitej beztłuszczowej masy (MM) całego ciała, w tym kończyn dolnych.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.