Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 183

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kooperacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Rozwój konkurencyjności gospodarki regionalnej uzależniony jest od wielu czynników, bez których żadne przedsiębiorstwo nie mogłoby istnieć. Dlatego coraz większą rolę odgrywa logistyka jako „sprawny i efektywny przepływ zasobów” zaspokajająca wymagania i oczekiwania klientów. Jednym z elementów logistyki, który ma wpływ na nowoczesną teorię rozwoju regionalnego jest teoria klastrów mających na celu przechodzenie od gospodarki konkurencji do gospodarki „kooperacji” czy też „kooperencji”.
EN
Development of competitiveness of regional economy is interconnected with many indicators without which any enterprise couldn’t exist. That is why, logistics plays more significant role as “efficient and effective supply flow” in satisfying client’s requirements and expectations. One of the element of logistics, with a great influence on a modern theory of regional development, is theory of transferring clusters from economy based on competitiveness to economy based on cooperation.
3
80%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie korzyści kooperacyjnych z funkcjonowania firm w strukturach klastrów gospodarczych, a także przedstawienie na podstawie ogólnodostępnych danych, czy Podlaski Klaster Bielizny osiągnął takie korzyści. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym scharakteryzowano klaster przemysłowy. W rozdziale drugim, na podstawie wybranej literatury, przedstawiono korzyści kooperacyjne. Rozdział trzeci pokrótce opisuje Podlaski Klaster Bielizny. W ostatnim, czwartym rozdziale, skupiono się na korzyściach kooperacyjnych Podlaskiego Klastra Bielizny.
PL
Jest to recenzja książki Sławomira Czecha pod tytułem Od konfliktu do kooperacji. Instytucjonalizacja konfliktu interesów zbiorowych w szwedzkim modelu gospodarczym, która ukazała się w 2019 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego Scholar. Dotyczy ona tak zwanego "szwedzkiego modelu" gospodarki. Autor twierdzi, że w procesach jego budowy zazwyczaj wyolbrzymiane jest znaczenie związków zawodowych, a zarazem niedoceniana jest rola organizacji biznesowych. Poddaje on analizie kluczowe konflikty między: Szwedzką Socjaldemokratyczną Partią Robotniczą, związkami zawodowymi i organizacją pracodawców. W książce wysuwa hipotezę, że budowanie szwedzkich instytucji gospodarczych zgodnie z zasadami współpracy oraz szukanie kompromisu między najważniejszymi grupami nacisku sprzyjało rozwiązaniom, które przyczyniły się do wzrostu gospodarczego.
EN
This is a review of a book by Sławomir Czech titled Od konfliktu do kooperacji. Instytucjonalizacja konfliktu interesów zbiorowych w szwedzkim modelu gospodarczym [From conflict to cooperation. Institutionalisation of the conflict of collective interests in the Swedish economic model]. The book deals with the so-called 'Swedish model' of the economy. The author claims that while the significance of trade unions is usually magnified in its construction, the role of business organisations is underestimated. He analyses pivotal conflicts between the Swedish Social Democratic Party, the trade unions and the employers' organisation. In the book he puts forward a hypothesis that constructing Swedish economic institutions in concordance with the principles of cooperation and seeking a compromise between the most important pressure groups fostered solutions that were beneficial in terms of economic growth.
PL
Określenie „holding” odnosi się do sprawowania kontroli przez jeden z podmiotów (tzw. spółkę-matkę) nad pozostałymi (spółkami-córkami). Inną formą aliansu strategicznego jest outsourcing, który w swej współczesnej formie staje się czymś więcej niż przekazaniem części procesów w ręce wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie specyficznych zależności zachodzących pomiędzy podmiotami tworzącymi holding: spółką zarządzającą i spółką zależną, świadczącą na rzecz tej pierwszej usługi o charakterze outsourcingu. W naszych rozważaniach skupiliśmy się na umowie regulującej tak specyficzną formę współpracy. Celem umowy zawartej pomiędzy omawianymi podmiotami było ustalenie zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań w sposób zapewniający należyte i profesjonalne prowadzenie projektów z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii wiatrowej.
9
Content available remote Wspólna praca na rzecz wszystkich. Kooperacja mikro- i małych przedsiębiorstw
80%
PL
Przedsiębiorczość to ciężki kawałek chleba. Nie każdy z nas ma potencjał do budowania organizacji, instytucji, firm. Tylko nieliczni ludzie mający odpowiednie predyspozycje, którzy dodatkowo znajdą się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, osiągają sukces. Od małego zwycięstwa, jakim jest zarejestrowanie działalności czy spółki, do pełni satysfakcji, rozumianej jako lukratywna firma z osiągnięciami, prowadzi długa droga. Coraz częściej ułatwia ją jednak poczucie wspólnoty rosnące ostatnimi czasy w środowisku drobnych przedsiębiorców, jednoczących się w walce o przetrwanie.
EN
In his article, the author focuses on an analysis of market relationships in the region scale through the prism of cooperation and concentration. He also emphasises the regional nature as a main orientation for the position of small and medium enterprises being strengthened in the economy of the region. He discusses the essence and scope of cooperative relationships in the region, the role of cooperation in fulfilment of the National Development Plan, and its relations with the developmental directions accepted by the European Union; then he focuses his attention on regional competition and information as the factors that reinforce the cooperative trends in the regional markets.
RU
В статье автор сосредоточивает своє внимание на анализе рыночных связей в масштабах региона сквозь призму кооперирования и концентрации. Он подчеркивает тоже региональность в качестве основной ориентировки для укрепляемой позиции малых н средннх предпрнятий в зкономике региона, роль кооперирования в осуществлении Национального плана развития и его связи c направленнями развития, одобряемыми Европейским Союзом, а затем он сосредоточивает своє внимание на региональной конкуренции и информации как факторах, которые укрепляют кооперационные тенденции на региональных рынках.
11
Content available remote Koopetycja w innowacyjnych strukturach integracyjnych
80%
PL
W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania na temat koopetycji i jej możliwości implementacji w innowacyjnych formach powiązań integracyjnych. Zaprezentowano problematykę zespolenia się konkurencji i współpracy w jeden typ relacji i interakcji, który jest cechą charakterystyczną dla systemów gospodarczych, takich jak klastry. Wydaje się, że połączenie konkurencji i współpracy prowadzi do wyłonienia się nowego sposobu regulacji zachowań podmiotów gospodarczych –koopetycji.
EN
The present structure of the Central European Initiative, a list of acting CEI Working Groups and rules of international cooperation are discussed in the paper. The development of the scientific programme of the CEI Section C "Geodesy" and the evident scientific, technical and "human" achievements gained by the long-term realisation of international geodetic and geodynamic projects are stressed. Cooperation between CEI and other international scientific organisations, in particular with European Geophysical Society (EGS) and International Association of Geodesy (IAG) is pointed out. The supposed proposals of new international programmes and perspectives of a development of new forms of international cooperation within the CEI countries and CEI-EGS and CEI-IAG cooperation are given.
15
Content available remote Kooperacja i konkurencja w konsorcjach gospodarczych
80%
PL
Rozwiązanie kooperacyjno-konkurencyjne znajduje swoje zastosowanie w wielu sytuacjach „życia codziennego”, kiedy istotne jest odnalezienie swoistej równowagi tam, gdzie nie decydują mechanizmy rynkowe tylko negocjacje pomiędzy stronami. Równowaga ta powinna odzwierciedlać rzeczywisty wkład i wyjściowe pozycje strategiczne podmiotów gospodarczych. Wydaje się, że klasycznym przykładem jest monopol bilateralny, gdzie dostrzegamy taką konieczność i sens wyznaczenia wartości kooperacyjno-konkurencyjnej. W pracy przedstawiono próbę aksjomatyzacji, a następnie zastosowania rozwiązania kooperacyjno-konkurencyjnego dla monopolu bilateralnego układu kopalnia-elektrownia.
EN
Co-operation isn't a new phenomenon in economy, but evolve continues. Actual concept of co-operation found on knowledge flown, horizontal relations and unrepeatable tactic skills of enterprises. Collaboration in industry or cluster accelerate innovation activity building an synergy's and catalyse diffusion's effect. To get an acceptable innovation results it depends on determinants of co-operation relationships like characteristic of relations (vertical, horizontal and networking), size of enterprises, spatial proximity, industry life cycle phase, economic cycle, amount of institution that supporting innovation activity, economic system, national innovation system, a long-term co--operation relations or advanced technology degree.
Logistyka
|
2015
|
tom nr 2
1479--1486, CD2
PL
W artykule dokonano charakterystyki sytuacji, jaka dotyczy klastry przemysłowych i podmiotów je reprezentujących, które realizują komunikację marketingową z otoczeniem. Na podstawie przeglądu literatury oraz analizy studiów przypadków sformułowano zasady komunikacji służącej budowaniu marek klastrów przemysłowych.
EN
The article presents the characteristics of situation which refers to industrial clusters and their representatives, who execute marketing communication with the environment. There were formulated rules of brand building communication, based on a literature review and case studies analysis.
PL
Powyższy artykuł zawiera treści przedstawiające sposoby podnoszenia konkurencyjności na ryku na progu XXI wieku. Przedstawia tematykę w ujęciu teoretycznym oraz zawiera przykłady praktyczne, zbadane przez autora. Utrzymywanie przewagi konkurencyjnej na rynku nie jest zjawiskiem łatwym i wymaga od przedsiębiorstw wielu umiejętności z dziedziny zarządzania, ale także i innych nauk. Rozwój przez konsolidacje, kooperację czy konkurowanie zasadniczo się od siebie różni i odbywa się inną droga.
PL
Aktywizacja partycypacyjna – w moim rozumieniu – to uświadomione włączanie się w działania służb społecznych (tj. służb pomocy społecznej i służb zatrudnienia) odbiorców ich usług, czyli osób bezrobotnych i zmuszonych sytuacją życiową do korzystania z pomocy społecznej, a w konsekwencji zagrożonych wykluczeniem społecznym. W rezultacie uświadomionej sytuacji własnej obywatel w procesie pomocowym sam czuje się współodpowiedzialny za podejmowane wobec niego działania. Współpracujący z nim specjalista traktuje go podmiotowo, zwracając większą uwagę na to, by oferowane usługi były lepiej dopasowane do jego potrzeb. Doprowadzenie do takiego stanu rzeczy wymaga zwiększonego wysiłku ze strony publicznych służb pomocy społecznej i służb zatrudnienia. Celem mojego artykułu jest pokazanie, że efekty w doprowadzeniu obywatela do zatrudnienia, a tym samym włączenia społecznego, uzyskujemy w wyniku współdziałania usługodawców (w tym wypadku urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej) i obywateli. Rozwój aktywizacji partycypacyjnej obywateli w ostatnich latach pozwolił na zwiększenie efektywności i skuteczności szeroko rozumianych służb społecznych.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.