Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces uczenia się
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Badania, prezentowane w artykule, zmierzały do: – rozpoznania ob- szarów trudności identyfikowanych przez studentów w przebiegu własnego uczenia się w aspekcie nowej sytuacji epidemicznej i nauczania on-line; – rozpoznania dzia- łań zaplanowanych i podjętych przez uczestników badań w celu optymalizacji włas-nego procesu uczenia oraz sposobów monitorowania uzyskiwanych efektów; – okre- ślenia poczucia satysfakcji osób badanych z podjętej próby optymalizacji własnego procesu uczenia się. W badaniach, o charakterze diagnostycznym, wykorzystano metodę analizy dokumentów intencjonalnie tworzonych – 246 pisemnych raportów, sporządzonych przez studentów pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. Obszary trud- ności identyfikowane przez osoby badane dotyczyły: warunków organizacyjnych i higieny uczenia się; braku systematyczności w nauce oraz mało skutecznych tech- nik uczenia się. Studenci zaplanowali i zastosowali w praktyce wiele różnorodnych sposobów optymalizacji procesu uczenia się, dokonując pisemnej analizy własnego działania i jego efektów.
PL
Systemy uczące się stanowią obszar dynamicznego rozwoju w okresie ostatnich lat dzięki rozwojowi teorii sztucznej inteligencji, a w jej ramach między innymi dzięki osiągnięciom zastosowań teorii sieci neuronowych. Autor omawia pojęcie systemu uczącego się, jego podstawowe definicje, i przedstawia podstawowe metody i techniki realizacji procesu uczenia się opracowane przez teorię systemów uczących się. Wskazuje, że podstawowe znaczenie dla procesu uczenia się ma mechanizm i metodologiczna podstawa tworzenia obrazu otoczenia, w jakim działa dany system. Przedstawia schemat procesu uczenia się, w którym realizowane jest rozpoznawanie otoczenia i ewentualne korygowanie jego obrazu. System realizujący proces uczenia się w ramach danej teorii autor nazywa prostym systemem uczącym się (PSU). Autor wprowadza podział systemów uczących się na dwie kategorie: PSU jest kategorią niższą, podstawową. Wyższym etapem rozwoju systemu jest przejście do poziomu inteligentnych systemów uczących się (ISU) - jest to druga kategoria systemów uczących się.
3
Content available remote Umiejętność uczenia się w społeczeństwie wiedzy
80%
PL
W społeczeństwie wiedzy i w organizacjach uczących się wiedza jest głównym zasobem, dlatego umiejętność uczenia się staje się coraz ważniejsza. Najnowsze badania dostarczają dowodów na to, że każdy człowiek może zwiększyć swoje możliwości intelektualne i ulepszyć efektywność uczenia się.
EN
In the knowledge society and in the learning organizations, knowledge becomes the main economic resource. It's why learning skills of every knowledge worker becomes so important. The recent research prove, that every person can increase his/her intellectual capacity and improve learning effectiveness.
4
Content available Style uczenia się uczniów w klasach I-III
70%
PL
Artykuł stanowi komunikat z badań pracy licencjackiej. Celem pracy było poznanie deklaracji uczniów klas I-III na temat prezentowanych przez nich stylów uczenia się. Cel zrealizowano za pomocą przeprowadzonego badania metodą sondażu diagnostycznego. Zastosowana technika ankiety pozwoliła rozpoznać preferowane style uczenia się badanych oraz odpowiedzieć na postawione problemy badawcze dotyczące występowania stylów uczenia się wśród uczniów. Zastosowano zmienne zależne i niezależne. Artykuł prezentuje przegląd wybranych zagadnień dotyczących stylów uczenia się. Nakreśla rodzaje, charakterystykę stylów uczenia się oraz ukazuje drogę rozpoznania własnego stylu uczenia się oraz znaczenie stylu uczenia się dla organizowania środowiska edukacyjnego. Dzięki analizie materiału empirycznego sformułowano wnioski, które mogą być użyteczne dla rodziców i nauczycieli w celu udoskonalenia procesu uczenia. Badania mogą przyczynić się do zwiększenia efektywności procesu uczenia się uczniów.
EN
The aim of the article is to discuss the possibilities of supporting the learner's reflection on posi­tive, negative or ambivalent feelings and emotions, which are part of the language learning process. That kind of reflection, which is an activity that also supports the development of language learne­r's autonomy, helps the learner to understand and to manage their learning process. To know how to manage all the emotional factors affecting learning, including motivation, attitudes, self-esteem and anxiety levels, it is necessary to know many indirect language learning strategies. By knowing and using them the learner can gain control over the business of language learning and achieve good re­sults.It seems to be an important job of the language teacher to pass on all the relevant information on the mentioned strategies. It is also important to include that kind of information in the language lear­ning textbooks. In the recent years many of them have begun to embed strategies into their content. The goal of this article is to discuss the form and the quality of the strategy training offered in the te­xtbooks for German as foreign language.
PL
W pracy zaproponowano nowa regułę uczenia sztucznych neuronów – regułę PID oraz dokonano porównania jej efektywności z klasyczną regułą Delty oraz regułą Resilient BP. Wstępne wyniki są zachęcające do podjęcia dalszych badań. W większości przebadanych przypadków reguła PID okazała się nieco szybsza od reguły Resilient BP oraz zdecydowanie szybsza od reguły Delty. Interesujące wydaje się być porównanie jej z innymi regułami uczenia oraz ustalenie wpływu współczynników (., Ti, Td) na jej szybkość oraz stabilność. Przebieg procesu uczenia regułą PID w wielu przypadkach miał bardzo nietypowy charakter (rys. 6, rys. 8, rys 9) – wartość funkcji celu (będącej miarą błędu) przez długi czas pozostawała praktycznie niezmieniona, by następnie gwałtownie osiągnąć pożądaną wartość. Nieodzowne jest przeprowadzenie badań, które wyjaśnią czym jest to spowodowane – niewłaściwym doborem współczynników uczenia(., Ti, Td), kolejnością podawania wzorców (była ona losowa), czy też jakimś innym czynnikiem. Przedstawione badania ograniczyły się do analizy uczenia pojedynczego neuronu – intrygujące będzie wykorzystanie reguły w metodzie wstecznej propagacji błędu do uczenia całej sieci i zestawienie uzyskanych rezultatów z rezultatami jakie daje klasyczna metoda wstecznej propagacji błędu.
EN
The training of artificial neural network s and strictly related with them artificial neurons are still interesting research areas. A new artificial neurons learning rule - PID algorithm has been proposed in this paper. The rule presentation is preceded by brief analysis of the learning algorithms. Their mathematical formulas and short characteristics are presented. The paper compares neurons learning effectiveness of PID algorithm and widely used Delta algorithm. The first results have shown that the demonstrated rule can have better performance and can be less sensitive for choice of learning algorithms. It makes this method very promising for further research.
7
60%
EN
The article presents a multi-aspect approach to the knowledge management system. Knowledge management focuses on the problem of creating and disposing of intellectual competence resources and practical skills, which are intangible assets of an enterprise. They concern different fields of science and empirical applications, and they are used to achieve a significant competitive advantage. In addition, knowledge management is focused on learning processes and improving the skills of the organization's employees, systematizing and using knowledge in business practice. Therefore, effective use of knowledge management principles can contribute to increasing the effectiveness of the company's operations and improving its competitive position. The aim of this article is to present the concept of knowledge management through a critical analysis of domestic and foreign literature on issues related to knowledge processes, approaches to knowledge management and practices. The featured problem will be presented not only from the theoretical but also the practical side. Based on surveys conducted using the survey method, the most important benefits and barriers associated with introducing the concept of knowledge management or its elements in the enterprise will be identified.
8
Content available remote Efektywne uczenie się w zawodowej szkole średniej
60%
EN
Learning capability has been considered to be one of the key competences that are developed all life long thanks to formal education. A vocational school student is depicted here as an example of an active participant of the educational process. A survey was used to assess the vocational school students’ attitude towards the learning process in general and decisions they make concerning future labour market.
EN
The article concerns the necessity of changing the model of learning. It indicates sensitive issues in the teacher – student relationship and refers to modern educational models (e.g. Brunner, Cultural Relevant Pedagogy). The article focuses on finding sensitive issues and proposes courses of action which could enable new and adequate functioning of teaching organizations. The proposed solution is systemic taking responsibility by post-modern institutions for developmentally oriented system of education. The conclusions based on the analysis concentrate on the concept of learning, the content of what ought to be taught and factors impeding and supporting implementation of changes.
PL
W artykule poruszono kwestię konieczności zmiany modelu uczenia się. W odwołaniu do współczesnych modeli edukacji wskazano czynniki sprzyjające i hamujące proces uczenia się. W opracowaniu skupiono się na poszukiwaniu obszarów sensytywnych oraz wskazano kierunki i sposoby działania umożliwiające nowe, adekwatne funkcjonowanie organizacji skoncentrowanych na uczeniu się. Rozwiązanie przedstawiono w systemowym przejęciu przez ponowoczesne instytucje odpowiedzialności za powszechny, skoncentrowany na rozwoju system edukacji. Wnioski przeprowadzonego wywodu koncentrują się wokół samego ujęcia uczenia się, treści tego, co ma być uczone, a także czynników hamujących oraz wspierających wdrażanie zmian.
10
Content available Zasoby dziecka a jego potrzeba uczenia się
51%
EN
Each child is a unique individuality, made up of his internal and external resources. In the article, particular attention was paid to the importance of intelligence, motivation, emotions, temperament, as well as physical and manual fitness, health, etc. in the learning process. Referring to specialist literature, the external resources of the child were studied, focusing on cultural, social and economic conditions. The child usually participates in many social groups, such as a family, preschool or school group, peer team, etc. In each of them he has a specific role, has a position and performs certain tasks.
PL
Każde dziecko stanowi niepowtarzalną indywidualność, na którą składają się jego zasoby wewnętrzne i zewnętrzne. W artykule przede wszystkim zwrócono uwagę na znaczenie inteligencji, motywacji, emocji, temperamentu, a także na sprawność fizyczną i manualną, stan zdrowia itp. w procesie uczenia się. Odwołując się do literatury specjalistycznej, przeanalizowano zasoby zewnętrzne dziecka z uwzględnieniem warunków kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Dziecko zazwyczaj uczestniczy w wielu grupach społecznych, takich jak rodzina, grupa przedszkolna czy szkolna, zespół rówieśniczy itp. W każdej z nich odgrywa określoną rolę, zajmuje jakąś pozycję i wykonuje pewne zadania.
EN
Most learning difficulties are rooted in the individual learner’s perspective. As a common practice, modern educational systems are formed on the basis of a set of standardized didactic methods, which are then used repeatedly in the teaching of the whole population. However, every learning group consists of individuals with different cognitive model and individual learning process. The key to provide effective knowledge absorption is to adapt the set of teaching methods and use it in such a way that the individual characteristics of the learner are taken into account to the highest, reasonable extent. This paper addresses the problem of defining the personalization and adaptability of the learning process in the context of tutoring systems. The authors propose a methodological apparatus for identifying and acquiring the user’s individual characteristics and transforming it into a set of tools and instruments that can provide adaptability in tutoring systems.
PL
Większość problemów związanych z nauczaniem odnosi się do perspektywy uczącego się. Obecne systemy edukacyjne stanowią zbiory ustandaryzowanych metod dydaktycznych, które następnie stosowane są w powielarny sposób w nauczaniu całych zbiorowości. Grupy składają się jednak z indywidualności, a każda z nich reprezentuje odmienny model kognitywny oraz indywidualny proces uczenia się. Kluczem do efektywnego uczenia się jest takie dostosowywanie zestawu metod dydaktycznych, aby uwzględniały indywidualne cechy uczącego się oraz były w stanie adaptować się z czasem do poziomu osiąganych postępów i zmieniających się potrzeb. W artykule podjęto problem adaptacyjności w inteligentnych systemach wspomagających nauczanie. Autorzy proponują instrumentarium do identyfikacji indywidualnej charakterystyki użytkownika, a następnie transformacji i wykorzystania jej w tworzeniu mechanizmów umożliwiających uzyskanie procesu uczenia dostosowanego do aktualnych, indywidualnych potrzeb użytkowników systemu.
PL
Na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat zwrócono szczególną uwagę na kwestię dotyczącą autonomii ucznia w kontekście polskiego szkolnictwa. Zmieniająca się rola nauczyciela oraz ucznia w klasie, a szczególnie w klasie języka obcego, metoda kognitywna, podejście komunikatywne, a także kilka niekonwencjonalnych metod nauczania języków obcych przyczyniło się do wielu badań empirycznych oraz powstania prac teoretycznych dotyczących tego zagadnienia. Celem niniejszej pracy jest ukazanie perspektywy wdrażania autonomii ucznia w klasie języka angielskiego oraz ukazanie potencjalnych problemów związanych z jej wprowadzaniem w polskim szkolnictwie pomimo wymogów ministerialnych kształcenia ogólnego, które jasno stawiają nauczycielom wymagania inicjowania zachowań autonomicznych. Niniejsza praca poparta jest badaniami empirycznymi, poświeconymi autonomii ucznia w starszych klasach szkoły podstawowej na terenie wiejskim. Badania polegały na obserwacjach pracy ponad stu uczniów w wieku 11, 12 i 13 lat oraz ich czterech nauczycielek podczas zajęć języka angielskiego, a także na licznych wywiadach, w których wzięli udział respondenci. Dodatkowo nauczycielki wypełniły kilkuczęściowy kwestionariusz dotyczący wszelkich form autonomicznego nauczania w szkole oraz poza nią. W pracy przedstawiono wyniki z obserwacji lekcji, wywiadów z nauczycielkami oraz wypowiedzi z kwestionariuszy, które pozwoliły pokazać stosunek nauczycielek do wdrażania autonomii w polskiej szkole oraz zweryfikować wypowiedzi z kwestionariuszy i wywiadów z wynikami zebranymi podczas obserwacji lekcji.
EN
In the past 30 years there has been a marked interest in learner autonomy in the context of Polish education. Changing roles of the teacher and learners in the classroom and particularly in the EFL classroom, cognitive method, communicative approach to language teaching as well as a few unconventional methods of teaching foreign languages motivated Polish teachers and language educators to produce empirical as well as theoretical papers devoted to autonomy. The aim of this paper is to present the perspective on learner autonomy in Polish EFL classroom and demonstrate the potential difficulties why autonomy is still a taboo issue in Polish education despite clear ministerial requirements in the core curriculum of general education. This paper is supported by the empirical study devoted to learner autonomy in a Polish higher primary foreign language classroom, which encompassed long-term classroom observations as well as the interviews with the learners and the teachers, who were also asked to fill in an extensive questionnaire. The respondents were over a hundred language learners at the age of 11, 12 and 13 and four female English teachers with varied experience in foreign language teaching. This paper concentrates on the results from the first phase of the study (class observations) as well as the outcomes of the interviews with the teachers and the questionnaires they filled in. This part of the study demonstrates the teachers’ views and attitude towards autonomous learning in Polish state schools and verifies their methodology in a real classroom setting.
13
51%
EN
Evolution and learning are two main processes that are considered in the case of artificial intelligence and artificial life systems. These two processes can interact with each other, which is called the Baldwin effect. Especially, the introduction of learning process into an evolutionary system can cause acceleration or deceleration of the rate of evolution both in the case of artificial and natural evolutionary systems. However, there is still a lack of a solid mathematical theory that could thoroughly explain the phenomena concerned with the impact of learning on the rate of evolution. In the case of constant learning, that is a process during which individuals are moved a constant value toward the optimum, it was proved that if the second derivative of the logarithm of the fitness function is negative, the rate of the evolution should be slowed down as a result of the introduction of constant learning. In the paper we assume an evolutionary system with the asymptotic fitness function for which the theory states that the introduction of constant learning should lead to deceleration of the rate of evolution. The results of numerous computer simulations confirmed the theory and demonstrated that the deceleration of the rate of the evolution is significant. Moreover, the impact of the intensity of mutation on the degree of deceleration of the rate of evolution could also be observed.
PL
Ewolucja i uczenie się są dwoma głównymi procesami rozpatrywanymi w kontekście systemów sztucznej inteligencji i systemów sztucznego życia. Oba wymienione procesy mogą wchodzić we wzajemną interakcję, co bywa określane mianem efektu Baldwina. W szczególności wprowadzenie procesu uczenia do systemu ewolucyjnego może powodować przyspieszenie bądź spowolnienie tempa ewolucji zarówno w przypadku sztucznych, jak i naturalnych systemów ewolucyjnych. Obecnie wciąż odczuwany jest brak solidnej teorii matematycznej, która byłaby w stanie wyjaśnić w pełni zjawiska związane z wpływem procesu uczenia na tempo przebiegu ewolucji. W przypadku tzw. uczenia stałego, które polega na systematycznym przesuwaniu o stałą wartość genotypu osobnika w kierunku poszukiwanego optimum, udowodniono, że jeżeli druga pochodna logarytmu funkcji dopasowania jest ujemna, wówczas tempo przebiegu ewolucji powinno ulec spowolnieniu w wyniku wprowadzenia do systemu ewolucyjnego uczenia stałego. W artykule rozważono system ewolucyjny z asymptotyczną funkcją dopasowania, w przypadku którego zgodnie z teorią wprowadzenie uczenia stałego powinno wywołać spowolnienie tempa przebiegu ewolucji. Liczne wyniki symulacji komputerowych potwierdzają przewidywania teorii i pokazują, że spowolnienie tempa ewolucji jest istotne. Ponadto można zaobserwować dodatkowy wpływ częstotliwości mutacji na spowolnienie tempa ewolucji.
14
51%
EN
The content of the article is focused on different contexts of the learning process. Beginning with the definition of this term from different perspectives, the author focuses on the characteristics of selected (major) twentieth century concepts of learning, the importance of emotions and motivation in the process, as well as on the contemporary understanding of learning and the resulting recommendations, important from the perspective of organizing effective education.
PL
Treść artykułu skoncentrowana została na różnych kontekstach procesu uczenia się. Zaczynając od definiowana tego terminu z różnych perspektyw, autorka skupia się na charakterystyce wybranych (głównych) dwudziestowiecznych koncepcji uczenia się, znaczeniu emocji i motywacji w tym procesie, a także na współczesnym rozumieniu uczenia się oraz wynikających z niego zaleceniach, ważnych z perspektywy organizowania efektywnej edukacji.
15
Content available remote Wyzwania edukacji XXI wieku wobec uczniów technikum
51%
EN
This article speaks about the educational process and it’s concept of lifelong learning. The expectations for students attending technical high schools are discussed as well as projected statistics of individuals working within specific fields. Moreover, it clearly depicts emerging industries and their required skill sets.
PL
W artykule został przedstawiony proces edukacyjny pod kątem koncepcji idei uczenia się przez całe życie. Omówiono oczekiwania stawiane uczniom uczęszczającym do technikum, jakie pociąga za sobą współczesny świat. Przybliżono prognozy liczby pracujących w przekroju sektorowym oraz grup zawodowych na najbliższe lata oraz zaprezentowano obszary, w jakich pojawią się nowe zawody i związane z nimi kompetencje przyszłości.
16
Content available remote Międzypokoleniowa transmisja wartości w percepcji studentów
51%
EN
Upbringing is a process during which values and norms of conduct are transferred within a family. In spite of many changes taking place within the family itself and its surrounding environment, the family preserves these values and adjusts them to contemporary times. Its impact is particularly essential due to the affectional bond linking adults and children and their susceptibility to diverse influences. The article will present results from research on the subject.
EN
An appropriate daily schedule takes into account the requirements of pedagogy and hygiene according to particular children’s development groups. By fulfilling the said requirements, a school contributes to enhancing students’ ability to work, achievement of greater educational progress, a positive attitude towards activities, an interest in creative work, proper physical development and health. An early school teacher is responsible for educating how important the balance between work and rest is. It is important from teachers’ perspective to become conscious of how their pupils perceive the conditions in which they function in educational facilities. The designed studies presented in this paper are consistent with this issue.
PL
Właściwy rozkład dnia ucznia uwzględnia wymagania pedagogiki i higieny odpowiednie do poszczególnych grup rozwojowych dzieci. Szkoła speł-niając te wymagania, przyczynia się do zwiększenia zdolności ucznia do pracy, jego większych postępów edukacyjnych, pozytywnego nastawienia do działania, zainteresowania pracą twórczą, prawidłowego rozwoju fizycznego i zdrowia. Na nauczycielu wczesnej edukacji spoczywa odpowiedzialność za uświadamianie, jak ważna jest równowaga między pracą a wypoczynkiem. Istotne z punktu widze-nia nauczycieli jest również uświadomienie sobie sposobu spostrzegania przez ich podopiecznych warunków, w jakich funkcjonują w placówkach szkolnych. Zaprojektowane badania przedstawione w niniejszym opracowaniu wpisują się w to zagadnienie.
EN
The text will attempt to reconstruct the meanings inscribed in the textbook and children discourse from the critical-emancipatory perspective. To this end, I will use the category of domination that provides an indication of the handbook meanings and values imposed or retouched, established without the actual context in which pupils grow up, and the category of liberation, which – entitling the practice of cognitive openness, introduces a breakthrough in the traditional thinking about the multidimensional children discourse. The conclusions from the research allow to distance ourselves towards the product that in the given formative sphere is offered by institutionalized education and to stand up for critical education understood following M. Malewski not as a game for knowledge, competence or power, but rather as a game for a better, more conscious and subject being in the world (Malewski 2010, p. 38).
PL
W tekście podejmę próbę zrekonstruowania znaczeń wpisanych w dyskurs podręcznikowy i dziecięcy z perspektywy krytyczno-emancypacyjnej. W tym celu posłużę się kategorią dominacji, która umożliwia wskazanie zawartych w podręczniku znaczeń i wartości, narzuconych bądź wyretuszowanych, ustalonych z pominięciem rzeczywistego kontekstu, w jakim uczeń wzrasta, oraz kategorię wyzwolenia, która uprawniając praktykowanie otwartości poznawczej, wprowadza wyłom w tradycyjnym myśleniu o wielowymiarowym dyskursie dziecięcym. Wnioski z badań pozwalają zdystansować się wobec tego, co w danej sferze formatywnej oferuje zinstytucjonalizowana edukacja, i upomnieć się o edukację krytyczną, którą pojmuję za M. Malewskim nie jako grę o wiedzę, kompetencje czy władzę, ale raczej jako grę o lepsze, bardziej świadome i podmiotowe bycie w świecie (Malewski 2010, s. 38).
19
41%
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badania, którego głównym celem było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu korzystanie z komputera i Internetu wspomaga uczenie się na studiach wyższych. Badanie pozwoliło poznać również stan wyposażenia studentów w sprzęt informatyczny, sposoby jego wykorzystania oraz ocenić ich umiejętności informatyczne. Podjęto też próbę zbadania, czy cechy społeczno-demograficzne mogły mieć wpływ na udzielane przez studentów odpowiedzi. Ankietę przeprowadzono w kwietniu i maju 2015 r. wśród studentów studiów stacjonarnych największych szczecińskich uczelni. W badaniu wykorzystano metody statystyczne mające na celu charakterystykę rozkładów odpowiedzi oraz zależności między nimi. Ponadto zastosowano wielowymiarową analizę odpowiedniości (korespondencji), aby zidentyfikować współwystępowanie wybranych kategorii cech.
EN
The article presents the results of a study whose main objective was to answer the question to what extent the use of the computer and the Internet supports learning in higher education. The study also made it possible to know the status of the equipment the students in the computer equipment, how to use it and to assess their skills. The survey was conducted in April and May 2015 among full-time students of the largest Szczecin universities. The study used statistical methods aiming at the characteristics of the distributions of responses and relationships between them. In addition, the authors used multivariate correspondence analysis (suitability) to identify the coexistence of selected categories of characteristics.
RU
В статье были представлены результаты обследования, в котором главной целью было получить ответ на вопрос, в какой степени использование компьютера и Интернета поддерживает обучение в системе высшего образования. Обследование позволило также узнать состояние оборудования в области компьютерной техники среди студентов, узнать способы его использования, а также оценить знания в этой области. Опрос был проведен в апреле и мае 2015 г. среди студентов стационарной учебы самых больших высших школ в г. Щецин. В обследовании были использованы статистические методы, целью которых была характеристика распределений ответов и отношении между ними. Кроме того был использован многомерный анализ соответственности, необходимой для определения сосуществования отдельных категорий признаков.
20
Content available Jak zwiększyć aktywność współczesnego ucznia?
41%
PL
Artykuł poświęcony jest przemianom w spojrzeniu na proces uczenia się i ponownemu określeniu miejsca szkoły w zmieniającej się rzeczywistości. Przeniesienie aktywności i odpowiedzialności za proces uczenia się na uczące się osoby wymaga zaplanowania właściwego środowiska uczenia się, w którym panować będzie model edukacji oparty na odkryciach, współpracy dopasowanej do indywidualnych potrzeb ucznia. Dlatego nauczyciele muszą „zejść z katedry”, słuchać, rozmawiać, nawiązać dialog z uczniem, stać się uczestnikiem świata, w jakim funkcjonuje uczeń. Nauczyciel ma być tym, który pomaga uczyć się uczniowi. Konieczna jest koncentracja na uczniach, ale przy istotnej roli nauczyciela.
EN
The article discusses the changes in the look on the process of learning and re-determination of the place of the school in a changing world. Transfer of activity and responsibility for learning on the learning person involves planning the proper learning environment in which the rule will be a model of education based on the findings, collaboration, matched to the individual needs of the student. Therefore, teachers need to „get off the stage”, listen, talk, establish a dialogue with the student, become a member of the world in which the student works. The teacher has to be the one who helps the student learn. It is necessary to focus on students, but with the important role of the teacher.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.