Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 320

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zaopatrzenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Praca dotyczy badania i usprawniania procesów zamawiania towarów w hurtowni, zajmującej się sprzedażą części samochodowych. W analizie wykorzystano metodę ABC/XYZ. w oparciu o Microsoft Excel dokonano pilotażowej kwalifikacji kupowanych części. Dzięki zastosowanej metodzie uwidoczniły się możliwości efektywniejszego zaopatrywania hurtowni.
EN
The paper presents results of investigations concerning rationalization of order process in motorization Warehouse. ABC/XYZ method was used in investigations. Based on Microsoft Excel preliminary qualification of purchased parts was carried out. Thanks to ABC/XYZ method application possibilities of more effective warehouse supply were revealed.
PL
W pracy przedstawiono zaopatrzenie w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Scharakteryzowano procedurę zaopatrzenia w w/w przedsiębiorstwie oraz omówiono średnie koszty zakupionych materiałów u dostawców. Przedstawiono również koszty magazynowania materiałów.
EN
At the work supplying in the production selected company was described. A procedure of supplying in the enterprise mentioned above was characterized as well as average costs of purchased materials were discussed at suppliers. A storage cost of materials was also described.
3
Content available remote Koncepcja centralizacji funkcji logistycznych
100%
PL
Zaproponowano nową koncepcję centralnego sterowania w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Przedstawiono etapy centralizacji funkcji logistycznych. Przeanalizowano możliwe korzyści wynikające z przejścia ze sterowania zdecentralizowanego na sterowanie centralne, w sferze zaopatrzenia produkcji przedsiębiorstwa finalnego. Problem badawczy sformułowano dla klasy przedsiębiorstw motoryzacyjnych. Centralizacja funkcji logistycznych obejmuje podejmowanie decyzji i sterowanie zaopatrzeniem materiału na poziomie przedsiębiorstwa finalnego i jego strategicznych dostawców. Zaproponowana koncepcja umożliwia korzystanie poszczególnych firm logistycznych i spedycyjnych oraz strategicznych dostawców, ze wspólnych zasobów logistycznych systemu, jak: środki transportu, prowadzenie wspólnej gospodarki magazynowej i wspólny personel przez uczestników systemu przedsiębiorstwa finalnego.
EN
A new conception of centralised control in the area of supply management is presented in the paper. Steps of logistic functions centralisation are presented. The analyse of possible advantages resulting from changes between decentralised and centralised control are given. The automotive production is considered. Proposed solution enables logistic system participants (manufacturer, logistic firms, and forwarding firms, strategic suppliers) to have a use of common logistic resources (means of transport, store, and personnel).
PL
Rozwijająca się gospodarka oraz rosnące wymagania klientów i konkurencja dyktują nieustanne podnoszenie jakości obsługi z zachowaniem najwyższego priorytetu jakim jest termin dostawy, dlatego system zaopatrzenia to m.in. sprawne procesy przewozowe zsynchronizowane z przepływem towarów i dokumentów zapewniające odpowiednią elastyczność i kompleksowość usługi, począwszy od przewozu każdej ilości towaru o zróżnicowanych gabarytach, z i do różnych krajów, poprzez odprawę celną, magazynowanie oraz dystrybucję przesyłek po całej Polsce. Z obserwacji procesów logistycznych wynika, że następuje przesunięcie akcentów zarządzania logistycznego zaopatrzeniem z zadań operacyjnych, traktowanych w sposób cząstkowy, na ujęcie jako systemu oraz koncepcji strategii działania przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu wielu punktów stycznych z łańcuchami swych klientów.
EN
Developing economy, growing customer requirements and competition make the service level higher. Delivery time -as the highest priority -has to be maintained at the same time. Thus, the supply system means: effective transport processes synchronized with goods and documents flow, which cater for flexibility and complexity of services - from transporting any quantity of goods of different sizes between countries through customs clearance, storage and Poland wide distribution. As it results from the observation of logistics processes, logistics supply management accents are shifted from operational activities (handled partially) to systemic and strategic concepts of companies' activities (considering many points that are common with their customers' supply chains.
PL
W artykule zostało zaprezentowane zarządzanie łańcuchem dostaw, którego następstwem jest efektywna obsługa klienta. W celu uzyskania wysokiej sprawności obsługi klienta i obniżenia kosztów została opisana logistyka zaopatrzenia przedsiębiorstwa. Na podstawie analizy zaopatrzenia i stanów magazynowych przedsiębiorstwie branży BHP opisano analizę porównawczą wartościowo- ilościową dla wybranych rodzajów produktów w badanych grupach towarów. W artykule przedstawiono wnioski dotyczące badanych towarów przy uwzględnieniu determinanty czasu, gdzie uwzględniono czas zamówienia i transportu kontenerem.
EN
The paper was presented to the management of the supply chain , which is a consequence of effective service. In order to achieve high efficiency of customer service and cost reduction has been described supply logistics in the company. Based on the analysis of supply and the state storage in the enterprices safety industry, describes a comparative analysis of the quantitative value for selected types of products in the studies groups of goods. The article presents the findings on respondents goods, taking into account the determinants of the time, which included the time of the contract and transport of the container.
PL
Obserwowane w ostatnich latach w Polsce zainteresowanie znakowaniem kodami kreskowymi towarów w opakowaniach zbiorczych wymusza sprecyzowanie zasad znakowania w tego typu opakowaniach również dla tak zwanych towarów o zmiennej ilości. Wiele firm wprowadza identyfikację tych opakowań albo niezgodnie ze standardami systemu EAN-UCC, albo zgłasza się indywidualnie do EAN Polska po szczegółowe porady. Problem ten jest tym bardziej istotny, ponieważ wdrażane są pierwsze rozwiązania EDI i oznakowanie na dostawach musi być skorelowane z odpowiednimi elementami komunikatów elektronicznych.
EN
This paper deals with the modifications of customer demands and with the impact of modifications of customer demands on the location of supply centers. The solution of the location problem with exactly p location is sought. During the computation the penalty constant is used very often. Accumulation of the penalty values in die same variable causes the memory overflow. To eliminate this defect, we use the coefficient of the proportionality in some parameters of the location problem. We find how the coefficient of the proportionality influences the accuracy of the final result. The obtained results can help to solve the problem of the distribution systems design.
PL
Artykuł zajmuje się modyfikacjami popytu klientów i wpływem modyfikacji popytu klientów na lokalizację centrów zaopatrzenia. Poszukiwane jest rozwiązanie problemu lokalizacji z lokalizacją dokładnie p, W czasie obliczeń bardzo często używana jest stała karna. Akumulacja wartości karnych w tej samej zmiennej powoduje przepełnienie pamięci. W celu wyeliminowania tej wady dla niektórych parametrów problemu lokalizacji używamy współczynnika proporcjonalności. Stwierdzamy, jak współczynnik proporcjonalności wpływa na dokładność ostatecznego wyniku. Uzyskane wyniki mogą pomóc w rozwiązaniu problemu projektowania systemów dystrybucji.
PL
W artykule przedstawiono przykład wykorzystania wielokryterialnej oceny punktowej dostawców q procesie zaopatrzenia w przedsiębiorstwie produkcyjnym. w tym celu dokonano klasyfikacji dostawców pod względem jakości oferowanych materiałów, ceny oraz czasu ich dostarczenia do procesu produkcyjnego. Przy ocenie klasyfikacji dostawców autorzy kierowali się przede wszystkim analizę kryteriów mających na celu pomoc w stworzeniu formularza, który będzie udokumentowaniem oceny dostawców. Otrzymane z przeprowadzonych badań informacje pozwoliły na podjęcie decyzji dotyczącej wyboru kontrahentów.
EN
The article presents an example of using multi-point evaluation of suppliers in the supply of a manufacturing company. Therefore, a classification of suppliers due to materials’ quality, money and the time of their delivery to the manufacturing process was made. Authors were guided by criteria analysis during evaluating the classification of suppliers. This approach helps to create a form that will be evidence of the evaluation of suppliers. The information received from the research made it possible to take a decision on the selection of contractors.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane aspekty modelowania procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwach wytwarzających energię elektryczną i ciepło. Badane procesy logistyczne dotyczyły działań przedsiębiorstwa w zakresie zaopatrzenia w paliwo (węgiel kamienny).
EN
The paper deals with chosen issues of modelling and simulation logistic processes taking place in companies that produce electrical and thermal energy. The logistic processes that concerned with fuel (hard coal) procurement issues were considered.
12
Content available remote Zakupy zaopatrzeniowe oparte na wykorzystaniu technologii informatycznych
100%
PL
Popularność technologii informatycznych wykorzystywanych w przemyśle ciągle rośnie. W artykule opisano istotę zakupów zaopatrzeniowych w łańcuchu dostaw. Zwrócono również uwagę na technologie informatyczne stosowane w dziale zakupów zaopatrzeniowych. Pokazano nieefektywność tradycyjnych procedur zakupów i zalety wypływające z zastosowania w nich nowoczesnych technologii.
EN
The popularity of the IT used in industry is still growing. The article is about purchasing and supply chain management. It is paid attention to IT applied to purchasing and supply. It is showed also ineffectivity of traditional purchase systems and advantage of using modern IT in it.
13
Content available remote Kierunki integracji działań w sferze procesów zaopatrzenia
100%
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań integracji działań w sferze logistyki zaopatrzenia przedsiębiorstw produkcyjnych. Przedmiotem badań były współpraca z dostawcami i sposób komunikacji z dostawcami. Końcowe wnioski sformułowano oddzielnie dla przedsiębiorstw, w których istnieje dział logistyki i w których brak tej komórki.
EN
The article contains results of activities integration researches in supply sphere of production companies. The subjects of researches were partnership with suppliers and way of communication with them. The final conclusions were defined in a separate way, both for, companies with and without logistic department.
14
Content available remote Ocena i badania wyników działania w sferze zakupów zaopatrzeniowych
100%
PL
W artykule opisano istotę badań i oceny pracy w dziale zakupów zaopatrzeniowych. Zwrócono również uwagę na cele i metody oceny. Pokazane zostały również nadużycia i możliwości ich zapobiegania.
EN
The article is about estimation and research in department of purchasing and supply. It is paid attention to ways and goals of estimation. There are also showed abuses and Possibilities of avoiding them.
EN
The tool supply system is intended to feed the tools to metal-working machines taking into account the time, quantity, position and target and also the tool removal. As a matter of fact, it represents a subsystem of the superior tool system. For a trouble-free flow the following functions are needed: purchase, arrangement, readiness, pre-setting and maintenance.
PL
Artykuł poświęcony jest analizie procesu zaopatrzenia, który realizowany jest w realnie działającym przedsiębiorstwie. Przedstawiono pojecie logistyki zaopatrzenia oraz pojęcia bezpośrednio z nim powiązane. Zaprezentowano w jaki sposób teoria zaopatrzenia ma zastosowanie w praktyce. Obiektem badania jest przedsiębiorstwo zajmujące się niezwykle niszową działalnością - produkcją domów prefabrykowanych o konstrukcji drewnianej. Krok po kroku przedstawiono procedurę realizacji zamówień i dostaw od momentu pojawienia się zamówień wewnętrznych do dostarczenia materiałów na plac budowy z uwzględnieniem poszczególnych grup materiałów oraz dostaw w ramach serwisu posprzedażowego. Ukazano podstawowe problemy we właściwym funkcjonowaniu zaopatrzenia. Poddana analizie została funkcjonalność systemu informatycznego wspomagającego pracę Działu Logistyki. Przedstawiono również politykę przedsiębiorstwa w kontaktach z dostawcami.
EN
The above article describes the supply process in real company. There are presented following conceptions - supply logistics and connected concepts. It was presented how the theory is adapted in practical business. The subject of the analysis is company from unique branch - manufacturing of prefabricated timber houses. It was presented step by step the procedure of executing orders and deliveries till the moment of occurring internal orders to deliver materials to construction site taking into account different material groups and deliveries within after sales services. The article presents main problems in correct functioning of supply chain. The computer systems supporting the logistics department was also analysed and the company policy towards suppliers was also described.
PL
W reformującym się sektorze energii coraz większą rolę odgrywają źródła zdecentralizowane o różnorodnych charakterystykach technicznych, ekonomicznych oraz ograniczonej i wielorakiej skali oddziaływania na środowisko. W artykule są przedstawione aspekty generacji rozproszonej jako dynamicznego segmentu podsektora wytwórczego oraz perspektywy tej klasy wytwórców w krajowym systemie elektroenergetycznym, zwłaszcza w zakresie zmniejszenia emisji do środowiska.
EN
Liberalization of power market underlined the importance of the introduction of decentralized systems of power generation to an existing system network. Many factors can influenced the physical behaviour, economy and/or the environmental impacts of distributed generation to the electric utility. Experinece with developing, construction and regulation of these sources proved the importance of consideration dispersed units from overall system needs point of v
PL
Poziom obsługi odbiorcy (klienta) jest wyznacznikiem sprawności i jakości funkcjonowania łańcucha dostaw. Stąd według autorów opracowania zakłady wytwórcze powinny przeprowadzać oceny potencjalnych oraz istniejących już dostawców i na podstawie ich zdolności do dostarczania wyrobu zgodnie z wymaganiami organizacji, dokonywać ich wyboru. Zasadne jest zatem zdefiniowanie wymagań stawianych tym dostawcom, co znajduje wyraz w niniejszym opracowaniu. W kontekście powyższego konieczne jest założenie, że niektóre z kryteriów mają większe znaczenie i to właśnie na ich podstawie powinien zostać zbudowany i koncentrować się system ów oceny. Wobec powyższego koniecznym staje się rozróżnienie poziomu obsługi klienta deklarowanego od rzeczywistego, co wymaga określenia mierników przy pomocy, których będzie możliwe dokonanie oceny dostawcy w kontekście jego jakości i adaptabilności.
PL
W strategicznym transporcie morskim przewóz środków zaopatrzenia realizowany jest pomiędzy morskim portem załadunku i morskim portem wyładunku. Morski port wyładunku jest usytuowany w rejonie prowadzonej operacji, w porcie morskim lub na przystosowanym do rozładunku odcinku nieuzbrojonego brzegu. Głównym zadaniem jednostki RSOM (ang. Reception, Staging and Onward Movement) jest umożliwienie i przeprowadzenie bezpiecznego rozładunku transportowanego drogą morską sprzętu i zaopatrzenia, zorganizowanie rejonu koncentracji oraz dalsze przesłanie wyposażenia do miejsca docelowego przeznaczenia.
EN
In the strategic maritime transport transportation of supplies is carried out between the seaport of embarkation and seaport of debarcation. Seaport of debarcation is located in the operational area in a well equipped sea port, in small harbour or in a bare stretch of coast adapted to unloading. The main task of the unit RSOM (Reception, Staging and Onward Movement) is to enable and realize the safe unloading supplies transported by ship, to organize the area of concentration and further sending equipment to the place of final destination.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.